توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، سال
تعداد صفحات: ۲۲
بـا پیشـرفت روز افـزون بشـر رابطه بین دولتها و ملتها پیوسته در حال دگرگ ونی و تعریف مجدد است . انسان امروز تمایل دارد در جامعه ای زندگی کند که در آن دولت حضوری نامحسوس تر ، کار آمدتر و پاسـخگوتر داشـته باشد . دولتی که قادر باشد با برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت ، افق های امیدوار کننده ای را پیش روی مردم و شهروندان به عنوان برگزینندگان خود بگستراند . دولـتها در جهت بهبود کیفیت خدمات ، باید خود را متعهد به پاسخگویی نسبت به مردم در برابر تحقق اهـداف بدانـند نـه ص ـر ف اً انجـام وظایفی که ممکن است به اهداف مورد نظر نیانجامد و در نهایت نیز به عدم رضایت عمومی و اتلاف منابع و زمان خاتمه یابد . در مدیـریت دولـتی نویـن ، دولـتها با این پرسش مواجه هستند که چگونه میتوانند خدماتی که ارائه می دهند سریعتر ، بهتر ، کم هزینه تر و با کیفیت بالاتر انجام پذیرد . در بخـش دولـتی معم ـولاً ارائـه خدمـات در چـارچوب قوانین و مقررات و در حد وظایف مشخص در یـک سـاختار بور وکراتیک انجام میگیرد و معمولاً فعالیتها بدون تعهد به تحقق اهداف و صر ف با اً تأکید بر فرآیند ها صورت می پذیرد . در بهـترین حـالت ، فعالیـتها در چـارچوب رعـایت قوانیـن و مقـررات انجام می شود و کارکنان بخش دولـتی خود را ملزم به ایجاد رضایتمندی ه رچه بیشتر مردم ندانسته و خود را در برابر آنها پاسخگو نمی دانـند . یعـنی نیـاز چـندانی بـه اطـلاع رسـانی و تشریح عملکرد خود احساس نمی کنند . در موارد زیر خدمات در بخش دولتی تفاوتهای عمده ای با ارائه محصول در بخش خصوصی دارد :
(١ خدمـت در بخـش دولـتی . خـارج از کنـترل ونظـارت مستقیم مدیریت به مرد م و شهروندان ارائه می
شود .
( ٢ خدمت در بخش دولتی . معمولاً پس از ارائه ، قابل بازرسی و فراخوانی نیست .
(٣ در بخش دولتی ، درک مشتری تحت تأثیر رفتار ارائه کننده خدمت است .
( ٤ در بخش دولتی ، خدمات در شکل حداقل خود ارائه می شود .

۲اداره عمومی و مدیریت کیفیت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، سال
تعداد صفحات: ۹
در سالیان اخیر اندیشه استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت در سازمانهای دولتی و بخش خدمات عمومی، همچون بنگاه های تولیدی و بخش خصوصی توجه اندیشمندان علم اداره و مدیریت را به خودجلب کرده است. دانش مدیریت از آن جهت یک علم فراگیر و گسترده است که در همه عرصه های علوم طبیعی، فنی و مهندسی، علوم انسانی ، ریاضی و.... کاربرد داشته و چه بسا نخبگان حاضر در همه علوم به این واقعیت ملموس دست یافته اند که برای اداره یک مجموعه انسانی در یک کارخانه، بیمارستان، آموزشگاه، سازمان و ... علاوه بر داشتن تخصصهای فنی مورد نیاز، آشنایی با اصول مدیریت و تکنیکهای آن امری ضروری و حائز توجه است.
سیستمهای مدیریت کیفیت شامل استانداردهای سری HACCP, QS 2000, ISO 14000, ISO 9000 که تاکید بر ضمن کیفیت خدمات و محصولات دارند بر امر هم دیگری نیز اصرار می رزند که هر سیستم کیفیتی خود نیاز به مدیریت دارد. شاید درنگاه اول اینگونه به نظر برسد که استقرار سیستم در بخش خصوصی و بنگاه های تولیدی تاحدودی آسان و سهل الوصول است (که البته در مقایسه با سازمانهای عمومی اینگونه نیز می باشد). اما استقرار این سیستم در بخش خصوصی نیز نیاز به نظارت، آموزش، استمرارو مداومت دارد. استقرار سیستم مدیریت کیفیت در اداره امور عمومی و سازمانهای دولتی به مراتب سخت تر از استقرار آن در بنگاه های تولیدی است.لذا می طلبد تا طراحان مدل استقرار ، علاوه بر توجه به همه ملاحظات سیستم در بخش خصوصی و تولید، به اینمهم توجه نمایندکه در سازمانهای دولتی محول اصلی ارائه خدمات به انسان است انسانی که دارای مجموعه از رفتارها، خلصتها، طرز نگرشها، باورها، ارزشها و اخلاقیاتی است که هر کدام به تنهایی می تواند بر روند سیستم تاثیر گذارد. این مقاله کوشیده است تا با مطالعه پیرامون الزامات استقرار این سیستم در به عمومی از زاویه دیگر به موضوع بپردازد.

۳مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تحول سازمانی در بخش دولتی (مدل کاربردی ویژه مدیران کیفیت)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، سال
تعداد صفحات: ۲۵
هرچند نقش مدیریت کیفیت جامع به عنوان فرایندی موثر برای بهبود عملکرد سازمانی به اثبات رسیده است، اما ارزش آن فقط ازطریق فرایند اجرای جامع و سنجیده شناخته می شود. هدف این مقاله ترسیم جنبه های کلیدی پیاده سازی تحولات وسیع سازمانی به نحوی است که هر عامل تحولی بتواند بطور سنجیده و معقول و با موفقیت TQM را به اجرا در اورد. در واقع، TQM سیستم های گسترده برای تحول در میاس وسیع است و اصول راهنما و ملاحظات مربوط به این مقیاس تحول در این مقاله ارائه خواهد شد. به عنوان جنبه دیگری از بیان موضوع، انتظارت و ادراکات کارکنان (کارگران، کارمندان و مدیران) جمع بندی خواهد شد، تا برنامه پیاده سازی آنها را درکانون توجه داشته باشد. به طو ویژه درباره مقاومت ذهنی در برابر تحول و راههای برخور با آنها بحث خواهد گردی. این نکته اهمیت دارد که کارگزار یا عامل تحول مقاومت ها را از پیش حدس بزندو طراحی لازم را برای در هم شکستن آنها به اجرا در آورد تا فرایند تحول به دست انداز نیفتد و متوقف نگردد. در مرحله بعد ، مدل پیاده سازی ، از جمله بحثی درباره اصول اساسی و کلیدی ارائه خواهد شد. رهبری پیشنگر را به عنوان دورنمایی تراز اول برای کسانی که TQM را بنیاد می نهند. طرح می کنیم. در سالهای اخیر متن های مربوط به مدیریت و رهبری به طور مدام افزایش یافته اند و کاربردهای متکی بر یافته های پژوهشی به احتمال بیشتر در پی خواهد امد و کامیاب خواهند شد. استفاده از اصول آزموده نیز کارگزار تحول را قادر خواهد ساخت به قول معروف از صفر شروع نکند . در پی پیاده سازی اصول، بررسی اقدامات در مدیریت گذار به سیستم جدید و راههای کمک به نهادینه سازی تحول استفاده خواهد شد و بالاخره باید و نباید های متفرقه پیشنهاد خواهد گردید.

۴شناسائی و تعیین معیارهای تائید صلاحیت سازمانهای بازرسی از دیدگاه علمی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در این مقاله مستندات قانونی و راهنماهای موجود در کشورهای مختلف برای تائید صلاحیت و نیز ملاحظات قانونی بازرسان و مراجع تائید صلاحیت که معیارهای تائید صلاحیت نام دارد، معرفی شده است .
دراین بررسی ، معیارهایی که امروزه به عنوان معیارهای اصلی در ارزیابی سازمانهای بازرسی در سطح جهان مورد استفاده قرار میگیرد ، مورد تحلیل قرار میگیرد . همچنین انواع خرابی ها ، شکایات و سهل انگاری ها مورد بررسی قرار میگیرد و برخی نکات مهم که میتواند در قالب مستنداتی ، بحث شکایات را نظام مند نماید معرفی میشود. این نکات در واقع راه حلهایی مفید می باشد که می تواند بحث شکایات و ایجاد سهل انگاری ها را به صورتی مدون و با ساختار منسجم، در بیاورد. تمام این نکات به صورت ملاحظات قانونی می باشد که منجر به تدوین دستورالعملها، آئین نامه ها و راهنماهای اجرایی میشود. در این مقاله با در نظر گرفتن تجربیاتی که سازمانهای تائید صلاحیت کشورهای مختلف دارند، و با عنایت به ملاحظات ملی، و اجتماعی کشور و با توجه به این اصل که معیارها اساساً براساس استاندارد معتبر ISO \IEC17020 می باشد، به تعریف و تشریح معیارها میپردازیم.

۵شناسایی خسارات ناشی از عدم بازرسی فنی و سهل انگاریهای احتمالی از لحاظ قانونی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مقاله به بررسی سهل انگاریها و خسارات ناشی از بازرسی ها، تعامل میان سازمانهای بازرسی با سازمانهای تائید کننده در حوزه مسئولیت پذیری در برابر خسارات میپردازد، آنچه به عنوان تلاش و تجربه سازمانهای بازرسی در سراسر دنیا، برای وضع قوانینی در این حوزه محسوب میشود، در قالب یک شرایط عمومی استاندارد وضع و در قرار دادها مودر استفاده قرار میگیرد. این قراردادها براساس قوانین دولتی و ملی، ملاحظات سازمانهای تائید صلاحیت و نیز قوانینی که سازمانهای تائید کنننده صلاحیت وضع میکنند و نیز برخی از ملاحظات و شرایط سازمان بازرسی وضع میشود و در هنگام قرار داد با مشتری به او نشان داده میشود. تهیه کردن چنین شرایط عمومی استانداردی برای هر سازمان بازرسی، شامل بخش مهمی است که حدود و نحوه مسئولیت پذیری را مشخص میکند. یک نمونه از شرایط استاندارد مناسب توسط اتحادیه بین المللی سازمانهای بازرسی IFIA فراهم آمده است که شامل قوانینی میباشد که این سازمان برای شرکتهای بازرسی وضع نموده است. وجود چنین مستنداتی میتواند شامل بررسی انواع سهل انگاریها و مسئولیتهایی که در قبال آن وجود دارد باشد، پیشنهاد میشود سازمان تائید صلاحیت وسایر متولیان مجموعه ای از آیتم های مورد نظر خود را به سازمانهای بازرسی ابلاغ نموده تا در شرایط کلی آن سازمانها گنجانده شود.

۶راهبردهای بهبود و تعالی مدیریت زنجیره تأمین با بهره گیری از رویکردهای نوین بهبود ( تولید ناب، تولید به هنگام، شش سیگما، مدل SCOR و مدیریت دانش مشتریان )
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۱۸
با افزایش خواسته ها و نیازهای مشتریان و پیچیدگی محیط رقابتی سازمان ها، اهمیت زنجیره تأمین و مدیریت آن آشکار شده است. در این میان، بهره گیری از رویکردهای نوین بهبود مانند: تولید ناب، تولید به هنگام، شش سیگما، مدل SCOR و مدیریت دانش مشتریان از الویت بالایی در بهبود رقابت و تعالی زنجیره تأمین قرار دارد. این مقاله مدیریت زنجیره تامین را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار داده و نقش هریک از این رویکردها را در بهبود مدیریت زنجیره تامین (SCM) بیان می نماید، تا با بکارگیری و توجه به هریک از این رویکردها، زنجیره تامینی کارا تر و موثرتر در جهت تحقق اهداف سازمان طراحی و تدوین گردد.

۷ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و علم تولیدی در دانشگاه ها با استفاده از مدلEFQM (با تاکید بر دانشگاه آزاد اسلامی)
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
از آنجایی کشور ما در حال توسعه می باشد نیاز به مدارک دانشگاهی و افراد متخصص در همه زمینه ها کاملا محسوس می باشد. و از طرف دیگر داشتن مدارک دانشگاهی بدون تخصص نه تنها گرهای از کار باز نمی کند بلکه خود مشکل ساز است. لذا داشتن افراد تحصیل کرده، دارای تخصص کافی و مرتبط با رشته دانشگاهی منوط به ارائه خدمات آموزشی با سطح کیفی و کمی مطلوب در دانشگاه هامی باشد. در این مقاله برانیم راهکار مناسبی جهت ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و علم تولیدی در دانشگاه ها ارئه دهیم، با این نگرش، در ابتدا باید بدانیم کجا هستیم، نقاط قوت و ضعف خود را شناخته و در جهت ارتقاء آن ها تلاش کنیم، لذا در این مقاله ما از مدل سرآمدی اروپا (EFQM 34 که از مقبولیت جهانی گسترده ای برخوردار است و مرجع جایزه ملی کیفیت ایران نیز محسوب میشود، برای شناسایی نقاط قوت و ضعف استفاده می نمایم و در نهایت راهکار مناسب ی جهت ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی ارائه می نمائیم

۸خصوصی سازی و بررسی عوامل تأثیر گذار بر رضایتمندی مشتریان در شرکت مخابرات
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۸
خصوصی سازی ازجمله تدابیری است که دولتهای بسیاری ازکشورهای جهان برای انجام اصلاحات اقتصادی و اداری کشورهای خود به اجرا درمی آورند و عمدتا به دنبال رسیدن به اهدافی همچون کاهش هزینه ها افزایش بهره وری و ... هستند ارزیابی نگرش مشتریان و نتیجه گیری آنان عامل مهمی درجنبش کیفیت سازمانهای خصوصی است همچنین موفقیت درازمدت تجاری سازمان ها به رضایتمندی مشتریان بستگی دارد ازاین رو نظرهای مبتنی برافزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی درمخابرات بیان شده است که نقش خصوصی سازی این شرکت میتواند آن را پررنگتر کند دراین مقاله سعی شده اهم این شاخصها بهطور کلی ذکر شود که بکارگیری موثر این عوامل میتواند افزایش رضایت مردم را درشرکت های خصوصی ودولتی به همراه داشته باشد.

۹پیشینه رویکرد کیفیت جامع (1)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: استاندارد، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۰مدیریت کیفیت درمراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور، سال
تعداد صفحات: ۱۹
مدیریت کیفیت درسازمان های تحقیقاتی و پژوهشی صرفنظر ازابزارهای شناسایی نیازها و فرصت ها بعنوان یک فعالیت بحرانی و مهمه شناخته شده است علاوه برتمرکز براطلاعات فناوری کالاها و خدمات مناسب برای استفاده نیاز فرایندهای نیز برای کاهش چرخه های زمانی وهزینه های تحقیق و پژوهش وجود دارد واضح است که مدیریت کیفیت درفرایندهای تحقیق وپژوهش میتواندبطور همزمان چرخه های زمانی و هزینه ها را کاهش دهد دراین مقاله سعی شده است درمورد مدیریت کیفیت درمراکز تحقیقاتی و پژوهشی بحث شده و با بررسی روشها و شیوه های موثر اثربخشی استانداردهای کیفیت درمراکز پژوهشی و استانداردهای کیفیت پژوهش را مورد توجه قرار دهد

۱۱ارزیابی نقش سیستم مدیریت کیفیت EFQM در تعالی و سرآمدی سازمانها
اطلاعات انتشار: Iranian Journal of Marine Science and Technology، سال
تعداد صفحات: ۶
نمایش نتایج ۱ تا ۱۱ از میان ۱۱ نتیجه