توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی توان های محیطی برای توسعه کشاورزی (مورد مطالعه بخش خلجستان، شهرستان قم)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۶
با توجه به ضرورت و اهمیت روزافزون به کارگیری صحیح دستاوردهای نوین علمی و فنی در فرآیند توسعه کشاورزی اینپرسش مطرح است که آیا توان های محیطی تاثیری در توسعه کشاورزی دارند؟ پژوهش کیفی حاضر با هدف شناسایی موانع توسعهکشاورزی و همچنین پل های پیشرفت در توسعه کشاورزی در بخش خلجستان به انجام رسید.کارکرد اصلی چنین نظامی اشاعه امکانات محیطی جهت توسعه و ایجاد فضای مناسب برای بسط و تقویت عقلانیت نظری و عملی دربین کشاورزان است. به عبارتی دیگر کارکرد آن تغییر بینش ها و کنشهای آنان در راستای ارتقاء بهره وری و بهینه سازی تولید و کمکبه توسعه پایدار کشاورزی، بهبود وضع کشاورزان و توسعه روستایی با استفاده بهینه از امکانات محیطی است.مهمترین مسئل های که امروزه اغلب مردم جهان با آن روبه رو هستند، کاهش ویژگیهای زیست محیطی و افزایش آلودگی آن است.پژوهش حاضر بر آن است تا از الگوپذیری و ارزیابی بخش محیطی در شش روستا از بخش خلجستان در شهرستان قم به نقایص و نقاطقوت توسعه روستایی در بخش کشاورزی انجام شده بپردازد. برای این منظور از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پس رویدادیاستفاده شده است که از طریق فن پرسشنامه و براساس اسناد و مدارک موجود اطلاعات لازم گردآوری شده است.

۲بررسی اثرات مخاطرات تکتونیکی (زلزله وگسل) در استان خراسان جنوبی مطالعه موردی شهرستان بیرجند
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۶
امروزه نیازهای شهری و تقاضای مسکن و مهاجرت روستاییان به شهر باعث رشد و توسعهی شهرها شده است عدم توجه به مکانیابیصحیح شهرها و هم چنین عدم برنامهریزی لازم برای توسعه شهر، مسائل و مشکلات فراوانی برای شهرها به وجود آورده است و باعثشده که شهر روی مسیرهای اصلی گسل و یا در حریم رودخانه و مسیلها ساخته شود. مفاهیم موجود در شهرسازی مانندساختارشهر،فرم شهر ،کاربری اراضی شهری ،تراکم های شهری ،تاسیسات وزیرساختهای شهری اعم از شبکه ی آب ،برق،گازوتلفن،شبکه های ارتباطی شهروغیره نقش مهمی در میزان آسیب پذیری شهردر برابر زلزله دارند. انعطاف پذیری در فرم شهر ،همجواری وتناسب کاربریها با یکدیگر ، توزیع مناسب تراکم های شهری ، داشتن شبکه های ارتباطی کارامد و دارای سلسله مراتب ،ساخت تاسیسات زیربنایی وزیر ساختهای شهری به صورتی مطمئن و مقاوم وقابل ترمیم از جمله عوامل مهم شهرسازی است که می توانندمیزان زیادی اثرات وتبعات ناشی از زلزله را تقلیل دهند. هدف کلی در این تحقیق بررسی اثرات مخاطرات تکتونیکی ( گسل و زلزله ) درشهر بیرجند است . با توجه سابقه ی زلزله خیزی منطقه ضرورت پرداختن به اثرات زلزله و شناخت گسل ها در شهر به خوبی احساسمی شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه