توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱کاهش اثر لرزش عمودی دوربین با ردیابی لبه های افقی برتر
اطلاعات انتشار: دانشکده فني دانشگاه تبريز، بهار و تابستان, دوره  ۲۸ , شماره  ۱ (پياپي ۲۸) ویژه الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۴
کاهش اثر لرزش عمودی دوربین در ردیابی شناورهای دریایی موضوع این مقاله است. الگوریتم  پیشنهادی بر اساس ردیابی لبه های افقی طراحی شده است. روشهای مختلفی برای انتخاب لبه های افقی برتر آزمایش شده اند. از روش بیشینه همبستگی برای انطباق این لبه ها در تصاویر متوالی استفاده شده است. نتایج آزمایش بر روی سه دنباله تصویر 60 فریمی، موفقیت کامل این الگوریتم را در حذف لرزش عمودی نشان می دهد.

۲یک روش دو مرحله ای برای بازشناسی زیر– کلمات چاپی
اطلاعات انتشار: مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران، پاييز و زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۶

۳یک روش جدید گوشه یابی و کاربرد آن در آشکارسازی وسایل نقلیه
اطلاعات انتشار: مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران، پاييز و زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۶

۴یادداشت تحقیقاتی:‌ طراحی یک تسریع کننده با قابلیت پیکربندی مجدد
اطلاعات انتشار: فني و مهندسي مدرس، زمستان, دوره  - , شماره  ۲۶ (ويژه نامه مهندسي برق)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
اجرای بسیاری از الگوریتم های پردازش تصاویر ویدیویی به صورت بی درنگ، به دلیل حجم زیاد محاسبات، خارج از توان کامپیوترهای معمولی است. برای این منظور از سخت افزارهای جانبی استفاده می شود که برای الگوریتم های خاصی طراحی شده یا قابلیت پیکربندی مجدد را برای اجرای الگوریتم های مختلف دارند. در این مقاله، گزارش طراحی یک برد تسریع کننده مبتنی بر گذرگاه PCL ارایه می شود که عناصر پردازشی آن را FPGAها تشکیل می دهند. برای ارزیابی عملکرد این تسریع کننده، یک الگوریتم نگاشت تصویر پیاده سازی و کارکرد آن بررسی شده است. این تسریع کننده، نگاشت های درجه یک و دو را برای تصویر 512´512،‌ در مدت زمان 7.9ms انجام می دهد.

۵خوشه بندی تصاویر زیر – کلمات چاپی فارسی با استفاده از ویژگیهای مکان مشخصه و الگوریتم k– میانگین
اطلاعات انتشار: دانشکده فني دانشگاه تبريز، تابستان, دوره  ۳۳ , شماره  ۱ (پياپي ۴۳) ويژه مهندسي برق، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این مقاله از ویژگیهای مکان مشخصه برای توصیف کلی زیر– کلمات چاپی فارسی استفاده شده است. در محاسبه این ویژگیها تعداد برخوردها با بدنه زیر– کلمات به 2 محدود شده است. از این ویژگیها، با روش PCA، 12 ویژگی ناهمبسته انتخاب شده اند. از روش  –kمیانگین با معیار فاصله اقلیدسی برای خوشه بندی تصاویر زیر– کلمات استفاده شده است. تصاویر 9445 زیر– کلمه با قلم لوتوس 12 و درجه تفکیک 400 نقطه در اینچ، به 150 و 300 خوشه تقسیم شدند. مقادیر کمترین و بیشترین تعداد نمونه های خوشه ها در خوشه بندی به 150 خوشه به ترتیب 11 و 91 زیر– کلمه و در خوشه بندی به 300 خوشه به ترتیب 2 و 58 زیر– کلمه به دست آمد. در یک آزمایش برای ارزیابی خوشه بندی، تصاویر 200 زیر– کلمه که دوباره رویش شدند، به 300 خوشه طبقه بندی شدند. در این طبقه بندی از معیار فاصله اقلیدسی از میانگین خوشه ها استفاده شد. در انتخاب اول، پنج انتخاب اول و ده انتخاب اول به ترتیب %80.69، %97.52 و %100 از این زیر– کلمات به درستی طبقه بندی شدند.

۶آشکارسازی عیوب بافتی پارچه با استفاده از شکل بهبود یافته الگوی باینری محلی
اطلاعات انتشار: مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از روش هایی که در عین سادگی می تواند ویژگی های مناسبی برای طبقه بندی بافت تصویر با دقت بالا تولید کند، الگوی باینری محلی است. در این مقاله روشی برای آشکارسازی عیوب بافتی پارچه با استفاده از این ویژگی ها ارایه شده است. ابتدا در مرحله آموزش، عملگر الگوی باینری محلی روی کل تصویر پارچه سالم پیکسل به پیکسل اعمال می شود و بردار ویژگی های مبنا به دست می آید. سپس این تصویر به پنجره هایی تقسیم شده و عملگر الگوی باینری محلی روی هر کدام از این پنجره ها اعمال شده و بر اساس مقایسه با بردار ویژگی مبنا یک حد آستانه مناسب برای سالم بودن پنجره ها محاسبه می شود. در هنگام آشکارسازی، تصویر مورد بررسی به پنجره هایی تقسیم شده و با استفاده از حد آستانه محاسبه شده، پنجره هایی که به قسمت های معیوب تصویر تعلق دارند مشخص می شود. روش ارایه شده نسبت به انتقال تصویر و تغییر شدت روشنایی نقاط تصویر حساس نیست و از آن می توان برای آشکارسازی عیوب بافتی در پارچه های بدون طرح و پارچه های طرح دار استفاده کرد. با توجه به سادگی روش، پیاده سازی آن به صورت برخط میسر است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که دسته وسیعی از عیوب بافتی پارچه با این روش به صورت مطلوب قابل آشکارسازی هستند.

۷تشخیص خرابی های سطحی سیب برای درجه بندی کیفی آن
اطلاعات انتشار: مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران، بهار, دوره  ۶ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله دو نوع خرابی ضرب خوردگی و زنگ در سیب های گولدن دلیشز (زرد لبنانی) تشخیص داده می شود. خرابی زنگ به دو بخش زنگ دمگاه و زنگ خارج از دمگاه تقسیم شده است. سیب ها به سه کلاس درجه یک، درجه دو و وازده بر اساس بعضی از معیارهای استاندارد اروپایی درجه بندی می شوند. برای درجه بندی سیب، به طبقه بندی تصویر به 6 کلاس سالم، دم، کاسبرگ، ضرب خوردگی، زنگ دمگاه و زنگ خارج از دمگاه نیاز داریم. در الگوریتم ارایه شده، پس از طبقه بندی پیکسلی به کمک شبکه عصبی پرسپترون بر اساس ویژگی های رنگی RGB، اصلاح طبقه بندی و آشکارسازی دم انجام می شود. برای اصلاح نواحی طبقه بندی شده به کلاس ضرب خوردگی، از ویژگی های H و S از فضای رنگی HSI استفاده می شود. اصلاح نواحی در کلاس های کاسبرگ، زنگ دمگاه و زنگ خارج از دمگاه بر اساس فاصله گرانیگاه دم تا گرانیگاه هر ناحیه انجام می شود. شناسایی نوع خرابی و تقسیم خرابی زنگ به دو کلاس زنگ دمگاه و زنگ خارج از دمگاه کار جدیدی است که در این مقاله ارایه شده است. نتایج آزمایش الگوریتم پیشنهادی نشان می دهد که نرخ درجه بندی درست 120 تصویر سیب، 81.66% است. خطاهای درجه بندی ناشی از عدم آشکارسازی دم و اشتباه در تشخیص خرابی است.

۸یک روش دو مرحله ای برای ترکیب طبقه بندها
اطلاعات انتشار: مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران، بهار, دوره  ۶ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۸
یادگیری دسته جمعی، یک رویکرد موثر در یادگیری ماشینی است که در آن با ترکیب نتایج چند طبقه بند سعی می شود تقریب بهتری از یک طبقه بند بهینه فراهم شود. برای آنکه ترکیب نتایج طبقه بندها مفید واقع شود باید طبقه بندهای پایه ضمن برخورداری از کارآیی قابل قبول، دارای خطاهای متفاوتی بوده و قاعده مناسبی برای ترکیب نتایج آنها به کار گرفته شود. در این مقاله یک روش دو مرحله ای برای ترکیب نتایج طبقه بندها پیشنهاد می شود که در مرحله اول آن، با روش اختلاط خبره ها یک مجموعه طبقه بند با خطاهای متفاوت ایجاد می شود و در مرحله دوم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات، وزن های بهینه برای ترکیب خطی نظرات آنها پیدا می شوند. نتایج آزمایش های ما بر روی چند مجموعه داده متداول، نشان می دهند که روش پیشنهادی ما باعث افزایش کارآیی سیستم طبقه بندی مرکب نسبت به روش های یادگیری مستقل و روش اختلاط خبره ها می شود.

۹روشی ساده برای بازشناسی برخط زیر–کلمات فارسی
اطلاعات انتشار: مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران، پاییز و زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله روشی برای بازشناسی برخط  زیر–کلمات فارسی ارائه می‌شود. ابتدا نقاط و علائم زیر–کلمه و مکان نسبی انها تشخیص داده می‌شود و با توجه به ان زیرمجموعه هم‌علامتها از مجموعه زیر–کلمات فارسی انتخاب می‌شود. اگر این زیرمجموعه فقط یک عضو داشته باشد ان کلاس به زیر–کلمه ناشناخته نسبت داده می‌شود و گر نه بدنه زیر–کلمه ناشناخته با بدنه‌های   زیر–کلمات هم‌علامت مقایسه می‌شود. زیر–کلمه‌ای که یکی از بدنه‌های منتسب به ان با بدنه زیر–کلمه ناشناخته کمترین فاصله را داشته باشد، به زیر–کلمه ناشناخته نسبت داده می‌شود. سیستم بازشناسی علاوه بر شبیه ترین زیر–کلمه، حداکثر 9 زیر–کلمه دیگر را نیز که در رتبه‌های بعدی از نظر فاصله با زیر–کلمه ناشناخته قرار می‌گیرند، پیشنهاد می‌کند.روش پیشنهادی برای یک پایگاه داده شامل 11 نمونه از هر زیر–کلمه با یک فرهنگ 1000 زیر –کلمه‌ای، ازمایش شده است. میزان بازشناسی درست با در نظر گرفتن اولین گزینه بازشناسی 95\74% و با درنظر گرفتن 10 گزینه اول بازشناسی 87\97% است. 

۱۰طراحی و پیاده سازی دو ساختار خط لوله ای برای محاسبه بی درنگ گشتاورهای مرتبه بالا در تصاویر خاکستری
اطلاعات انتشار: مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران، پاييز, دوره  ۶ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۸
گشتاورها در پردازش تصویر و برای بازشناسی الگو، بینایی ماشین و بسیاری از تکنیک های استخراج ویژگی های شیی به کار می روند. به دلیل بار محاسباتی الگوریتم های محاسبه گشتاور، کاربرد آنها در حالت بی درنگ با مشکل مواجه است. این موضوع با افزایش مرتبه گشتاورها واضح تر می شود. در این مقاله دو ساختار جدید بر پایه آرایه تپنده، با استفاده از خاصیت های موازی سازی، خط لوله و متراکم کننده، برای محاسبه گشتاورهای تا مرتبه 14، M00 تا M77، تصاویر خاکستری در حالت بی درنگ ارایه می شود. پیاده سازی ساختارها در تکنولوژی 0.18 میکرون CMOS انجام می شود.یک سلول ساختار اول قادر است گشتاور مرتبه (p+q) از یک تصویر 1024×1024 را با سرعت 125 فریم در ثانیه محاسبه کند. با اتصال 11 سلول به یکدیگر و استفاده از عملکرد موازی، ساختار فوق می تواند 49 گشتاور اول یک تصویر 1024×1024 را با سرعت fps 30 محاسبه کند. بیشینه فرکانس کار ساختار 1، MHz 133 و توان مصرفی ساختار متشکل از 5 سلول، mW 14.36 است.ساختار دوم با استفاده از سلول های ساختار اول پیشنهاد شده است که جمع کننده های سلول ها به بیرون از آنها انتقال داده شده اند. برای تسریع محاسبه مجموع خروجی های سلول ها، عملیات جمع با استفاده از متراکم کننده و یک جمع کننده انجام شده است. با استفاده از این روش، زمان نهفتگی نسبت به ساختار اول با استفاده از 9 سلول 3.3 برابر کمتر شد. بیشینه فرکانس کار این ساختار MHz 125 و توان مصرفی آن mW 58.34 است. کارآیی ساختار دوم از لحاظ فرکانس و توان مصرفی مشابه ساختار اول است و برای محاسبه گشتاورها در حالت بی درنگ مناسب است.

۱۱کاربرد تطابق شکل در بازشناسی ارقام دستنویس فارسی
اطلاعات انتشار: فني و مهندسي مدرس، زمستان, دوره  - , شماره  ۲۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این تحقیق، از نوعی الگوریتم تطابق شکل برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسی استفاده شده است. برای هر نقطه نمونه برداری شده بر روی کانتور شکل، توصیفگری براساس توزیع مکانی نقاط دیگر کانتور به دست می آید. برای تعیین میزان شباهت دو شکل، ابتدا بر اساس این توصیفگرها تناظری یک به یک بین نقاط نمونه برداری شده روی کانتور شکل اول با نقاط روی کانتور شکل دوم به دست می آید. جمع فواصل بین نقاط متناظر در دو شکل، معیاری برای عدم شباهت آنها است. سپس تبدیلی تعریف می شود که نقاط کانتور شکل اول را بر روی نقاط متناظر در کانتور شکل دوم قرار دهد. میزان پیچیدگی این تبدیل معیاری دیگر برای عدم شباهت دو شکل است.با بهینه سازی پارامترهای مختلف این الگوریتم، از آن برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسی استفاده شده است. از روش طبقه بندی نزدیکترین فاصله از نماینده یا نماینده های هر کلاس استفاده شده است. در آزمایشی بر روی مجموعه ای شامل 1288 رقم – که افراد مختلف نوشته اند – صحت بازشناسی %89.9 بوده است. این آزمایش بدون هیچگونه پس پردازشی انجام شده است.

۱۲طراحی عملگر گسترش تصاویر دو سطحی در تکنولوژی CMOS با توان کم و سرعت بالا
اطلاعات انتشار: مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران، زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله روش جدیدی برای پیاده سازی و اجرای سریع عملگر گسترش ریخت شناسی با استفاده از معماری خط لوله ای تموجی ترکیبی ارایه می شود. با تغییر کوچکی در این ساختار می توان از آن برای عملگر فرسایش و در نتیجه عملگرهای بستن و گشایش نیز استفاده کرد. در این معماری از فلیپ فلاپ های کمتری نسبت به معماری خط لوله ای معمولی استفاده می شود و با قراردادن واحدهای تاخیر در مسیر پالس ساعت، بار پالس ساعت کمتر و توزیع آن آسان تر می شود. این معماری نسبت به معماری خط لوله ای معمولی سرعتی بالاتر، پیچیدگی سخت افزاری کمتر، سطح اشغالی و توان مصرفی پایین تری دارد. ساختار خط لوله ای تموجی ترکیبی نسبت به معماری خط لوله ای تموجی نیز سریع تر است و مشکلات این معماری مانند تعیین پریود پالس ساعت مناسب و متعادل کردن تاخیر مسیرها را ندارد. معماری پیشنهادی برای پردازش تصاویر دودویی به صورت سه تراشه ASIC در تکنولوژی 0.18µm CMOS با verilog شبیه سازی شده است. این تراشه ها قادرند یک تصویر با ابعاد 1024×1024 را با استفاده از یک عنصرساختاری 21×21 در مدت 256.58µs گسترش دهد و تا فرکانس 5.882GHz، 5GHz و 4.167GHz کار کنند. توان مصرفی در فرکانس 4.167 GHz با منبع تغذیه 1.8V برابر 597mW، 478mW و 410mW و سطح تراشه ها 0.118mm2، 0.087mm2 و 0.075mm2 است.

۱۳بهبود محلی کیفیت تصاویر چهره با سایه شدید به منظور ارتقاء شناسایی
اطلاعات انتشار: پردازش علايم و داده ها، , دوره  - , شماره  ۱ (پياپي ۱۵)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تغییر شرایط نوری، به خصوص تآثیر نورپردازی های جانبی در تصاویر چهره، یک مانع اصلی در سیستم های شناسایی چهره محسوب می شود. روشهای مختلفی برای حل این مساله پیشنهاد شده اند که با مدلسازی تغییرات نور و یا استخراج ویژگیهای پایای تصویر به شناسایی چهره می پردازند. بسیاری از این روشها به دانش قبلی درباره منبع نور، زاویه نورپردازی و تشخیص ناحیه سایه نیاز دارند. در این مقاله روش جدیدی مبتنی بر تبدیل h–minima برای ناحیه بندی تصویر و اصلاح نورپردازی در تصاویر چهره ارائه می شود. روش پیشنهادی طی چند مرحله به استخراج و اصلاح الگوی سایه می پردازد و در نهایت با استفاده از معیار مبتنی بر گرادیان، بهترین الگوی سایه را برای تصویر مشخص می کند. سپس، الگوی سایه پیشنهادی برای بهبود روش Retinex (که با تفاضل الگوی روشنایی از تصویر اصلی در دامنه لگاریتمی، مولفه انعکاس را به عنوان ویژگی پایا از تصویر استخراج می کند) استفاده می شود. نتایج بدست آمده روی پایگاه های تصویری Yale B و Extended YaleB نشان می دهد که روش پیشنهادی دقت شناسایی در روش Retinex را به نحو مطلوبی افزایش داده و نتایج موثری را در اصلاح نورپردازی تصاویر چهره حتی در سایه های شدید ارائه می دهد.

۱۴کاهش رنگ در نقشه چاپی فرش به کمک یادگیری تقویت شده
اطلاعات انتشار: مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران، پاييز, دوره  ۹ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰
خواندن خودکار نقشه های فرش به معنی تعیین نقشه با تعداد رنگ مشخص از روی نقشه اسکن شده است. خواندن خودکار شامل دو مرحله تشخیص خطوط نقشه و کاهش تعداد رنگ پیکسل های تصویر است. کاهش رنگ نیز از دو مرحله طراحی پالت و نگاشت رنگ پیکسل های تصویر به رنگ های پالت تشکیل می شود. برای کاهش رنگ، روش های متنوعی وجود دارد که دقت آنها از اهمیت بالایی برخوردار است و حتی در برخی از روش ها برای افزایش دقت برای طراحی پالت از کاربر کمک گرفته می شود. هدف از این تحقیق ارائه روش کاهش رنگ کاملا خودکار با دقت بالا است. برای این منظور از روش یادگیری تقویت شده استفاده شده است که دقتی بالغ بر 98% دارد. تاکنون از این روش برای کاهش رنگ استفاده نشده است. روش پیشنهادی با توجه به کاربرد، تعریف شده است و میزان کاهش رنگ به نحوی است که دقت الگوریتم کاهش پیدا نکند. از این رو پالت نهایی، از تعداد رنگ بیشتری در مقایسه با پالت اصلی برخوردار است. در کار ارائه شده در این مقاله، ابتدا خطوط نقشه آشکار می شوند و رنگ پیکسل های درون هر خانه نقشه به یک پیکسل نگاشت می شود و سپس با استفاده از روش یادگیری تقویت شده کاهش رنگ انجام می شود. نتایج حاصل از آزمایش روش پیشنهادی بر روی چند تصویر نمونه ارائه و بررسی می شود.

۱۵ارزیابی روش های بازشناسی متون فارسی بر مبنای شکل کلی زیرکلمات
اطلاعات انتشار: مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران، زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۴
دو رویکرد برای بازشناسی متون فارسی با استفاده از شکل کلی زیرکلمات ارایه شده و ضمن مقایسه آنها، مزایا و معایب استفاده از روش های مبتنی بر شکل کلی بیان شده است. رویکرد اول بر بازشناسی زیرکلمات، بدون حذف نقاط و علایم آنها استوار است و رویکرد دوم مبتنی بر شکل بدنه زیرکلمات است که از حذف نقاط و علایم زیرکلمه حاصل می شود و پس از بازشناسی بدنه، اطلاعات نقاط و علایم افزوده می شود. هر دو رویکرد شامل دو مرحله آموزش و آزمایش هستند. در مرحله آموزش، زیرکلمات مجموعه آموزش، خوشه بندی می شوند. برای خوشه یابی از الگوریتم ISODATA استفاده شده و مراکز اولیه خوشه ها توسط یک الگوریتم خوشه یابی سلسله مراتبی محاسبه شده اند. در رویکرد اول، بازشناسی طی دو مرحله صورت می گیرد: یافتن خوشه های نزدیک به ورودی و یافتن نزدیک ترین زیرکلمه از بین خوشه های نزدیک. در رویکرد دوم علاوه بر این مراحل، یک مرحله اضافی برای یافتن زیرکلمه نهایی بر اساس الگوی نقاط نیز وجود دارد. هر دو روش نتایج قابل قبولی روی تصاویر تمیز ارایه می دهند به طوری که رویکرد بانقطه دقتی حدود %94 و رویکرد بدون نقطه دقتی حدود %93 در سطح کلمه ارایه می دهد. لیکن در برخورد با تصاویر کم کیفیت و نویزی دچار افت دقت می شوند که این کاهش در برخی موارد بسیار شدید است. دلایل این کاهش دقت ارزیابی شده و راهکاری برای بهبود آن ارایه شده است. همچنین ضمن مقایسه دو رویکرد، مزایا و معایب بازشناسی بر مبنای شکل کلی ارایه شده است.

۱۶یک روش مستقل از تباین برای دودویی کردن تصاویر متنی
اطلاعات انتشار: مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران، بهار, دوره  ۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
در این تحقیق یک روش مستقل از تباین برای دودویی کردن تصاویر متنی آسیب دیده ارایه می شود. این روش به تنظیم پارامتر توسط کاربر نیاز ندارد و برای دودویی کردن تصاویر متنی با آسیب های تباین کم و غیر یکنواختی روشنایی پس زمینه و متن مناسب است. آستانه یابی با روش ارایه شده شامل سه مرحله است. در مرحله اول، مستقل از تباین متن و پس زمینه، قسمت های بارز هر یک از حروف با روش بارش باران اصلاح شده استخراج می شود. الگوریتم بارش باران اصلاح شده برای استخراج قسمت های بارز حروف طراحی شده است و مشکلات روش بارش باران را شامل نمی شود. در مرحله دوم با استفاده از نواحی متنی استخراج شده، روشنایی نواحی متنی به طور محلی تخمین زده می شود. همچنین با توجه به این که در تصاویر متنی تعداد پیکسل های متن در مقایسه با پیکسل های پس زمینه ناچیز است، روشنایی پس زمینه با میانگین گیری از روشنایی تصویر اصلی به طور محلی تخمین زده می شود. در مرحله سوم برای هر پیکسل، حد آستانه با استفاده از تخمین روشنایی پس زمینه و متن محاسبه می شود. این روش آستانه یابی به طور بصری و کمی با چهار روش متداول آستانه یابی مقایسه شده است و نتایج ارزیابی نشان می دهد که روش پیشنهادی برای دودویی کردن تصاویر متنی که با دوربین گرفته شده اند نسبت به روش های متداول برتری دارد و نواحی متنی با تباین کم را به خوبی استخراج می کند.

۱۷تایید امضای برخط در حوزه تبدیل موجک ایستا
اطلاعات انتشار: مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران، بهار, دوره  ۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
در این تحقیق یک سیستم تایید امضای برخط با استفاده از روش رگرسیون توسعه یافته در حوزه تبدیل موجک ایستا ارایه شده است. برای محاسبه شباهت بین امضاها به وسیله رگرسیون توسعه یافته، باید طول زمانی سیگنال های متناظر دو امضا یکسان شود. استفاده از تطابق همه نقاط برای یکسان سازی طول زمانی سیگنال ها سبب کاهش تمایز بین امضاهای اصلی و جعلی می شود. برای حفظ تمایز بین امضاهای اصلی و جعلی، روشی بر مبنای تطابق نقاط فرینه برای یکسان سازی طول زمانی سیگنال ها ارایه شده است. همچنین با محاسبه شباهت بین جزئیات سیگنال های امضاها در حوزه تبدیل موجک ایستا، دقت سیستم تایید امضا به طور قابل ملاحظه ای افزایش داده شده است. این سیستم بر روی مجموعه امضاهای SVC 2004 آزمایش شده و نتایج آن با نتایج تیم های شرکت کننده در اولین مسابقه بین المللی تایید امضا مقایسه شده است. با این روش برای امضاهای جعلی حرفه ای خطای تایید %6 به دست می آید که در مقایسه با تیم های شرکت کننده در این مسابقه در رتبه دوم قرار می گیرد و برای امضاهای جعلی تصادفی خطای تایید وجود ندارد و از این لحاظ در رتبه اول قرار می گیرد. نتایج حاصل نشان می دهد که استفاده از تبدیل موجک ایستا نرخ خطا را %35 نسبت به حوزه زمان بهبود می دهد.

۱۸ارایه روشی برای خواندن خودکار نقشه چاپی فرش و مقایسه آن با روش خوشه یابی C– میانگین
اطلاعات انتشار: مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران، بهار, دوره  ۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۸
خواندن خودکار نقشه چاپی فرش به دو مرحله تقسیم می شود: آشکارسازی خطوط نقشه، شامل خطوط باریک و خطوط ضخیم؛ کاهش رنگ پیکسل های تصویر به رنگ های پالت. برای شناسایی خطوط نقشه الگوریتمی پیشنهاد شده است. در این الگوریتم ابتدا فاصله خطوط باریک محاسبه می شود. پس از شناسایی اولین خط باریک، خطوط باریک بعدی به ترتیب رسم می شوند. برای شناسایی اولین خط ضخیم از الگوریتم شانه گذاری استفاده شده است. مشکل عمده در شناسایی خطوط، خطای نمونه برداری ناشی از اسکنر است. این خطا غیر قابل اجتناب است. برای اصلاح این خطا در مراحل مختلف شناسایی و ترسیم خطوط راه حل هایی پیشنهاد شده است. پس از شناسایی خطوط، کاهش رنگ انجام می شود. هدف این است که رنگ پیکسل های درون چهارخانه های نقشه – که از تلاقی خطوط باریک حاصل می شوند – به رنگ های پالت، نگاشت شوند. سه روش برای کاهش رنگ ارایه شده است. در روش اول کاربر برای هر رنگ نقشه، دو پیکسل انتخاب می کند. پالت رنگ، با پردازش مناسب بر روی رنگ های انتخابی کاربر به دست می آید. برای تعیین رنگ یک چهارخانه، رنگ پیکسل های میانی آن بر اساس این پالت نگاشت می شود و فراوان ترین رنگ به دست می آید. سپس چهارخانه مربوطه با این رنگ پر می شود. این الگوریتم کاهش رنگ به همراه یک مرحله پس پردازش روی چند تصویر نمونه اعمال شد. میزان خطا برای تصاویر پایگاه داده از 0.07 درصد تا 0.5 درصد بود. به منظور بررسی امکان کاهش دخالت کاربر از روش  –Cمیانگین به دو صورت استفاده شده است. مراکز خوشه های اولیه یک بار با دخالت کاربر و بار دیگر به طور تصادفی تعیین می شوند. نتایج این سه روش مورد مقایسه و بحث قرار می گیرد.

۱۹ارزیابی کارایی شاخص های ژئومورفومتریک به روش وود در طبقه بندی لندفرم های مناطق خشک (مطالعه موردی: منطقه مرنجاب)
اطلاعات انتشار: برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني)، بهار, دوره  ۱۶ , شماره  ۱ (پياپي ۷۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۶
شناخت لندفرم ها و نحوه پراکنش فضایی به منظور درک و ارزیابی تحول لندفرم ها، مطالعات پایداری دامنه ای و برنامه ریزی منطقه ای آن ها از نیازهای اساسی در علم ژئومورفولوژی کاربردی و سایر علوم محیطی است. لندفرم ها دست کم دو ویژگی اساسی دارند: حاصل عملکرد فرایندهای ژئومورفولوژیک و زمین شناختی گذشته هستند، مرزهایی مشخص برای تعیین قلمرو حاکمیت فرایندهای ژئومورفولوژیک حاکم کنونی اند.در این تحقیق، کارایی روش وود در شناسایی و طبقه بندی لندفرم های منطقه خشک کویر مرنجاب ارزیابی شده و پس از استخراج پارامترهای مرفومتریک شیب زمین، انحنای عرضی و انحناهای حداقل و حداکثر از مدل رقومی ارتفاع ترکیب این شاخص ها، با نوسان شیب 1 و نوسان انحنا 0.01 انجام شده است. نتایج طبقه بندی عوارض مرفومتریک منطقه کویر مرنجاب نشان می دهد سطوح دشتی و صاف با 49.8 درصد بیشترین سطح را به خود اختصاص داده و خط الراس و دره ها در رده بعدی قرار دارند. با توجه به اینکه این تحقیق بر رویکرد اتوماسیون در استخراج عناصر مرفومتریک سطح زمین با استفاده از روش وود تاکید دارد، نتایج تحقیق نشان می دهد روش وود در زمینه ژئومرفومتری عمومی کارایی لازم را در استخراج طبقات اصلی مرفومرمتریک منطقه کویر مرنجاب داشته و کلاس های اصلی را در یک سطح پیوسته با استفاده از مدل رقومی ارتفاع SRTM استخراج کرده است. ولی در زمینه ژئومرفومتری خاص و استخراج لندفرم های مجزا، نیازمند توسعه و بهبود کارایی است.

۲۰تحلیل عملکرد یادگیرنده های بانظارت جهت استخراج دانش مربوط به زاویه نورپردازی در تصاویر تمام رخ چهره
اطلاعات انتشار: مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران، بهار, دوره  ۹ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۸
تغییرات شدت و جهت تابش نور یکی از مهم ترین چالش های مطرح در سیستم های شناسایی چهره است که منجر به ایجاد سایه های عادی و غیر عادی متفاوتی در تصویر چهره می شود. امروزه روش های مختلفی برای بازشناسی چهره تحت شرایط نوری متفاوت ارائه شده اند که بسیاری از آنها نیاز به دانش قبلی در مورد منبع نور و زاویه تابش دارند. در این مقاله رویکردی مبتنی بر روش های یادگیری برای استخراج دانش مربوط به زاویه نورپردازی در تصاویر چهره پیشنهاد شده است. ابتدا ویژگی های DCT موثر در تغییرات نور از تصویر استخراج شده و پس از نرمال سازی، جهت تعیین کلاس های نوری مورد استفاده قرار می گیرند. برای یادگیری کلاس های نوری از سه الگوریتم درخت تصمیم، SVM و الگوریتم مبتنی بر بیز WAODE استفاده شده و عملکرد آنها ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده روی پایگاه های تصویری YaleB و ExtendedYale نشان می دهد که SVM بهترین متوسط دقت را برای طبقه بندی تصاویر چهره در نورپردازی های مختلف ارائه می دهد. در حالی که طبقه بند بیزی WAODE به دلیل مقاومت بهتر در برابر فقدان داده، برای کلاس های نوری با زاویه تابش زیاد نتایج بهتری را ارائه می دهد.

۲۱خواندن خودکار نقشه های دستی فرش
اطلاعات انتشار: هوش محاسباتي در مهندسي برق (سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق)، تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۶
نقشه های فرش به دو دسته چاپی و دستی تقسیم می شوند. مقالاتی در رابطه با خواندن خودکار نقشه های چاپی ارائه شده است. اما به علت سختی کار، تا کنون روشی برای خواندن خودکار نقشه های دستی فرش ارائه نشده است. به همین علت، موضوع این تحقیق جدید به شمار می رود. در این مقاله روشی برای خواندن خودکار نقشه های دستی ارائه شده است که از 4 مرحله کلی: کاهش رنگ اولیه، تک رنگ کردن هر خانه، بخش بندی به روش رشد ناحیه و کاهش رنگ نهایی با روش –C میانگین تشکیل شده است. این روش متناسب با کاربرد ارائه شده و به همین علت از دقت مناسبی برخوردار است. برای هشتاد قسمت از نقشه های مختلف، دقت الگوریتم حدود 95 درصد است. به عبارت دیگر، رنگ 95 در صد از خانه های نقشه ها به درستی تعیین شده است. در این مقاله سعی شده است تا الگوریتمی با دقت و سرعت مناسب، برای خواندن خودکار نقشه های دستی فرش ارائه شود. روش ارائه شده در این مقاله کاملا خودکار نیست و تعداد رنگ های نقشه، باید توسط کاربر به عنوان ورودی به الگوریتم داده شود.

۲۲بازنمایی گل های قالی با استفاده از تبدیل های موجک و فوریه– ملین
اطلاعات انتشار: هوش محاسباتي در مهندسي برق (سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق)، زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مقاله، به بازنمایی و توصیف گل های قالی می پردازیم. مجموعه گل های موجود در چهارده کلاس طبقه بندی می شوند. از آنجایی که گل ها دارای چرخش، تغییر مقیاس و انتقال هستند، توصیفگر مطلوب باید نسبت به این تغییرات پایا باشد. در این مقاله از دو توصیفگر موجک و فوریه–ملین استفاده شده است. در توصیفگر موجک از انحراف معیار مقدار عناصر زیرباندها استفاده شده است. برای ارزیابی توصیفگرهای به کار رفته، گل ها را بازشناسی می کنیم. برای بازشناسی از روش نزدیکترین همسایه استفاده شده که بیشترین نرخ بازشناسی با معیار فاصله مانهاتان به دست آمد. برای روشی که قبلا بر اساس کانتور گل ها و توصیفگر فوریه بوده، نرخ بازشناسید 64.9 درصد گزارش شده است. در روش فوریه–ملین که جزییات داخلی نیز مد نظر بود، نرخ بازشناسی 81.5 درصد حاصل شد.

۲۳خوشه یابی تصویر زیرکلمات در متون قدیمی و حجیم چاپی با استفاده از معیار مقایسه تصویری
اطلاعات انتشار: مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران - ب مهندسي كامپيوتر، زمستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹
حجم زیاد تصاویر متنی روز به روز مساله دیجیتالی شدن متن تصاویر و همچنین مساله جستجو در این منابع را اهمیت می بخشد. در بازشناسی متن های حجیم می توان از ویژگی هایی مانند محدودبودن تعداد و اندازه قلم، یکسان بودن صفحه آرایی در کل صفحه ها، محدودبودن مجموعه واژه ها و حوزه معنایی آنها و یکسان بودن سبک نگارشی در کل متن استفاده کرد. در این مقاله الگوریتمی ارائه شده که از یکسان بودن نوع و اندازه قلم برای خوشه یابی زیرکلمات یک کتاب قدیمی با کیفیت پایین چاپ استفاده شده است. این کتاب 233 صفحه دارد و کل زیرکلمات آن که در حدود 111000 زیرکلمه است جداسازی و برچسب زنی شده است. در این تحقیق از یک روش ساده افزایشی برای خوشه یابی زیرکلمات استفاده شده است. ابتدا برای هر زیرکلمه چهار ویژگی ساده استخراج می شود، در صورتی که تفاوت این ویژگی ها از ویژگی های نماینده یک خوشه کمتر از مقدار آستانه باشد، مقایسه تصویری بین آن دو انجام می شود. به علت زیادبودن تعداد زیرکلمات سعی شده تا از ساده ترین روش های ممکن استفاده شود تا سرعت اجرا افزایش یابد. نتایج آزمایش ها نشان می دهد می توان زیرکلمات را با دقتی در حدود99.7  درصد خوشه یابی کرد. نتایج این خوشه یابی در مرحله بازشناسی زیرکلمات کمک بسیار زیادی خواهد کرد.

۲۴استفاده از مناطق شاخص زیر– کلمات چاپی فارسی برای کاهش فضای جستجو در بازشناسی آنها
اطلاعات انتشار: مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران - ب مهندسي كامپيوتر، تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در روش های رایج برای کاهش اندازه دیکشنری، معمولا مجموعه کلمات بر اساس ویژگی های شکل کلی شان خوشه بندی می شوند. سپس، هر کلمه ورودی به این خوشه ها طبقه بندی می شود. با توجه به تاثیر مستقیم این مرحله در نتیجه نهایی سیستم بازشناسی، کاهش دیکشنری باید با دقت بالایی انجام شود. به این منظور در این مقاله روشی را برای تایید ارائه می کنیم که میزان اطمینان به خوشه انتخابی را تعیین می کند. میزان اطمینان به خوشه انتخابی بر اساس ویژگی های محلی شکل تعیین می شود. بردارهای ویژگی محلی از شکل زیر– کلمه ورودی استخراج شده و با مناطق شاخص متناظر با خوشه انتخابی مقایسه می شود. مناطق شاخص یک خوشه، مناطقی از شکل هستند که زیر– کلمات آن خوشه را از سایر خوشه ها متمایز می کنند و در انتها روش تایید پیشنهادی به همراه مجموعه ای از قوانین برای کاهش اندازه دیکشنری به کار می رود. آزمایش های انجام شده بر مجموعه شکل های زیر– کلمات فارسی نشان می دهد با روش پیشنهادی این مقاله می توان با حفظ دقت، فضای جستجو را تا حد قابل توجهی کاهش داد.

۲۵کاهش رنگ نقشه های دستی فرش پیش از نقطه گذاری
اطلاعات انتشار: مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران - ب مهندسي كامپيوتر، تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
نقشه های فرش شامل دو دسته چاپی و دستی هستند و نقشه های دستی نیز به دو گروه پیش و پس از نقطه گذاری تقسیم می شوند. هدف این تحقیق، کاهش رنگ در نقشه های دستی پیش از نقطه گذاری است. مقالات گوناگونی درباره کاهش رنگ در نقشه های فرش پس از نقطه گذاری وجود دارد اما تا کنون مقاله ای در باب کاهش رنگ در نقشه های دستی پیش از نقطه گذاری ارائه نشده است. الگوریتم پیشنهادی از 4 مرحله اصلی تشکیل شده است: تعیین نواحی تصویر، مشخص کردن رنگ هر ناحیه، کاهش رنگ در حوالی مرزهای تصویر و کاهش رنگ نهایی با روش –C میانگین. برای 80 قسمت از 20 نقشه مختلف، دقت الگوریتم حدود 96 درصد است، به عبارت دیگر رنگ 96 درصد از پیکسل های تصویر به درستی تعیین شده و دقت بالای این روش به دلیل متناسب بودن روش پیشنهادی با کاربرد آن است. روش ارائه شده در این مقاله کاملا خودکار نیست و تعداد رنگ های نقشه باید توسط کاربر به عنوان ورودی به الگوریتم داده شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۹ نتیجه