توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی میدان باد ماهواره ای QuikSCAT در دریاهای مجاور ایران با استفاده از داده های باد ایستگاههای سینوپتیک و مدل های عددی جوی
اطلاعات انتشار: مهندسي دريا، پاييز و زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۸، سال
تعداد صفحات: ۱۷
هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت آمار باد ماهواره QuikSCAT در دریاهای مجاور ایران (دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان) می باشد. داده های باد این ماهواره با داده های ایستگاههای سینوپتیک در سواحل ایران مقایسه شده اند. بدین منظور اختلاف زمانی و مکانی بین مشاهدات ایستگاههای سینوپتیک و داده های ماهواره ای به ترتیب به یک ساعت و 45 کیلومتر محدود گردید. همچنین این داده ها با داده های مدلهای عددی باد ECMWF و NCEP\NCAR نیز مقایسه گردیدند. بصورت کلی میانگین و انحراف معیار سرعت باد ماهواره QuikSCAT از سرعت باد ایستگاههای سینوپتیک و مدلهای عددی بیشتر می باشد. دقت این میدان باد در دریاهای جنوبی بیشتر از دریای خزر است. دقت مربوط به جهت باد در بادهای با سرعت ضعیف از بادهای با سرعت متوسط و قوی کمتر می باشد. سرعت باد QuikSCAT در محدوده بین 5 الی 15 متر بر ثانیه در دریاهای جنوبی از دقت خوبی برخوردار می باشد. فاصله نسبتا زیاد بعضی از ایستگاههای سینوپتیک تا نزدیکترین سلول برداشت باد ماهواره ای از محدودیتهای انجام این تحقیق می باشد. این مطالعه برای اولین بار در دریاهای ایران انجام گرفته است. این میدان باد پس از کنترل کیفیت، میتواند بعنوان یکی از منابع اصلی در مدل سازی به منظور پیش یابی و پیش بینی موج بکار رود.

۲مدل سازی هیدرودینامیکی جنوب خلیج فارس با استفاده از مدل Delft3D–FLOW (یادداشت فنی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مهندسي دريا، بهار و تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۱۳، سال
تعداد صفحات: ۸
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه