توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه کیفیت پایان نامه‌ های دکترای عمومی پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال‌ های تحصیلی 71–1370 و 79–1377
اطلاعات انتشار: حكيم، تابستان, دوره  ۶ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹
نگارش پایان نامه فرصت مناسبی است تا دانشجو بتواند در طول دوره تحصیلی با چگونگی انجام تحقیق آشنا شود. این مطالعه به منظور مقایسه کیفیت پایان نامه های دوره دکتری عمومی پزکشی 14 دانشگاه علوم پزشکی در دو مقطع تحصیلی 71–1370 و 78–1377 انجام گرفت. تعداد 817 پایان نامه (410=71–1370 و 407=78–1377) به صورت تصادفی از میان 4240 پایان نامه انتخاب شد. نسخه اصلی پایان نامه ها، مطالعه و امتیاز اجزای تشکیل دهنده هر کدام با استفاده از یک فرم اطلاعاتی تعیین شد. داده ها با استفاده از آزمون های Mann–Whitney، Kruskal–Wallis،t  و Chi–square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحقیق حاضر نشان داد که میانه امتیاز پایان نامه های دکتری عمومی پزشکی در سال تحصیلی 71–1370 از 105 به 288 در سال تحصیلی 78–1378 افزایش یافته است(P<0.001) . اگرچه کیفیت پایان نامه های دوره دکتری عمومی پزشکی در مقایسه بین دو مقطع تحصیلی به طور قابل توجهی افزایش یافته است، ولی هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. بنظر می رسد ضروری است راهکارهای جدیدی انجام گیرد، تا دانشجویان به صورتی درگیر تحقیق شوند که محیطی آکنده از خلاقیت و رقابت بوجود آید و تحقیق نهادینه گردد، که این امر مستلزم اصلاحات اساسی در برنامه آموزشی در دراز مدت می باشد.

۲بانک اطلاعاتی مستندات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1384
اطلاعات انتشار: بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۳۷، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: هدف این تحقیق جمع آوری و ایجاد بانک اطلاعاتی مستندات بیماری های عفونی، گرمسیری و انگلی منتشر شده در 5 سال 1380 تا 1384 بود تا بتوان از آن برای تحلیل وضعیت حوزه بیماری های عفونی به منظور تعیین اولویت های بیماری های عفونی، گرمسیری و انگلی استفاده کرد. روش کار: ابتدا واژه های مورد جستجو با استفاده از (ICD10) International Classification of Diseases– 10 مشخص شد. سپس مقالات منتشر شده در زمینه بیماری های عفونی، گرمسیری و انگلی از سال (2001) 1380 تا (2005) 1384 در بانک های اطلاعاتی PubMed، Scopus، Iranmedex، Iranmedline و Sid، مورد جستجو قرار گرفت. همچنین مقالات ارایه شده در کنگره های بیماری های عفونی، گرمسیری و انگلی، طرح های مصوب دانشگاه و پایان نامه های دوره پزشکی عمومی و دستیاری انجام شده در زمینه بیماری های عفونی، گرمسیری و انگلی جمع آوری گردید. در نهایت منابع جمع آوری شده بر حسب موضوع دسته بندی شد.یافته ها: بانک اطلاعاتی مستندات مربوط به بیماری های عفونی، گرمسیری و انگلی شامل (%14.7) 510 مقاله انگلیسی، 798 (%23) مقاله فارسی، 2164 (%62.3) خلاصه مقاله ارایه شده در کنگره های بیماری های عفونی، گرمسیری و انگلی، 289 طرح پژوهشی مصوب دانشگاه و 367 پایان نامه دستیاری و دوره پزشکی عمومی انجام شده در دانشگاه در پنج سال گذشته (1380–84) می شود؛ در کل این بانک دارای 4128 سند می باشد.نتیجه گیری: منابع جمع آوری شده، یک تصویر کلی از بار بیماری های عفونی، گرمسیری و انگلی و سهم آن در سلامت، بار هر بیماری در بین بیماری های عفونی، گرمسیری و انگلی، فراوانی بیماری و عوارض، شدت، روند و فوریت آن را در کشور ارایه می دهد، تا امتیاز دهندگان عناوین پژوهشی با تکیه بر اطلاعات صحیح و یکسان بتوانند بدون تورش، امتیاز مناسب را تخصیص دهند.

۳ارزیابی عوامل خطرساز بروز نارسایی حاد کلیه در جراحی آنوریسم آئورت شکمی
اطلاعات انتشار: طب جنوب، اسفند, دوره  ۹ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه: نارسایی حاد کلیه بعد از جراحی آنوریسم عارضه شایعی است و با مرگ و میر و ناتوانی بالایی همراه می باشد. نارسایی حاد کلیه نیز بدون توجه به علت آن دارای میزان مرگ و میر بسیار بالایی است.مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی گذشته نگر به منظور شناسایی عوامل خطرساز اصلی برای وقوع نارسایی حاد کلیه متعاقب ترمیم الکتیو و فوریتی آنوریسم آئورت شکمی، پرونده های 70 بیمار که در مدت 7 سال گذشته در بیمارستان شهدای تجریش تهران با تکنیک یکسان (از طریق صفاق) جراحی شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیرهای مورد نظر شامل بیماری های همراه عمده طبی، اختلال عمل کلیه قبل از عمل، نارسایی حاد کلیه، زمان ایسکمی کلیه برحسب دقیقه، هیپوتانسیون حین عمل، دریافت ماده کنتراست و موارد مربوط به ماهیت آنوریسم و جراحی آن بود.یافته ها: تعداد 53 نفر مرد و 17 نفر زن با سن متوسط 70 سال در محدوده 90–37 سال مورد بررسی قرار گرفتند. قبل از عمل، 33 درصد از بیماران دچار بیماری انسدادی مزمن ریه بودند و در 19 درصد بیماران مقادیر پایه کراتینین سرم بیشتر از 1.5 میلی گرم در دسی لیتر بود. یکی از بیماران وابسته به دیالیز بود و 53 درصد بیماران دچار بیماری ایسکمی قلب بودند. همه اعمال جراحی از طریق روش صفاقی انجام شده بودند. جراحی فوریتی در 14 درصد موارد و پارگی آنوریسم و دیسکسیون آئورت به ترتیب در 17 و 13 درصد از بیماران اتفاق افتاده بود. میزان مرگ و میر بعد از عمل برای اعمال جراحی الکتیو و فوریتی به ترتیب 20 و 70 درصد بود. نارسایی قابل توجه کلیه در 20 درصد موارد روی داد و میزان مرگ و میر آن 57 درصد بود. همودیالیز در 4 مورد انجام شد که نیمی از آنها فوت کردند. ما ارتباط معنی داری بین نارسایی کلیه بعد از عمل با جراحی اورژانس (P=0.01) و پارگی آنوریسم (P=0.039) و مرگ بعد از عمل جراحی (P=0.005) یافت شد، ولی بین سایر متغیرها رابطه معنی داری یافت نگردید.نتیجه گیری: نارسایی حاد کلیه بعد از جراحی آنوریسم شکمی شایع بوده و با جراحی اورژانس و پارگی آنوریسم ارتباط دارد.

۴مقایسه اثر میدازولام وریدی و نازال بر میزان ترس، درد و اضطراب کودکان 15–4 ساله تحت اقدامات تشخیصی دردناک
اطلاعات انتشار: پژوهنده، خرداد و تير, دوره  ۱۳ , شماره  ۲ (پي در پي ۶۲)، سال
تعداد صفحات: ۷
سابقه و هدف: با توجه به دردناک بودن اقدامات تشخیصی – درمانی دردناک در کودکان و با وجود گزارشات متفاوت از نحوه تجویز و تاثیر میدازولام و به منظور مقایسه اثر میدازولام وریدی با انترانازال بر میزان درد، ترس و اضطراب کودکان این مطالعه روی کودکان تحت اقدامات تشخیصی دردناک در بیمارستان لقان حکیم در سال 85–1384 انجام گرفت.مواد و روش ها: در کارآزمایی بالینی تصادفی روی 60 مورد کودک نیازمند اقدامات دردناک آسپیراسیون مغز استخوان یا پونکسیون مایع نخاعی در دو گروه 30 نفره، یک گروه پیش از اقدامات دردناک میدازولام وریدی و دیگری میدازولام نازال دریافت کردند. درد بر اساس مقیاس Bieri facial pain score، اضطراب بر اساس مقیاس Yale– Pas با طیف مربوطه و ترس در دو گروه اندازه گیری و ثبت شد. میزان بروز در دو گروه با آماره مجذور کای و دقیق فیشر مورد آماری قرار گرفت. عوارض میدازولام وریدی و نازال نیز در صورت بروز ثبت می شد.یافته ها: در بررسی اضطراب در گروه وریدی 50% و در گروه اینترانازال 53.3% نمره بالای 37 داشتند که تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود (P<0.9). در بررسی درد، در گروه اینترانازال 90% درد خفیف و 10% درد متوسط داشتند. در گروه وریدی 74% درد خفیف و 25.9% دچار درد متوسط بودند. 10% در گروه وریدی اصلا درد نداشتند. تفاوت معنی داری بین شدت درد در دو گروه دیده نشد (P<0.9). ترس بیماران در حین و بعد از اقدامات در هر دو گروه، نسبت به قبل آن کاهش داشت که در گروه نازال به طور معنی داری کاهش بیش تر بود. 90% بیماران در گروه نازال از سوزش بینی شکایت داشتند.نتیجه گیری: با توجه به این که اثر آرام بخشی میدازولام وریدی و اینترانازال در این گروه کودکان تقریبا برابر است، با توجه به سهولت روش تجویز اینترانازال، می توان برای ایجاد آرام بخشی قبل از اقدامات دردناک از این روش استفاده کرد.

۵پیامدهای دراز مدت بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری شده در بیمارستان لقمان حکیم تهران آبان 1383–1382
اطلاعات انتشار: پژوهنده، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (پي در پي ۶۱)، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: انفارکتوس میوکارد یکی از شایع ترین علل مرگ و میر و از کار افتادگی در جهان است که شیوع و روند رو به افزایشی داشته است. با توجه به این که تاکنون هیچ گزارشی از پیامدهای دراز مدت بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در ایران منتشر نشده است، این مطالعه با هدف تعیین پیامد یک ساله این بیماری در مراجعین با تشخیص انفارکتوس میوکارد به بیمارستان لقمان حکیم تهران انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی روی کلیه بیمارانی که با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در فاصله یک سال (از آبان 1382 لغایت آبان 1383) از بیمارستان لقمان حکیم ترخیص شده بودند انجام شد. یک سال پس از ترخیص بیماران از طریق تلفن فراخوانی شدند و موارد مرگ و میر بیماران، وضعیت آناتومی عروق کرونر در آنژیوگرافی، انجام CABG, PCI، بستری مجدد و داروهای مصرفی مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: میانگین سنی 132 بیمار مورد مطالعه (76.5% مرد)، 13.1±59.2 سال بود. نوع MI در 79.5% STEMI و 20.5% NSTEMI بود. 58.1% بیماران STEMI استرپتوکیناز دریافت کرده بودند و علت عدم تجویز ترومبولیتیک در سایر بیماران، تاخیر در مراجعه در 26 نفر (24.8%)، وجود کنتراندیکاسیون در 10 نفر (9.5%) و خطای پزشک در 8 نفر (7.6%) بود. آنژیوگرافی عروق کرونر در 90.3% از 62 بیمار انجام شده بود و 39.4% گاندیدای رواسکولاریزاسیون به صورت PCI و CABG شده بودند. 14.3% بیماران بستری مجدد داشتند و تعداد 8 نفر (6.1%) از بیماران فوت کرده بودند که همگی مرد و بالای 60 سال بودند. میزان تبعیت از دستور مصرف داروهای تجویزی آسپرین، بتابلوکر، ACEI، استاتین به ترتیب 98.5%، 74.2%، 71.2%، 67.4% بود.نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما نشان داد که بیماران مبتلا به MI را می توان در دراز مدت تحت پی گیری مطلوب قرار داد و میزان تبعیت بیماران در زمینه اقدامات تشخیصی درمانی مناسب است. میزان مرگ و میر یک ساله بیماران ما نسبتا پایین بود، ولی برای قضاوت درباره علت آن و عوامل خطر مرتبط با آن نیاز به انجام مطالعات وسیع تر وجود دارد.

۶خصوصیات و تشخیص نهایی بیماران با تشخیص اولیه سندرم کرونری حاد
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل، مرداد و شهريور, دوره  ۱۰ , شماره  ۳ (پي در پي ۴۴)، سال
تعداد صفحات: ۷
سابقه و هدف: بیماریهای قلبی و عروقی 46% علت مرگ و میر در کشور ما را تشکیل می دهد. 30–10% از بیمارانیکه با درد قفسه سینه به اورژانس مراجعه می کنند سندرم کرونری حاد دارند و 1 تا 4% سندرم کرونری حاد و 2 تا 3% بیماران انفارکتوس میوکارد به اشتباه از اورژانس مرخص می شوند. این مطالعه به منظور تشخیص نهایی و خصوصیات بالینی بیماران بستری شده با تشخیص اولیه سندرم کرونری حاد انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه مقطعی طی سال 83–1382 بر روی کلیه بیماران با تشخیص اولیه سندرم کرونری حاد که در بخش قلب بیمارستان لقمان حکیم بستری شدند، انجام شد. قبل از بستری شدن شرح حال اخذ و معاینات فیزیکی انجام شد. برای تشخیص نهایی پس از بستری نتیجه اکوکاردیوگرافی، آنژیوگرافی و الکتروکاردیوگرافی در پرونده بیماران ثبت گردید و سپس با توجه به یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی تشخیص مسجل گردید. همچنین از نظر سابقه خانوادگی، سیگاری بودن و سابقه قبلی انفارکتوس میوکارد مورد بررسی قرار گرفتند و سپس متغیرهای کیفی با استفاده از آزمون X2 و متغیرهای کمی با استفاده از آزمون t– test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و p<0.05 معنی دار تلقی شد.یافته ها: از 1015 بیمار بستری در بخش قلب، 611 نفر با تشخیص اولیه سندرم کرونری حاد بستری شدند که حدود نیمی از آنها (%51.6) زن بوده و میانگین سنی 58.9±12.9 سال داشتند. تشخیص نهایی در 196 نفر MI (%32)، در 195 نفر (%26) آنژین ناپایدار احتمالی، در 135 نفر (%22) آنژین ناپایدار قطعی و در 121 نفر (%19.8) درد سینه غیر قلبی بود. میانگین سنی گروه سندم کرونری حاد (490 نفر( بیشتر از گروه درد سینه غیر قلبی (121 نفر( بود. همچنین دیابت، فشارخون بالا و سابقه قبلی MI در گروه دوم کمتر وجود داشت. جنسیت، سابقه خانوادگی و سیگاری بودن تفاوتی در بین دو گروه نداشت.نتیجه گیری: با توجه به اینکه حدود 20% بیماران با درد سینه غیر قلبی به اشتباه در بخش قلب بستری شده بودند، توصیه می شود با فراهم آوردن امکانات مناسب تر در بخش اورژانس جهت تشخیص قطعی اولیه از بستری و ترخیص نابجای بیماران جلوگیری گردد.

۷تعیین قاعده تصمیم گیری بالینی برای تخمین میزان پوکی استخوان در زنان ایرانی
اطلاعات انتشار: مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، دي, دوره  ۱۰ , شماره  ۵ (مسلسل ۴۱)، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: پوکی استخوان معضل شناخته شده بهداشت عمومی است که با توجه به بالا رفتن سن متوسط جامعه اهمیت آن روز به روز بیشتر می شود و زنان مهم ترین جمعیت در معرض خطر هستند. با توجه به متفاوت بودن عوامل خطرساز و شدت اثر آن ها در جوامع مختلف، این مطالعه عوامل خطرساز مرتبط با این بیماری را در زنان ایرانی ارجاع شده به مرکز سنجش پوکی استخوان بیمارستان چمران در سال 1386 بررسی نموده و بر اساس آن فرمول ریاضی برای تخمین میزان پوکی استخوان بر اساس یافته های بالینی طراحی کرده است. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی ـ تحلیلی بر پایه اطلاعات بیماران سرپایی است که در سال 1386 به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان چمران مراجعه کردند. روش نمونه گیری به صورت سرشماری و حجم نمونه 1047 نفر بود. اطلاعات از پرسشنامه ای که به صورت حضوری از مراجعه کنندگان به این مرکز تهیه شده بود استخراج گردید و همه افراد به روش دگزا در نواحی هیپ و ستون فقرات دانسیتومتری شدند. یافته ها: %28.2 زنان در ناحیه هیپ %8.7 در ناحیه ستون فقرات استئوپروتیک بودند. 73% از زنان مورد بررسی یائسه بودند. میانگین ± انحراف معیار سن و وزن زنان 54.5±(10.3) سال و 69.6±(10.8) کیلوگرم و میانگین ± انحراف معیار  T–scoreهیپ و ستون فقرات –1.88±(1.08) و –1.04±(1.05) محاسبه شد. پس از بررسی، عوامل تشدید کننده استئوپروز در ناحیه هیپ شامل سن، یائسه بودن، مدت زمان گذشته از یائسگی، سابقه شکستگی، سابقه مصرف مکمل های کلسیم و دوز آن، تعداد زایمان، مدت زمان شیردهی و عوامل پیشگیری کننده شامل وزن، مصرف قرص های ضد بارداری و ورزش با (P<0.05) معنی دار بودند. در ناحیه ستون فقرات عوامل تشدید کننده شامل سن، یائسه بودن، مدت زمان گذشته از یائسگی، مدت زمان ابتلا به دیابت، سابقه شکستگی، سابقه مصرف مکمل های کلسیم و دوز آن، تعداد زایمان، مدت زمان شیردهی و عامل پیشگیری کننده وزن با (P<0.05) معنی دار بودند. با استفاده از روش آنالیز رگرسیون گام به گام مدل ریاضی حداقلی برای پیشگویی تراکم استخوان هیپ و ستون فقرات به دست آمد. سپس مدل ریاضی هیپ در قالب یک قاعده تصمیم گیری بالینی در تعداد کمتری از موردهای مستقل رواسازی شد. نتیجه گیری: با استفاده از این مدل، به کمک یافته های بالینی و شرح حال می توان برای تشخیص افراد در معرض خطر استئوپروز و شروع زودتر اقدامات پیشگیری و درمانی استفاده کرد؛ هم چنین از صرف هزینه های اضافی تشخیصی برای افرادی که در معرض خطر نیستند جلوگیری به عمل آورد.

۸استفاده از کریستال ویوله در محیط کشت جهت تشخیص نایسریاها
اطلاعات انتشار: پژوهش در پزشکي، پاييز, دوره  ۳۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: از خصوصیات مهم نایسریاها، مقاومت در برابر ماده رنگی کریستال ویوله است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر کریستال ویوله بر رشد این باکتری ها، افزودن آن به محیط کشت جهت جداسازی این باکتری ها، و ساخت یک محیط کشت اختصاصی برای نایسریا است. روش بررسی: اقدامات انجام شده عبارتند از: 1) ترشحات مجرای 106 بیمار مرد مبتلا به اورتریت، بر روی محیط های New York City Medium Agar (NYC agar)، آگار شکلاتی، و آگار شکلاتی دارای غلظت های کریستال ویوله در حد فاصل 1:100000 تا 1:250000 کشت داده و لام گرم تهیه شد. 2) ترشح حلق 230 فرد سالم، بر روی محیط های آگار خوندار، آگار شکلاتی و نیز آگار شکلاتی حاوی غلظت های متفاوت کریستال ویوله در حد فاصل 1:50000 تا 1:500000 کشت داده و لام گرم تهیه گردید. 3) برای بررسی احتمال رشد سوش استاندارد ATCC گونوکوک در حضور کریستال ویوله، باکتری در محیط های آگارشکلاتی، آگارخوندار، مولرهینتون آگار، تایرمارتین آگار و نیز در همین محیط ها، همراه نسبت های 1:50000 تا 1:200000 کریستال ویوله کشت داده شد. یافته ها: 69 نفر از 106 بیمار مبتلا به اورتریت، مشکوک به سوزاک بودند که کشت 64 نفر از آنان در محیط NYC، از نظر گونوکوک، مثبت بود. حاصل رشد این نمونه ها، در محیط آگار شکلاته، 54 مورد مثبت (با حساسیت %84 نسبت به محیط NYC) همراه باکتری های مختلف فلور نرمال بود. بیشترین و مناسبترین رشد، در آگار شکلاتی حاوی کریستال ویوله به نسبت 1:150000، 58 مورد مثبت (با حساسیت %91 نسبت به محیط NYC) و با حداقل رشد فلور نرمال همراه بود. ترشح حلق 228 نفر از 230 فرد سالم، از نظر نایسریا، مثبت بود. این نایسریاها، قادر به رشد در حداقل 1:500000 و حداکثر 1:50000 غلظت کریستال ویوله بودند. با این تفاوت که در غلظت 1:500000، باکتری های فلور طبیعی نیز رشد کامل داشته و با افزایش تدریجی غلظت، از رشد آنها کاسته شد تا اینکه در غلظت نهایی 1:50000، فقط نایسریا رشد کرده بود. در آزمایش مستقیم این نمونه ها نیز در 228 مورد دیپلوکوک های گرم منفی نایسریا فرم مشاهده شده بود. نتیجه کشت نایسریا گونوره آی استاندارد بر روی محیط های آگار شکلاته، مولرهینتون و تایرمارتین، همراه مقادیر مختلف کریستال ویوله و نیز بدون آن عبارت است از: در همه محیط های بدون کریستال ویوله، رشد این نمونه بطور کامل و یکسان مشاهده شد؛ در حالی که در محیط های حاوی کریستال ویوله، حداقل تعداد کولونی، در غلظت 1:50000 و حداکثر 1:200000 مشاهده گردید. نتیجه گیری: برای جداسازی و تشخیص نایسریاهای بیماریزایی مانند گونوکوک می توان از محیط اختصاصی کروموژن مانند آگار شکلاتی حاوی 1:150000 کریستال ویوله یا یکی از محیط های تایر مارتین و مولرهینتون حاوی 1:200000 کریستال ویوله استفاده نمود. نایسریاهای بی آزار، مقاومت زیادی به این ماده داشته و در غلظت 1:50000، در هریک ازمحیط های فوق، قابل رشد و جداسازی هستند. برای ساخت انبوه محیط کروموژن، با توجه به وزن پودر و غلظت های ذکر شده می توان میزان پودر کریستال ویوله لازم را محاسبه و با پودر اولیه هریک ازاین محیط ها بطور هوموژن مخلوط نمود.

۹برآورد شیوع سرطان کولورکتال بر اساس داده های بقا در ایران در سال 1386
اطلاعات انتشار: پژوهش در پزشکي، پاييز, دوره  ۳۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: سرطان کولورکتال، یک بیماری کشنده و نسبتا شایع (5000 مورد جدید در سال در ایران) است. با توجه به بروز بالای سرطان کولورکتال (7 در 100000 نفر) و افزایش نسبت بقا و نیز اهمیت شاخص شیوع در مدیریت سرطان، در این مطالعه، شیوع 1، 3–2 و 5–4 ساله سرطان کولون بر اساس داده های بقا تعیین شده است. روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی و با پیگیری 2342 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال ثبت شده در مرکز ثبت سرطان ایران، طی سال های 84–80 انجام شد. بیماران در زمینه وضعیت بیماری (زنده بودن یا فوت) مورد پرسش قرار گرفتند. میزان بروز اختصاصی سنی نیز از گزارش کشوری ثبت موارد سرطان استخراج شد. نسبت بقای 0.5، 1.5، 2.5، 3.5، و 4.5 ساله محاسبه شده و در فرمول شیوع مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نسبت بقای 0.5، 1.5، 2.5، 3.5 و 4.5 در سرطان کولورکتال به ترتیب %79.2، %65.08، %57.36، %51.76 و %48.87 به دست آمد. موارد شیوع 1، 3–2، 5–4 و تجمعی 5 ساله سرطان کولورکتال در کل جمعیت، به ترتیب 4156، 5715، 4283، و 13954 نفر بود. نتیجه گیری: برآورد موارد شیوع در سال های متفاوت پس از تشخیص (1، 3–2 و 5–4 ساله)، برای ارزیابی بیماران نیازمند به درمان اولیه، پیگیری کلینیکی و زمان بهبودی، و همچنین توانبخشی و حمایت های تسکینی به کار می آید. بنابراین پیشنهاد می شود، نیازهای مدیریتی برای ارایه خدمت مناسب و علمی بر حسب این تعداد در سال های آینده محاسبه شود.

۱۰شیوع کم خونی و کم خونی میکروسیتیک در زنان ساکن منطقه شمال غرب تبریز
اطلاعات انتشار: مجله اپيدميولوژي ايران، بهار, دوره  ۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۴
مقدمه و اهداف: کم خونی یکی از شایعترین مشکلاتی است که همه گروه های سنی را درگیر می کند. به منظور تعیین شیوع کمخونی و کم خونی میکروسیتیک در جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی اسدآبادی تبریز، یک مطالعه به روش مقطعی ـ تحلیلی (Cross–sectional) انجام گرفت.روش کار: تعداد نمونه ها 1623 نفر و روش نمونه گیری بصورت تصادفی منظم بود. نمونه ها از میان 233000 نفر زن بالای 12 سال از بین جمعیت ثبت شده، انتخاب شدند. میزان هموگلوبین، حجم متوسط سلولی (MCV) و در صورت وجود کم خونی آزمایش های تکمیلی شامل آهن سرم، فریتین، Total iron binding capacity) TIBC)، الکتروفورز هموگلوبین و شمارش رتیکولوسیت بررسی شد و داده ها با استفاده از برنامه نرم افزاری EPI6 و انجام آزمون T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: شیوع کم خونی 9.7 درصد بود که 75.3 درصد موارد را کم خونی فقرآهن و 11.4 درصد موراد را تالاسمی مینور تشکیل می داد. میزان شیوع کم خونی فقر آهن و تالاسمی مینور در کل افراد جامعه مورد بررسی بترتیب 7.3 و 1.1 درصد بود.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه حاکی از خفیف بودن مشکل کم خونی بر اساس طبقه بندی who در منطقه بود و کم خونی فقر آهن بیشترین علت کم خونی را به خود اختصاص می داد.

۱۱بررسی شیوع کلونیزاسیون و عفونت خونی ناشی از کاتترهای ورید مرکزی و عوامل تاثیر گذار بر آن در بیمارستان لقمان حکیم در سال های 82–1381
اطلاعات انتشار: پژوهنده، مهر و آبان, دوره  ۱۰ , شماره  ۴ (پی در پی ۴۶)، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: عفونت وابسته به کاتتر از شایع ترین عوارضی است که به دنبال تعبیه کاتتر در داخل وریدهای مرکزی بروز می کند. این عارضه در 3 تا 7 درصد کاتترهای تعبیه شده پدید می آید. در صورت بروز منجر به مرگ و میر و ناتوانی، افزایش مدت اقامت بیمار در بیمارستان و بالا رفتن هزینه های بیمارستانی می شود. جهت پیشگیری از بروز و درمان این عارضه باید با تعیین میزان فراوانی عفونت در مراکز درمانی و شناسایی میکروارگانیزم عامل عفونت با آن مبارزه کرد. این مطالعه جهت تعیین شیوع کلونیزاسیون و عفونت خونی کاتترهای ورید مرکزی و تعیین عوامل تاثیر گذار بر آن در بیمارستان لقمان حکیم انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه به روش مقطعی – توصیفی بر روی تمام بیماران بزرگسالی که نیاز به کاتتر ورید مرکزی بیش از 3 روز داشته اند، انجام شد. تمام کاتترها را دستیار جراحی عمومی با روش یکسانی تعبیه می کرد و بعد از خارج کردن کاتتر دو قطعه ابتدایی و انتهایی به طور جداگانه جهت کشت نیمه کمی به آزمایشگاه ارسال می شد. در صورت حضور 15 کلونی یا بیشتر و عدم حضور علایم عفونت، کلونیزاسیون میکروبی محسوب می شد و اگر یک نوع ارگانیسم از کشت قطعات کاتتر و کشت خون همزمان به دست می آمد و بیمار علایم عفونت را داشت عفونت خونی وابسته به کاتتر قلمداد می شد. داده ها با استفاده از آزمون مجذور کای یا آزمون فیشر تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: از 202 بیماری که کاتتر ورید مرکزی برای آنها تعبیه شده بود 47 نفر (%23.2) دچار کلونیزاسیون میکروبی و چهار نفر (%19.8) دچار عفونت خونی وابسته به کاتتر شدند. شایع ترین ارگانیسم عامل کلونیزاسیون در این مطالعه استافیلوکوک کواگولاز منفی بود. ارتباط معنی دار آماری بین مدت نگهداری کاتتر، اندیکاسیون کاتترگذاری و کلونیزاسیون میکروبی مشاهده شد ولی این ارتباط در مورد بروز عفونت خونی وابسته به کاتتر و این عوامل ثابت نشد.نتیجه گیری: میزان کلونیزاسیون و عفونت میکروبی وابسته به کاتتر در مطالعه حاضر در مقایسه با سایر مطالعات در محدوده قابل قبولی قرار دارند. چون میکروب های عامل کلونیزاسیون و عفونت خونی وابسته به کاتتر عمدتا از انواع فلور طبیعی پوست بودند. به نظر می رسد آلودگی کاتترها به هنگام نصب ایجاد شده باشد.

۱۲آگاهی و بیان عملکرد مادران جنوب تهران نسبت به مایع درمانی خوراکی در اسهال حاد کودکان کمتر از پنج سال
اطلاعات انتشار: بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، بهار, دوره  ۱۴ , شماره  ۴۴، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: هر سال در میان کودکان کمتر از پنج سال کشور، 17 میلیون اسهال و 517 مرگ زودرس به علت اسهال و کم آبی ناشی از آن اتفاق می افتد. اغلب برای جبران کم آبی از روش مایع درمانی وریدی استفاده می شود. در حالیکه امروزه بر موثربودن پروتکل سازمان جهانی بهداشت تاکید می شود. هدف این مطالعه تعیین آگاهی و عملکرد مادران جنوب تهران نسبت به برخوردر با اسهال کودکان خود براساس پروتکل سازمان جهانی بهداشت می باشد.روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 1262 نفر از مادران کودکان 6 تا 60 ماهه جنوب تهران انجام گرفت. روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده و خوشه ای بود، داده ها بصورت مصاحبه با مادران جمع آوری و با آ‍زمون Chi square تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: %64 کودکان در آخرین ابتلا به اسهال به پزشک برده شده بودند. %47 آنتی بیوتیک و %12 سرم وریدی دریافت کردند. %7 در بیمارستان بستری شدند. %90 مادران (ORS) Oral Rehydration Solution پودر خوراکی درمان کم آبی را می شناختند و %72 آنها در آخرین اسهال کودک خود آن را به کودکان خود داده بودند. %48 مادران نقش ORS در اصلاح کم آبی و %45 آنها مقدار آب لازم برای تهیه ORS را می دانستند. %60 مادران شیرمادر یا مواد غذایی کودک مبتلا به اسهال را قطع کرده یا مقدار آن را کاهش دادند و تنها %11 آنها این مقدار را افزایش داده بودند. ولی در مورد مصرف مایعات %60 مادران مقدار مایعات را افزایش داده بودند.نتیجه گیری: آگاهی و عملکرد مادران در برخورد با اسهال کافی نبوده و عملکرد مناسبی ندارند.

۱۳بررسی عوامل همراه با کاهش سطح هوشیاری در بیماران بستری شده در بخش مراقبت های ویژه مسمومان بیمارستان لقمان حکیم
اطلاعات انتشار: مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه، , دوره  ۳۰ , شماره  ۶۴-۶۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: ایران از نظر سنی جزو کشورهای جوان محسوب می شود و کاهش سطح هوشیاری با علل توکسیک از مهم ترین دلایل مراجعه بیماران به سرویس های اورژانس محسوب می شود که در صورت تشخیص صحیح و درمان مناسب از مورتالیتی کمتری در مقایسه با سایر علل برخوردار است. این تحقیق با هدف تعیین علل کاهش سطح هوشیاری در بیماران بستری شده در بخش مراقبت های ویژه مسمومان بیمارستان لقمان حکیم در نیمه دوم سال 1383 انجام شد.مواد و روش ها: تحقیق به روش توصیفی روی 263 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه مسمومان بیمارستان لقمان حکیم که دچار کاهش سطح هوشیاری با گریدهای 2 یا 3 یا 4 بودند و بیشتر از 10 سال سن داشتند، انجام شد. پرسشنامه هایی تهیه شد که اطلاعات مربوط به سن، جنس، درجه کاهش سطح هوشیاری، علت کاهش سطح هوشیاری، علت مصرف دارو و یا سم و فرجام در آنها نوشته می شد. این پرسشنامه ها در بالین بیمارانی که در بخش مراقبت های ویژه بستری بودند و شرایط ورود به مطالعه را داشتند پر می شد و سپس اطلاعات خام کدگذاری شده و از طریق برنامه SPSS وارد حافظه رایانه گردید و تجزیه و تحلیل آماری از طریق آزمون کای اسکوار انجام گرفت.یافته ها: از 263 بیمار تحت مطالعه %59.7 مرد و %40.3 زن بودند. میانگین سنی 30.2±11.9، میانگین سنی 26 سال، محدوده سنی 11 تا 76 سال و بیشترین گروه سنی (%45.3) 21–30 بود. شایع ترین مواد عامل کاهش سطح هوشیاری شامل ضدافسردگی های سه حلقه ای (%26)، تریاک و مواد شبیه آن (%18.6)، بنزودیازپین ها (%15.4)، مواد نامعلوم (%9.7)، سموم اورگانوفسفره (%7.7)، بودند. مسمومیت تصادفی %23.6 و مسمومیت به قصد خودکشی %76.4 بود. از کل مراجعان %81.4 بهبود یافتند و %18.6 فوت کردند.نتیجه گیری: بیشتر مسمومیت ها به قصد خودکشی بوده و بیشترین مسمومان از گروه سنی جوانان بودند. لذا حمایت روحی و روانی بیشتر جوانان و تلاش برای کاهش انگیزه های خودکشی در آنان توصیه می شود. بیشتر موارد کوما به دنبال مسمومیت در نهایت بهبود پیدا می کنند.

۱۴اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1388
اطلاعات انتشار: پژوهنده، مهر و آبان, دوره  ۱۶ , شماره  ۴ (پي در پي ۸۲)، سال
تعداد صفحات: ۹
سابقه و هدف: کمبود منابع ایجاب می‌ کند که برای رسیدن به سطح قابل قبولی از سلامت، این منابع محدود به طرح های پژوهشی دارای اولویت، اختصاص داده شود. از این ‌رو تعیین اولویت های پژوهشی در مراکز پژوهشی، یک ضرورت اجتناب ‌ناپذیر است. هدف این مقاله، گزارش اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1388 است.مواد و روش ها: این پروژهش با مشارکت 48 نفر از اعضای هیات علمی ‌و سایر ذینفعان، در سال های 1388 انجام گرفت. فرایندی که برای تعیین اولویت های پژوهشی به کار برده شد، بر پنج اصل استوار بود. این اصول شامل مشارکت ذینفعان، تحلیل وضعیت موجود و برآورد نیازها، مشخص کردن عناوین پژوهشی، امتیاز‌دهی بر اساس معیارها و تعیین اولویت ها بر اساس بیشترین توافق بود، این روش با تغییرات اندکی در جهت عملی بودن، از مدل پیشنهادی کارگروه سازمان جهانی بهداشت (The Council on Health Research for Development, COHRED) اقتباس شده بود.یافته‌ ها: بیست بیماری به‌ عنوان اولویت های مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به دست آمد. اولویت های پژوهشی به دست آمده به ترتیب اولویت، شامل انفارکتوس قلبی، فشارخون بالا، آنژین ناپایدار، آترواسکلروزیس، دیس ‌لیپیدمی، نارسایی قلبی، آنژین صدری پایدار، سندروم متابولیک، عوارض کرونری بای ‌پاس، آمبولی ریه، بیماری های دریچه قلبی، پیشگیری از ترومبوز ورید عمقی، تب روماتیسمی، شوک کاردیوژنیک، آریتمی‌ های قلبی، ایست قلبی و مرگ ناگهانی قلبی، بیماری های عروق محیطی، سنکوپ، آنژیوپلاستی و والوپلاستی و بیماری های قلبی از نظر اپیدمیولوژی، اتیولوژی، عوامل خطر، پیشگیری، بازتوانی، عوامل اجتماعی – قتصادی، آگاهی و نگرش مردم نسبت به عوامل خطر و پیشگیری است.نتیجه ‌گیری: وجود لیست اولویت ها و پایبندی به آن، موجب می ‌شود که موضوعات پژوهشی به سوی اولویت ها هدایت شده و در نتیجه از منابع محدود، بیشترین بهره ‌وری حاصل شود.

۱۵تعیین فراوانی نگرانی و میزان اضطراب در مادران دارای کودک مبتلا به صرع
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي قم، زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۴ (پي در پي ۲۴)، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: اثرات نامطلوب صرع کودکان بر اعضای خانواده به ویژه مادر، موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این اثرات، افزایش اضطراب در مادران است. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی نگرانی و میزان اضطراب مادران دارای کودک مبتلا به صرع و شناخت عوامل موثر بر آن صورت گرفت.روش بررسی: این مطالعه توصیفی – مقطعی با مشارکت مادران دارای کودک مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید انجام شد. میزان اضطراب با پرسشنامه استاندارد STAI (State Trait Anxiety Inventory) تعیین شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی تست، من ویتنی و واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند، و در تمام موارد p<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: در این مطالعه تعداد 206 مادر بررسی شدند. میانگین امتیاز اضطراب مادران برابر 45±9.5 بود. 84 نفر (%40.7) از مادران اضطراب خفیف، 71 نفر (%34.5) اضطراب متوسط و 51 نفر (%24.8)، اضطراب شدید داشتند. اضطراب مادران در مواردی مانند تحصیل کودک در مدرسه استثنایی (p= 0.018)، تعداد بالای داروهای مصرفی کودک جهت کنترل صرع (p= 0.011)، وجود نگرانی از مرگ (p<0.001)، آسیب مغزی دائمی (p= 0.036)، عوارض دارویی (p<0.01) و فلج (p= 0.030) کودک، به طور معنی داری بیشتر بود. مادرانی که قبلا در مرکز، تحت آموزش در مورد صرع قرار گرفته بودند، اضطراب کمتری داشتند (p<0.001).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد اکثر مادران دارای کودک مبتلا به صرع، اضطراب متوسط و شدید دارند، و این عارضه در مواردی مانند تحصیل کودک در مدرسه استثنایی، درمان چند دارویی و نگرانی از عوارض صرع؛ بیشتر و با افزایش آگاهی مادران کمتر می شود.

۱۶آگاهی و عملکرد پزشکان عمومی شاغل در محدوده شهری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تهران در مورد نظام مراقبت از بیماریها
اطلاعات انتشار: بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، تابستان, دوره  ۱۵ , شماره  ۴۹، سال
تعداد صفحات: ۷
سابقه و هدف: مراقبت از بیماریها عبارت از جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر و انتشار اطلاعات در مورد یک واقعه بهداشتی است. به طوری که مقامات مربوطه از این اطلاعات برای برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه ها و فعالیت های بهداشتی استفاده کنند. هدف این مطالعه تعیین آگاهی و عملکرد پزشکان عمومی شاغل در محدوده شهری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تهران نسبت به نظام مراقبت از بیماریها و عوامل موثر بر آن بود.روش کار: این مطالعه Heαlth System Reseαrch (HSR) به صورت Cross Sectionαl با مشارکت پزشکان عمومی شاغل در مطب شخصی که در محدوده جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران (شمال و شرق تهران) به طبابت اشتغال داشتند در سال 88–1387 انجام گرفت. تعداد نمونه 672 نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و به طور تصادفی از چهارچوب نمونه گیری پزشکان شاغل در بخش خصوصی موجود در معاونت درمان، واحد مبارزه با بیماری ها و مراکز بهداشت شمال، شرق و شمیرانات انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده جمع آوری شد.یافته ها: از مجموع 672 نفر پزشک عمومی مشارکت کننده در مطالعه، تعداد 320 (47.6%) در طول عمر طبابت و 124 (18.5%) در یک سال اخیر نفر بطور متوسط 3.6 بار و در مجموع 450 مورد بیماری را گزارش کرده اند. 55% پزشکان از زمان صحیح گزارش بیماریها آگاه بودند. پزشکانی که در مطب آنها پوسترهای لیست بیماریها و تعاریف تشخیصی نظام مراقبت وجود داشت، آنهایی که آگاهی بیشتری داشته و در واحدهای نظام سلامت سابقه کار داشتند، بطور معنی داری موارد بیماری بیشتری را گزارش کرده بودند.نتیجه گیری: مشارکت پزشکان عمومی بخش خصوصی مورد مطالعه در گزارش بیماریهای قابل گزارش مربوط به نظام مراقبت از بیماریها در حد کم می باشد. کم آگاهی پزشکان و فقدان مناسب اطلاع رسانی، پیگیری، پس خوراند، انتشار اطلاعات جمع آوری شده از عوامل موثر شناخته شد.

۱۷اولویت های پژوهشی شبکه تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری کشور در سال 1388
اطلاعات انتشار: بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، پاييز, دوره  ۱۵ , شماره  ۵۰، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۱۸شیوع چاقی و اضافه وزن در دختران دبستانی
اطلاعات انتشار: پايش، بهمن و اسفند, دوره  ۱۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
چاقی یکی از مشکلات پرهزینه در سلامت جامعه است. چاقی کودکان می تواند سبب بروز مشکلات پزشکی در کودکی و بزرگسالی شود. با توجه به شیوع روزافزون چاقی و بار بیماری های ناشی از آن بر آن شدیم شیوع آن را در دانش آموزان دبستانی تهران به دست آوریم.در این مطالعه مقطعی، از بین مناطق 22 گانه شهر تهران پنج منطقه (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) و از بین آنها تعداد 20 دبستان و 1040 دانش آموز دختر دبستانی به صورت چند مرحله ای و با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. قد و وزن کودکان به ترتیب بوسیله ابزار مدرج استاندارد در حالت ایستاده بدون کفش با دقت 0.1 سانتیمتر و وزن کودکان بدون کفش و لباس اضافه با ترازوی دیجیتال استاندارد با دقت 0.1 کیلوگرم اندازه گیری شده و نمایه توده بدنی هر فرد ثبت شد.میانگین سنی دانش آموزان 10.6 سال با انحراف معیار 0.71 سال بدست آمد. بر اساس معیار مرکز کنترل بیماریها، میزان چاقی در دانش آموزان دختر دبستانی 8.65 درصد، اضافه وزن 16.54 درصد، وزن طبیعی 61.25 درصد و لاغری 13.56 درصد به دست آمد. این میزان ها بر اساس معیار سازمان بهداشت جهانی نیز محاسبه شد که به ترتیب 8.26 درصد دانش آموزان چاق، 21.83 درصد دارای اضافه وزن، 62.21 درصد دارای وزن طبیعی، 5.87 درصد لاغر و 1.83 درصد بسیار لاغر بوده اند. با توجه به شیوع بالای اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان دختر دبستانی و ارتباط معنی دار آن با سطح تحصیلات والدین ضرورت دارد اقدامات عاجل در راستای آموزش به کودکان و والدین آنها در رابطه با تغذیه صحیح، تغییر سبک زندگی و تحرک مناسب انجام گیرد.

۱۹اپیدمیولوژی اسهال حاد در کودکان زیر پنج سال بندرانزلی در سال 1389: فاز اول مطالعه تاثیر شبکه فاضلاب شهری
اطلاعات انتشار: بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، تابستان, دوره  ۱۸ , شماره  ۶۱، سال
تعداد صفحات: ۷

۲۰اولویت های پژوهشی نظام سلامت (HSR) معاونت های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
اطلاعات انتشار: مجله دانشکده پزشکي اصفهان، هفته سوم بهمن, دوره  ۲۸ , شماره  ۱۱۹، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین اولویت های پژوهشی نظام سلامت جهت هدفمند نمودن پژوهش ها و تخصیص بهینه منابع پژوهش در معاونت های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.روش ها: در یک مطالعه توصیفی از نوع پژوهش های نظام سلامت، با بررسی ذی نفعان کلیه معاونت های دانشگاه، اولویت های پژوهشی نظام سلامت به تفکیک معاونت استخراج گردید. لیست ذی نفعان، حیطه های پژوهشی و معیارهای امتیاز دهی ابتدا با حضور مدیران حوزه و تیم پژوهش، با روش بارش افکار شناسایی و با روش دلفی توسط کلیه ذی نفعان تکمیل و نهایی شد. برای تعیین اولویت ها، با استفاده از پرسش نامه خودایفا معیارها وزن دهی شد و هر حیطه پژوهشی بر اساس معیارها امتیاز دهی گردید. امتیاز نهایی با جمع حاصل ضرب متوسط وزن معیار در متوسط امتیاز هر معیار تعیین شد.یافته ها: در مجموع، 89 حیطه به عنوان اولویت های پژوهشی نظام سلامت به دست آمد. اولویت های اول معاونت پژوهشی تدوین نقشه پژوهشی و اولویت های پژوهشی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، معاونت دانشجویی مشکلات روان شناختی دانشجویان، معاونت پشتیبانی شاخص های جذب نیروی انسانی، معاونت درمان عفونت های بیمارستانی، معاونت غذا و دارو اتوماسیون کامل خدمات در مناطق تحت پوشش و معاونت بهداشتی نیازسنجی و تعیین وضعیت بهداشتی منطقه تحت پوشش تعیین شد.نتیجه گیری: ارایه اولویت های پژوهشی نظام سلامت (Health system Rrsearch) علاوه بر ارایه مسیر مورد نظر نظام سلامت، که مبتنی بر نیازهای جامعه است، ابزار مناسبی برای استفاده بهینه از منابع محدود پژوهشی را نیز ارایه می نماید.

۲۱فراوانی کرانیوسینوستوزهای ارجاعی منجر به عمل جراحی بازسازی، طی سال های 1375 الی 1390، به بخش جمجمه، فک و صورت گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام، فروردين, دوره  ۲۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۵

۲۲الگوی رفتارهای تغذیه ای دختران دبیرستانی منطقه شمال تهران
اطلاعات انتشار: سلامت اجتماعي، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۲۳سند همکاری بین بخشی برای کاهش عوامل خطر سرطان زا: روش انجام و تحلیل ذینفعان
اطلاعات انتشار: سلامت اجتماعي، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷

۲۴مقایسه رفتارهای تغذیه ای و شاخص توده بدنی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی با بیماران غیر مبتلا
اطلاعات انتشار: سلامت اجتماعي، بهار, دوره  ۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: شیوع کبد چرب غیر الکلی و عوارض ناشی از آن در بزرگسالان در حال افزایش است. عادات تغذیه ای و به تبع آن چاقی، از عوامل خطر اصلی ابتلا به این بیماری هستند. این مطالعه با هدف مقایسه رفتارهای تغذیه ای و شاخص توده بدنی دو گروه افراد مبتلا و غیر مبتلا به کبد چرب غیر الکلی در تهران انجام شد.روش و مواد: این مطالعه مورد شاهدی با مشارکت 170 در دو گروه مراجعه کننده 20 تا 55 ساله به بخش سونوگرافی بیمارستان طالقانی تهران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. با استفاده از تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه نظام مند با افراد، ویژگی های دموگرافیک و اجتماعی، علت مراجعه و عادات غذایی آنان ارزیابی شد. اندازه گیری های آنتروپومتریک و سونوگرافی کبد نیز انجام شد. داده ها پس از جمع آوری، با استفاده از روش های آماری توصیفی برای تحلیل داده های توصیفی، آزمون t برای مقایسه میانگین ها در دوگروه و آزمون کای دو برای تعیین رابطه بین متغیرها تحلیل شد. سطح معنی داری آزمون ها کمتر یا مساوی 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: گروه مبتلایان، به طور معنی داری بیشتر از غیر مبتلایان، لبنیات پرچرب مصرف می کردند (42% در مقابل %23) .(P=0.013) میانگین (انحراف معیار) مصرف هفتگی میوه در گروه مبتلا به طور معنی داری بالاتر از غیر مبتلایان بود (6.7)  11.6در مقابل (5.5) 8.2 واحد (P= 0.001). میانگین (انحراف معیار) شاخص توده بدنی مبتلایان بیشتر از گروه غیر مبتلا بود. به ترتیب (6.6) 32.8 در مقابل (3) 24.4  .(P<0.001)برخلاف انتظار میانگین (انحراف معیار) مصرف هفتگی غذاهای فوری درگروه غیر مبتلا به کبد چرب (0.9)  0.8دو برابر مبتلایان (0.8) 0.4 بود (P=0.012).نتیجه گیری: شیوع چاقی و برخی عادات تغذیه ای ناسالم در مبتلایان به کبد چرب و افراد در معرض خطر، نیازمند طراحی و اجرای مداخلات آموزشی جهت افزایش آگاهی و بهبود نگرش افراد برای اتخاذ رفتارهای تغذیه ای سالم آنان است.

۲۵بررسی دلبستگی به خدا و بخشش میان نوجوانان دچار اختلال سلوک در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران
اطلاعات انتشار: سلامت اجتماعي، بهار, دوره  ۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲
زمینه و هدف: اختلال سلوک با ویژگی های رفتارهای پرخاشگرانه، فریب یا دزدی، تخریب اموال و نقض جدی قوانین، قبل از سن 18 سالگی مشخص می شود. دلبستگی به خدا، روابط شخص با خداست که جنبه های تصور فردی از خدا را نشان می دهد. دلبستگی ایمن با افزایش توانایی بخشش همراه است. مطالعات مختلف، ارتباط بین دلبستگی ناایمن و بزهکاری و رفتارهای جنایی را نشان دادند. هدف این مطالعه، بررسی دلبستگی به خدا و بخشش در نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران است.روش و مواد: مطالعه حاضر، یک پژوهش مقطعی توصیفی تحلیلی است. پرسشنامه های دلبستگی به خدا، و انگیزه های بین فردی مرتبط با خطاکاری، توسط 60 نوجوان 14 تا 18 سال مبتلا به اختلال سلوک، با و بدون اختلال های سوء مصرف مواد، و نقص توجه– بیش فعالی، در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران، تکمیل شد. از روش های آمار توصیفی و رگرسیون خطی برای تحلیل داده ها در نسخه 16–SPSS، استفاده شد.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که میزان دلبستگی اضطرابی و اجتنابی به خدا، و انگیزه های اجتناب و انتقام در نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک، بالا است. سابقه اعتیاد، مجرمیت، و اختلالات روانپزشکی در میان اعضای خانواده، در مدل تک متغیری، افزایش دلبستگی اجتنابی به خدا را در میان این گروه از نوجوانان، پیش بینی می کند. همچنین، متغیرهای طلاق والدین و اختلال نقص توجه–بیش فعالی، پیش بینی کننده افزایش انگیزه های انتقام در مدل تک متغیری، و بیکار بودن پدر، پیش بین افزایش انگیزه های اجتناب، در مدل چندمتغیری بود.نتیجه گیری: باتوجه به وجود دلبستگی ناایمن و نقص در توانایی بخشش در نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک، نیاز اساسی برای طراحی مداخلات و برنامه های درمان معنوی خاص این گروه از نوجوانان، وجود دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۶ نتیجه