توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی ناهنجاری های اسکلتی کیفوز، لوردوز و اسکولیوز در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف از تحقیق حاضر بررسی ناهنجاری های اسکلتی کیفوز، لوردوز و اسکولیوز در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی است. روش شناسی تحقیق: آزمودنی های این تحقیق تعداد 101 نفر دانش آموز پسر مقطع راهنمایی شهرستان گیلان غرب بودند که در دامنه سنی 15–12سال قرار داشتند. که روش گزینش آزمودنی ها به روش نمونه گیری تصادفی صورت گرفت. در این نمونه گیری به هر یک از افراد جامعه مورد نظر احتمال مساوی داده می شود در نمونه انتخاب شوند. اگر حجم جامعه N و حجم نمونه n فرض کنیم، احتمال انتخاب هر فرد در نمونه مساوی N\n است. آزمودنی ها با استفاده از صفحه شطرنجی و آزمون نیویورک مورد ارزیابی قرار گرفتند .اطلاعات مربوط به عادات حرکتی و فعالیت ورزشی آنان از طریق پرسشنامه به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و از طریق spss 16 به دست آمد. در ارزیابی ستون فقرات دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی ، ناهنجاری های کیفوز و لوردوز بیشتر ازاسکولیوز مشاهده شد و مقادیر بدست آمده حاکی از نرخ شیوع بالا در نمونه های مورد تحقیق بودند که توجهجدی به این قشر از جامعه مورد نیاز است که این حمایت در وهله اول توسط خانواده ها و در مراحل بعدی توسط سرپرستان، مدیران، مسولان و معلمین و مربیان مورد نیاز است که با تجویز حرکات اصلاحی و فراهم نمودنزمینه های فعالیت بیشتر برای این قشر می تواند اعمال گردد.

۲بیش تمرینی در ورزشکاران
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، سال
تعداد صفحات: ۷
بیش تمرینی تجمع فشارهای تمرین یادیگرفشارهاس که به اف بلندمدت توانایی ورزشکارمی انجامدوممکن اس بانشانه های فیزیولوژی وروانی یابدون آنهاباشد. دراین حال زمان بازیابی شایدچندهاته تاچندماه باشد. معیاراصلی بیش تمرینی یازیاده رویکاهش درعملکردورزشکاراست وبه نشانه های ظاهری نبایدبسنده کردگاهی عملکردورزشکار کاهش می یابد ولی نشانه های بیش تمرینی دیده نمی شود یاخودبه آنهااشاره می کندولی اجرای اوکاهش نیافته است . البته جداکردن این دوحال درعمل ساده نیستولی دانستن آن بی فایدهنخواهدبود. مجموعه ای ازنشانه های ناخوش آیندبه ویژه خستگی طولانی مدت درآن دسته ازورزشکارانی که حجم وشدت تمریناتشان بیش ازحدجسمی وروانی شان باشد. این ورزشکاران دچاراف عملکردشده ونمی تواندبه رکوردهای دوماه خوددست یابند. تعریف دیگراینکه مجموعه عوامل استرس زای تمرینی یاغیرتمرینی اس که درکوتاه مدت موجب کتاهشظرفی عملکردبرای مدت چندهاته یاچندماه می گرددرابیش تمرینی می نامند. زمانی که هیپوتالاموس نتواننتدمیزان فشارواردبربدنورزشکارراکنترل کنددرعملکردسیستم عصبی هورمونی اختلال ایجادشده و سب تغییر دررفتار می گردد. دراین مطالعه مروری به – پیشینه تحقیق وبرخی ازنشانه های فیزیولوژی بیش تمرینی علل بروز بیش تمرینی درورزش انواع بیش تمرینی در ورزش ها و – – – تلاش برای چاقی زدایی توصیه هایی درخصوص پیشگیری اشاره می شود.

۳اثر تمرین مقاومتی کوتاه مدت بر ساختار بطن چپ دانشجویان مرد سالم غیرورزشکار با استفاده از اکوکاردیوگرافی
اطلاعات انتشار: فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)، زمستان, دوره  ۱۶ , شماره  ۴ (مسلسل ۵۴)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: تمرین مقاومتی به تمرین قدرتی یا تمرین با وزنه اطلاق می شود که در پاسخ به این نوع تمرین، عضله های اسکلتی و قلبی هر دو سازگاری پیدا می کنند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر تمرین مقاومتی کوتاه مدت بر ساختار بطن چپ دانشجویان مرد سالم غیرورزشکار با استفاده از اکوکاردیوگرافی می باشد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی می باشد که در آن 30 آزمودنی داوطلب با دامنه سنی 19 تا 25 سال و میانگین 62\1±8\21 سال شرکت داشتند. آزمودنی ها به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری (گروه تمرین مقاومتی و گروه کنترل) قرار گرفتند. برنامه تمرین به مدت 12 هفته 3 جلسه در 10 ایستگاه با شدت 50 تا 80 درصد یک تکرار بیشینه (1MR) اجرا شد. متغیرها با اکوکاردیوگرافی یک و دو بعدی در استراحت اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از آزمون تی همبسته و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: تمرین به طور مطلق و نسبی باعث افزایش معنادار توده بطن چپ (LVM)، قطر پایان دیاستولی بطن چپ (LVEDd)، ضخامت دیواره بین بطنی در پایان دیاستول  (EDIVT)و (P=0.000) و ضخامت دیواره خلفی بطن چپ در پایان دیاستول (LVPWd) در گروه تمرین شد (P=0.044، P=0.0001). قطر پایان سیستولی بطن چپ (LVESd) به طور مطلق (P=0.018) و نسبی (P=0.001) کاهش معناداری داشت. در مقایسه بین گروهی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری به طور مطلق و نسبی در LVM، EDIVT و LVPWd مشاهده شد (P=0.0001) و LVEDd  به طور مطلق افزایش معناداری داشت (P=0.002).نتیجه گیری: اصلاح برنامه تمرین مقاومتی می تواند موجب تغییرات ساختاری در بطن چپ افراد غیرورزشکار شود..

۴مقایسه زمان واکنش ساده و انتخابی ورزشکاران دختر و پسر
اطلاعات انتشار: فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)، زمستان, دوره  ۱۷ , شماره  ۴ (مسلسل ۵۸)، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: زمان واکنش (RT یا Reaction Time) یکی از عوامل مهم تصمیم گیری و نشان دهنده سرعت پردازش اطلاعات (IP یا Information Process) است که می تواند بر اجرای مهارت های ورزشی اثرگذار باشد، ولی اختلاف آن در بین واکنش های بینایی و شنوایی زنان و مردان ورزشکار در هاله ای از ابهام است. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه زمان واکنش ساده ( SRTیا Simple Reaction Time) و زمان واکنش انتخابی (CRT یا Choice Reaction Time) بینایی و شنوایی ورزشکاران دختر و پسر می باشد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی می باشد که در آن 100 شرکت کننده (50 دختر و 50 پسر) راست دست با ضریب هوشی بالاتر از متوسط از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تهران با دامنه سنی 18 تا 25 سال در آن شرکت داشتند. ابزار جمع آوری داده ها دستگاه اندازه گیری RT دست بود. داده ها با استفاده از آزمون F به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند (P<0.05). یافته ها: نتایج نشان داد که در بین دختران و پسران ورزشکار مقادیر SRT بینایی (به ترتیب 0.154±0.233 در مقابل 0.172±0.229) (P=0.161)،SRT  شنوایی (به ترتیب 0.18±0.234 در مقابل 0.196±0.233) (P=0.837) و CRT بینایی (به ترتیب 0.171±0.440 در مقابل 0.115±0.481)(P=0.409)  اختلاف معناداری نشان نداد. تنها CRT شنوایی در پسران نسبت به دختران به طور معناداری سریع تر بود (به ترتیب 0.115±0.481 در مقابل 0.141±0.484) (P=0.0001).نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده در بین زمان های واکنش ورزشکاران، فقط CART تحت تاثیر جسیت قرار می گیرد.

۵تاثیر تمرین مقاومتی با شدت کم در مقابل تمرین مقاومتی با شدت زیاد بر ساختار و عملکرد بطن چپ پسران نوجوان سالم با استفاده از اکوکاردیوگرافی
اطلاعات انتشار: يافته، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مقدمه: مطالعه در زمینه تاثیر پروتکل های مختلف تمرین مقاومتی بر بطن چپ پسران نوجوان محدودیت دارد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر تمرین مقاومتی با شدت کم در مقابل تمرین مقاومتی با شدت زیاد بر ساختار و عملکرد بطن چپ پسران نوجوان سالم بوسیله اکوکاردیوگرافی بود. مواد و روش ها: بیست و چهار آزمودنی داوطلب 15 تا 18 ساله به طور تصادفی در سه گروه هشت نفره تمرین مقاومتی با شدت کم (40% تا 60% قدرت بیشینه)، تمرین مقاومتی با شدت زیاد (70% تا 90% قدرت بیشینه) و گروه کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرین به مدت هشت هفته سه جلسه ای اجرا شد. متغیرها با استفاده از اکوکاردیوگرافی یک و دو بعدی در وضعیت استراحت و فرمول های مخصوص اندازه گیری شدند. بحث و نتیجه گیری: تمرین مقاومتی با شدت کم نسبت به تمرین مقاومتی با شدت زیاد در پسران نوجوانان سالم منجر به برخی تغییرات در ساختار و عملکرد بطن چپ شد، احتمالاً این تغییرات با افزایش بارحجمی و بار فشاری مرتبط می باشند یافته ها: در پس آزمون نسبت به پیش آزمون، در گروه تمرین مقاومتی با شدت کم مقادیر میانگین های ضخامت دیواره خلفی بطن چپ در پایان سیستول (028\0 = P) و ضربان قلب استراحت (017\0 = P) به ترتیب افزایش و کاهش معنی داری نشان داد. در پس آزمون، مقادیر میانگین های ضخامت دیواره خلفی بطن چپ در پایان سیستول و شاخص توده بطن چپ در گروه تمرین مقاومتی با شدت کم نسبت به گروه تمرین مقاومتی با شدت زیاد (به ترتیب، 007\0 = P و 005\0 = P) و گروه کنترل (به ترتیب، 005\0 = P و 015\0 = P) و مقدار میانگین توده بطن چپ در گروه تمرین مقاومتی با شدت کم نسبت به گروه تمرین مقاومتی با شدت زیاد (007\0 = P) افزایش معنی داری نشان داد
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه