توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مطالعه تاثیر تنظیم کننده های رشد بر درصد و سرعت جوانه زنی در گیاه روغنی گلرنگ
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی، سال
تعداد صفحات: ۴
دانه گلرنگ دارای 25 تا 45 درصد روغن می باشد. روغن گلرنگ به طور میانگین حاوی حدود 5 تا 10 درصد از انواع اسیدهای چرب اشباع شده، 12 تا 25 درصد اسید اولئیک، 70 تا 80 درصد اسید لینولئیک و مقدار ناچیزی اسید لینولنیک می باشد. به منظور افزایش درصد و سرعت جوانه زنی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار بر روی رقم زرقان فارس گلرنگ انجام شد. برای این منظور بذورگلرنگ با بنزیل آدنین، ایندول بوتیریک اسید و جیبرلیک اسید با غلظتهای 50، 100 و 200 ppm پیش تیمار شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارها به لحاظ درصد جوانه زنی، شاخص جوانه زنی، طول ریشه چه و نسبت ریشه به اندام هوایی (R\S) اختلاف معنی داری وجود ندارد. اما برای صفات سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه در سطح احتمال یک درصد بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود داشت. مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن نشان داد که بیشترین سرعت جوانه زنی (206\85) با تیمار بنزیل آدنین با غلظت 50 ppm بدست آمد. بیشترین طول ساقه چه (4\7550 سانتی متر) در اثر تیمار با جیبرلیک اسید با غلظت 50ppm حاصل شد. تیمار با بنزیل آدنین با غلظت 100ppm کمترین طول ساقه چه (2\48 سانتی متر) را باعث شد. در کل نتایج بیانگر عدم وجود توازن بین تنظیم کننده های رشد و غلظت های مختلف آنها با همدیگر می باشد

۲بررسی اثرات کاربرد کود های آهن، روی و منگنز و مقایسه دو روش مصرفی آن ها بر روی میزان عملکرد و قندموجود در دانه ذرت شیرین
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 8 تیمار و در 4 تکرار جهت بررسی اثرات ریز مغذی ها و همچنین مقایسه اثرات محلول پاشی در مقابل مصرف خاکی این عناصر اجرا شد. تیمار ها شامل دو روش مصرف کود (مصرف خاکی و محلول پاشی) و چهار منبع کودی (بدون کاربرد کود به عنوان شاهد، کود سولفات روی، سولفات آهن، سولفات منگنز) بودند. نتایج یکساله نشان دهنده اثرات مثبت محلول پاشی نسبت به مصرف خاکی این عناصر بود. بیشترین اثرات متقابل در مورد عملکرد بیولوژیکی14450Kg\haو تعداد دانه در ردیف ( 45 ) مربوط به محلول پاشی منگنزبودند که البته در مورد عملکرد بیولوژیکی محلول پاشی آهن و روی از نظر آماری تفاوت معنی داری با منگنز نشان ندادند. اثر محلول پاشی بر عملکرد دانه موجب افزایش 5.37 درصدی نسبت به مصرف خاکی شد. همچنین اثر روش مصرف کود به صورت محلول پاشی به ترتیب در مورد درصد قند، عملکرد قند و شاخص برداشت قند باعث افزایش 24.84، 5.37 ، 24.35 درصدی شد. در مورد در صد قند و عملکرد قند و شاخص بر داشت قند اثرات نوع کود کاربردی معنی دار گشت، به طوری که عدم مصرف کود ریز مغذی پایین ترین مقادیر را به خود اختصاص داد

۳بررسی تاثیر کود سبز بر میزان نیتروژن بیولوژیک خاک به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور مطالعه گیاهان شبدر سفید، قرمز و برسیم به عنوان کود سبز و بررسی فرایند تغییرات عناصر غذایی خاک و معدنی شدن نیتروژن طی دوره های بعد از افزودن گیاهان به خاک، آزمایشی در سال زراعی88–87 به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میزان نیتروژن کل خاک در تمام گیاهان مورد آزمایش طی زمان های مختلف نمونه برداری از خاک سیر صعودی داشت. بیشترین میزان نیتروژن کل0\23در مورد گیاه شبدر سفید وپنج ماه بعد از برگشت بقایای آن حاصل شد و پنج ماه بعد از برگرداندن گیاهان شبدر سفید بیشترین میزان ازت نیتراتی مشاهده گردید. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق گیاه شبدر سفید به دلیل داشتنC\Nپایین، افزایش میزان ازت کل و ازت معدنی قابل استفاده برای گیاه بعدی می تواند به عنوان بهترین کود سبز در بین گیاهان مورد مطالعه معرفی شود

۴بررسی تاثیر گیاهان لگوم به عنوان کود سبز بر میزان نیتروژن قابل استفاده خاک
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
این آزمایش به منظور مطالعه تاثیر گیاهان ماشک، گاودانه و اسپرس به عنوان کود سبز بر میزان کربن آلی و نیتروژن قابل استفاده خاک طی دوره های بعد از افزودن گیاهان به خاک، به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 88 1387 اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که میزان کربن آلی خاک در تمام گیاهان مورد آزمایش حتی یک ماه بعد از برگرداندن به خاک افزایش یافته و بیشترین میزان نیتروژن کل 0\19درصد) و نیتروژن نیتراتی 283\5 میلی گرم در کیلوگرم) در مورد گیاه ماشک و پنج ماه بعد از برگشت بقایای آن به خاک مشاهده گردید. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق گیاه ماشک به دلیل تثبیت بالای نیتروژن و افزایش نیتروژن نیتراتی قابل استفاده برای گیاه بعدی، به عنوان بهترین کود سبز در بین گیاهان مورد مطالعه معرفی می گردد

۵بررسی تاثیر گیاهان گرامینه و براسیکاسه به عنوان کود سبز بر حاصلخیزی خاک
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
این آزمایش با هدف بررسی گیاهان سورگوم علوفه ای، یولاف، ارزن مرواریدی و منداب به عنوان کود سبز، به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 88–87 اجرا گردید. این گیاهان از نظر وزن تر و خشک ریشه و ساقه و عملکرد کل و همچنین میزان کربن آلی و نیتروژن کل اضافه شده به خاک طی دوره های بعد ازافزودن گیاهان به خاک، مقایسه شدند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها، صفات مورد مطالعه در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بودند. همچنین مقایسه میانگین داده ها نشان داد که سورگوم علوفه ای بیشترین میزان وزن ترو خشک ساقه و ریشه و در نهایت عملکردkg\ha82780 را به خود اختصاص داد و به تبع آن میزان ماده آلی بالایی نسبت به دیگر گیاهان و حالت شاهد به خاک اضافه نمود. بیشترین میزان نیتروژن کل نیز پنج ماه بعد از افزودن منداب به خاک مشاهده شد. بنابراین گیاهان سورگوم علوفه ای و منداب به ترتیب به دلیل افزایش ماده آلی خاک و برگرداندن نیتروژن بالا به خاک، به عنوان بهترین کودهای سبز در بین گیاهان مورد مطالعه معرفی می گردند.

۶ارزیابی شاخصهای تحمل به خشکی و برخی از صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ های کرچک
اطلاعات انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور ارزیابی شاخصهای تحمل به خشکی آزمایشی با استفاده از طرح اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط دارای تنش و بدون تنش روی 12 ژنوتیپ کرچک در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه در سال زراعی 1388 اجرا گردید. براساس عملکرد در شرایط بدون تنش Yp و دارای تنش Ys با شاخصهای کمی تحمل به خشکی از قبیل میانگین بهره وری MP شاخص تحمل TOL میانگین هندسی بهره وری GMP میانگین هارمونیک HM، شاخص حساسیت به تنش SSI و شاخص تحمل تنش STI محاسبه و تجزیه واریانس بطور جداگانه براساس طرح بلوکی صورت گرفت اختلاف بسیار معنی دار بین کلیه شاخص ها و عملکرد های تنش و بدون تنش نشان داد که شاخصهای STI ، HM ، MP ،GMP در جداسازی ژنوتیپ های گروه A ژنوتیپ هایی که همدر شرایط تنش و هم در شرایط بدون تنش عملکردی بالاتری دارا هستند از سایر گروه ها برتر می باشند.

۷ارزیابی مقاومت به شوری در توتون در مرحله گیاهچه ای
اطلاعات انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
شوری یکی از مهمترین تنش های محیطی است که رشد و قابلیت تولید گیاهان را در سراسر دنیا به مخاطره انداخته است. به منظور بررسی تأثیر غلظت های مختلف نمک (NaCl) بر روی طول ساقچه، طول ریشه چه، وزنتر و خشک گیاهچه توتون رقم P.D329، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمارها شامل غلظت های مختلف نمک 0\8، 1\8، 3\5، 7\5، 15\5 و 31\4 دسیزیمنس بر متر (ds\m) در 4 تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که غلظت های مختلف نمک روی طول ریشه چه، طول ساقچه، طول گیاهچه و وزنتر و خشک تأ ثیر معنی داری (P ≤0\01) دارد. بطور کلی با افزایش غلظت نمک از 0\8 تا 3\5 دسی زیمنس بر متر صفات مورد مطالعه افزایش یافتند ولی این افزایش به صورت معنی دار نبود در صورتی که غلظتهای بالاتر از 3\5 دسی زیمنس بر متر تأثیر معنی داری در کاهش صفات مورد مطالعه داشت.

۸مطالعه توان ژنوتیپ‌های بومی گندم با هدف تامین روی مورد نیاز گیاه و حفظ محیط زیست خاک
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
فلزات سنگین آلاینده های خطرناکی برای محیط زیست و سلامت انسان به شمار می آیند. در این آزمایش، پتانسیل ژنوتیپ‌های مختلف گندم در جذب روی در راستای حفظ کیفیت زیست محیطی خاک در شرایط گلخانه ای مورد مقایسه قرار گرفت. بدین منظور آزمایش گلخانه ای در قالب طرح فاکتوریل کاملا تصادفی با 10 ژنوتیپ مختلف گندم و دو سطح کودی (شاهد یا بدون کود و سطح 5 میلی گرم در کیلوگرم روی) با سه تکرار به مدت 4 ماه در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال 1389 انجام گرفت. گیاهان در گلدانهای پلاستیکی کشت شده و بعد از اتمام دوره رشد شاخساره و ریشه آنها جهت اندازه گیری وزن خشک آنها برداشت شد. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپهای گندم از نظر روی کارایی اختلاف وجود دارد. بیات با 119 درصد بیشترین و کرج2 با 09\97 درصد کمترین روی کارایی را در بین ارقام داشت. وزن خشک شاخساره در شرایط کمبود روی، در تمام ارقام بجز کرج2 افزایش یافت. وزن خشک ریشه نیز در شرایط کمبود روی و در تمامی ارقام به غیر از گلستان افزایش یافته بود. در شرایط کمبود روی کاهش نسبت وزن خشک شاخساره به ریشه، در رقم‌های آزادی و گلستان به‌ترتیب بیشترین و کمترین مقدار بود. نتایج این آزمایش نشان می دهد که با انتخاب و شناسایی ارقام روی–کارای گندم جهت کشت در خاکهای دچار کمبود روی می توان در کاهش قسمتی از مشکلات زیست محیطی ناشی از افزایش بی رویه کودهای شیمیایی سهیم شد

۹بررسی کارایی جذب روی و شاخص‌های رشد در ارقام مختلف گندم در یک خاک آهکی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
در این آزمایش، کارایی جذب روی در ارقام مختلف گندم در یک خاک آهکی دچار کمبود روی، در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ارومیه در سال 1389 مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل کاملا تصادفی با دو فاکتور سطوح کود روی (افزایش روی و بدون افزایش روی) و 6 رقم مختلف گندم در سه تکرار انجام گرفت. ارقام مختلف گندم در گلدانهای پلاستیکی حاوی 5\3 کیلوگرم خاک شنی در شرایط گلخانه ای کاشته شد. بعد از گذشت 4 ماه از کشت، اندام هوایی گیاهان برداشت شده و وزن خشک اندام هوایی، کارایی جذب روی و شاخص پاسخ به کود در نمونه های برداشت شده اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بین ارقام گندم از نظر روی کارایی اختلاف وجود داشت و ارقام هیرمند، کاوه و اینیا کمترین و ارقام هامون و شعله بیشترین کارایی روی را در شرایط کمبود روی از خود نشان دادند. رقم هیرمند کمترین و رقم شعله بیشترین رشد شاخساره را در بین سایر ارقام در شرایط کمبود روی داشتند. چنین استنباط می‌شود انتخاب و شناسایی ارقام روی–کارای گندم جهت کشت در خاکهای آهکی روشی مناسب و مقرون به صرفه جهت افزایش کیفیت و کمیت گندم و در راستای آن افزایش سلامتی جامعه می باشد.

۱۰بررسی تاثیر کود مرغی بر جذب برخی عناصر و عملکرد در سه رقم سیب زمینی
اطلاعات انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۵
سیب زمینی یک محصول استراتژیک بوده و از نظر تولید انرژی و پروتئین در سطح بالائی است. تغذیه صحیح وتعادل عناصر غذایی از عوامل مهم در رشد سیب زمینی هستند. بمنظور بررسی تاثیر کود مرغی بر جذب برخی عناصر و عملکرد سیبزمینی آزمایشی بصورت فاکتوریل با دو فاکتور رقم (آگریا، مارفونا و گرانولا) و کود مرغی (شاهد، 2 و 4 تن در هکتار) بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که اثرات متقابل مقادیر کود مرغی و نوع رقم برای هیچکدام از صفات مورد مطالعه معنی دار نبود و اثر رقم بر عملکرد، درصد ازت و کلسیم غده (P≤0.01 معنیدار بودند. همچنین اثر مقادیر کود مرغی بر صفات عملکرد، درصد پتاسیمP≤0.01 درصد فسفر و کلسیمP≤0.05 معنیدار بودند. مقایسه میانگین های مقادیر کود مرغی با آزمون دانکن نشان داد که بیشترین مقدار جذب عناصر و عملکرد تحت تاثیر کود مرغی با 4 تن در هکتار و کمترین مقدار این صفات در شاهد دیده می شود. نتایج تحقیق نشان داد جذب عناصر غذایی تاثیر مستقیم در افزایش عملکرد داشته و رقم آگریا با 4 تن کود مرغی در هکتار مقادیر مطلوبی از جذب عناصر و عملکرد را نشان می دهد

۱۱بررسی تنوع بین گونه های مختلف آژیلوپس با استفاده از روش های آماری چند متغیره
اطلاعات انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۸
به منظور بررسی تنوع بین گونه های آژیلوپس ، تعداد 7 گونه از این جنس که از مناطق مختلف در سطح استان آذربایجان غربی 1388 در دانشکده ی کشاورزی ارومیه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی کشت و – جمع آوری شده بودند، در سال زراعی 89مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از: ارتفاع بوته، طول سنبله، طول بلندترین ریشک، قطر ساقه، طولپدانکل، تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد گره. برای گروه بندی گونه های مورد مطالعه, از دو روش آماری چند متغیره (تجزیه کلاستر و تجزیه به مؤلفه های اصلی )استفاده گردید. تجزیه کلاستر به روشUPGMA بر اساس ماتریس مجذور فاصله اقلیدسی, گونه های مورد بررسی را در دو گروه مجزا قرار داد. در تجزیه به مؤلفه های اصلی,در بین 7 صفت ارزیابی شده, دو مؤلفه شناسایی شدند، که در مجموع 79,93 درصد از واریانس کل را توجیه می کردند. تعداد سنبلچه، طول سنبله و ارتفاع بوته، مهمترین صفات در دو مؤلفه اصلی اول بودند. نتایج به دست آمده، نشان دهنده ی وجود تنوع ژنتیکی زیاد بین گونه های جنسAegilops می باشد.

۱۲بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی برخی یونجه های زراعی تتراپلوئید با استفاده از نشانگرهایISSR
اطلاعات انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از پایههای اساسی اصلاح نباتات، آگاهی از میزان تنوع در مجموعههای ژنتیکی و کسب اطلاع از فاصله ژنتیکی نسبی موجود بین افراد یا جمعیتها در برنامههای اصلاحی است. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی یونجه های زراعی تتراپلوئید قره یونجه ملک کندی، قره یونجه ارومیه، همدانی، محلی اصفهانی، بغدادی، آذربایجان اردوبار، ترکیه 1 و ترکیه ساکوئل، از هر جمعیت 10 فرد انتخاب و با 6 پرایمرISSR مورد مطالعه قرار گرفت. ششپرایمرISSR 25 مکان در بین 80 فرد مربوط به 8 جمعیت مورد بررسی تولید کرد که 19 مکان بین جمعیت های مورد مطالعه چندشکل بود. ضرایب فاصله ژنتیکی نی بین جمعیتها از 0\048بین جمعیتهای آذربایجان اردوبار و محلی اصفهانی تا0\156 بین جمعیتهای قره یونجه ملک کندی و همدانی متغیر بود. دندروگرام حاصل از تجزیه کلاستر بر اساس روشUPGMA مبتنی بر ضرایب فاصله ژنتیکی نی جمعیتها را در دو گروه اصلی قرار داد. تجزیه واریانسملکولیAMOVA) برای 8 جمعیت سطح بالایی از تنوع ژنتیکی درون جمعیتی ( ٪ 93 ) را در مقایسه با تنوع بین جمعیتی ( ٪ 7 ) نشان داد. تنوع ژنتیکی بالای درون جمعیت های حاصل از این مطالعه میتواند برای انتخاب والدینمتنوع از درون جمعیتها برای اهداف اصلاحی و توسعه جمعیتهای نقشهیابی در یونجه استفاده شود.

۱۳توسعه نشانگرهای رتروترنسپوزونیIRAP در یونجههای یکساله (Medicago sativa L.) برای ارزیابی تنوع ژنتیکی
اطلاعات انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۶
به منظور توسعه نشانگرهای رتروترنسپوزونی IRAP (Inter–retrotransposon amplified polymorphism) برای مطالعه تنوع ژنتیکی در یونجه، شش جمعیت از اکوتیپ های مختلف یونجه شامل قرهیونجه ارومیه، قره یونجه ملک کندی، همدانی، محلی اصفهان، آذربایجان اردوبار و ترکیه با 6 آغازگر رتروترنسپوزونی مورد بررسی قرار گرفت کندی، همدانی، محلی اصفهان، آذربایجان اردوبار و ترکیه با 6 آغازگر رتروترنسپوزونی مورد بررسی قرار گرفت خانواده های رتروترنسپوزونی مورد استفاده شامل سه خانواده رتروترنسپوزونیLTR از آفتابگردان، خانواده های Daniela و Wis2–1A از گندم و خانوادهSukkulaاز جو بود. شش آغازگر مورد استفاده 45 مکان قابل امتیازبندی تولید کردند که 31 مکان در بین جمعیت های مورد استفاده چندشکل بود. ضریب فاصله ژنتیکی نی بین جمعیتها از0\109 بین جمعیتهای قره یونجه ملک کندی و آذربایجان اردوبار) تا 0\017 بین جمعیتهای قرهیونجه ارومیه و همدانی) متغیر بود. تجزیه کلاستر بر اساس ضریب فاصله ژنتیکی نی و روشUPGMA تمایز بالایی بین جمعیت های مورد مطالعه نشان داد.

۱۴بررسی تنوع ژنتیکی جرم پلاسم بادام زمینی با استفاده از صفات موروفولوژیکی
اطلاعات انتشار: مجله علوم زراعي ايران، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۴ (پياپي ۳۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم بادام زمینی بانک ژن گیاهی ملی ایران از لحاظ صفات مهم مورفولوژیکی، 76 ژنوتیپ بادام زمینی طی سال زراعی 1381 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان کشت شدند. صفات مورفولوژیک بر اساس دستورالعمل انستیتو تحقیقات بین المللی گیاهان زراعی مناطق گرمسیری نیمه خشک (ICRISAT) اندازه گیری شدند. این صفات شامل طول غلاف، عرض غلاف، تعداد دانه در غلاف، نسبت وزن دانه به وزن غلاف، وزن دانه،‌ طول دانه، عرض دانه، تعداد غلاف در گیاه، تعداد دانه در گیاه، وزن غلاف در گیاه و وزن دانه در گیاه بود. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که همبستگی مثبت و معنی دار بین وزن دانه با طول و عرض دانه و طول و عرض غلاف وجود داشت. همچنین تعداد غلاف در گیاه با تعداد دانه در گیاه و وزن غلاف همبستگی مثبت و معنی داری داشت. سه مولفه اول حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی، 72 درصد از کل واریانس متغیرهای اولیه را توجیه کردند. مولفه اصلی اول بیشتر متاثر از صفات عملکرد دانه، تعداد دانه در گیاه، طول، عرض و وزن دانه، تعداد غلاف در گیاه، وزن غلاف در گیاه و عرض و طول غلاف بود. تجزیه خوشه ای بر اساس روش وارد با استفاده از ضریب مجذور فاصله اقلیدسی ژنوتیپ های بادام زمینی را به سه گروه تقسیم بندی کرد. نتایج حاصله نشان داد که مولفه های مورد مطالعه تشابه بالایی (متوسط فاصله اقلیدسی (0.19 با یکدیگر داشتند، بنابراین پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی ضمن گسترش پایه ژنتیکی جرم پلاسم بادام زمینی، برای تکمیل و ارزیابی بهتر تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم از نشانگرهای مولکولی استفاده شود.

۱۵مکان یابی دقیق ژن مقاومت به زنگ زرد Yr15 در گندم دوروم
اطلاعات انتشار: نهال و بذر، , دوره  ۲۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۷
زنگ زرد از مهم ترین بیماری های قارچی گندم است که در تمامی قاره ها و بیش از 60 کشور جهان گزارش شده است. گندم وحشی امر Triticum dicoccoides به عنوان جد تتراپلوئید گندم زراعی از منابع با ارزش برای ژن های مقاومت به زنگ زرد برای اصلاح گندم محسوب می شود. نمونه جی (G25) 25 از این گونه دارای ژن Yr15 است که به 31 نژاد زنگ زرد مقاومت نشان می دهد. این ژن روی کروموزوم 1BS مکان یابی شده است. به عنوان اولین قدم جهت همسانه سازی این ژن بر اساس نقشه، مکان یابی دقیق آن با استفاده از یک جمعیت F2 شامل 825 فرد انجام شد. با توجه به حضور رتروترنسپوزون ها در نواحی یوکروماتین و اطراف ژن ها، عمدتا از نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها استفاده شد. سه نشانگر SSR، سه نشانگر IRAP و هفت نشانگر REMAP با فاصله کمتر از 2 سانتی مورگان با ژن شناسایی و نقشه ژنتیکی اطراف ژن اشباع شد. برخی نشانگرها در سمت سانترومتری ژن تفرق همزمان داشتند. یکی از نشانگرهای IRAP و دو نشانگر REMAP به نشانگرهای اختصاصی و همبارز تبدیل شدند که نشانگر اختصاصی و همبارز SC792 با ژن تفرق همزمان داشت. نشانگرهای اختصاصی و همبارز SC1600 و SC1028 ژن را در فاصله یک سانتی مورگان احاطه می کردند. این نشانگرها می توانند برای گزینش به کمک نشانگر و همسانه سازی بر اساس نقشه این ژن استفاده شوند. نتایج این تحقیق نشان داد که نشانگرهای رتروترنسپوزونی برای مکان یابی دقیق ژن های کنترل کننده صفات مهم زراعی می توانند بسیار مفید باشند.

۱۶ارزیابی رتروترنسپوزون ها به عنوان نشانگرهای ملکولی در گندم
اطلاعات انتشار: ژنتيك نوين، بهار, دوره  ۴ , شماره  ۱ (پياپي ۱۶)، سال
تعداد صفحات: ۹
رتروترنسپوزون ها به عنوان نشانگرهای ملکولی در گندم، فعالیت 30 خانواده مختلف رتروترنسپوزونی متعلق به گندم و گونه های به لحاظ تکاملی نزدیک به آن مانند جو، یولاف، برنج، ذرت و براکیپودیوم در گندم بررسی شد. تقریبا تمامی آغازگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون های جو، یولاف و براکیپودیوم و درصد بالایی از آغازگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون های برنج و ذرت الگوی واضح و قابل امتیازدهی را نشان دادند. رتروترنسپوزون های Bare–1\Wis2–1A (گندم)، Frodo TRIM (جو)، LTR یولاف، Sukkula (جو)، Bagy2\Wilma (گندم)، Daniela (گندم) و Cerebera (جو) فعال بودند. بیشتر آغازگرهایی که بر اساس نواحی محفوظ توالی رتروترنسپوزون ها بویژه نواحی انتهایی LTR طراحی شده بودند الگوی نواری واضحی تولید کردند. الگوی مطلوب تکثیر با تک آغازگرها و ترکیبات آغازگری خانواده های رتروترنسپوزونی مورد استفاده، نشان داد که این خانواده ها به حالت معمولی و آشیانه ای در ژنوم گندم قرار می گیرند. همچنین الگوی مطلوب تکثیر حاصل از تک آغازگرهای مبتنی بر نواحی ''5 یا ''3 LTR و ترکیب آغازگرهای مربوط به نواحی''5 و ''3 LTR های خانواده های مختلف در واکنش های IRAP (Inter–Retrotransposon Amplified Polymorphism) ، حاکی از قرارگیری رتروترنسپوزون ها به صورت سر به سر، دم به دم و سر به دم در ژنوم گندم می باشد. با توجه به این مطالعه پیشنهاد می شود از این نشانگرها برای مطالعه تنوع ژنتیکی، تهیه نقشه های ژنتیکی و مکان یابی ژن ها و صفات در گندم و دیگر محصولات زراعی استفاده شود.

۱۷تعیین نشانگرهای مثبت Informative) برای برخی صفات مورفولوژیک دربادام زمینی
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور شناسایی نشانگرهای چندشکل مرتبط با برخی صفات مورفولوژیک درژرم پلاسم بادام زمینی ایران ازنشانگرهای Simple ) SSR sequence repeat استفاده شد 13جفت اغازگر مورد استفاده 80الل در68نمونه بادام زمینی تولید کرد میانگین تعداد اللها 6\15 الل برای هرمکان ریزماهواره بود میانگین مقادیر Polymorphic information content) PIC برای مکان های SSR مورد استفاده 0\8واز0\47 مکان pPGPseq–2C11 تا 0\95مکان PM183 متغیر بود برای شناسایی نشانگرهای مثبت مرتبط با صفات مورفولوژیک مورد مطالعه تجزیه رگرسیون گام به گام بین داده ها یمولکولی به عنوان متغیرهای مستقل و صفات مورفولوژیک به عنوان متغیرهای وابسته انجام گرفت بیشترین تغییرات مربوط به صفت طول دانه 88درصد توسط مکانهای ریزماهواره ای lPM50 lPM36 lPM3 lLec lA4–26 lAh4–4 Ah51 ' pPGPseq–2D12BlPM210 lPM183 توجیه می شددرحالیکه سه مکان PM210 ' Lec lAh4–4 فقط 26درصد ازتغییرات مربوط به صفت عرض دانه را توجیه میکردند.

۱۸چندشکلی حاصل ازرتروترنسپوزون های Tms1 Ret1 Tps12a درنخودمعمولی Cicer arietinum L
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
نخودمعمولی Cicer arietinum L دراغلب کشورهای درحال توسعه یکی ازمهمترین منابع پروتئین محسوب میشود گام اول دربرنامه های به نژادی تعیین تنوع ژنتیکی درموارد اصلاحی است به منظور بررسی چندشکلی حاصل ازخانواده های رتروترنسپوزونی LORE1 LORE2 ( Lotus japonicus ،) Tms1 Ret1 ( Medicago sativa ،) Tps12a Tps19 ( Pisum sativum درنخود معمولی ازنشانگرهای IRAP استفاده شد رتروترنسپوزون های Tps19 ، LORE1 LORE2 و ترکیبات آنها هیچ محصولی تولید نکردند اغازگرهای منفرد مبتنی بر Tms1 Ret1 Tps12a درکل 12 مکان چندشکل دربین توده های مورد مطالعه تولید کردند میانگین تشابه ژنتیکی 0\57 محاسبه شد تجزیه کلاستر به روش Complete linkage و براساس ضریب تشابه Jacard توده ها رادر4 خوشه اصلی قرار داد درصد مکان های چندشکل برابر 92\31 بود میانگین هتروزیگوسیتی برای اغازگرهای Tms1 Ret1 Tps12a بترتیب 0\254و0\333 و مقدارکل آن برابر 0\302 بود نتایج نشان داد که نشانگرهای مبتنی برجانواده های رتروترنسپوزونی Tms1 Ret1 Tms12a میتوانند به عنوان نشانگرمولکولی درنخود مورد استفاده قرارگیرند

۱۹بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیک درPapaver bracteatumو Papaver somniferum
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
از Papaverبزرگترین و مهمترین جنس خانوادهPapaveraceae با بیش از80گونه می باشد دوگونه ی P. Bracteatum با دارا بودن تبائین فراوان و P. Somniferum با برخورداری ازانواع الکالوئید ازاهمیت دارویی ویژه ای برخوردارهستند دراین تحقیق برای ارزیابی تنوع ژنتیکی درسه جمعیت ازدوگونه مذکورPapaver از15اغازگر ISSR استفاده گردید 135مکان قابل امتیازدهی تکثیرگردید که 117 مکان چندشک لبود 86\6درصد تعدادمکان های چندشکل تولید شده از1تا 12 می باشد بیشترین مکان چندشکل توسط اغازگرUBC885 12باند تولید شد تجزیه کلاستر برمبنای ضریب تشابه جاکارد و روش UPGMA جمعیت های مربوط به دوگونه را ازهم متمایز نمود نتایج مطالعه نشان داد که تنوع قابل ملاحظه ای درهردوگونه وجوددارد و میتوان ازاین نشانگرهادرراستای حفاظت و اصلاح این گونه ها استفاده نمود.

۲۰بررسی چندشکلی ادغامی رتروترنسپوزون های LTR و تنوع ژنتیکی آفتابگردانHelianthus annuus L با استفاده ازنشانگرهای IRAP REMAP
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
رتروترنسپوزون ها عناصررایج ژنوم گیاهان میباشند فراوانی فعالیت و توزیع مناسب رتروترنسپوزونها درژنوم ها آنها را به یک ابزار مهم مطالعه ژنوم گیاهان تبدیل کرده است به منظوربررسی سطح تنوع ژنتیکی 106 لاین خالص افتابگردان و فعالیت عناصررتروترنسپوزونی ازنشانگرهای REMAP,IRAP استفاده شد نتایج نشان داد که رترونسپوزونها درژنوم افتابگردان فعال هستند و درداخل یکدیگر ودرنواحی نزدیک به ریزماهواره ها ادغام شده اند از42اغازگرمنفرد و ترکیب اغازگری 20اغازگر10اغازگرIRAP و 10اغازگرREMAP قادربهتولید الگوی باندی باوضوح و چندشکلی بالا بودند 20اغازگراستفادهشده درمجموع 201 مکان را تکثیر کرد که ازاین تعداد 172مکان چندشکل بودند اغازگرCR مبتنی بررتروترنسپوزونهای Helicopia LTR به همراه UF مبتنی بررتروترنسپوزون SURE LTR بیشترین و اغازگرمنفرد CF مبتنی بررتروترنسپوزون Helicopia LTR کمترین تعدادمکان های چندشکل را تکثیر کردند تجزیه کلاستر با روش UPGMA و با استفاده ازضرایب تشابه دایس لاین هارا به 8گروه تقسیم کرد بیشترین مقدارتشابه ژنتیکی 0\93 بین لاینهای TMB51 HA335B و کمترین مقدارتشابه ژنتیکی 0\34 بین لاین های F1250\03 11*12 بود مقدارمتوسط تشابه ژنتیکی 0\68 بود

۲۱ارزیابی واکنش لاین های اینبرد نوترکیب آفتابگردان Helianthus annuus l به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه افتابگردان با عاملSclerotinia sclerotiorum(Lib.) یکی ازبیماریهای مهم افتابگردان درجهان است که سبب کاهش محصول دراین گیاه میشود دراین بررسی واکنش 96لاین اینبرد وترکیب نسبت به این بیماری تحت شرایط کنترل شده درقالب طرح کاملا تصادفی باسه تکرار مورد ارزیابی قرارگرفت جدایه SSKH41 ازقارچ عامل بیماری باشدت بیماری زایی 71درصدبرای بررسی مقاومت ارقام انتخاب گردید مقاومت به بیماری با اندازه گیری درصد پوسیدگی ساقه 3روزپس ازمایه زنی تعیین گردید تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ های مختلف افتابگردان درمقاومت به بیماری اسکلروتینیایی ساقه مشاهده گردید p<0.05 .) مقاومت به بیماری با اندازه گیری درصد پوسیدگی ساقه دوروز پس ازمایه زنی اندازه گیری شد نتایج حاصل نشان داد ژنوتیپ C100 و c38 به ترتیب با 45و45.56 درصد پوسیدگی ساقه تحمل بیشتر و ژنوتیپ LR64 با 99.11درصد پوسیدگی ساقه تحمل کمتری دربرابر عامل بیماری اسکلروتینیایی ساقه دارند

۲۲تغییرات عملکرد و صفات کیفی ذرت شیرین تحت تاثیر کود های ریز مغذی و روش مصرف آن ها
اطلاعات انتشار: علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي)، زمستان, دوره  ۲۶ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۸
به منظور بررسی اثرات آهن و روی و منگنز و روش مصرف آن ها بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays saccharata)، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه با 4 تکرار انجام شد. فاکتورها شامل روش مصرف کود (مصرف خاکی و محلول پاشی) و نوع کود ریز مغذی (بدون کاربرد کود به عنوان شاهد، کود سولفات روی، سولفات آهن، سولفات منگنز) بودند. مصرف خاکی ریز مغذی ها قبل از کاشت و محلول پاشی این عناصر طی دو مرحله (مرحله ساقه رفتن و مرحله قبل از ظهور گل تاجی) در حین داشت انجام گرفت. نتایج نشان داد که، اثر متقابل فاکتورهای آزمایشی بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد پروتئین و کارایی مصرف ریز مغذی ها در عملکرد دانه معنی دار شد. همچنین تحت تاثیر روش مصرف ریز مغذی ها، محلول پاشی این عناصر باعث افزایش عملکرد دانه، کلروفیل برگ، عملکرد قندهای محلول دانه، شاخص برداشت قند و کارایی مصرف ریز مغذی ها در عملکرد قند نسبت به کاربرد خاکی شد. در مورد صفات کلروفیل برگ، عملکرد قند های محلول دانه و شاخص برداشت قند هر سه نوع کود بکار رفته باعث افزایش معنی دار آن ها نسبت به شاهد شدند. شاخص برداشت دانه تحت تاثیر هیچ کدام از فاکتورهای آزمایش قرار نگرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از عناصر ریز مغذی موجب افزایش کیفیت و عملکرد اقتصادی در ذرت شیرین شد و محلول پاشی نسبت به مصرف خاکی نتایج بهتری را نشان داد.

۲۳تجزیه ارتباط برای صفات مورفولوژیک در بادام زمینی (.Arachis hypogea L) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
اطلاعات انتشار: مجله علوم زراعي ايران، زمستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۴ (پياپي ۴۸)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور شناسایی نشانگرهای مرتبط با صفات وضعیت شبکه ‌بندی غلاف ‌ها، وضعیت شکم در غلاف ها، طول غلاف، عرض غلاف، تعداد دانه در غلاف،‌ نسبت وزن دانه به وزن غلاف، وزن دانه، طول دانه، عرض دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن غلاف در بوته و وزن دانه در بوته در ژرم پلاسم بادام زمینی ایران، از نشانگرهای ریزماهواره استفاده شد. 13 جفت آغازگر مورد استفاده، 80 الل در 68 ژنوتیپ بادام زمینی تولید کرد. میانگین تعداد الل ها 6.15 الل برای هر مکان ریزماهواره بود. میانگین میزان اطلاعات چندشکل برای جایگاه ها 0.80 و از 0.47 (نشانگر (pPGPseq–2C11 تا 0.95 (نشانگر PM183) متغیر بود. برای شناسایی نشانگرهای مثبت مرتبط با صفات مورفولوژیک مورد مطالعه، تجزیه رگرسیون گام به گام بین داده های مولکولی به عنوان متغیرهای مستقل و صفات مورفولوژیک به عنوان متغیرهای وابسته انجام گرفت. نشانگرهای مرتبط با تعداد دانه در بوته و وزن غلاف در بوته یکسان بودند. جایگاه های Ah4–4، Lec و PM210 با هر دو صفت طول و عرض دانه مرتبط بودند. بیشترین تغییرات مربوط به صفت طول دانه (88 درصد) توسط نشانگرهای Ah4–4، A4–26، Lec، PM3، PM36، PM50، PM183، PM210، pPGPseq–2D12B و Ah51 تبیین شدند، در حالیکه سه مکان Ah4–4، Lec و PM210 فقط 26 درصد از تغییرات مربوط به صفت عرض دانه را تبیین کردند. با توجه به اینکه همه مکان های مورد مطالعه بجز pPGPseq–2C11 روی صفات مورد مطالعه موثر بودند، بنابراین احتمال دارد بتوان از این مکان ها همراه با اطلاعات مربوط به صفات مورفولوژیک در اصلاح بادام زمینی برای شناسایی والدین مناسب برای تهیه جمعیت های در حال تفرق و تولید ارقام هیبرید استفاده کرد.

۲۴ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی جمعیتهای یونجه زراعی با استفاده از نشانگرهای SSR
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
مطالعه ساختار و میزان تنوع ژنتیکی ذخائر توارثی گیاهی برای مدیریت مؤثر ژرم پلاسم و شناسایی والدین مناسب برای برنامه های اصلاحی ضروری می باشد. بدین منظور تنوع ژنتیکی 8 جمعیت یونجه زراعی با استفاده از نشانگرهای SSR مورد ارزیابی قرار گرفت. هشت آغازگر SST، 25 مکان چندشکل در جمعیتهای مورد مطالعه تکثیر نمود. تنوع داخل جمعیتها (72\82) در مقایسه با تنوع بین جمعیتها (27\18) زیاد بود. دندروگرام حاصل از روش UPGMA جمعیتهای مورد مطالعه را در 3 گروه متمایز قرار داد. میانگین هتروزیگوسیتی از 0\21 (قره یونجه ارومیه ) تا 0\28 (همدانی) متغیر بود متوسط میانگین هتروزیگوسیتی 0\25 بود. فاصله ژنتیکی نی بین جمعیتها از 0\105 (قرهیونجه ملک کندی و ترکیه ساکوئل) تا 0\289 (قرهیونجه ارومیه و محلی اصفهان) متغیر بود. بنابراین این دو جمعیت می توانند به عنوان والدین بالقوه در برنامه های اصلاحی یونجه برای تولید هیبرید یا سمی هیبرید مورد استفاده قرار گیرند.

۲۵ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های گیاه دارویی Teucrium polium با نشانگرهای ISSR
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
استفاده از منابع ژنتیکی در برنامه های اصلاحی نیازمند مطالعه دقیق تنوع ژنتیکی جمعیتهای گیاهی است. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی در این پژوهش 4 توده مختلف کلپوره از 5 آغازگر ISSR استفاده شد. برای بررسی تنوع ژنتیکی از نشانگرهای ISSR استفاده کردیم که در مجموع 5 نشانگر توالیهای تکراری ساده برای بیان قسمتهایی از ژنوم استفاده شدند. آغازگرهای مورد استفاده در مجموع 73 نشانگر تولید نمودند که 65\75% این مکانها چند شکل بودند. آغازگر UBC880 بیشترین تعداد مکان (19) را تولید نمد. کمترین درصد چندشکلی (9) مربوط به آغاز گر UBC848 بود. بیشترین و کمترین تشابه ژنتیکی بترتیب بین جمعیتهای شهرچای ارومیه (1) و شهر چای ارومیه (2) (0\965)، شهر چای ارومیه (1)، و مهریز یزد (0\871) و بین ژنوتیپهای 9 از توده بوشهر با 4 از توده مهریز یزد (0\796) و ژنوتیپ 9 از توده ارومیه با ژنوتیپ 2 از توده بوشهر (0.451) بود. تجزیه کلاستر براساس روش UPGMA مبتنی بر ضریب تشابه SM جمعیتهای مورد مطالعه را در 2 گروه اصلی قرار داد. توده های 2، 1 و 8، 7 در یک گروه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA)، تنوع ژنتیکی بالایی را در درون جمعیتها (81%) در مقایسه با بین جمعیتها (19%) نشان داد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۷۷ نتیجه