توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه رفتارهای طبیعی جنسی در کودکان دختر و پسر 2–7 سال شهر گناباد و نحوه برخورد مادران از این رفتارها
اطلاعات انتشار: افق دانش، زمستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: کودکان سالم بعد از تولد و در طی رشد و نمو خود، به دلیل قدرت درک و شناخت طبیعی درصدد شناسایی و ایجاد ارتباط با محیط اطراف خود می باشند. کودکان در پایان یک سالگی همانگونه که انگشت های خود را کشف می کنند به وجود آلت یا عضو تناسلی خود نیز پی می برند و گاهی با آن بازی می کنند. سوالات جنسی کودکان از حدود 3 سالگی شروع می شود. اغلب این کنجکاوی ها از جانب پدر و مادر و بخصوص مادران که ارتباط بیشتری با کودکان دارند با یک دید منفی گرایانه و اضطراب برانگیز توجه می شود.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده که در آن 57 کودک پسر و 57 کودک دختر و مادران آنها از طریق مراکز بهداشتی درمانی شهر گناباد در این نمونه گیری قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل یک پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و چک لیست رفتارهای طبیعی کودکان در سنین 2 تا 7 سالگی بوده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان میدهد که بیشترین رفتار طبیعی مشاهده شده در دختران به ترتیب لمس کردن سینه مادر، سوال کردن در مورد چگونگی تولد فرزند، عروس و داماد بازی کردن، سوال کردن در مورد تفاوت دختر و پسر و در پسران بترتیب دست زدن به اندام تناسلی خود، دست زدن به سینه ها و اندام تناسلی مادر، دکتر بازی کردن، سوال کردن در مورد چگونگی تولد فرزند، چرا مامان و بابا تنها می خوابند؟ می باشد. همچنین 23.7 درصد مادران اظهار داشتند که در پاسخ به سوالات جنسی کودکان خود موضوع بحث را عوض می کنند و 8.1 درصد بیان نمودند که به شدت ناراحت شده و کودک خود را تنبیه می کنند. 41.6 درصد نیز پاسخ داده اند که هر وقت بزرگ شدی خودت می فهمی و 25.9 درصد پاسخ صحیح را به کودک می گویند.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که رفتارهای جنسی در کودکان پسر و دختر متفاوت بوده و عوامل فرهنگی و خانوادگی نیز در آن تاثیرگذار است. مادران نیز به عنوان افرادی که در رده اول توجه و حوزه ارتباطی کودکان قرار می گیرند نیاز وافر دارند که در خصوص مراحل رشد و تکامل فرزندان خود بخصوص در ارتباط با مراحل رشد و تکامل جنسی و کنجکاوی های کودکان در این مورد آموزش ببینند تا بتوانند بطور صحیح کودکان خود را راهنمایی کرده و خود نیز دچار اضطراب ناراحتی و احساس گنان نشوند.

۲تعیین مقادیر مرجع خون شناسی در گروههای مختلف سنی و جنسی در جمعیت عمومی شهرستان مشهد
اطلاعات انتشار: افق دانش، تابستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: مقادیر خون شناسی به طور گسترده ای در بررسی وضعیت سلامتی افراد کاربرد داشته و به استناد این مقادیر می توان بیماری های مختلف خونی و غیر خونی را مورد ارزیابی و تشخیص قرار داد. این مقادیر خود تحت تاثیر عواملی چون سن، جنس، نژاد، تغذیه و محیط قرار می گیرند. با توجه به اینکه این موارد در جمعیت های مختلف تفاوت هایی با یکدیگر دارند، این تفاوت ها می تواند منجر به اختلافاتی در مقادیر مرجع گردد.روش تحقیق: در این مطالعه جمعا 1040 نفر فرد به ظاهر سالم از 3 گروه سنی 13–11 سال، 18–14 سال و 55–19 سال به صورت تصادفی از نقاط مختلف شهر مشهد انتخاب شدند. از تمامی آنها تحت شرایط استاندارد خون گیری به عمل آمد و پس از آن مقادیر خون شناسی شامل WBC، RBC، Hb، Hct، شاخص های گلبول قرمز و شمارش افتراقی لوکوسیتها برای گروه های سنی و جنسی مختلف تعیین گردید.یافته ها: میزان مرجع شمارش RBC، هموگلوبین و هماتوکریت در بالغین مذکر بیشتر از خانم ها بود. شمارش پلاکتی در خانم ها نسبت به آقایان بیشتر بود. مقادیر مرجع خون شناسی در بالغین مذکر بصورت زیر بود:WBC (´103 ml)= 6.45(3.3–9.6), RBC(´106 ml)= 5.43±0.90, Hb(gr\dl)=15.9±1.96, Hct(%)= 47.2±7.2, PLT(´103 ml)= 231(133–329)نتیجه گیری: در مقادیر مرجع خون شناسی در جمعیت مورد مطالعه در قیاس با دیگر جمعیت ها اختلافاتی مشهود بود و بویژه جمعیت مورد مطالعه ما MCV، MCH، MCHC، شمارش لوکوسیتی و پلاکتی پایین تری در قیاس با دیگر جمعیتها داشتند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه