توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر افزودن اپی نفرین به داروهای سوفنتانیل و بوپیواکایین در بی حسی اسپاینال حین زایمان بی درد
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود)، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۱۵ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه: یکی از شیوه های ایجاد بی دردی در زایمان، بی حسی اسپاینال است. کیفیت و دوام این بی دردی و توجه به عوارض آن مهم است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر افزودن اپی نفرین به سوفنتائیل و بوپیواکائین در بی حسی اسپاینال حین زایمان بی درد انجام شده است. روش ها: این پژوهش به صورت نیمه تجربی بر روی 90 نفر خانم حامله با گراوید II و III در دو گروه 45 نفره که به صورت نمونه گیری در دسترس به مراکز آموزشی درمانی معتضدی و امام رضا (ع) کرمانشاه مراجعه کرده بودند انجام شد. گروه مورد با استفاده از سوفنتانیل، بوپیواکائین و اپی نفرین و گروه کنترل با استفاده از سوفتانیل و بوپیواکائین تحت بی حسی اسپاینال قرار گرفتند. اطلاعات پیرامون حس درد، میزان حرکت، طول مدت بی دردی و عوارضی مانند تغییر ضربان قلب جنین، حالت تهوع و استفراغ و تغییرات فشار خون توسط چک لیستی مبتنی بر متغیرهای موردنظر جمع آوری و با استفاده از آزمون های کای دو و t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین طول دوره بی دردی به طور معناداری در گروه مورد بیشتر بود .(p<0.05) همچنین حالت تهوع به طور معناداری در گروه مورد بیشتر مشاهده شد .(p<0.05) متغیرهای همودینامیک مادر و نیز آپگار نوزاد در دو گروه، تفاوت معناداری نداشت.نتیجه گیری: افزودن اپی نفرین به سوفنتانیل و بوپیواکائین موجب افزایش طول مدت بی دردی شده اما از نظر سطح حسی تفاوتی ایجاد نکرد. در حالی که سبب افزایش شیوع تهوع و استفراغ شد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه