توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی رفتار غیرخطی دیوارهای برشی فولادی تضعیف شده درطبقات مختلف
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۸
دیواربرشی فولادی یک سیستم باربرجانبی است که به دلیل سطح زیرنموداربرش– جابه جایی گسترده دارای جذب انرژی بسیاربالایی است. رفتاراین عنصرباربر جانبی دردوبخش پیش ازکمانش وتسلیم و پس ازآن قابل پیگیری است . بخش بزرگی ازجذب انرژی وشکل پذیری دیوارهای برشی فولادی پس ازکمانش صفحه داخلی وتسلیم آن صورت می گیرد. ازطرفی به دلیل اتصال پیوسته صفحه داخلی به اعضای مرزی تصویربرآیند تنش های تسلیم صفحه داخلی، منجربه نیروهای محوری گزافی درستون های اطراف می شود. این مسئله دردیوارهای برشی چندطبقه به دلیل اثرات تجمعی آنها حادتراست . ازاین جهت ایده تضعیف صفحات داخلی باالگویی خاص توسط سوراخ های ایجادشده درآن به نظریک ایده قابل بررسی ومفید است تاکمانش وتسلیم صفحات داخلی تنش های محوری به مراتب کم تری رادراعضای مرزی ایجادکند. دراین تحقیق باآنالیز اجزای محدودی مدل های صحت سنجی شده 3،2،1 طبقه ازقاب دیوارهای برشی فولادی باوبدون ایده صفحات سوراخ داروقاب خمشی بدون دیواربرشی فولادی ملاحظه شد که این نوع ازدیوارهای برشی فولادی باحفظ قابل شرایط شکل پذیری وداشتن امکان اجرایی درطبقات بالاازاثرات تجمعی نیروهای ناشی ازتسلیم صفحات دراعضای مرزی می کاهند.همچنین باحفظ سختی اولیه قابل توجه خودمیتواند جابه جایی نسبی بین طبقات راکنترل کند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه