توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیرات امنیتی پراکندگی فضایی جمعیت در جنوب شرق ایران
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه مقولهامنیت بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و به ابعاد گوناگون آن توجه شده است. ازاین رو امنیت به مثابه یک وسیله و در عین حال هدف مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله به اهمیت وجود امنیت برای حفظ و پیشبرد نظام و نیز اجرای برنامههای توسعه و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی توجه شده است. جمعیت در سطح کشور به ویژه در قسمت جنوب شرق ایران بسیار ناهمگن و نامتعادل پراکنده شده است. این توزیع ناهمسان جمعیت، متاثر از دو عامل است. یکی شرایط طبیعی و دیگری نتیجه سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که در طی سالهای گذشته به اجرا درآمده است. در فرایند زمان این نوع پراکندگیها علیرغم سیاست های دولت نه تنها بهبود نیافته، بلکه در بعضی موارد تشدید شده است. بنابراین، عدم حضور جمعیت لازم و توزیع نامتعادل آن در جنوب شرق ایران پیامدهای امنیتی منفی برای کشور به همراه داشته و به آسیب پذیری کشور در مقابل دشمنان می افزاید. در این مقاله ما پس از بررسی ارتباط بین توزیع و تراکم جمعیت با امنیت، در پی بررسی تاثیرات امنیتی پراکندگی فضایی جمعیت در جنوب شرق کشور هستیم.

۲نقشه استراتژی برای سناریوهای آینده نقشه استراتژی برای وضعیت موجود و سناریوهای آینده شرکت احیای بافت فرسوده و تاریخی آران و بیدگل
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۲۴
نارسایی در مدیریت بافتهای فرسوده علاوه بر نبود نگرش استراتژیک به ساماندهی بافتهای فرسوده ناشی از اجرا نشدن استراتژیهای تدوین شده دراین زمینه است هرچند حلقه گمشده هماهنگ کننده و تداخل فعالیتهای ساماندهی بافت فرسوده به وسیله امر مشارکت در تدوین استراتژی ها به حداقل رسیده و ضمن تبیین بهتر وظایف سازمان های مختلف مدیریت شهری، ارتباطات آنها را تنظیم می کندن اما اگر استراتژی های تدوین شده به وسیله خطوط پیوسته تا اجرا استمرار نیابد باعث اختلال در سازوکار اثرگذاری آنها خواهد شد نگرش استراتژیک به مدیریت بافت های فرسوده ضمن افزایش ظرفیت ها، تبدیل منابع بالقوه به عملکرد بالفعل را بهدنبال دارد. کارت امتیازی متوازن که در ابتدا برای بهبود سنجش عملکرد منابع نامشهود به کار گرفته می شد میتواند ابزار قدرتمندی برای توصیف و پیاده سازی استراتژی های ساماندهی بافت فرسوده باشد.

۳توریسم و نقش آن درتوسعه اقتصادی مطالعه مورد ی شهرستان کاشان
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۹
امروزه صنعت گردشگری یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی اجتماعی دربسیاری از مناطق جهان است دربسیاری از کشورها این صنعت منبع اصلی درآمد شغل و توسعه ساختارهای زیربنایی محسوب میش ود موضوع مورد مطالعه دراین تحقیق بررسی پایگاه اقتصادی اجتماعی شهروندان کاشانی و رابطه آن با صنعت گردشگری می باشد جامعه آماری این تحقیق را شهروندان کاشانی تشکیل داده اند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 200 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند روش تحقیق اسنادی و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی و آزمون معناداری پیرسون استفاده شد بررسی ها نشان میدهد که بین پایگاه اقتصادی–اجتماعی پاسخگویان و رونق صنایع دستی کاهش بیکایر ایجاد مشاغل جدید و افزایش درآمد اعضای خانواده ارتباط معناداری وجود دارد با توجه به یافته های تحقیق بطور کلی می توان به این نتیجه رسید که مردم بومی کاشان معتقدندکه توریسم دراین منطقه باعث توسعه اقتصادی اشتغال ودرآمدزایی خواهد شد

۴کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در نیمرخ جغرافیایی جرم
اطلاعات انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
شناسایی عوامل بروز جرم و سعی در از بین بردن یا کاهش اثرات آنها مهمترین راهکار پیشگیری و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی شناخته شده است. در این زمینه تحقیقات نشان می دهد بزهکاران در انتخاب مکان و زمان جرم اغلب منطقی عمل نموده و به دنبال کم خطرترین و مناسب ترین فرصت ها و شرایط مکانی – زمانی برای بزهکاری هستند. بدین ترتیب در محدوده شهرها کانون هایی شکل می گیرد که دارای تعداد فرصت ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن تعداد جرایم بسیار بالاتری است. بنابراین شناسایی این محدوده ها و بررسی مشخصات کالبدی و خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنین، نوع کاربری اراضی موثر در بروز ناهنجاریها بسیار اهمیت یافته است تا با ایجاد تغیرات بنیادی در عوامل بوجود آورنده و تسهیل کننده فرصتهای جرم و طراحی فضاهای کالبدی مقاوم در برابر بزهکاری امکان پیشگیری و مقابله با جرایم شهری فراهم گردد. نکته حائز اهمیت اینکه در هزاره جدید و به ویژه در طی چند سال گذشته مطالعه پیرامون شناسایی و تحلیل کانونهای جرم خیز شهری اهمیت بسیار زیادی یافته است و این رویکرد تا حد زیادی برای کنترل و پیشگیری بزهکاری در شهرها مفید و کارآمد تشخیص داده شده است. متاسفانه در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما تاکنون مهمترین راهکار و ابزار برای مقابله با جرم و جنایت با تاکید بر قوه قهریه و برخورد صرفاً قضایی با این پدیده شوم بوده است، که تجربه سالهای گذشته نشان می دهد این روش به تنهایی کارایی لازم را برای حل موضوع نداشته و ندارد. لذا در حال حاضر ریشه یابی عوامل مکانی، اجتماعی، اقتصادی محیط شهری در بروز بزهکاری و سعی در حذف آنها نسبت به گذشته اهمیت قابل توجهی یافته است.

۵بررسی و سنجش نگرش روستائیان نسبت به توسعه گردشگری مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کاشان
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم، سال
تعداد صفحات: ۱۶
گردشگری یکی از واقعیت های اقتصادی– اجتماعی انکار ناپذیر دنیای کنونی ماست. این فعالیت پاسخی است به نیازهای درونی انسان ها جهت تمدد اعصاب، استراح، آشنایی با فرهنگ ها و بهره مندی از زیبایی ها،ولی باید توجه داشت که گردشگری یک نظام پیچیده ای است که رقابت در عرصه آن بدون انجام تمهیدات لازم و بدون درک نیازها و اقتضائات آن غیر ممکن خواهد بود. چرا که توسعه گردشگری مستلزم نگرشی جامع و سیستماتیک به همه عناصر تشکیل دهنده آن و روابط متقابل مبدا و مقصد می باشد. گردشگری روستایی یکی از شاخه های صنعت گردشگری است که با توجه به ظرفیت های طبیعی و فرهنگی موجود در روستاها، می تاند نقش مهمی در تجدید حیات روستاها، ایجاد اشتغال و درآمد برای روستائیان، حفاظت از میرات طبیعی، تاریخی و فرهنگی و در نهایت توسعه یکپارچه و پایدار روستایی داشته باشد. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر گرایش ها و میزان حمایت ساکنان از توسعه گردشگری در نواحی روستایی شهرستان کاشان می باشد. جامعه آماری کلیه روستاهای شهرستان کاشان مشتمل بر 52 روستا می باشد. حجم نمونه پژوهش با استفاده از روش کوکران 324 نفر تعیین شده است. در پردازش دادهها، با بهره گیری از نرم افزار SPSS ، با توجه به سطح سنجش متغیرها، از روش های آماری توصیفی و آماره های استنباطی (کندال و اپیرمن) استفاده شده است. نتایج تحقق نشان می دهد ساکنان مناطق روستایی شهرستان کاشان مرحله خوشنودی و رضایت از مدل شاخص رنجش داکسی را طی کرده و به مرحله بی تفاوتی سوق دارند.

۶سنجش رابطه بین محل سکونت و انحرافات اجتماعی مطالعه موردی: محلات حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر آران و بیدگل
اطلاعات انتشار: تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي)، پاييز, دوره  ۱۵ , شماره  ۱۸، سال
تعداد صفحات: ۲۱
در دوران معاصر، گسترش شهرها، رشد جمعیت شهرنشین و افزایش تضاد و نابرابری های اجتماعی موجب انحرافات و کجروی های اجتماعی و حاشیه نشینی شده است. با این وجود، در همه ادوار تاریخی میزان و نوع رفتارهای منحرفانه گروه های اجتماعی ثابت و به یک اندازه نبوده است. همچنین، مناطق و محلات شهری از نظر پراکنش جغرافیایی آسیب های اجتماعی، چهره ای یکدست و هماهنگ از خود نشان نمی دهند. هدف تحقیق حاضر سنجش رابطه بین محل سکونت و انحرافات اجتماعی در شهر آران و بیدگل می باشد. روش تحقیق از نوع اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه خانوارهای ساکن در شهر آران و بیدگل تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر تعیین گردید. برای محله حاشیه نشین یحیی آباد تعداد 150 نفر و محلات غیر حاشیه نشین نیز 150 نفر انتخاب و به صورت تصادفی مورد پرسش گری قرار گرفتند. نتایج آزمون T تفاوت میانگین های دو متغیر محل سکونت پاسخ گویان و انحرافات اجتماعی را نشان می دهد. تفاوت مشاهده شده در بین دو گروه، به لحاظ آماری با توجه به (sig=0.002) و (t=–3.162) معنادار است. همچنین نتایج آزمون واریانس دو متغیره نشان می دهد که عملکرد متقابلی میان نوع محل سکونت، وضعیت کالبدی، سطح سواد، میزان درآمد و پایگاه اقتصادی – اجتماعی در میزان گرایش به انحرافات اجتماعی وجود دارد.

۷تبیین پیامدهای فضایی احداث شهرک های عشایری برای روستاهای پیرامونی: مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ
اطلاعات انتشار: روستا و توسعه، پاييز, دوره  ۱۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۸
در عرصه فضایی، سکونتگاه های انسانی اجزای تشکیل دهنده یک نظام در قلمرو فضای جغرافیایی خاص قلمداد می شوند و از این رو، همواره بین آنها مناسبات گوناگون وجود دارد. پژوهش حاضر، به لحاظ روش، از مطالعه اسنادی و از نظر تجربی، برای بررسی متغیرها، از روش پیمایشی (پرسشنامه) سود می جوید؛ و حجم نمونه 240 نفر است. نمونه گیری به روش طبقه بندی انجام می پذیرد و تعداد نمونه ها، بر اساس سهم جمعیتی در هر روستا، توزیع و پرسشگری آنها به صورت تصادفی انجام می گیرد. برای پردازش داده ها، با توجه به سطح سنجش متغیرها، از روش های آماری توصیفی و آماره های استنباطی استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیرگذاری احداث شهرک عشایری بر شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاهای پیرامونی است.

۸عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی در شهر کاشان نمونه موردی محله غربت ها و پمپ رعیتی
اطلاعات انتشار: جغرافيا، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۳۶، سال
تعداد صفحات: ۱۴
پیامد گسترش شهرنشینی سریع در ایران، پیدایش شهرهای بزرگ و ایجاد مناطق حاشیه نشین با بافت نابسامان و مسکن نابهنجار است. در این پژوهش، علل اصلی شکل گیری حاشیه نشینی در شهر کاشان بررسی شده است. محلات حاشیه نشین در سه محله از شهر کاشان شامل محله غربت ها، پمپ رعیتی و لتحر شکل گرفته است. تحقیق حاضر در پی آن است که با شناخت وضعیت حاشیه نشینان در دو محله غربت ها و پمپ رعیتی عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی را مشخص نماید. روش پژوهش حاضر، روش اسنادی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه خودساخته است. با استفاده از روش اسنادی، ابعاد مفهومی و نظری موضوع مورد بررسی قرار گرفته و از روش پیمایشی نیز برای بررسی چگونگی توزیع و روابط بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده است. شیوه نمونه گیری، سهمیه ای است که توزیع پرسشنامه ها به صورت تصادفی در بین 200 خانوار صورت گرفته است. متغیرهای مستقل تحقیق شامل مهاجرت، پایین بودن درآمد، بالا بودن اجاره بهای مسکن و سهولت تهیه مسکن و متغیر وابسته حاشیه نشینی است. در روش پیمایشی، پس از گردآوری اطلاعات با پرسش نامه و پردازش داده ها با نرم افزار Spss، با توجه به سطح سنجش متغیرها از روش های آماری توصیفی و آماره های استنباطی کای اسکوار استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد میان عوامل جاذبه شهر کاشان و عوامل دافعه محل سکونت قبلی با حاشیه نشینی رابطه وجود دارد. همچنین، نتایج آزمون فرضیات حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل است.

۹ادراک گردشگران از سطح کیفیت خدمات در شهر کاشان
اطلاعات انتشار: جغرافيا، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۳۶، سال
تعداد صفحات: ۱۷
گردشگری و تفرج در ذات خود از جمله فعالیت هایی است که کمترین وابستگی را به تکنولوژی آلاینده دارد. توسعه خدمات جهانگردی نه فقط اصالت های منطقه ای را برجسته می نماید بلکه، از حاصل آن در حفظ و ساماندهی این اصالت ها و نیز در بوجود آوردن توازن بهینه بین منابع و طرز استفاده مناسب از آن برای حفظ و نگهداری و رشد و توسعه منابع طبیعی و ملی بهره جست. مقاله حاضر با هدف یافتن پاسخ به این سوال که آیا امکانات و خدمات فراهم آمده برای گردشگران جوابگوی نیاز آنهاست و ادراک آنان از کیفیت خدمات مطلوب می باشد؟ در این مقاله نوع تحقیق، کاربردی توسعه ای است و روش بررسی آن اسنادی و پیمایشی است. محدوده مورد مطالعه، شهرستان کاشان است که اطلاعات موردنیاز از طریق اطلاعات کتابخانه ای و مطالعات پیمایشی از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت که شهرستان کاشان از لحاظ گردشگری از موقعیت نسبتا مناسبی برخوردار و گردشگران از محیط گردشگری بوجود آمده تا حدودی زیادی رضایت داشته و تصور ذهنی مثبتی نسبت به آن دارند. نتایج آزمون کولموگرف اسمیرنوف نیز موید همین امر است.

۱۰تحلیلی بر نقش سرمایه های انسانی در توسعه شهر کاشان
اطلاعات انتشار: برنامه ريزي منطقه اي، زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۸، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در عصر حاضر توسعه به عنوان یکی از بنیان های باثبات، در برنامه ریزی همه کشورها قرار دارد و مانند فراگردی جامع با ابعاد اقتصادی– اجتماعی، مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی و به عنوان راهبرد و مدلی متعالی مطرح می شود، در این تحقیق به سرمایه انسانی به عنوان یکی از پیش شرط های اساسی توسعه پرداخته شده است. سرمایه انسانی دارای ابعادی است که در این تحقیق سعی شده هر یک از آن ها بررسی شود. این ابعاد عبارتند از رسانه های ارتباط جمعی، آموزش و تخصص، انگیزه پیشرفت، کارآفرینی، مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی که رابطه آن ها با توسعه شهری سنجیده شده است. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان کاشانی سنین 20 تا 50 سال تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 336 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق اسنادی و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون، خی دو و مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. بررسی ها نشان می دهد که بین همه متغیرها به غیر از رسانه های جمعی، ارتباط معناداری با توسعه شهری دارند. همچنین نتایج مدل تحلیل مسیر نشان می دهد متغیر آموزش با 83 درصد، کارآفرینی با 78 درصد و سرمایه اجتماعی با 74 درصد، بیشترین تاثیر را بر توسعه داشته اند.

۱۱تحلیل فضایی نحوه و میزان گذران اوقات فراغت (نمونه موردی بافت قدیم و بافت جدید شهر کاشان)
اطلاعات انتشار: مطالعات توسعه اجتماعي - فرهنگي، تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۲۵
اوقات فراغت و نحوه گذران آن از مباحث تازه ای است که پس از انقلاب صنعتی و رشد صنایع و فناوری، توجه محققان را به خود جلب است. در این تحقیق، رابطه میان متغیرهای زمینه ای، پایگاه اقتصادی–اجتماعی شهروندان کاشانی با میزان و نحوه ی گذران اوقات فراغتشان سنجش شده اند. روش تحقیق، پیمایشی و از طریق ابزار پرسش نامه خودساخته است. شیوه نمونه گیری، سهمیه ای است؛ بر این اساس شهر کاشان به دو منطقه بافت قدیم و جدید تقسیم و پرسش نامه ها به تعداد مساوی بین ساکنان هر منطقه (250 خانوار) توزیع شده است. برای آزمون متغیرهای تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و به کارگیری آزمون های آمارهt، پیرسون، کای اسکوار و تحلیل عاملی رابطه متغیرها سنجش و بررسی شده است. نتایج تحقیق موید آن است بین پایگاه اقتصادی–اجتماعی پاسخ گویان و میزان گذران اوقات فراغت در بافت جدید و نیز میان متغیرهای زمینه ای، شامل جنسیت، سن و سطح تحصیلات با میزان گذران اوقات فراغت رابطه وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل عاملی بیانگر آن است که اولویت اول و دوم در گونه های گذران اوقات فراغت ساکنان بافت قدیم به ترتیب: گونه «هنری» و «تفننی» و در بافت جدید شهر به ترتیب: گونه «ورزشی» و «هنری» قرار دارد.

۱۲تعادل سنجی توزیع شهرهای استان گیلان با استفاده از مدل آنتروپی
اطلاعات انتشار: فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس، تابستان, دوره  ۶ , شماره  ۲۰، سال
تعداد صفحات: ۱۴
تا کنون مدل های بسیاری برای تحلیل مسایل شهری از سوی صاحب نظران ارائه شده اند و بسیاری از آنها نیز از علوم مختلف به عاریت گرفته شده اند. مدل آنتروپی به عنوان یکی از مدل هایی که ابتدا در ترمودینامیک مطرح شد و سپس در علوم ارتباطات مورد استفاده قرار گرفت، امروزه در شهرسازی نیز جای خود را باز کرده است و در تحلیل مسایل شهری کارایی خود را اثبات کرده است. در این پژوهش سعی شده با استفاده از یک نمونه تجربی مسایل و روش های مربوط به این مدل مورد تحلیل قرار گیرد. برای این منظور، توزیع جمعیت شهرهای مرکز شهرستان در استان گیلان بین سالهای 1335 تا 1385 با استفاده از مدل آنتروپی، به منظور پی بردن به تغییرات تعادل مراکز جمعیتی این استان مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است، استقرار جمعیت در کانون ها و طبقات شهری به صورت متعادل و ناهمگون توزیع نشده است و روند تمرکزگرایی شهر اول استان با سرعت قابل توجهی در حال جریان است و شبکه شهری را از حالت نیمه متعادل در دهه های اخیر به سمت شرایط بحرانی سوق داده است. بنابراین با فراهم نمودن تسهیلات اقتصادی و اجتماعی در شهرهای کوچک و متوسط میتوان سلسله مراتب شهری بهینه را در استان ایجاد نمود.

۱۳تحلیلی بر تغییرات جمعیت و اشتغال شهری (مطالعه موردی شهر ساری)
اطلاعات انتشار: فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس، زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۸، سال
تعداد صفحات: ۱۵
یکی از مهم ترین مسائلی را که در ارتباط با جمعیت می بایستی در نظر داشت مساله اشتغال است. به دلیل ارتباط تنگاتنگ این دو عامل اجتماعی و اقتصادی با بسیاری از فعالیت ها، جمعیت و اشتغال در تجزیه و تحلیل بسیاری از روندها و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی مطرح می باشند. در این پژوهش به تبیین روند رشد و پیش بینی جمعیت در افق 1400 با مدل های مختلف پیش بینی جمعیت و بررسی جغرافیای اقتصادی شهر ساری در ادوار مختلف و همچنین به بررسی اشتغال در بخش های سه گانه اقتصادی ساری در افق 1400 با مدل های طولی–عرضی ایزارد و مقایسه شاغلین هر بخش با سطح مرجع (بخش شهری کل کشور) و پیش بینی تعداد شاغلین با استفاده از مدل تغییر سهم و میزان تمرکز نسبی هر یک از بخش های اقتصادی با ضریب مکانی پرداخته شد. تا الگوی اقتصادی شهر ساری به عنوان مرکز استان مازندران تبیین شود، باشد تا راه گشایی جهت برنامه ریزی های آتی برای این شهر و شهرهای مشابه واقع گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در شهر ساری یک عدم تعادل بین بخش های سه گانه اقتصادی مشاهده می شود. عدم تعادل، توازن و پیوستگی در بین بخشهای سه گانه اقتصادی حاکی از فقدان برنامه ریزی جامع و فراگیر در برقراری نوعی تعادل و توازن منطقه ای می باشد.

۱۴تحلیلی بر نظریه شهرسازی اسلامی ابراهیم
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
شهر اسلامی تجسم کالبدی– فضایی از یک انگاره است که گستره ای به پهنای یک ایدئولوژی دارد. این ایدئولوژی که برپایه یکسری مفاهیم منطقی وبخردانه و در انطباق با اصول تاسیس یک بهشت زمینی ومدینه فاضله قرار دارد همواره الگوهایی را در راهزندگی بهتر انسان ها و ایجاد جامعه ای که همه در رسیدن به کمال در آن سهم مساوی داشته باشند ارائه نموده است.مبحث شهر اسلامی همیشه دغدغه متفکران اسلامی و حتی شرق شناسان نیز بوده وآن ها هم در مواردی سعی در الهام گرفتن از انگاره های آن بوده اند به طوری که کتاب های زیادی توسط عالمان این دو نحله نوشته شده است. داده های مورد نیاز دراین تحقیق به روشاسنادی گردآوری شده اند. در این مقاله به بررسی منابع مختلف و غور در آن ها به باز اندیشی مبحث شهر اسلامی بامحوریت نظریه شهرسازی اسلامی دکتر لیلا علی ابراهیم پرداخته تا توانمندی های بیشتر این انگاره بر همگان مبرهن شود. نتایج تحقیق نشان میدهد که مدل ابراهیم با تاکید مجدد وی بر نقش عامل مذهب می تواند موجب تقویت این اندیشه شود که تنها رویکرد برون رفت ازوضعیت نابسامان شهرهای اسلامی بازگشت به شهر اصیل اسلامی مبتنی بر قرآن و سنت و تلفیق آن با شرایط و الزامات زندگی امروزی می باشد

۱۵عوامل موثر در احساس آرامش در فضاهای سبز و تفریحی در شهر کاشان
اطلاعات انتشار: فضاي جغرافيايي، تابستان, دوره  ۱۶ , شماره  ۵۴، سال
تعداد صفحات: ۱۹

۱۶بررسی تطبیقی شاخص امنیت اجتماعی فرهنگی در فضاهای عمومی نمونه موردی: میدان تجریش و امام خمینی شهر تهران
اطلاعات انتشار: همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت، سال
تعداد صفحات: ۱۵
امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان در ساختارهای شهری به شمار رفته و از اهمیت ویژه ای به واسطه در برگیری احساس آرامش و آسایش محیطی برای شهروندان برخوردار است. از این رو در مطالعات و پژوهش های شهری همواره امنیت به عنوان کیی از شاخص های مهم یکفیت زندگی مورد توجه برنامه ریزان و شهرسازان قرار گرفته و در این خصوص نظریه های متنوعی نیز ارایه شد هاست. فضاهای عمومی شهری نیز به عنوان بستری اجتماعی که همواره مورد استفاده عموم شهروندان بدون هیچ محدودیتی قرار می گیرد در صورت دارا بودن احساس امنیت ورد، سطح تعاملات و فعالیت های اجتماعی ساکنین شهر را نیز افزایش Ĥ علاوه بر آنکه آرامش را برای شهر به ارمغان م ی و در نهایت احساس مطلوبیت و رضایت محیطی را در شهروندان تقویت می نماید. این بررسی مبتنی بر شیوه کتابخانه ای، اسنادی و پرسشنامه ای و روش پژوهش تحلیلی –استنباطی بوده است . جامعه آماری در این تحقیق، ساکنین فضای پیرامونی دو میدان با شعاع دید وعمق 100–75 متر در واقع لایه اول میدان ها با جمعیت 430 نفر که 168 نفر در میدان تجریش و 262 نفر در میدان امام خمینی(توپخانه) می باشد. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری چند مرحله استفاده شده است.از طریق نرم افزارspss داده ها تجزیه وتحلیل شده است. هردو میدان مورد مطالعه باوجود دارا بودن ازش های تاریخی وفرهنگی ونیز پتانسیل طبیعی وتفرجگاهی(میدان تجریش)اکنون از نظر امنیت چندان در شرایط مناسبی قرار ندارند.اما درکل وضعیت میدان تجریش از نظر امنیت بسیار مطلوب تر از میدان امام خمینی است. یافته های تحقیق با نتایج تحقیقات متعدد پیرامون موضوع مورد مطالعه که در طی چند سال اخیر در ایران صورت گرفته، نیز قرابت و همخوانی دارد

۱۷بررسی و تحلیل رابطه کیفیت زندگی شهروندان و میزان تمایل به مشارکت در بافت های کهن شهری کاشان
اطلاعات انتشار: همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۱۷
توسعه فرسودگی کمبود تاسیسات و تجهیزات وازبین رفتن مرغوبیت محدوده بافت های فرسوده شهری از یک طرف موجب تنزل رتبه اجتماعی محدوده های مزبور در نگاه شهروندان و از طرف دیگر باعث افزایش میزان مهاجرت افراد اصیل و بومی با توان اقتصادی مطلوب و جایگزین شدن آنان با افراد با توان اقتصادی پایین تر و اقشار مبتلا به آسیب های اجتماعی نظیر معتادان و مهاجران بیگانه شده است از این رو به تدریج ارزش های فرهنگی و احساس تعلق به خانه محله و شهر به فراموشی سپرده می شود و در کنار کاهش کیفیت زندگی ما شاهد کاهش میزان مشارکت در این بافت ها نیز می باشیم بنابراین هدف این پژوهش نیز شناخت رابطه میان کیفیت زندگی ساکنان با میزان تمایل به مشارکت در بافت قدیم شهری است روش پژوهش حاضر روش اسنادی و پیمایشی است پس از گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه و پردازش داده ها با نرم افزار SPSS با توجه به سطح سنجش متغیرها از روش های آماری توصیفی و آماره های استنباطی آزمون اماری تی و پیرسون استفاده شده است جامعه آماری شامل تعداد 44552 نفر ساکنین بافت قدیم شهر کاشان می باشد حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 384 محاسبه شد و به صورت تصادفی بین آن ها توزیع و جمع آوری گردید نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سطح کیفیت زندگی ساکنین بافت قدیم شهر کاشان با میزان تمایل برای مشارکت رابطه وجود دارد

۱۸ارزیابی هویت محله ای در شهر جهرم
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري، سال
تعداد صفحات: ۱۶
هر شهر و هر محله ای هویت خود را از ویژگی های محیط طبیعی و محیط اجتماعی– فرهنگی باز می یابد و این ویژگی ها آن را از دیگر شهرها و محله ها متمایز می کند. چنین مولفه هایی یک فرصت و یک امتیاز منحصربه فرد برای تشخیص و حس مکان یا فضا است. در همین راستا، این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی و به دو صورت اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق را همه ساکنان محلات[1] شهر جهرم شامل 22375 نفر تشکیل می دهند. با فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه 260 نفر به دست آمد. بدین منظور، پرسش نامه سنجش هویت شهری محلات شهر جهرم تهیه و با روش های آماری استاندارد شد. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی، T و هم بستگی در نرم افزار آماری Spss تحلیل شد. 43 شاخص اولیه به 6 عامل شامل کیفیت خدمات رسانی، شناخت هویت کالبدی محله، امنیت، میزان مشارکت و هم بستگی های درونی ساکنان محله، مخاطرات زیباشناختی محله و تعهد در حفظ کالبد محله تقلیل یافته است. بنا بر نتایج تحلیل عاملی، اولین عامل مربوط به متغیر کیفیت خدمات رسانی با مقدار ویژه (120\ 23) است و کوچک ترین عامل مربوط به متغیر تعهد در حفظ کالبد محله با مقدار ویژه (974\.) است. نتایج آزمون تی نشان دهنده پایین بودن تعلق خاطر در بین پاسخ گویان نسبت به محل زندگی شان است. همچنین، نتایج آزمون هم بستگی نشان می دهد بین دو متغیر میزان تمایل به مشارکت و میزان تعلق مکانی رابطه وجود دارد. [1] . منظور محلات بافت فرسوده است.

۱۹برنامه ریزی و مدیریت شهری منطبق بر فرهنگ گرایی در ساماندهی بافت های فرسوده و تاریخی (نمونه موردی آران و بیدگل)
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی معماری و فرهنگ شهر پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۷
امروزه یکی از مشکلات فراروی برنامه ریزان و مدیران شهری و ارگانهای مرتبط با مدیریت شهری در بسیاری از شهرها، بحث بافت های قدیم و تاریخی و مسئله فرسودگی آن است. بحران ناشی از سردرگمی دست اندرکاران امور شهری در اصلاح و بهبود وضعیت بافت های قدیم و فرسوده تاکنون هرگونه برنامه ریزی و طراحی را در این مسئله را با مشکل مواجه کرده است که باعث چند پارگی مدیریت شهری در عرصه سیاستگذاری، تصمیم گیری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت شده است. اگر فرهنگ یا فرهنگ گرایی، تجدد طلبی، مسلک التقاطی و طرفداری از محیط زیست به عنوان مکاتب چهارگانه شهرگرایی و مطالعات شهری به شمار آید، در این مقاله مبنای برنامه ریزی و مدیریت شهری در زمینه ساماندهی بافت های فرسوده و تاریخی شهرها با محوریت فرهنگ گرایی مد نظر قرار گرفته است. نوع تحقیق کاربردی – توسعه ای و روش اصلی آن، توصیفی – تحلیلی است. هدف از این پژوهش شناخت مسایل و مشکلات بافت تاریخی شهر آران و بیدگل و ارایه راهکارهایی با توجه به نظریه فرهنگ گرایی است. بدین منظور بازشناسایی و مطالعه فرهنگ، هویت، تاریخ و آیین های قدیمی منطقه و مستندسازی آنها، احیای سنتهای تاریخی و فرهنگی شهر قدیم پیشنهاد می گردد.

۲۰بررسی اثر بخشی روش های تدریس بر یادگیری دانشجویان
اطلاعات انتشار: فصلنامه رشد آموزش جغرافيا، شماره۱۱۴، فروردين ، سال
تعداد صفحات: ۵

۲۱عوامل موثر بر گذران اوقات فراغت در مناطق شهری ایران (مطالعه موردی: منطقه 8 مشهد)
اطلاعات انتشار: برنامه ريزي منطقه اي، سال
تعداد صفحات: ۱۴
یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد، عرصه فراغت است. اوقات فراعت و نحوه گذران آن از مباحث تازه ای است که پس از انقلاب صنعتی و رشد صنایع و فناوری، توجه محققین را برانگیخته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر میزان اوقات فراغت در شهر مشهد است. در این تحقیق، رابطه میان متغیرهای زمینه ای (جنسیت)، طبقه اجتماعی و سرمایه اجتماعی شهروندان مشهدی با میزان گذران اوقات فراغتشان مورد سنجش قرار گرفت. روش تحقیق، پیمایشی از طریق ابزار پرسشنامه خودساخته می باشد. شیوه نمونه گیری، سهمیه ای است. بر این اساس منطقه هشت مشهد با جامعه آماری166270 نفر انتخاب و پرسشنامه ها به تعداد 383 خانوار توزیع شده است. برای آزمون متغیرهای تحقیق با استفاده از نرم افزار آماریSpss و آزمون آماره t، لون، رگرسیون رابطه ی متغیرها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات نشان می دهد میزان رضایت از گذران اوقات فراغت بر میزان گذران اوقات فراغت اثر مثبت دارد، سرمایه اجتماعی تاثیری مثبت بر میزان گذران اوقات فراغت دارد، طبقه اجتماعی فرد اثر مثبتی بر میزان گذران اوقات فراغت دارد. همچنین میزان گذران اوقات فراغت در بین مردان و زنان متفاوت است. نهایتاً نتایج تحقیق بیان می کند که طبقات مختلف جامعه از سرمایه اجتماعی یکسان برخوردار نیستند و سطح برخورداری افراد در طبقات اجتماعی و اقتصادی جامعه، بر نوع رفتار افراد جامعه تاثیرگذار است و با توجه به اینکه اوقات فراغت نوعی رفتار تلقی می شود، میزان بهره مندی از سرمایه اجتماعی بر مشارکت افراد در فعالیت های فراغتی موثر است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۱ از میان ۲۱ نتیجه