توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱فن آوری های نوین در تولید آسفالت گرم
اطلاعات انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۵
امروزه با تولید پلیمرهای جدید، می توان مخلوطهای آسفالتی را بر اساس درجه حرارت تولید به چهارگروه داغ) Hot (، گرم) Warm (، نیمه گرم) Half Warm (، و سرد) Cold ( تقسیم نمود. از آنجاییکه مخلوطهای آسفالتی گرم از نظر مشخصات فیزیکی، تولید و شرایط اجرا، کاملا شبیه آسفالت داغ می باشند ولی دارای دمای تولید و اجرای پایین تری )به دلیل تکنولوژی جدید تولید آنها( نسبت به آسفالت داغ می باشند، به دلیل مزایای زیاد آنها ازجمله: بهبود عملکرد آسفالت، کاهش آلودگی، کاهش دمای تولید، کاهش مصرف انرژی تولید و پخش، کاهش استهلاک ماشین الات و ... استفاده از آن در دنیا روبه افزایش می باشد. در این مقاله به بررسی روش های مختلف تولید این نوع آسفالت و معرفی انواع افزودنی های ویژه و نحوه عملکرد و اثرگذاری این افزودنی ها بر روی مخلوطهای آسفالتی گرم و مقایسه شرایط تولید و اجرای آن و همچنین محاسن این نوع آسفالت (WMA) نسبت به سایر مخلوطهای آسفالتی (CMA), (HWMA), (HMA) پرداخته می شود

۲بررسی اثرات اجتماعی–اقتصادی تسریع پروژه های عمرانی شهری مطالعه موردی پروژه شهید همت اصفهان
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تسریع و پیشرفت پروژه های عمرانی سبب ایجاد توسعه پایدار شهری می گردند. پروژه های عمرانی طرح های ارزشمندی می باشد که بازسازی و توسعه شهری را موجب می گردند. توسعه شبکه راه ها در پروژه های درون شهری با توجه به اثراتی که از نظر ترافیکی،اقتصادی،اجتماعی و همچنین اثرات زیست محیطی با توجه به ویژگی ها و محدودیت های خاص خود بر جای می گذارند از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد. در این تحقیق اثرات مختلف ترافیکی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی ناشی از احداث سریع پروژه عمرانی ساخت مجموعه تونل و امتداد محور شهید همت در اصفهان بررسی و نتایج حاصل از آن نسبت به هزینه منابع اضافی در تسریع پروژه، مقایسه شد. در این تحلیل مشخصگردید که فواید انجام سریع پروژه بیشتر از هزینه های آن می باشد. سپس به بررسی عوامل موثر در اجرای سریع پروژه از طریق پرسشنامه از مدیران و ذینفعان اصلی ،به شناسایی شاخص های موثر و میزان اهمیت و اولویت بندی آنها از طریق مدل نظرسنجی سلسله مراتبی AHP پرداخته می شود. به نظر کارشناسان و خبرگان، سابقه اجرایی و توان تجهیزاتی و ماشین آلاتی پیمانکار ، پیش بینی اعتبار عمرانی و شرایط مالی کارفرما، ارتباط و هماهنگی مستمر بین پیمانکار و کارفرما و دستگاه نظارت و همچنین مدیریت قراردادها و پیمان از مهمترین عوامل موثر در تسریع پروژه می باشند.

۳مقایسه خصوصیات مقاومتی آسفالت الیافی و آسفالت معمولی
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، سال
تعداد صفحات: ۷
قیر به عنوان یکی از پرکاربردترین مواد مصرفی در صنعت راهسازی دارای ویژگیهای زیادی می باشد ولی این ماده معمولا در شرایط خاص ترافیکی و محیطی نمی تواند عملکرد مناسبی داشته باشد و به همین دلیل از مواد مختلفی برای اصلاح آناستفاده شده است. به منظور بهبود مشخصات قیر و مخلوطهای آسفالتی از مواد پلیمری و غیرپلیمری مختلفی استفاده شده است. پلیمرها نسبت به سایر مواد اصلاح کننده دارای کاربرد بیشتری بوده اند و تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده استولی بر روی مواد غیر پلیمری پژوهشهای کمتری نسبت به مواد پلیمری انجام شده است. از جمله مواد غیر پلیمری که در صنایعمختلف و به خصوص تکنولوژی بتن استفاده شده است، الیاف مختلف طبیعی و غیرطبیعی می باشد. در این تحقیق از الیاف پلی پروپیلن برای اصلاح آسفالت استفاده شده است. در این تحقیق این الیاف به صورت خشک با مصالح سنگی و قیر ترکیب شده ونمونه های آزمایشگاهی آسفالت برای آسفالت معمولی و آسفالت الیافی ساخته شد. سپس بر روی نمونه های تهیه شده، آزمایش های مختلف آسفالت به منظور مقایسه عملکرد این دو نوع آسفالت انجام گردید. نتایج آزمایش ها نشان داده است که آسفالت الیافی نسبت به آسفالت معمولی دارای مقاومت مارشال بیشتر، مدول برجهندگی و کشش غیرمستقیم بیشتر و عمق شیارشدگی کمتری می باشد.

۴ارزیابی سطح ایمنی به منظور بهبود مدیریت ایمنی در پروژه های عمرانی شهر اصفهان
اطلاعات انتشار: همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
پروژه های عمرانی شهری به دلیل تعامل نزدیک با جامعه ومردم ازنقطه نظر موضوعات ایمنی و بهداشت دارای حساسیت و اهمیت فراوان می باشند و هر گونه نطص از این باب در مدیریت پروژه و نتیجه نهایی آن تاثیر گذار خواهد بودهدف این مقاله ارزیابی سطح ایمنی مشاغل به منظور بهبود مدیریت ایمنی و در نتیچه آن مدیریت نهایی مطلوب تر پروژه های عمرانی شهر اصفهان می باشد پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه پژوهش توصیفی– تحلیلی می باشد به گونه ای که برای جمع آوری اطلاعا ت از روش بررسی اسناد و مدارک موجود پروژه های عمرانی شهر اصفهان استفاده شده و برای تجزیه و تحلیلبه کار گرفته شده استه نتایج این پژوهش بیرانگر آن اسرت کره پرروژه احیرای میردان امرا Excel و SPSS آن ها نرم افزار های علیع نسبت به دیگر پروژه ها دارای بالاترین میزان ضریب شدت و فراوانی حادثه بوده و اعمال متغیر کنترل ثبا ت مکان کاری و تداوم سنوات خدمت در کاهش میزان ضریب شدت و فراوانی حوادث نقش چشمگیری داشته است
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه