توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ایجاد مدل بیومکانیکی بدن انسان در معرض ارتعاشات قائم به منظور ارزیابی پارامترهای راحتی سرنشین از طریق بهینه سازی همزمان توابع هدف با کمک الگوریتم ژنتیک
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله، یک مدل بیومکانیکی هفت درجه آزادی از تمام بدن انسان در حالت نشسته و بدون پشتی که در معرض ارتعاشاتعمودی قرار دارد از طریق بهینه سازی همزمان چند تابع هدف، ایجاد و مورد تحلیل قرار گرفته است. این مدل بر اساس انطباق منحنی و درمقایسه با سه نمونه از نتایج آزمایشگاهی شامل انتقال پذیری ارتعاشات از صندلی تا سر، مقاومت مکانیکی نقطه حرکتی و جرم ظاهری بدنانسان در حوزه فرکانسی 0\5 تا 20 هرتز بهوجود آمد. پارامترهای مدل با کمک الگوریتم ژنتیک در نرم افزار مطلب به گونهای بهدست آمد که میزان خطا در هر سه حالت به طور همزمان به کمترین مقدار خود برسد. مدل ایجاد شده بهطور قابل ملاحظهای میزان خطای کمتری را نسبتبه سایر مدلهای معتبر که پیش از این ایجاد گردیده نشان میدهد. سپس با آنالیز مودال مدل بیومکانیکی، فرکانسهای طبیعی بدن به دستآمد. از این مدل میتوان در طراحی صندلی و سیستم تعلیق خودرو به نحوی که ارتعاشات وارد به بدن انسان به کمترین مقدار خود برسند،استفاده کرد. همچنین میزان راحتی سرنشین در وضعیت های جاده ای گوناگون را می توان با کمک این مدل مورد محاسبه و ارزیابی قرار داد.

۲تحلیل جذب انرژی سازههای مدور جدار نازک تحت بار ضربهای محوری با در نظر گرفتن کنترل مسیر پارگی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک ، سال
تعداد صفحات: ۲۰
تحقیقات گذشته نشان داد که له شدن یک استوانه جدار نازک بیشترین انرژی را جذب می نماید. حال آنکه علیرغم استفاده از آغازگر لهیدگی در سازه، با افزایش سرعت ضربه یا کمترین انحراف از محور، عضو سازه ایذکر شده تمایل زیادی به خمش )کمانش( از خود نشان می دهد که باعث افت شدید قابلیت جذب انرژی می شود. بعلاوه فرآیند لهیدگی به دلیل نیروی بیشینه اولیه بالا، بازده نیروی لهیدگی پایینی دارد. در این مقالهپیشنهاد گردید که هنگام اعمال بار ضربه ای، لوله آلومینیومی جدار نازک با کمک ابزار برشی چند پره به صورت کنترل شده از چندین نقطه به طور همزمان پاره و گلبرگ های ایجاد شده حین فرآیند پارگی به وسیلهمنحرف کننده به منظور جذب انرژی بیشتر خم شوند. مدل سازی عددی کار به کمک نرم افزار آباکوس و با استفاده از معیار آسیب جامع هوپیترا انجام شد. مود های برشی و لهیدگی با یکدیگر مقایسه شدند و پارامترهای موثر در جذب انرژی همانند نیروی محوری بیشینه، جذب انرژی ویژه و بازده نیرو مورد بررسی قرار گرفتند. در خصوص نقش ضخامت و طول های مختلف لوله، سرعت های متفاوت برخورد و ابزار با هندسه هایگوناگون بر روی فرآیند جذب انرژی هنگام ضربه تحقیق شد. نتایج نشان داد که فرآیند پارگی بر خلاف لهیدگی قابل پیشبینی، کنترل پذیر، پایدار و پیوسته می باشد. نیروی بیشینه کمتر، حساسیت کمتر به نرخ کرنش، بازده نیروی بالاتر از دیگر خصوصیات بارز پارگی با ابزار برش نسبت به له شدن بین دو صفحه تخت است.

۳پیش بینی عمر خستگی نمونه های ناچ دار با استفاده از معیارهای خستگی چندمحوری
اطلاعات انتشار: فصلنامه مهندسي مكانيك جامدات، هفتم،شماره۱، تابستان، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این تحقیق، اثر شکل ناچ بر روی عمر خستگی نمونه­های ناچدار از جنس آلیاژ آلومینیوم 2024–T3 به صورت تجربی و همچنین با استفاده از تحلیل خستگی چندمحوری مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، چهار نوع نمونه آزمایش با شکل ناچ مختلف تهیه گردیده و در دستگاه تست خستگی برای بارهای کششی مختلف آزمایش گردیدند. تستهای خستگی به صورت بار کنترل و در دستگاه سرو هیدرولیکAmsler HA250 با فرکانس 10 هرتز انجام گرفته است. علاوه بر بدست آوردن عمر نمونه­ها به روش تجربی، در قسمت عددی این تحقیق از کد اجزا محدود غیرخطی ANSYS برای بدست آوردن توزیع تنش و کرنش در نمونه­های مورد بررسی، در اثر اعمال بارگذاری کششی استفاده شده است. در نهایت برای پیش­بینی عمر خستگی نمونه­ها، از چندین معیار خستگی چندمحوری شامل معیارهایSWT، KBM، گلینکا، FS، کراسلند، VF و WY با استفاده از توزیع تنش و کرنش بدست آمده از تحلیل غیر خطی اجزا محدود استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تحلیل خستگی چندمحوری مشخص کرد که از بین معیارهای استفاده شده در این تحقیق، معیار کراسلند بیشترین دقت را برای تمامی نمونه­ها دارا می­باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه