توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱استفاده از روشهای امار ناپارامتری در جهت کاربردی کردن پژوهشها
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۶
با توجه به این که امار را باید علم و عمل استخراج بسط و توسعه دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روشهای گرداوری تنظیم ، پرورش و تحلیل داده های تجربی حاصل از اندازه گیری و ازمایش دانست و با توجه به نقش امار در تحقیقات گوناگون استفاده از روشهای صحیح اماری محققان را در جهت رسیدن به نتایج دقیق یاری می نماید دراین بین روشهای کلاسیک اماری یا همان اماری پارامتری با وجود سابقه زیاد و پشتوانه قوی ریاضی دارای نقصی بزرگ است که همانا پیش فرضهای قوی برای استفاده از هر روش است دراین مقاله سعی شده به جای هریک از روشهای امار کلاسیک روشهای بعضا جدیدتر و بدون پیش فرضهای دست و پاگر یعنی روشهای معادل امار ناپارامتریک ارائه گردد که این روشها در جهت هرچه کاربردی کردن تحقیق ها کمک شایانی می تواند بکند.

۲تاثیر بودجه ریزی عملیاتی، برنقش پاسخگویی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
بودجه ریزی عملیاتی به عنوان یک روش بودجه بندی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است. بودجه ریزی عملیاتی رویکردی برای تدوین، برنامه بودجه است که، با روشهای سنتی تفاوتهای اساسی دارد. در رویکرد عملیاتی، برای تعیین نحوه تخصیص هزینه ها از اهداف و پروژه های اصلی دستگاه استفاده می شود. تعیین و استفاده از معیارهای عملکرد دستگاهها ویژگی متفاوت بودجه ریزی عملیاتی است که کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی سازمانها را افزایش می دهد. بودجه ریزی عملیاتی، فرایندی است که تمام مدیران در همه مقاطع درآن مشارکت دارند واین نوع مشارکت باعث می شود تا مدیران تصمیمات بهتری را اتخاذ نمایند. بودجه ریزی عمیاتی نهایتاٌ منجر به تخصیص بهینه منابع در درون وزارتخانه ها وسازمانها می شود و مدیران را قادر می سازد به نحو مطلوبتری از منابع اختصاص یافته به سازمان تحت امر خود برای رسیدن به اهداف مورد نظر بهره برداری کنند بنابراین با استفاده از این سیستم بودجه بندی امکان پاسخگویی مدیران افزایشمی یابد.

۳تاثیر ریسک جریان نقدی و اجزای اقلام تعهدی بر هزینه سهام عادی
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در تحقیق حاضر، رابطه بین ریسک جریان نقدی و اجزای اقلام تعهدی و هزینه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام تحقیق از داده های 76 شرکت، طی دوره زمانی 1388–1383 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که در سطح اطمینان 95 درصد، بین جریان های نقد عملیاتی، تغییر در حساب های دریافتنی و هزینه سهام عادی و در سطح اطمینان 99 درصد، بین تغییر در حساب های پرداختنی و هزینه سهام عادی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین طبق نتایج تحقیق رابطه معنی داری بین تغییر در ارزش موجودی کالا و هزینه سهام عادی وجود ندارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه