توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی عوامل مرتبط با گرایش به شبکه های اجتماعی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان نورآباد لرستان
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
تعداد صفحات: ۱۹
هدف از پژوهش حاضر به بررسی عوامل مرتبط با گرایش به شبکه های اجتماعی در دانش آموزان دوره دوم متوسطهشهرستان نورآباد لرستان می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت موضوع توصیفی از نوعهمبستگی است . جامعه این تحقیق را کلیه دانش آموزان دوره دوم متسطه شهرستان نورآباد لرستان که در سالتحصیلی 95–94مشغول به تحصیل می باشند بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی مورگان ،1تعداد 302 نفر ازجوانان به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی نسبی بود که 142نفر ازپسرو 160نفر از دختر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساخته 20سوالی باطیف 5گزینه ای لیکرت استفاده شده است . در این پژوهش از پرسشنامه آسیب اجتماعی استفاده می شود . برایجمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورتتوصیفی و استنباطی انجام خواهد شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین عوامل مرتبط با گرایش و شبکه های اجتماعیرابطه همبستگی متوسطی وجود دارد که با توجه به سطح معناداری که برابر 0\001برآورد گردیده است،چون کوچکتراز 0\01است این میزان همبستگی در سطح اطمینان 0\99از لحاظ آماری معنادار قلمداد می گردد
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه