توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی شاخص های تعیین خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
زندگی بشر در طول تاریخ و در سراسر جهان همواره در معرض انواع مخاطرات طبیعی قرار داشته که برخی از آنها ناشی از فرآیندهای آب و هوایی یا به عبارتی اقلیمی می باشند. از جملة این حوادث می توان؛ طوفان های سهمگین، خشکسالی، بارش های سیل آسا، رعد و برق و سایر پدیده های جوی–اقیانوسی از قبیل النینو و غیره را نام برد که در این میان خشکسالی از اهمیت وگستردگی قابل ملاحظه ای برخوردار است. پیش بینی خشکسالی بعنوان مهمترین راهکار مقابله و کاهش خسارات ناشی از خشکسالی می باشد. لذا در این تحقیق سعی شده است به بررسی شاخص های تعیین خشکسالی براساس داده های بارندگی در استان چهار محال وبختیاری پرداخته شود. شاخص های مورد مطالعه عبارتند از: شاخص درصد از بارش میانگین(DIX)، شاخص کلاسه‌بندی دامنة بارش، شاخص بارندگی استاندارد(SPI) و شاخص میانگین متحرک(5و7ساله). پس از بررسی‌های بعمل آمده مشاهده گردید که نتایج حاصله از شاخص‌ها، جهت تعیین خشکسالی اقلیمی استان ، تقریباً مشابه می‌باشد و اختلافات جزئی که به چشم می‌خورد مربوط به تقسیم‌بندی‌های متنوع خشکسالی از دیدگاه این شاخص‌ها می‌باشد. با توجه به انحنای منحنی میانگین متحرک می توان پیش بینی نمود که در سالهای آتی شاهد بهبود وضعیت بارندگی استان خواهیم بود) به جز لردگان). نتایج این تحقیق نشان دهنده این موضوع است که دوره های خشکسالی و ترسالی که بطور متناوب تکرار می شوند تقریباً به لحاظ مدت زمان، متناسب با هم می باشند (در شهرکرد ازسالهای1967تا 1971و1996تا 2002 خشکسالی واز سال1971تا 1980 و 1987تا 1996 ترسالی و در ایستگاه کوهرنگ از سالهای 1964تا1971 و1995تا 2002 خشکسالی و ازسال 1971تا 1995 ترسالی را به دنبال داشته است که دراین دو ایستگاه روند تناوب رو به ترسالی و بهبود است. در ایستگاه لردگان میانگین متحرک دارای تناوب بیشتر و کوتاه مدت تر است که خشکسالی سالهای 1961تا 1964و 1995تا1998 بزرگترین آنهاست و ازسال 1998 به بعد ترسالی را داریم که با توجه به تناوب میانگین در آینده احتمال خشکسالی وجود دارد) بنابراین می توان شدت و تکرار خشکسالی و ترسالی ها را نیز پیش بینی نمود. بدلیل شباهت نتایج حاصله از روش‌های مورد استفاده در این مطالعه، درصورت تمایل استفاده از یک روش، شاخص بارندگی استاندارد پیشنهاد می‌گردد. ولی سریعترین روش، استفاده از شاخص میانگین متحرک می‌باشد.

۲بررسی عوامل موثر برایجاد لغزش و اثرات آن بر تولید رسوب حوزه های آبخیز استان گلستان
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز، سال
تعداد صفحات: ۷
در مدیریت جامع حوزه های آبخیز بررسی عوامل مختلف موثر بر فرسایش و تولید رسوب امری اجتناب ناپذیر است . از مهم ترین عوامل موثر در تولید رسوب و فرسایش خاک پدیده لغزش می باشد که سالانه حجم وسیعی از خاک را از دسترس خارج نموده و با با تخریب جاده ها ، مناطق مسکونی و انسداد کانال ها خسارات جبران ناپذیری را بدنبال دارد . لذا به منظور بررسی عوامل موثر بر ایجاد این پدیده و میزان تاثیر هریک از این عوامل، پژوهش فوق بصورت اجمالی در سطح حوزه های آبخیز استان گلستان انجام پذیرفت . این مطالعه به کمک عکس های هوائی ، بازدید های صحرائی و پرسش نامه های تهیه شده توسط مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان و با استفاده از نرم افزارهای ،Excelو Arc Gis صورت گرفت . با بررسی گسل های موجود و تاثیر فاصله آنها از توده های لغزشی ، مشخص شد که بیشترین لغزشها ) %( 29.4 در فاصله 1 تا 2 کیلومتری از گسل ها رخ داده است . مطالعه عامل کاربری اراضی نیز نشان داد که مناطق
جنگلی با % 49 بیشترین سهم را در ایجاد لغزش داشته است . در بررسی عامل نوع سازند ، سازند خوش ییلاق و شیست گرگان به ترتیب با % 27 و % 26 بیشترین تاثیر را در ایجاد لغزش داشته است . همچنین مشخص گردید که شیب های % 30 – 60 با فراوانی % 49 ، بیشترین لغزش ها را در این منطقه ایجاد کرده است .

۳بررسی قابلیت استفاده از هیدروگراف واحدسنتتیک درتعیین دبی اوج سیلاب (مطالعه موردی حوزه آبخیز سوسرا گلستان)
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز، سال
تعداد صفحات: ۶
افزایش فرسایش خاک و تخریب منابع طبیعی به ویژه در سالهای اخیر لزوم مدیریت صحیح و اجرای عملیات مناسب آبخیزداری را اجتناب ناپذیر ساخته است . در ا حدا ث هر سازه آبی آگاهی از رفتار هیدرولوژیکی حوزه ودبی اوج هیدروگراف اهمیت ویژه ای دارد تا این سازه ها با درجه اطمینان بالایی ساخته شوند . بررسی هیدروگراف حوزه امکان مطالعه دبی حداکثر سیلاب، حجم سیلاب و میزان ذخیره حوزه پس از قطع بارندگی را فراهم می سازد و میتوان از آن برای مجسم کردن سیل هایی که در آینده اتفاق می افتد استفاده نمود . از مهمترین قدم هایی که در تجزیه و تحلیل های هیدرولوژی و تهیه هیدروگراف های طرح برداشته شده است مفهوم هیدروگراف واحد است . ویژگی هیدروگراف واحد این است که اگر برای یک حوزه هیدروگراف واحد داشته باشیم قادر خواهیم بود از روی آن هیدروگراف سیلی را که قرار است سازه آبی بر اساس آن طراحی شود بدست آوریم . در این تحقیق هیدروگراف واحد سنتتیک حوزه با بهره گیری از مجموعه داده های مورفولوژیکی، باران سنجی و هیدرومتری و توسل به تجزیه و تحلیل های هیدرولوژیکی تعیین و شکل هیدروگراف سیلاب مشخص شده است که بر اساس آن می توان سیلاب طرح را در مح ل های مورد نظر پیش بینی نمود . مقایسه هیدرو گراف های واحد مصنوعی بدست آمده ا ز روش اشنایدر و SCS نشان می دهد روش اشنایدر مقادیر بیشتری برای دبی پیک سیلاب تخمین می زند و به هیدروگراف های طبیعی مشاهده شده در حوزه های مشابه همجوار نزدیکتر است لذا توصیه می شود از روش اشنایدر برای بر آورد سیلاب استفاده شود .

۴بررسی نقش سازند های زمین شناسی در آلودگی و کاهش کیفیت آب های زیرزمینی (مطالعه موردی حوضه فتح آباد داراب)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۷
یکی از مهم ترین منابع تامین کننده نیاز های آبی کشور اعم از شرب کشاورزی ،صنعت و توسعه سفره های آب زیر زمینی و چاه ها هستند. لذا شناخت و مطالعه این منابع ارزشمند و بررسی عوامل موثر بر کیفیت این آب ها بسیار حائز اهمیت می باشد. پژوهش فوق به بررسی نقش سازند های زمین شناسی در آلودگی آب های زیر زمینی حوزه فتح آباد داراب پرداخته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که وجود سازند های مارنی و نهشته های تبخیری در منطقه نوابکان در جنوب فتح آباد موجب افزایش غلظت املاح(ٰ(TDSوEC آب در چاه های شماره 2 و3 به میزان 9450 و 7210 میکرو موس بر سانتی متر شده است. همچنین بررسی ها نشان داد که عبور رودخانه های فصلی و دائمی (که چاه های عمیق سطح حوزه را تغذیه می نمایند) از روی نهشته های آلی تبخیری مارن ها و سازند های آلاینده موجب تغییر غالبیت یون ها از Mg وSO4 به Na و Cl شده و کیفیت آب چاه هارا به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

۵منشایابی رسوبات رودخانه ای ریزدانه با استفاده از روش انگشت نگاری رسوب (مطالعه موردی حوضه آبخیز ابوالفارس خوزستان)
اطلاعات انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از روشهای شناسائی و تعیین سهم منابع رسوب دریک حوضه انگشت نگاری رسوبیا فن منشأیابی با استفاده از ردیابها می باشد. در این مطالعه از روش مذکور برای تعیین سهم منابع تولید رسوب در حوزه آبخیزابوالفارس خوزستان استفاده شده است. این کار در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از روشهای آماری مقایسه میانگین ها و تحلیل تشخیص ردیابهایی که به بهترین نحو انواع کاربری های اراضی و واحدهای سنگ شناسی را از هم تفکیک می نمودند، مشخص گردید. در مرحله بعد با حداقل کردن مدل ترکیبی چندمتغیره توسط روشهای بهینه سازی، سهم هر منبع رسوب تعیین گردید. براین اساس کاربری کشاورزی 56\3 % و کاربری مرتع 43\7% در رسوب خروجی حوزه نقش دارند. همچنین مارن های تبخیری میوسن بالایی با %53 بیشترین و مارن های دریایی پالئوسن با 7% کمترین سهم را در رسوب خروجی دارند.

۶تعیین اهمیت نسبی منابع رسوب بر اساس روش منشایابی
اطلاعات انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف از این تحقیق تفکیک منابع رسوب و تعیین سهم و اهمیت نسبی هر منبع در تولید رسوب در حوزه آبخیز ابراهیم آباد سمنان بر اساس روش م نشایابی می باشد . جهت تفکیک منابع رسوب بالقوه، از پانزده خصوصیت منشایاب استفاده ش د .با پیمایش های صحرایی منابع رسوب را سطح مناطق با سنگ شناسی مختلف در نظر گرفته شد . نتایج بدست آمده بیانگر تفکیک مناسب منابع رسوب بوده به طوری که ترکیب بهینه کانی رسی ایلیت و میزان منیزیم و کربن آلی 95\8 درصد منابع رسوب را تفکیک کرده است . نتایج همچنین نشان داد که رسوبات کواترنر و سازندهای شمشک، دلیچای، هزاردره، کرج و لار به ترتیب دارای بیشترین اهمیت نسبی در تولید رسوب می باشند

۷بررسی ارتباط بین رسوبات نهشته شده در پشت بندهای کوچک با منابع تولید رسوب بر اساس روش منشایابی در استان سمنان
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي)، بهار, دوره  ۲۴ , شماره  ۱ (پياپي ۹۰)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور اجرای برنامه های حفاظت خاک و کنترل رسوب در حوزه های آبخیز، شناسایی منابع اصلی تولید رسوب و مناطق فرسایش پذیر امری ضروری است. در این تحقیق ارتباط بین رسوبات نهشته شده در پشت سازه های احداث شده بر روی آبراهه های دو حوزه آبخیز ابراهیم آباد و رویان واقع در استان سمنان، با منابع تولید رسوب بالادست با استفاده از روش منشایابی مرکب و کمی مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این تحقیق تفکیک منابع رسوب و تعیین سهم و اهمیت نسبی هر منبع در تولید رسوب می باشد. با بررسی های صحرایی منابع رسوب را ترکیبی از سطح مناطق با سنگ شناسی مختلف و نیز منابع زیر سطحی (دیواره خندق ها) در نظر گرفته شد و میزان تفکیک این منابع با استفاده از 15 خصوصیات منشایاب و بر اساس روش های آماری کروسکال والیس و تابع تشخیص مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت سهم هر یک از منابع با محاسبه مدل های چند متغیره ترکیبی تعیین گردید. نتایج بدست آمده بیانگر تفکیک مناسب منابع رسوب بوده به طوری که در حوضه ابراهیم آباد ترکیب بهینه کانی رسی ایلیت و میزان منیزیم و کربن آلی 95.8 درصد و در حوضه رویان ترکیب کانی رسی کلریت، خصوصیت مغناطیسی XFD و مقادیر نیتروژن و کربن آلی 92.9 درصد منابع رسوب را تفکیک کرده است. نتایج حاصل از محاسبه مدل های چند متغیره ترکیبی نشان داد که در حوزه آبخیز ابراهیم آباد رسوبات کواترنر و سازندهای شمشک، دلیچای، هزاردره، کرج و لار و در حوزه آبخیز رویان رسوبات کواترنر، فرسایش خندقی و سازندهای کرج، شمشک، قرمز بالایی (M1) و لار به ترتیب دارای بیشترین اهمیت نسبی در تولید رسوب می باشند.

۸بررسی تاثیر طبقات مختلف سنی تاغزارها بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه اردستان
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي)، زمستان, دوره  ۲۳ , شماره  ۴ (پياپي ۸۹)، سال
تعداد صفحات: ۷
این تحقیق با هدف بررسی اثر کشت گیاه تاغ بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با در نظر گرفتن فاصله از زمان کشت در منطقه اردستان با خصوصیات خاک بیابانی و اقلیم خشک صورت گرفته است. بدین منظور در سه منطقه معرف تاغ کاری شده با سن های 8، 15 و 23 ساله و یک منطقه شاهد مجاور، اقدام به نمونه برداری شد. نمونه برداری به صورت تصادفی – سیستماتیک صورت پذیرفت. در هر منطقه معرف در 2 ترانسکت 120 متری در فاصله هر 30 متر در دو عمق 30 – 0 و 30 – 60 cm اقدام به برداشت نمونه خاک گردید. نمونه ها در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. داده های بدست آمده، توسط تجزیه واریانس یک طرفه و آزمون دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که گیاه تاغ روی بافت خاک، درصد آهک، گچ، فسفر قابل جذب و پتاسیم تاثیر معنی داری نداشته است ولی تاثیر معنی داری در مقدار اسیدیته، هدایت الکتریکی، کلسیم، منیزیم و نیتروژن در تاغزارهای با سنین متفاوت داشته است. بنابراین از این تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که، کشت گیاه تاغ بر روی خواص فیزیکی خاک بی تاثیر بوده، ولی باعث تغییر در پاره ای از خواص شیمیایی خاک در عمق های مختلف گردیده است.

۹بررسی کارایی خصوصیات مغناطیسی خاک در تفکیک منابع تولید رسوب
اطلاعات انتشار: مجله فيزيك زمين و فضا، , دوره  ۳۷ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
پارامترهای مغناطیسی متفاوتی وجود دارند که شاخص انواع خصوصیات مغناطیسی اند و برای تشخیص نوع کانی ها مورد استفاده قرار می گیرند به طوری که با استفاده از این پارامترها می توان نوع و محل یک کانی را ردیابی کرد. در این تحقیق از دو پارامتر قابلیت مغناطیسی بسامد کم (XLF) و قابلیت مغناطیسی وابسته به بسامد (XFD) که کارایی آنها در تحقیقات قبلی تایید شده است برای ردیابی و تفکیک منابع رسوب استفاده شد. مناطق مورد بررسی حوزه های آبخیز عمروان، عطاری، ابراهیم آباد، علی آباد و رویان واقع در استان سمنان ایران اند. با بررسی های صحرایی سطح مناطق با سنگ شناسی متفاوت و نیز منابع زیرسطحی (دیواره خندق ها) در حکم منابع رسوب تشخیص داده شد و نمونه برداری از آنها صورت گرفت. نمونه های خاک برداشت شده به آزمایشگاه منتقل و در هوای آزاد خشک شد. سپس نسبت به الک کردن نمونه ها و جدا کردن بخش زیر 63 میکرون (بخش ریزدانه) اقدام شد و این بخش برای اندازه گیری ردیاب های انتخابی با دستگاه مغناطیس سنج مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله بعد توانایی خصوصیات مغناطیسی پیش گفته در حوضه های مورد بررسی با استفاده از آزمون های کراسکال – والیس و تابع تشخیص (DFA) از لحاظ آماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج روشن ساخت که میزان تفکیک منابع رسوب با پارامتر XLF از 39.9 درصد در حوزه آبخیز ابراهیم آباد تا 52.5 درصد در حوزه آبخیز علی آباد تغییر کرده است؛ در صورتی که میزان تفکیک منابع رسوب با XFD از 43.3 درصد (حوزه آبخیز ابراهیم آباد) تا 57.5 درصد (حوزه آبخیز علی آباد) متغیر بوده است. نتایج همچنین نشان می دهد که استفاده از ترکیبی از خصوصیات منشایاب، میزان تفکیک منابع رسوب را به میزان قابل توجهی نسبت به هر یک از خصوصیات فردی بالا برده است.

۱۰بررسی منابع رسوب حوزه های آبخیز بر اساس روش انگشت نگاری
اطلاعات انتشار: مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران)، تابستان, دوره  ۶۶ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به موفقیت روش انگشت نگاری در تهیه سریع و کم هزینه اطلاعات در مورد منابع رسوب، در این تحقیق از روش مذکور در سه زیرحوضه عمروان، عطاری و علی آباد که از زیر حوضه های حوزه آبخیز چاشت خوران در استان سمنان می باشد، استفاده شده است. پس از جدا کردن ذرات زیر 63 میکرون و اندازه گیری 15 خصوصیت منشایاب ابتدا از روشهای آماری مقایسه میانگین ها و تحلیل تشخیص برای تعیین خصوصیاتی که به بهترین نحو منابع رسوب را از هم تفکیک می کنند، استفاده شد. در مرحله بعد با حداقل کردن مدل های چندمتغیره ترکیبی توسط روش های بهینه سازی، سهم هر منبع تعیین گردید. بر اساس نتایج آنالیز تابع تشخیص (DFA) در حوضه آبخیز عمروان چهار خصوصیت شامل – kaolinite، ph، Co و K – به عنوان ترکیب بهینه شناخته شده است که توانسته صد در صد منابع رسوب را تفکیک کنند. در حوضه آبخیز علی آباد پنج پارامتر به عنوان ترکیب بهینه شناخته شده است که عبارتند ازCo ، Ca، XLf و .Smektite این ترکیب نیز توانسته صد درصد منابع رسوب را تفکیک کند. در حوضه آبخیز عطاری ترکیب بهینه شامل چهار پارامتر XLf، Co، Na، و Kaolinite بوده که توانسته اند 91.7 درصد منابع رسوب را تفکیک کنند. نتایج حاصل از مدلهای چند متغیره ترکیبی محاسبه شده نشان می دهد سازند قرمز بالایی در حوضه های عمروان، عطاری و علی آباد به ترتیب با 35.9، 23.53 و 86.64 درصد بالاترین سهم را در تولید رسوب داشته و بنابراین باید برنامه های مدیریت وکنترل رسوب بر روی این منابع متمرکز گردد.

۱۱بررسی تاثیرطبقات مختلف سنی تاغزارها بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه اردستان
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي آبخيزداري، سال
تعداد صفحات: ۷
این تحقیق با هدف بررسی اثر کشت گیاه تاغ بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با در نظر گرفتن فاصله از زمان کشت در منطقه اردستان با خصوصیات خاک بیابانی و اقلیم خشک صورت گرفته است. بدین منظور در سه منطقه معرف تاغ‌کاری شده با سن‌های 8، 15 و 23 ساله و یک منطقه شاهد مجاور، اقدام به نمونه برداری شد. نمونه برداری به صورت تصادفی– سیستماتیک صورت پذیرفت. در هر منطقه معرف در 2 ترانسکت 120 متری در فاصله هر 30 متر در دو عمق 30–0 و cm 60–30 اقدام به برداشت نمونه خاک گردید. نمونه‌ها در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های بدست آمده، توسط تجزیه واریانس یک‌طرفه و آزمون دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که گیاه تاغ روی بافت خاک، درصد آهک، گچ، فسفر قابل جذب و پتاسیم تاثیر معنی‌داری نداشته است ولی تاثیر معنی‌داری در مقدار اسیدیته، هدایت الکتریکی، کلسیم، منیزیم و نیتروژن در تاغزارهای با سنین متفاوت داشته است. بنابراین از این تحقیق می‌توان نتیجه‌گیری کرد که، کشت گیاه تاغ بر روی خواص فیزیکی خاک بی‌تاثیر بوده، ولی باعث تغییر در پاره‌ای از خواص شیمیایی خاک در عمق‌های مختلف گردیده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۱ از میان ۱۱ نتیجه