توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مطالعه رهبری معنوی به عنوان عاملی اثرگذار بر کارافرینی در سازمان ها
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۲۲
رهبری عنوانی با کاربردی جهانی است و به رغم فراوانی نوشته ها درباره رهبری هنوز هم محققان مردم را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت می کنند دراین تحقیق رهبری معنوی در یک مدل انگیزشی توسعه یافته است که چشم انداز امید، ایمان و عشق به نوع دوستی و بینش مشترک در محیط کار و بقا معنوی را در هم آمیخته است منظور از رهبری معنوی ایجاد و تحقق چشم انداز و همسانی ارزشها درماورای رهبری استراتژیک می باشد رهبری معنوی یا فراهم آوری بسترها و ایدئولوژی ها منجر به ایجاد شرایطی می گردد که سایر ویژگیهای مثبت سازمانی از قبیل سازمان یادگیرنده ، سازمان کارآفرین، سازمان دانشی و ... امکان ظهور می یابند.

۲بررسی نقش میانجی اعتماد و تعهد سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بیمارستان ها
اطلاعات انتشار: مديريت بازرگاني، بهار, دوره  ۵ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۴
امروزه کارکنان در سازمان های خدماتی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان ها و به ویژه کیفیت خدمات آنها دارند. یکی از انواع سازمان هایی که در آنها، کیفیت خدمات نقش بسیار مهمی دارد، بیمارستان ها هستند که با انبوه زیادی از بیماران و بستگان آنها در ارتباط هستند. پژوهش های پیشین نشان داده است، کیفیت خدمات سازمان ها تحت تاثیر رفتارهای خاصی از کارکنان به نام رفتارهای شهروندی قرار می گیرد. با مطرح شدن نقش و اهمیت رفتارهای شهروندی در سازمان های خدماتی، پژوهش های وسیعی روی این گونه رفتارها و عوامل موثر بر آن انجام شده است. رفتارهای شهروندی خود تحت تاثیر متغیرهای زیادی همچون عدالت سازمانی، سبک رهبری، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی و غیره قرار می گیرند. از این رو، پژوهشگران با بررسی سابقه پژوهش های گذشته، به یک مدل مفهومی برای تاثیرگذاری این عوامل بر روی رفتارهای شهروندی دست یافتند و این مدل را در یک بیمارستان دولتی از طریق پرسشنامه مورد سنجش و آزمون قرار دادند. روش پژوهش این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی – مدل معادلات ساختاری بوده است. در پایان برای بهبود تاثیرگذاری عوامل موثر بر رفتارهای شهروندی، پیشنهاداتی ارائه شده است.

۳تاثیردینداری و اخلاق کار اسلامی بر سختکوشی کارکنان (مطالعه موردی: شهرتهران)
اطلاعات انتشار: مطالعات رفتار سازماني، سال
تعداد صفحات: ۱۶
یکی از ابعاد مهم و قابل ملاحظه اخلاق کاری، سختکوشی است، اما با این وجود مطالعات محدودی در خصوص عوامل تاثیرگذار بر رفتار سختکوشی کارکنان صورت گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات دینداری و اخلاق کار اسلامی بر رفتار سختکوشی کارکنان است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری کارکنان مسلمان شرکتهای تولیدی و خدماتی شهر تهران، تعداد نمونه 351 نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. به منظور بررسی رابطه میان متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده گردید و برای بررسی تفاوت میان دو گروه کارکنان مجرد و متاهل در زمینه رفتارسختکوشی از آزمون t گروههای مستقل بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اخلاق کار اسلامی و دینداری هر دو عواملی هستند که بر رفتار سختکوشی کارکنان تاثیر مثبت دارند. همچنین درخصوص متغیر سختکوشی، با توجه به وضعیت تاهل آزمودنی ها، نتایج متفاوتی بدست آمد، بدین معنی که کارکنان متاهل در متغیر رفتارسختکوشی، میانگین بالاتری به دست آورده اند. نتایج پژوهش، یاری کننده مدیران در خصوص ارتقاء رفتار سختکوشی کارکنان از طریق اشاعه فرهنگ دینداری و اخلاق مداری در سازمان می باشد.

۴بررسی عوامل موثر بر جلوگیری از تخلف کارکنان شاغل در نظام اداری
اطلاعات انتشار: فصلنامه دانش ارزيابي، اول،شماره۱، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۴۴

۵بررسی نقش میانجی اعتماد و تعهدسازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بیمارستان‌ها
اطلاعات انتشار: مديريت بازرگاني، سال
تعداد صفحات: ۱۴
امروزه کارکنان در سازمان‌های خدماتی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان‌ها و به‏ویژه کیفیت خدمات آنها دارند. یکی از انواع سازمان‌هایی که در آنها کیفیت خدمات نقش بسیار مهمی دارد، بیمارستان‌ها هستند که با انبوه زیادی از بیماران و بستگان آنها در ارتباط هستند. پژوهش‌های پیشین نشان داده است، کیفیت خدمات سازمان‌ها تحت‌تاثیر رفتارهای خاصی از کارکنان به‌نام رفتارهای شهروندی قرار می‌گیرد. با مطرح شدن نقش و اهمیت رفتارهای شهروندی در سازمان‌های خدماتی، پژوهش‌های وسیعی روی این‌گونه رفتارها و عوامل موثر بر آن انجام شده است. رفتارهای شهروندی خود تحت‌تاثیر متغیرهای زیادی همچون عدالت سازمانی، سبک رهبری، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی و غیره قرار می‌گیرند. از این‌رو، پژوهشگران با بررسی سابقه پژوهش‌های گذشته، به یک مدل مفهومی برای تاثیرگذاری این عوامل بر رفتارهای شهروندی دست یافتند و این مدل را در یک بیمارستان دولتی از طریق پرسشنامه موردسنجش و آزمون قرار دادند. روش پژوهش این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی– مدل معادلات ساختاری بوده است. در پایان برای بهبود تاثیرگذاری عوامل موثر بر رفتارهای شهروندی، پیشنهادهایی ارایه شده است.

۶تاثیر جبران خدمات کل بر التزام کارکنان با در نظر داشتن قرارداد روانی
اطلاعات انتشار: فصلنامه مطالعات منابع انساني، سوم،شماره۱۰، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۰
این پژوهش به دنبال کشف ماهیت التزام کارکنان و جبران خدمات کل از دیدگاه کارکنان است. به عبارت بهتر، در این تحقیق محقق در پی آن است تا ضمن بررسی، بیان و توصیف معنادار مساله التزام کارکنان، با استفاده از مفهوم قرارداد روانی نشان دهد که چگونه جبران خدمات کل بر دیدگاه ها، نگرش ها و بالاخره بر التزام کارکنان تاثیر دارد و اینکه در این کاوش نظام مند، شرایط و امکانات لازم را جهت پیاده سازی بستر مناسب برای افزایش التزام کارکنان فراهم سازد. به دیگر سخن، این تحقیق، چارچوب نظری مناسبی را برای شکل دهی این مفاهیم ارائه می دهد و روش های نوینی برای درک التزام کارکنان پیشنهاد می نماید. این پژوهش ترکیب خاصی از برخی متغیرها را مدنظر قرار می دهد و به طور هم زمان به دنبال آن است تا نشان دهد که چگونه هر متغیر بر التزام کارکنان تاثیر دارد و اینکه متعاقباً هر یک از متغیرها بر هم چگونه تاثیر می گذارند. تحقیق حاضر با ارائه روابط میان التزام، جبران خدمات کل و نقش قرارداد روانی دانش مفیدی را برای علم مدیریت، به ویژه مدیریت رفتارسازمانی فراهم می آورد.

۷التزام کارکنان و رابطه آن با جبران خدمات کل در بستر برون سپاری منابع انسانی
اطلاعات انتشار: منابع انساني ناجا، سال
تعداد صفحات: ۳۸
مسالهای که در این پژوهش محقق درصدد پاسخگویی به آن میباشد، در واقع کشف ماهیت التزام کارکنان در بستر برونسپاری منابع انسانی میباشد. به عبارت بهتر، در این تحقیق محقق در پی آن است تا ضمن بررسی، بیان و توصیف معنادار مساله التزام کارکنان، به تشخیص روابط علّی بین ادراکات کارکنان از جبران خدمات کل و نیز تاثیر تغییرات ـ برونسپاری منابع انسانی ـ بر التزام کارکنان بپردازد و بالاخره اینکه در این کاووش نظاممند، شرایط و امکانات لازم برای پیادهسازی بستر مناسب جهت افزایش التزام کارکنان را فراهم سازد. به دیگر سخن، این تحقیق چارچوب‎ نظری مناسبی را برای شکلدهی این مفاهیم ارایه میدهد و روشهای نوینی برای درک التزام کارکنان پیشنهاد مینماید. این پژوهش ترکیب خاصی از بعضی متغیرها را در این زمینه مدنظر قرار میدهد و همزمان به دنبال‎ آنست‎ تا نشان دهد که چگونه هر متغیر بر التزام کارکنان تاثیرگذار است و اینکه متعاقباً هر یک از متغیرها بر هم چگونه تاثیر میگذارند.. نتایج نشان میدهد که برونسپاری فعالیتهای مدیریت منابع انسانی با نتایج سازمانی مهمّی در ارتباط میباشد و میان التزام کارکنان و برونسپاری منابع انسانی رابطه محکمی وجود دارد. همچنین یافتهها بیانگر آن است که تحقیق حاضر با ارایه روابط میان التزام و جبران خدمات کل در بستر برونسپاری منابع انسانی، دانش مفیدی را برای علم مدیریت، بویژه مدیریت رفتارسازمانی، فراهم میآورد.

۸روش های اندازه گیری عملکرد سیستم لجستیک
اطلاعات انتشار: انديشه آماد، سال
تعداد صفحات: ۲۱
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه