توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی ارتباط مدیریت دانش و انتقال تکنولوژی در صنعت ذوب وریخته گری مورد مطالعه: شرکتهای فولادین ذوب آمل و مهندسی ایمن تک طبرستان
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هدف از این مطالعه بررسی ارتباط مدیریت دانش و انتقال تکنولوژی در صنعت ذوب و ریخته گری است تحقیقحاضر از نظر هدف کاربردی وبا توجه به روش از نوع همبستگی است جامعهآماری پژوهش حاضر مدیران و کارکنان شرکتهای فولادین ذوب آمل مهندسی ایمن تک طبرستان به تعداد 173 نفر می باشد باتوجه به تعداد اعضای جامعهکه نفر می باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 120 نفر به عنوان اعضای نمونه و به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند نتایج حاصل از آزمون همبستگی حاکی از این بود که بین مدیریت دانش و انتقال تکنولوژی در صنعت ذوب و ریخته گری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد وتمامی فرضیه های فرعی ابعاد مدیریت دانش و ارتباط آن با انتقال تکنولوژی نیز مور د تایید قرار گرفتند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه