توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱سنتز دی سیلیسید مولیبدن نانوساختار به روش آلیاژسازی مکانیکی
اطلاعات انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
دراین تحقیق سنتز وتشکیل دی سیلیسید مولیبدن نانوکریستالین به روش آلیاژساز ی مکا نیکی از مخلوط استوکیومتری مولیبدن وسیلیسیم(Mo\2Si)بررسی شده است .فعال سازی مکانیکی بررویمخلوط پودرعناصر درزمان های مختلف ونسبت وزنی گلوله به پودر۲۰:۱وبااستفاده ازدو نوع گلوله ازجنس سرا میکی (آگات )وفولادی انجام شده است . بااستفاده ازالگو ی پراش اشعه ا یکس تش کیل د ی سیلیسید مولیبدن وچگونگی تغییرات ابعاد کریستالیت ها ی آن با زمان آس یاکاری بررس ی شده استبطوریکه درصورت استفاده ازگلوله سرا میکی درمقایسه با گلوله فولاد ی ، شدت پی ک هاSi و Moسریعتر وباشدت بیشتری کاهش پیدا کرده وMoSi2زودتر تش کیل شده وباشدت بیشتر ی ادامه یافتهاست.همچنین از نتایج تحقیق برمی آید که دی سیلیس ید مولیبدن با ابعاد کر یستا لیت ها ی حدود ۱۷۰ نانومتر درمراحل او لیه کارمکا نیکی تش کیل شده وباادامه کارمکا نیکی اندازه دانه آن بشدت کاهش یافته ودرزمان های بالاتر، نرخ کاهش اندازه دانه پایین آمده است

۲بررسی سنتز و استحاله فازی دی سیلیسید مولیبدن به روش آلیاژسازی مکانیکی
اطلاعات انتشار: دانشکده فني دانشگاه تهران، اسفند, دوره  ۴۱ , شماره  ۸ (پياپي ۱۱۰)، سال
تعداد صفحات: ۹
در این پژوهش، سنتز و تشکیل دی سیلیسید مولیبدن به روش آلیاژسازی مکانیکی از مخلوط موازنه ای مولیبدن و سیلیسیم و نیز تبدیلات فازی در آن، بررسی شده است. با انجام آزمایش در دو حالت و با دو سرعت آسیا و مساوی بودن تمام شرایط آزمایش مثل زمان کار مکانیکی، نسبت وزنی گلوله به پودر برای هر دو حالت، وابستگی بیشتر تولید دی سیلیسید مولیبدن به انتخاب پارامترها از نقطه نظر فرکانس برخورد گلوله با ذرات پودر، ایجاد سطح تماس و حرارت دهی به ذرات پودر به استناد نتایج حاصل از XRD مشخص گردید. نتایج آنالیز حرارتی نیز تاثیر فعال سازی مکانیکی بر سرعت تشکیل و کاهش دمای تشکیل دی سیلیسید مولیبدن را تایید نمودند. بررسی میکروسکپ الکترونی عبوری اندازه دانه دی سیلیسید مولیبدن حاصل از نتایج XRD را تایید کرده و بررسی میکروسکپ الکترونی روبشی ضمن بیان مورفولوژی و ابعاد ذرات، تشکیل دی سیلیسید مولیبدن بر روی ذرات مولیبدن (ترجیحا) را نشان داد. همچنین مشخص شد که تولید دی سیلیسید مولیبدن (نوع a و یا b) به نحوه اعمال کار مکانیکی و انتخاب پارامترها بستگی دارد. به طوری که اگر شدت کار مکانیکی بالا باشد و یا انتخاب پارامترها بنحوی باشد که در نهایت گرمای بیشتری در محفظه آسیا تولید گردد، نوع a به تنهایی و یا به همراه b (که از انرژی اکتیواسیون کمتری نسبت به a برخوردار است) تشکیل می گردد. در سایر شرایط و آسیاکاری با شدت پایین تر معمولا در زمان های اولیه کار مکانیکی نوع b تشکیل می شود و با ادامه کار مکانیکی و به محض رسیدن اندازه کریستالیت نوع b به مقداری در حدود 12 نانومتر، آن نیز به نوع پایدار در درجه حرارت محیط یعنی a تبدیل می گردد.

۳بررسی تشکیل مولیبدن از مولیبدنیت به روش مکانوشیمیایی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
برای تولید مولیبدن از مولیبدنیت به روشهای مرسوم مشکلات و محدودیتهای زیادی وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی امکانپذیری تولید مولیبدن از مولیبدنیت با استفاده از فرآیند مکانوشیمیایی است که در آن اعمال فعالسازی مکانیکی در کنار افزودنی و نیز اعمال گرما بر مواد مدنظر است . برا ی این منظور، فعالسازی مکانیکی در زمانهای مختلف بر پودر او لی ه مولیبد نیت بدون حضور افزودن ی و در اتمسفر محیط اعمال شد. در مرحلهی بعد از عنصر منگنز به عنوان افزودنی در جریان فعال سازی استفاده شد. نتایج آزمایش و پیدایش فازها از نقطه نظر ترمودینامیکی و با استفاده از آنالیزهای DTAو XRD و SEM مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که اعمال کار مکانیکی به تنهایی برای رسیدن به محصول مولیبدن کافی نبوده، بلکه در کنارآن استفاده از افزودنی مناسب برای رسیدن به مولیبدن عنصری مورد نیاز است. استفاده از شرایط آنیل باعث بهبود و پیشروی بیشتر این مسیر خواهد شد.

۴سنتز نانو پودر کامپوزیتیVC– Al2O3 ازAl ،V2O5 و کربن سیاه با روش احیاء مکانوشیمیایی
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
[توضیح سیویلیکا: نمودارهای داخل متن مشکل نمایش دارند]
در تحقیق حاضر، امکان تهیه نانو پودر کامپوزیتیVC– Al2O 3بعنوان یک نانو پودر سرامیکی مفید با روش احیاء مکانیکی مورد مطالعه قرار گرفت. پودرهای پنتا اکسید وانادیوم، کربن و آلومینیوم در یک آسیا پر انرژی برای زمان های مختلف آسیاشدند. مطالعه روی الگوی پراش اشعهX نشان داد که بعد از 6 ساعت آسیا کاری فازV4C3سنتز شده است. به منظور شکل گیری نانو پودر کامپوزیتی،VC– Al2O3عملیات حرارتی روی نمونه 6 ساعت آسیا کاری شده در ماکروویو صورت گرفت ارزیابی ریز ساختاری و تعیین اندازه ذرات نانو پودر توسط میکروسکوپ الکترونیFESEM انجام شد. پهنای الگوی اشعهXنشان دهنده این مطلب بود که کریستال های سنتز شدهVCxدر اندازه نانو هستند. همچنین انحراف پارامتر شبکهVCx از مقدار استاندار آن قبل و بعد عملیات حرارتی نشان داد که آسیا کاری منجر به کاهش پارامتر شبکه می شود

۵بررسی نقش و تاثیر فلز Bi در کاهش و یا افزایش درجه حرارت آلیاژ های زود گذر Bi–Pb
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این تحقیق ورق آلیاژهای Bi–Pb با ترکیب یوتکتیک (55Bi–45Pb)، هیپو و هایپر یوتکتیک به ترتیب با ترکیبات (60Bi–45Bi–55Pb, 50Bi–50Pb ,55Bi–45Pb, 40Pb, 65Bi–35Pb)، به صورت ریخته گری مستقیم تولید شدند. قالب ریخته گری از جنس 55NiCrMnV7 برای تهیه ورق ها ساخته شد و سپس عمل ذوب ریزی در آن قالب انجام شد. آنالیز هر یک از ورق ها با کمک شیمی تر انجام شد و با کمک آزمایش تعیین نقطه ذوب، درجه حرارت هر یک از آلیاژها تعیین شد. برای تعیین نقطه ذوب ابتدا نمونه هایی به صورت رینگ از آلیاژ Bi–Pb با مشخصات ابعادی Ø4.5 ×1.5×0.8 mm ساخته شدند و سپس دستگاهی در مقیاس آزمایشگاهی برای این منظور طراحی و تهیه شد. برای ساخت این دستگاه از یک سه پایه فلزی، هیتر برقی دارای همزن مغناطیسی، دماسنج، میله نگهدارنده، بشر، روغن حرارتی استفاده شد. نمونه رینگ آلیاژ زود گداز با کمک یک میله نگهدانده در داخل یک سوراخ چوب پنبه قرار می گیرد. و سنسور دماسنج دیجیتالی را در سوراخ دیگر قرار داده می شود. سپس کل مجموعه به کمک یک سه پایه آزمایشگاهی در داخل بشر قرار می گیرد. در پایان نقش و تاثیر فلز Bi در کاهش و یا افزایش درجه حرارت آلیاژهای Bi–Pb مورد بررسی قرار گرفت.

۶بررسی پارامترهای موثر در رسوب سختی فولاد فنر ضد زنگ از جنس X7CrNiAL 17–7 جهت دستیابی به فنری با ضریب ثابت K=0.19–0.21
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۷
در این پژوهش عوامل موثر بر عملیات سختی رسوبی از قبیل دما و زمان، برای فنر از جنس فولاد ضد زنگ 1.4568 با کمک کوره المنتی و حمام روغن و حالت بلوکه و بدون بلوکه فنر جهت دستیابی به فنری با ثابت K=0.19–0.21 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق دمای کوره المنتی در دو دمای 480°C و 520°C قرار داده شد و همچنین در بازه زمانی 35 الی 170 دقیقه فنرها به صورت مجزا در داخل کوره المنتی با دماهای ذکر شده قرار گرفتند. دمای محلول روغن نیز با توجه به این نوع فنر 230°C انتخاب شد. برای بررسی پدیده رسوب سختی فولاد 1.4568 از سه مرحله استفاده شد. د رمرحله اول تغییرات ثابت فنر با زمان و دما مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم تغییرات ثابت فنر با توجه به طول اولیه آن در دما و زمان ثابت با بلوکه ( برای ایجاد فاصله بین دو صفحه بلوکه mm18–21) مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله سوم، عملیات حرارتی این فنرها در دمای 480°C به مدت 80 دقیقه و در روغن با دمای 230°C به مدت 60 دقیقه بدون بلوکه شدن انجام شد. نتیج نشان دادند که استفاده از بلوکه 18mm ضریب ثابت بیشتری را نسبت به بلوکه 21mm نشان میدهد. ضریب ثابت فنر برای فنر بلوکه شده با بلوکه 18mm، رفتار یک خط راست با یک شیب افزایش ملایم و با بلوکه 21mm مقدار افزایش ضریب ثابت فنر آن به صورت خطی با شیب تند می باشد و همچنین زمان رسیدن به ماکزیمم ضریب ثابت فنر در دمای 450°C و 80 دقیقه و در دمای 520°C و 70 دقیقه می باشد.

۷طراحی و ساخت دستگاه جدایش الکترومغناطیسی به منظور جدا کردن ذرات ریز
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
یکی از خواص مواد معدنی، خاصیت مغناطیسی است که با توجه به تأثیرپذیری مغناطیسی اینگ ونه مواد، ازدستگاه های جداکننده (الکترومغناطیس و ثابت ) بر مبنای خاصیت مغناطیسی می توان برای جدایش استفادهنمود. در تحقیق حاضر، به طراحی و ساخت یک نوع دستگاه جدایش الکترومغناطیسی به منظور جدایش مواد و کان ی ها بر مبنای خاصیت مغناطیسی آنها که توسط ارائه دهند گان مقاله انجام شده، پرداخته شدهاست. اجزای اصلی این دستگاه شامل : 1– تغییردهنده ولتاژ 2– یکسوکننده جریان متناوب به مستقیم –3 کلکتور 4– پا یه ها ی نگهدارنده 5– محور چرخش 6– صفحه ها ی جدایش (صفحه فلز ی و پلیمر ی)–7 الکترومگنتها است. با وارد شدن مواد اولیه به درون دستگاه در حال چرخش، کانی های فرومغناطیس به صفحه پلیمری روی الکترومگنت چسبیده و مواد غیر فرومغناطیس جدا می شوند و بلافاصله با قطع جریان (به طور خودکار ) مربوط به آن الکترومگنت، ذرات فرومغناطیس جدا می شوند و تقریباً هیچ ذره ای بر روی صفحه پلیمری باقی نمی ماند. این فرآیند برای سه صفحه همراه با سه الکترومگنت تکرار می شود

۸تشکیل مولیبدن از مولیبدنیت در حضور افزودنی عنصری به روش مکانوشیمیایی
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
مولیبدن عنصر صنعتی مهمی است که بهدلیل ویژگیهای قابلتوجه خود کاربردهای حساس و گستردهای دارد.این عنصر در طبیعت به صورت تنها یافت نمی شود و یکی از مهم ترین منابع تولید آن کانی مولیبدنیت است . ازطرف دیگر، تولید مولیبدن از مولیبدنیت به روشهای مرسوم مشکلات و محدودیتهای زیادی را به دنبال دارد که از آنجمله میتوان ایجاد دمای بالا و کنترل محیط فعل و انفعال را نام برد. هدف از تحقیق حاضر بررسیامکانپذیری تولید مولیبدن از مولیبدنیت با استفاده از فرآیند مکانوشیمیایی است که در آن فعال سازی مکانیکی در کنار افزودنی و نیز اعمال گرما بر مواد مدنظر است. برای این منظور، آسیاکاری مکانیکی در زمان هایمختلف بر پودر اولیه مولیبدنیت درحضور افزودنی و در اتمسفر محیط اعمال شد . در مرحله ی بعد محصولات در جریان آنالیز حرارتیDTA آنیل شدند . نتایج آزمایش و پیدایش فازها از نقطه نظر ترمودینامیکی و با استفاده ازآنالیزXRD مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج حاکی از آن بود که استفاده از افزودنی مناسب و هم چنین آنیل کردن بعدی عوامل کلیدی برای رسیدن به مولیبدن عنصری به عنوان محصول نهایی هستند

۹بررسی تاثیرمتغیرهای فرآیند فلزخورانی مذاب برریزساختاروخواص مکانیکی کامپوزیت زمینه شیشه فلزحجمی(Cu50Zr43Al7)99.5Si0.5 باتقویت کننده سیم های تنگستن
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
کامپوزیت زمینه شیشه فلزحجمی پایه مس باترکیب اسمی (Cu50Zr43Al7)99.5Si0.5 (at%)تقویت شده با سیم هایتنگستن به روش ریخته گری فلزخورانی مذاب درسه دمای 965و990و1015 درجه سانتیگراد و دوزمان متفاوت 10و15 دقیقه تولید گردید با استفاده ازازمایشهای پراش پرتوایکس Xrd ومیکروسکوپ الکترونی روبشی sEM ریزساختارکامپوزیت تولید شده ونوع فازهای شکل گرفته درخلال فرایند بررسی شد خواص مکانیکی کامپوزیت به وسیله ازمون فشارتک محوری تعیین و شکست نگاری و بررسی سطح شکست نمونه ها نیز بابهرهگیری ازsEM صورت پذیرفت نتایج نشان میدهد که رشته سیم های تنگستن باایجادموانع دربرابرگسترش باندهای برشی منفردسبب تکثیر آنها و شکل گیری باندهای برشی چندگانه درزمینه میشوند که افزایش کرنش شکست کامپوزیت ها رابه دنبال خواهدداشت ازطرفی با انتخاب صحیح متغیرهای فرایند فلزخورانی مذابازقبیل دما و زمان میتوان به شرایط بهینه ازلحاظ ریزساختاروخواص مکانیکی دست یافت که دریان تحقیق با انتخاب دمای 965 درجه سانتیگراد و زمان 15دقیقه استحکام نهایی شکست و کرنش پلاستیک نهایی به ترتیب معادل 1880و16\7%MPa بدست امد

۱۰آماده سازی سطحی ایمپلنت دندانی تیتانیم به روش شیمیایی با محلول اسیدی سه تایی
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد، تابستان, دوره  ۳۵ , شماره  ۲ (پياپي ۷۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مقدمه: هدف از این پژوهش آماده سازی سطحی تیتانیم با استفاده از محلول اسیدی سه تایی و بررسی تاثیر پارامتر زمان بر ایجاد زبری و تغییرات مورفولوژی در سطح این ایمپلنت و ارزیابی این موضوع بر رفتار بیولوژیکی تیتانیم است.مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، مورفولوژی و زیست سازگاری سطوح تیتانیم پولیش شده و اصلاح شیمیایی شده با محلول اسیدی، %80 اسید کلریدریک – %10 اسید فلوئوریدریک – %10 اسید فسفریک تحت شرایط تغییر زمان عملیات بررسی شد. تعداد 54 نمونه جهت اصلاح شیمیایی سطح و ارزیابی های بیولوژیکی و همچنین 9 نمونه به عنوان شاهد استفاده گردید. برای بررسی مورفولوژی، توپوگرافی و زبری سطوح، آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی و میکروسکوپ نیروی اتمی به عمل آمد. از سلول ‏های استخوان ‌ساز (MG–63) استفاده شد. داده ها با استفاده از تست های آماری t–test و آنالیز واریانس یک طرفه، آنالیز گردید.یافته‏ ها: نتایج نشان داد که تغییر زمان عملیات شیمیایی تاثیر قابل ملاحظه ای بر مورفولوژی و زبری سطح تیتانیم داشت. به علاوه، با انجام عملیات شیمیایی توسط محلول اسیدی سه تایی و با ترکیب فوق الذکر مشاهده شد که افزایش زمان تا 120 ثانیه باعث افزایش زبری سطح گردید. اما در زمان‌ های بالاتر این روند منظم ‌نبود، به‌ طوری ‌که در مدت زمان 210 ثانیه حداکثر مقدار R.M.S و Ra ایجاد شد. همچنین نتایج ارزیابی بیولوژیکی نشان داد که مورفولوژی و زبری سطح بر زیست سازگاری و قابلیت همبندی با استخوان تیتانیم نقش مهمی دارد، لذا، بیشترین مقدار رشد و تکثیر و چسبندگی سلول برای زمان 210 ثانیه بدست آمد.نتیجه گیری: محلول اسیدی سه تایی با ترکیب ذکر شده، روشی آسان و در عین حال کم‏ هزینه جهت زیست فعال نمودن سطح ایمپلنت تیتانیم با قابلیت پیوند بافت در کاربردهای زیستی پزشکی است.

۱۱بررسی تاثیر ابزارهای سنتی بازاریابی سیاسی بر رفتار رای دهندگان
اطلاعات انتشار: مديريت بازاريابي، پاييز, دوره  ۶ , شماره  ۱۲، سال
تعداد صفحات: ۱۴
تمایل بیش از پیش دولت ها به برقراری یک نظام دموکراتیک حتی تنها در قالب کلمه جمهوری، مشارکت عامه جامعه در فرآیند انتخابات را اجتناب ناپذیر می کند. از سویی دیگر، بی تفاوتی روزافزون ملت ها نسبت به تعیین سرنوشت خویش در تمام دنیا، حکومت ها را با چالشی جدی رو به رو کرده است. لذا غالب سیاسیون برآنند تا در ابتدا جهت مشارکت در انتخابات به ایجاد انگیزه در میان عامه جامعه همت گمارند و سپس با به کارگیری تدابیری جهت تصاحب کرسی های قدرت، مورد اعتماد مردم واقع شوند. بازاریابی سیاسی از جمله مفاهیمی است که با در اختیار گذاشتن ابزارهایی به مدد فعالان حوزه سیاست آمده است. این پژوهش به بررسی تاثیر ابزارهای سنتی بازاریابی سیاسی بر رفتار رای دهندگان از منظر نخبگان سیاسی پرداخته است. در این تحقیق ابزارهای بازاریابی سیاسی به شاخص هایی تقسیم و تاثیر شاخص ها بر رفتار رای دهندگان با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر 25 پرسش مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزو تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی می باشد که به صورت میدانی انجام شده است. دانشجویان و اساتید مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران مرکزی و علوم تحقیقات تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و حجم نمونه 343 نفر بوده است. یافته های تحقیق، تاثیر استفاده از ابزارهای سنتی بازاریابی سیاسی بر رفتار رای دهندگان را البته متفاوت از یکدیگر تایید می کند.لذا به نظر می رسد با عنایت به کاهش انگیزه ملت ها در فرآیند انتخاب حکام خود، یافته های پژوهش حاضر که برای اولین بار در ایران انجام گرفته است، می تواند در افزایش مشارکت مردم در جریان انتخابات کارساز افتد.

۱۲تحلیل استراتژیک محیط برونی صنعت نفت
اطلاعات انتشار: مديريت كسب و كار، بهار, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۹
امروزه نفت بعنوان عاملی برای کسب قدرت و اعتبار برای کشورهای دارنده آن و یا کشورهایی است که بر ذخایر نفتی جهان کنترل دارند. اساسا داستان نفت با رقابت و منازعه قدرت های مختلف برای کنترل منابع نفتی جهان در هم آمیخته است. این رقابت ها و منازعات، بسیاری از تحولات سرنوشت ساز در صحنه جهان را رقم زده است.مقاله حاضر با عنوان «تحلیل استراتژیک محیط برونی صعنت نفت» (با نگرش مدیریت استراتژیک) بدنبال ارائه و ایجاد انگیزش در مدیران در استفاده از برنامه ریزی استراتژیک، برای آینده صنعت نفت می باشد.شناخت محیط خرد خارجی و عوامل موثر آن، طراحی چشم انداز مطلوب، تبیین استراتژی هایی برای ایجاد تحرک سریع و منعطف، داشتن سازمانی چابک و نوآور، شناخت استراتژی های رقبا و عرضه کنندگان و بررسی نوع برخورد با مشتریان بعنوان یک اهرم مهم و حیاتی در صنعت نفت و شناخت فرصت ها و دور کردن تهدیدات باعث خواهد شد که مدیران و تصمیم گیرندگان در هر صنعت بخصوص در صنعت نفت را برای تسهیل عبور به سمت آینده ای روشن و مطلوب و ایجاد تغییر نگرشی در مدیران در استفاده از برنامه ریزی استراتژیک بعنوان یک موتور محرک و الزام آور در پیشرفت و شکوفایی این صنعت کمک نماید.نتایج مقاله، شواهدی را با توجه به شدت تاثیرگذاری هر یک از عوامل محیط خرد خارجی (مشتریان، رقبا و عرضه کنندگان) در صنعت نفت بیان نموده است. با مشاهده نتایج مقاله می توان اذعان کرد که اولویت بندی و درجه اهمیت هر یک از سه عامل با یکدیگر متفاوت و دارای اختلاف معنی دار می باشد. به عبارتی دیگر فرصت ها و تهدیدات محیط خرد صنعت نفت تحت تاثیر هر یک از این ابعاد از خود واکنشی ویژه و متفاوت ارائه می کند. این به نحوی است که مشتریان با اولویت اول بیشترین تاثیر را در تهدیدزایی صنعت نفت دارند و در گام بعدی رقبا و در گام سوم عرضه کنندگان در خطرآفرینی تاثیرگذار می باشند.

۱۳بررسی نقش ارزش نام تجاری بر رفتار خرید
اطلاعات انتشار: مديريت كسب و كار، تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۲۴
فشردگی و رقابت در بازار، موجب نمود بیشتر ارزش مشتریان در بازار شده است. هدف سازمان هایی که در بازرگانی فعالیت دارند، ارائه خدمات یا محصولات مناسب است که موجب جلب رضایت مشتری می شود و بستر را برای وفاداری و حفظ مشتری مهیا می سازد. از آنجا که یکی از مهمترین اهداف بازاریابی، مدیریت تقاضا از طریق سوق دادن مشتری به وفاداری است، در نتیجه در بازاریابی، عواملی که در ایجاد وفاداری موثر هستند، برای سازمان های تولیدی و خدماتی اهمیت حیاتی دارند. ادبیات پیشین حاکی است که ابعاد نام و نشان تجاری مبتنی بر مشتری گرایی بر تمایلات رفتاری تاثیر مستقیم می گذارد. در این تحقیق نقش ابعاد نام و نشان تجاری مبتنی بر مشتری گرایی شامل متغیرهای کیفیت ادراکی، ارزش ادراکی هزینه و منحصر به فرد بودن بر تمایلات رفتاری مشتمل بر تمایل جهت پرداخت هزینه اضافی و وفاداری بر روی خریداران ماکارونی با برند زر در تهران مورد مطالعه قرار گرفته است.در این بررسی برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از معادله یابی ساختاری استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان می دهند که ارزیابی مشتریان از ابعاد کیفیت ادراکی، ارزش ادراکی هزینه، منحصر به فرد بودن و تمایل جهت پرداخت هزینه اضافی در حد مناسب است. همچنین میزان وفاداری آنان در سطح مناسب قرار دارد. این نتایج حاکی از وضعیت مناسب این شرکت از نظر ارزش نشان تجاری مبتنی بر مشتری گرایی و نتایج احتمالی آن است.

۱۴بررسی تشکیل دی سیلیسیدمولیبدن با استفاده ای اسپکتروسکپی اشعه ایکس و آنالیز حرارتی در طی فرآیند آلیاژسازی مکانیکی
اطلاعات انتشار: اميركبير، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۵تعیین دمای بهینه سینتر در حضور فاز مایع برای تولید ماده مرکب تنگستن– مس (یادداشت فنی)
اطلاعات انتشار: مواد و فناوري هاي پيشرفته، تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷
در این پژوهش، پودرهای تنگستن و مس خالص پس از مخلوط شدن به مدت یک ساعت در مخلوط کن، با فشار 500 مگا پاسکال فشرده شدند. نمونه های فشرده شده، در کوره ای با اتمسفر هیدروژن خالص در دماهای 1150–1200–1300–1400 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت، سینتر در حضور فاز مایع شدند. ساختار و اندازه دانه پیش و پس از سینتر در حضور فاز مایع و چگالی، سختی و استحکام کششی نمونه های تولیدی پس از سینتر در حضور فاز مایع در دما های مختلف بررسی شدند. نتایج نشان دهنده افزایش چگالی، سختی و استحکام با افزایش دما تا 1300 درجه سانتی گراد بودند و در 1400 درجه سانتی گراد، به علت افزایش تعداد حفره های بین ذرات تنگستن، خواص کاهش داشتند. مشاهده میکروسکوپی نمونه ها نشان داد که ریزساختارها، حفره های کشیده و عمیقی دارند.

۱۶ارزشیابی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی و رابطه آن با اثربخشی سازمانی ( موردمطالعه : سازمان صنعت , معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری)
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۶
این پژوهش به دنبال آن است تا رابطه بین اثربخشی سیستم های اطلاعاتی و اثربخشی سازمانی را تبیین کند . روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی از شاخه میدانی به شیوه پیمایشی و از لحاظ ماهیت کاربردی می باشد . جامعه آماری این تحقیق کارکنان ستادی سازمان صنعت , معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری می باشند که جمعا 82 نفر می باشند .برای مشخص کردن حجم نمونه به دلیل نداشتن واریانس جامعه از جدول مورگان استفاده شده است که برابر 67 نفر می باشد . داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه استاندارد ارزشیابی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی آهیتوف و پرسشنامه استاندارد اثربخشی سازمانی تیسنگ جمع آوری گردید . برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه SPSS استفاده شده است . در تحلیلاستنباطی داده ها از آزمون همبستگی استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت بین اثر بخشی سیستم های اطلاعاتی و اثربخشی سازمانی می باشد

۱۷رابطه ارزش کاری و تحلیل رفتگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۲۰
هدف: هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر کلی تحلیل رفتگی شغلی بر رابطه بین ارزش کاری و رفتار شهروندی سازمانی است. روش تحقیق: روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و از نظر روش جمع اوری اطلاعات و گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی می باشد جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شهرداری منطقه 6 تهران بوده که در مجموع شامل 800 نفر می باشند که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران 260 نفر از کارکنان انتخاب شده و از آنان درخواست شد تا پرسشنامه تهیه شده که برگرفته از سه پرسشنامه استاندارد می باشد را تکمیل کنند. پس از جمع اوری پرسشنامه های تکمیل شده روابط مفروض و تاثیرات کلی متغییرها با استفاده از معادلات رگرسیون سلسله مراتبی، بررسی شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین ارزش های درونی و بیرونی کار و رفتار شهروندی سازمانی و فردی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین ارزش های درونی و بیرونی با ابعاد تحلیل رفتگی شغلی رابطه منفی وجود دارد. در نهایت ابعاد تحلیل رفتگی شغلی به عنوان متغیر تعدیل گر باعث کاهش ارتباط بین ارزش های کاری و رفتار شهروندی گردید.

۱۸رابطه ارزش کاری و تحلیل رفتگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۲۰
هدف: هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر کلی تحلیل رفتگی شغلی بر رابطه بین ارزش کاری و رفتار شهروندی سازمانی است. روش تحقیق: روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و از نظر روش جمع اوری اطلاعات و گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی می باشد جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شهرداری منطقه 6 تهران بوده که در مجموع شامل 800 نفر می باشند که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران 260 نفر از کارکنان انتخاب شده و از آنان درخواست شد تا پرسشنامه تهیه شده که برگرفته از سه پرسشنامه استاندارد می باشد را تکمیل کنند. پس از جمع اوری پرسشنامه های تکمیل شده روابط مفروض و تاثیرات کلی متغییرها با استفاده از معادلات رگرسیون سلسله مراتبی، بررسی شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین ارزش های درونی و بیرونی کار و رفتار شهروندی سازمانی و فردی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین ارزش های درونی و بیرونی با ابعاد تحلیل رفتگی شغلی رابطه منفی وجود دارد. در نهایت ابعاد تحلیل رفتگی شغلی به عنوان متغیر تعدیل گر باعث کاهش ارتباط بین ارزش های کاری و رفتار شهروندی گردید.

۱۹بررسی نقش تعارض نقش، پیچیدگی شغلی واسترس با خلاقیت و نوآوری کارکنان
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه تعارض نقش، پیچیدگی های شغلی و استرس با خلاقیت و نوآوری کارکنان (مطالعهموردی: کارکنان بانک مرکزی) انجام گرفته است و ابعاد پیچیدگی شغلی و روابط در محل کار و استرس های نقش و انگیزشدرونی را بر روی خلاقیت و نوآوری بررسی می نماید. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و همبسته است، جامعه آماری شاملکییه کارکنان بانک مرکزی است. برای تعیین نمونه از نمونه گیری تصادفی استفاده شده است و حجم نمونه 370 نفر تعیینشده است. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه می باشد. روایی آن با روش محتوائی و صوری در حدقابل قبول تائید گردیده است و پایایی ابزار اندازه گیری (پرسشنامه)، از طریق آلفای کرونباخ (0.921) تائید شده است. برا یجمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد شده استفاده شده است، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا به بررسی قابلقبول بودن مدل نظری از طریق نرم افزار لیزرل پرداخته شده است و سپس تجزیه وتحلیل داده ها به کمک ضریب مسیر وآزمون تی مشخص شده است، نتایج نشان می دهد که مدل برای جامعه آماری قابل استفاده و برازش مدل قابل قبول میباشد، نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد. پیچیدگی شغل با تعارض نقش و انگیزه درونی ارتباط دارد. ارتباط باسرپرستان با تعارض نقش و انگیز درونی ارتباط ندارد. ارتباط با همکاران با تعارض نقش و انگیزش درونی ارتباط دارد.تعارض نقش با خلاقیت کارکنان ارتباط ندارد. انگیزش درونی با خلاقیت کارکنان ارتباط دارد.

۲۰رتبه بندی و ارزیابی پیمانکاران براساس شاخصهای عملکردی در شرایط عدم قطعیت مورد مطالعه سازمانهای تحقیقاتی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این تحقیق که در یکی از صنایع تولیدی و تحقیقاتی ایران انجام شده است ابتدا مهمترین معیارها و زیرمعیارها انتخاب تامین کنندگان براساس ادبیات نظری و پیشینه صنعت استخراج شد سپس با استفاده از پرسشنامه نظرخواهی محقق ساخته تاییدیه نهایی را از بیست خبره صنعت تولیدی و تحقیقاتی اخذ گردیدْ سپس با بهره گیری از پرسشنام مقایسات زوجی شاخصها و براساس روش تحلیل سلسله مراتبی AHP وزن شاخصها محاسبه و نرخ ناسازگاری مقایسه مورد ارزیای قرار گرفت.

۲۱پیشرفت های اخیر در زمینه کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با گرافن
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد، سال
تعداد صفحات: ۷
گرافن خواص مکانیکی قابل توجهی دارد که آن را به ماده ای خارق العاده برای تقویت کامپوزیت های زمینه فلزی تبدیل کرده است. این ماده به دلیل داشتن خواص نوری و گرمایی منحصر به فرد، پرکننده ای کاملاً مناسب و عالی برای ساخت کامپوزیت های چند لایه، خصوصاً در مورد کامپوزیت های زمینه لزی، به دلیل زیست پذیری و خواص مکانیکی برجسته، است. در سال های اخیر بررسی و مطالعات نسبتاً اندکی در مورد کامپوزیت زمینه فلزی تقویت کننده با گرافن (GRMMCs) در مقایسه با کامپوزیت های زمینه سرامیکی و پلیمری صورت گرفته است. در این پژوهش سعی شده است با تکیه بر مطالعات پیشین انجام شده به معرفی برخی ازکامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با گرافن، روش های تولید و ویزگی های آنها پرداخته شود.

۲۲ارزیابی عملکرد تامین کنندگان به روش ترکیبی از AHP و FTOPSIS ( با رویکرد زنجیره تامین شرکت های تحقیقاتی )
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مقاله ما یک فرایند تصمیم گیری در حوزه شناسایی پیمانکاران ارائه خواهیم کرد. در این فرایند معیارهای مرتبط با صنایع تحقیقاتی شناسایی و با استفاده از ابزارهای تصمیم گیری مانند AHP و تاپسیس پیمارانکاران رتبه بندی خواهند شد. با توجه به اینکه امتیاز دهی به معیارها در حالت قطعی امکان خطا را بالا میبرد لذا معیارها به صورت غیر قطعی امتیاز دهی و محاسبات مربوطه با تکنیک های فازی انجام خواهد شد. در این خصوص با جمع آوری نظر بیست کارشناس نسبت به شناسایی معیارها اقدام نموده سپس با وزن دهی به میعارها و امتیاز دهی به هر پیمانکار در هر معیار نسبت به رتبه بندی پیمانکاران براساس معیارهای مد نظر اقدام نمودیم.

۲۳بررسی تأثیر عملکرد نوآوری بر روی شدت صادرات مطالعه موردی شرکت های برتر صادراتی کاشی و سرامیک در تهران
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
با توجه به افزایش روزافزون شدت رقابت میان سازمان ها در قرن کنونی ، آن ها همواره به دنبال راه هایی برای کسب مزیت رقابتی و پیروزی در میدان رقابت می باشند ، نوآوری و یادگیری سازمانی یکی از ابزارهای کسب مزیت رقابتی برای مدیران سازمان های کنونی به شمار می آید. تحقیق پیشنهادی از لحاظ ماهیت و هدف از نوع تحقیق کاربردی و از نظرروش گردآوری و تحلیل دادهها از نوع توصیفی بوده که از روش پیمایشی سود جسته است . حجم نمونه، 109 نفر که بااستفاده از فرمول کوکران از جامعه آماری متشکل از 150 نفره از مدیر عامل ها ، معاونین، مدیران میانی، کارشناسان ومشاوران شرکت های برتر صادر کننده کاشی و سرامیک تهران که به طور تصادفی ساده انتخاب شده اند میباشد. ، ازپرسشنامه، رگرسیون و ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب به عنوان ابزار، آزمون فرضیه و محاسبه پایایی متغیرهای تحقیق استفاده میکند. با در نظر گرفتن 14.34= T برای متغیر عملکرد نوآوری نتایج پیادهسازی نشان میدهد متغیر عملکردنوآوری بر شدت صادرات شرکت های برتر کاشی و سرامیک تهران تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

۲۴بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر روی شدت صادرات شرکت های برترصادراتی کاشی و سرامیک در تهران
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۱۸
در دنیای امروز سازمان هایی موفق ترند که توانسته باشند کارآفرینی کنند و از دانش فنی و تکنولوژی برای دستیابی به رفاه و ثروت بهره برند. دانشمندان معتقدند که دانش فنی و تکنولوژی به ثروت ، رفاه و سود اقتصادی تبدیل نمی شود مگر با وجود افراد کارآفرین و خلاق که با خلاقیت و نوآوری شیوه های ناکارآمد قبلی را تخریب نموده و روش های جدید را به وجود می آورند . جامعه آماری تحقیق را مدیر عامل ها ، معاونین، مدیران میانی، کارشناسان و مشاوران شرکت های برتر صادر کننده کاشی و سرامیک در تهران که 150 نفر می باشند تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 110 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. تحقیق پیشنهادی از لحاظ ماهیت و هدف از نوع تحقیق کاربردیو از نظر روش گردآوری و تحلیل دادهها از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. از پرسشنامه، رگرسیون و ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب به عنوان ابزار، آزمون فرضیه و محاسبه پایایی متغیرهای تحقیق استفاده میکند. با در نظر گرفتن13.33=T برای متغیر گرایش کارآفرینانه نتایج پیادهسازی نشان میدهد متغیر گرایش کارآفرینانه بر شدت صادرات شرکت های برتر کاشی و سرامیک تهران تاثیر مثبت و معنی داری دارد

۲۵تعیین دمای بهینه سینتر در حضور فاز مایع برای تولید ماده مرکب تنگستن– مس
اطلاعات انتشار: مجله مواد و فناوريهاي پيشرفته، چهارم،شماره۲، ، سال
تعداد صفحات: ۷
در این پژوهش، پودرهای تنگستن و مس خالص پس از مخلوط شدن به مدت یک ساعت در مخلوط کن، با فشار 500 مگا پاسکال فشرده شدند. نمونه های فشرده شده، در کوره ای با اتمسفر هیدروژن خالص در دماهای 1150–1200–1300–1400 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت، سینتر در حضور فاز مایع شدند. ساختار و اندازه دانه پیش و پس از سینتر در حضور فاز مایع و چگالی، سختی و استحکام کششی نمونه های تولیدی پس از سینتر در حضور فاز مایع در دما های مختلف بررسی شدند. نتایج نشان دهنده افزایش چگالی، سختی و استحکام با افزایش دما تا 1300 درجه سانتی گراد بودند و در 1400 درجه سانتی گراد، به علت افزایش تعداد حفره های بین ذرات تنگستن، خواص کاهش داشتند. مشاهده میکروسکوپی نمونه ها نشان داد که ریزساختارها، حفره های کشیده و عمیقی دارند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۷ نتیجه