توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر آرامسازی پیشرونده عضلانی بر پرفشاری خون سالمندان مبتلا به سکته قلبی
اطلاعات انتشار: سالمند، پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۶
هدف: پرفشاری خون سومین عامل مرگ و میر در جهان بوده و هزینه درمانی بالایی دارد. استفاده از روشهای درمانی غیردارویی همانند آرامسازی پیشرونده عضلانی می تواند باعث کاهش فشارخون و عوارض خطرناک ناشی از آن مثل سکته قلبی شود. از اینرو پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر آرامسازی پیشرونده عضلانی بر پرفشاری خون بیماران سکته قلبی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی (طرح گروه کنترل نامعادل) در سال 86 بر روی 40 بیمار مبتلا به سکته قلبی با سابقه پرفشاری خون اولیه در بیمارستان امیراعلم تهران انجام شد. بیماران بصورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند و قبل از انجام مداخله اطلاعات دموگرافیک و علایم حیاتی ثبت گردید. در گروه مداخله روزانه 20 جلسه بمدت 3 روز تکنیک آرامسازی پیشرونده عضلانی انجام و پس از اتمام هر جلسه مجددا فشار خون بیماران کنترل و ثبت گردید. در گروه کنترل بدون انجام مداخله پس از 20 دقیقه مجددا فشار خون کنترل و ثبت گردید و نتایج با استفاده از آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین سنی گروه مداخله 5.7±60.45 و در گروه کنترل 5.9±62.35 بود. نتایج نشان داد که میانگین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بعد از مداخله کاهش یافته و گروه کنترل معنی دار بوده (P<0.001) و همچنین میانگین اختلاف فشار خون سیستولیک و دیاستولیک قبل و بعد از مداخله نسبت به گروه کنترل کاملا معنی دار بود (P<0.001).نتیجه گیری: آرامسازی پیشرونده عضلانی باعث کاهش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در افراد مبتلا به سکته قلبی با سابقه پرفشاری خون می شود و می تواند به عنوان درمان کمکی در کنار درمان دارویی استفاده شود.

۲ارتباط مهارت های زندگی با همسرآزاری
اطلاعات انتشار: رفاه اجتماعي، زمستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۴۳، سال
تعداد صفحات: ۱۹
مقدمه: همسرآزاری از جمله آسیب های اجتماعی شایع در جامعه به شمار می رود که نگرانی خانواده ها و مسوولان امور سلامت را فراهم آورده است، از طرفی کسب مهارت های زندگی می تواند افراد را در مقابله با مشکلات تواناتر کند. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط مهارت های زندگی با همسرآزاری در زوجین مراجعه کننده به دادگاه های خانواده تهران انجام شد.روش: این پژوهش یک مطالعه همبستگی است که بر روی 280 نفر (140 زوج) مراجعه کننده به دادگاه های خانواده شهر تهران به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد. پرسش نامه شامل مشخصات دموگرافیک، پرسش نامه مهارت های زندگی و پرسش نامه همسرآزاری بود، روایی به روش روایی محتوی و پایایی (r=0.88) به روش بازآزمون به دست آمد.یافته ها: هرچه مهارت های زندگی در افراد پایین تر باشد همسرآزاری در آنان افزایش می یابد (p<0.005).بحث: توصیه می شود آموزش مهارت های زندگی در زوجین قبل از ازدواج جهت کاهش همسرآزاری انجام شود.

۳ارتباط مهارت های زندگی با همسر آزاری
اطلاعات انتشار: رف‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌، سال
تعداد صفحات: ۲۰
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه