توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مدل کمی آبهای زیرزمینی غرب کویر طبس
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
نظر به اهمیت آب در روند توسعه اقتصادی – اجتماعی ، و همچنین محدودیت منابع آبی موجود در مناطق خشک و کویری مانند نواحی جنوب خراسان ، در سالهای اخیر توجه به سمت منابع آبهای شور و لب شور در اینگونه مناطق افزایش یافته است . با تحقیقات و بررس یهای به عمل آمده مشخص شده است که در قسمت غرب کویر طبس سفره آب شور زیرزمینی وجود دارد که م یتوان با تمهیداتی از این آب بخصوص در کشاورزی استفاده نمود [ ١] اما لازم است تا در عین حال با جلوگیری از خروج ب یهدف آبهای سطحی از منطقه، در حفظ و تقویت کمی سفره تلاش کرد و در صورت امکان با تغذیه مصنوعی آبهای شیرین از میزان شوری کاست. لذا با توجه به کمیت و کیفیت نسبتًا مناسب روانابهای سطحی که سالیانه از منطقه خارج و وارد به شرح ، « طرح مدیریتی » کویر میشود و همچنین بالابودن پتانسیل تبخیر و سطح آب زیرزمینی در قسمتهای شرقی سفره ، دو زیر ، مطرح و بررسی تأثیرات آنها بصورت مستقل و مشترک مورد نظر قرار گرفت:١– تغذیه مصنوعی روانابهای سطحی.٢– اجرای زهکش در حاشیه شرقی، با هدف پایین انداختن سطح آب و نتیجتًا محدود کردن میزان تبخیر و کد PMWIN برای این منظور در تحقیق حاضر مدل کمی آبهای زیرزمینی منطقه بکمک سیستم شبیه سازی پیشرفته برای تخمین پارامتر هدایت هیدرولیکی آکیفر PEST برای شبی هسازی جریان و برنامه تخمین اتوماتیک پارامتر MODFLOW، برپاسازی و کالیبره گردید و بوسیله آن تأثیرات فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفت.

۲تحلیل رشد و گسترش ترک در سد بتنی وزنی به روش مکانیک شکست
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در سالهای اخیر استفاده از علم مکانیک شکست به عنوان یک روش جدید برای تخمین پایداری و دوام سدهای بتنی، در نشریات معتبر علمی دنیا توصیه گردیده است . تحقیق حاضر با هدف بکارگیری اصول و معیارهای مکانیک شکست الاستیک خطی به بررسی نحوه گسترش ترک در بدنه و فونداسیون سد بتنی وزنی زاوین کلات، تحت پنج حالت مختلف بارگذاری در شرایط مخزن پر و مخزن خالی، پرداخته است. مقطع دو بعدی حداکثر سد بتنی زاوین کلات تحت شرایط کرنش در صفحه به کمک نرم افزار خاص مکانیک شکست FRANC2Dمدلسازی گردیده و بروش اجزاء محدود تحلیل خطی شد . سپس معیارهای مکانیک شکست الاستیک خطی شامل فاکتور شدت تنش و تنش پیرامونی حداکثر برای ترکهای موجود در نقاط مختلف بدنه و فونداسیون سد محاسبه شده و به کمک آنها پایداری ترکهای اولیه، جهت انحراف و نحوه گسترش آنها پیش بینی گردید. نتایج این تحقیق برای جلوگیری ازناپایداریهای احتمالی ناشی از رشد ترک در سدهای بتنی مفید خواهد بود.

۳مدلسازی سیستم پس سرمایش بتن حجیم (بررسی اثر سرعت جریان آب و تراز کارگذاری لوله های خنک کننده)
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از مباحث مهم در طرح و اجرای سدهای بتنی، کنترل درجه حرارت بتن حجیم در سنین اتولیه می باشد. از روشهای متداول برای کاهش حرارت هیدراسیون، استفاده از روش پس سرمایش است که شامل سیستم لوله های خنک کننده و مدفون در بتن می باشد. زیاد بودن نرخ عملیات پس سرمایش که تا حد زیادی وابسته به دبی و دمای اولیه آب ورودی و مدت زمان انجام عملیات پس سرمایش است، نقش مهمی در ایجاد ترک های حرارتی خواهد داشت. در این مقاله اثر سرعت جریان ترازکارگذاری لوله های خنک کننده بر نرخ عملیات پس سرمایش بررسی گردیده است. جریان اب در داخل لوله ها به همراه انتقال حرارت ناشی از هیدراسیون با استفاده از روش حجم محدود و به کمک نرم افزارFluent، که قادر به حل همزمان معادلات جریان و انتقال حرارت می باشد، مدلسازی شده است. نتایج حاصله ضمن تایید صحت و دقت روش پیشنهادی، نشان می دهد سرعت جریان نقش مهمی در دمای آب خروجی از سیستم و موفقیت عملیات پس سرمایش داشته و انتخاب صحیح تراز کارگذاری لوله ها باعث تعادل دمایی بین لایه های فوقانی و تحتانی بتن می گردد.

۴بررسی پدیده رسوبگذاری در محدوده بنادر صیادی استان بوشهر و ارائه راه حل هایی جهت کاهش رسوبگذاری
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۱۸
پیچیدگیهای و تعدد پارامترهای وارد شونده در توابع رفتاری سازه های دریایی و موج شکن ها تحت شرایط مختلف محیطی و نیز هزینه های اجرایی بالای این سازه ها و ضرورت استفاده حداکثر از آنها امری است که ضمن بالا بردن حساسیت طراحی چنین سازه هایی ضرورت استفاده از تجارت دیگران و پند گرفتن از اشکالات موجود در طراحی های پیشین را ایجاب می نماید.
در برخی موج شکن های احداث شده در استان بوشهر پدیده رسوب گذاری در محدوده بندر بحدی است که امکان سرویس دهی آنها را در مدت بسیار کوتاه ترین از عمر مفید درنظر گرفته شده برای سازه، از بین برده است و این در حالی است که تعداد دیگری از بنادر علیرغم گذشت مدت زمان زیادی از عمر آنها هنوز مشکل اساسی از این چهت پیدا نکرده اند. در تحقیق حاضر، تعدادی از موج شکن های مذکور، با شرایط متفاوت انتخاب و الگوی رسوب گذاری آنها با توجه به عوامل موثر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، نتایج بدست آمده با الگوی واقعی رسوب گذاری در محدوده بنادر مقایسه گردیده است. در این مقایسه ضمن تایید صحت الگوی واقعی در رسوب گذاری، اشکالات موجود در طراحی ها تعیین شده با توجه به تجارب بدست آمده پیشنهادات کلی جهت طراحی اولیه موج شکن ها به گونه ای که حداقل رسوب گذاری در محدوده بندر رخ دهد، ارائه گردیده است.

۵تاثیر عدد فرود در تعیین مشخصات انحناء کانالهای باز درجریان های فوق بحرانی
اطلاعات انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از مسا یل موجود در طراحی کانال های باز ، وجود انحناء در مسیر کانال می باشد . برای کم نمـودن اثـرات سوء جریان در یک انحناء لازم است که هندسه انحناء مناسب بوده تا خطوط جریـان بـر مرزهـا ی آن منطبـق گردد و مسا یلی چون جر یان ثانو یه و آشفتگ ی بوقوع نپ یوندد . در این مقاله اثرات عدد فرود در تعیین مشخصات انحناء در نظر گرفته شد ه است . جریان مورد بررسی جریان فوق بحران ی بوده و بـا ارا یـ ه روابطـ ی ، محـدودیت تغییرات زاو یه انحناء بر حسب عدد فرود به تصو یر کش یده شده است . همچنین با مقا یسه قوسـها ی دا یـروی و سهمی شکل ، مشخص گرد ید تنها عامل ی که با در نظر گرفتن عدد فرود محدود می شود زاویه راس قوس بوده و هیچگونه محدودیتی در شعاع قوس و نوع مسیر بوجود نمی آید

۶پیش بینی شکست در سیستمهای توزیع آب با استفاده از روش محاسبات تکاملی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۸
سرمایه گذاری برای شبکه های توزیع آب شهری که سهم قابل توجهی از شریان های اساسی تامین کننده ی خدمات آبی را در بر می گیرند، نیاز به مدیریت کارا وبرنامه ریزی پویا دارد. از جمله ی اتفاقات مخاطره انگیزی که همواره سلامت ساختاری و کارایی در این شبکه ها را تهدید می کند، شکست لوله ها است و از جمله ی کلیدهای مهم استراتژی بهسازی بهینه در شبکه های آبی توانایی پیش بینی کردن نرخ شکست در لوله ها می باشد.
دراین مقاله با بیان عوامل اساسیز شکست لوله ها، به منظور پیش بینی نرخ شکست آن ها و برای شناسایی الگوهای قابل درک، منطقی و مفید از میان داده های در دسترس، یک روش داده کاوی به نام رگرسیون چند جمله ای تکاملی (FPR) که یک استراتژی تکاملی ترکیبی محسوب شده و مدل های توضیحی پارامتری ارائه می کند، توضیح داده میشود. جهت ارزیابی روش ارائه شده در این پژوهش ، شبکه ی آبرسانی شهری ناحیه ی چهار شهر مشهد انتخاب شده است. با توجه به معیار قطر – جنس در گروه بندی لوله ها و همچنین در نظر گرفتن شرایط هیدرولیکی و فشاری در منطقه به عنوان معیار پهنه بندی فشار در شبکه، فرم سیمبلیک مدل ها به خوبی نشان می دهد که افزایش نرخ شکست با افزایش سن ، طول و تعداد انشعابات لوله در ارتباط بوده و همچنین نسبتی معکوس بین کاهش نرخ شکست با افزایش قطر وجود دارد. در نهایت تاثیر غیر مستقیم پارامتر فشار در مدل ها بررسی شده است.

۷عوامل موثر در شکست لوله های شبکه ی آبرسانی و روشهای پیش بینی آن
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
با توجه به افزایش روز افزون هزینه های اقتصادی و اجتماعی شکست لوله ها در سیستم های توزیع آب شهری، پیش بینی نزخ شکست لوله ها امری کاملا ضروری است. در بخش اول این مقاله پارامترهای اساسی د شکست لوله ها مورد بررسی قرار می گیرند. به دلیل آن که بهره گیری از معلومات پایه ای همراه با تکنیک های مدل سازی داده گرا، باعث بهبود مهارت های مدل سازی می شود، شناخت پارامترهای اصلی مدل های شکست اهمیت ویژه ای دارد. در بخش دوم به بررسی روشهای پیش بینی شکست پرداخته می شود که از جمله ی آنها روشهای ریاضی است. اگر چه استفاده از ابزارهای ریاضی کلاسیک برای تشریح فرآیندهایی که باعث شکست در لوله های آبی می شوند، غالبا مشکل است، ولی به دلیل گستردگی و گاهی ناشناختگی دامنه ی مساله و پرهزینه بودن جمع آوری کلیه اطلاعات مفید و موثر برای مدلهای فیزیکی شکست، آنها همچنان از پر ستفاده ترین روشها می باشند. در پیش بینی های آماری، افزایش خرابی و زوال در لوله ها، با پارامترهایی یکنواخت و مستقل از زمان(دائمی) مطرح می شود. این پارامترهای دائمی، شکست لوله ها را با سن، جنس، قطر، ضخامت جدار، نوع خاک و طریقه ی کارگذاری لوله ها مرتبط می سازد. در این مقاله پیش بینی شکست با استفاده از روش جدید داده کاوی تحت عنوان رگرسیون چند جمله ای تکاملی که عبارت های سیمبلیک و عددی را با هم ترکیب می کند، بررسی شده و در آن با استفاده از پارامتر فشار آب ( غیردائمی)، اثر نوفه های پارامترهای غیر دائمی با روند یکنواخت شکستی که پارامترهای دائمی پدید می آوردند، ترکیب می شود. همچنین در یک مطالعه موردی فرمولهایی شامل متغیرهای مستقل قابل تشخیص صریح که بینش هایی را در پروسه ی شکست لوله های منطقه آشکار می سازند، ارائه می شود.

۸مدل سازی سیستم پس سرمایش بتن حجیم «بررسی اثرات چیدمان و فواصل افقی لوله های خنک کننده»
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
کنترل حرارت هیدراسیون بتن های حجیم یکی از مباحث مهم در طرح و اجرای سدهای بتنی می باشد. از بین روشهای متداول برای کنترل حرارت هیدراسیون، می توان به استفاده از روش پس سرمایش ( Post cooling) اشاره کرد که اساس آن بر کارگذاری سیستم لوله های خنک کننده به صورت مارپیچ و مدفون در بتن می باشد. در این مقاله اثر فواصل افقی لوله های خنک کننده در پلان بلوک بتنی، بر عملیات پس سرمایش مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی جریان آب در داخل لوله های خنک کننده به همراه انتقال حرارت ناشی از هیدراسیون با استفاده از روش حجم محدود و به کمک نرم افزار Fluent، که قادر به حل همزمان معادلات جریان و انتقال حرارت می باشد، مدل سازی شده است. نتایج حاصل ضمن تایید صحت و دقت روش به کار رفته، نشان می دهد بین فواصل افقی لوله ها و حداکثر دمای بتن رابطه ای مستقیم وجود دارد و تاثیر فواصل افقی لوله ها بر نرخ پس سرمایش تنها در سنین اولیه قابل توجه خواهد بود.

۹بررسی روشهای کنترل فشارهای ماکزیمم و مینیمم ناشی از پدیده ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ فشار قوی
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۲
ضربه قوچ یکی از پدیده های مخرب هیدرودینامیکی است که در اکثر ایستگاههای پمپاژ، خطوط انتقال آب و نیروگاههای برق آبی ایجاد می شود . وقوع این پدیده باعث ایجاد فشارهای غیرعادی، بروز پدیده کاویتاسـیون و در نهایـت ترکیـدن لو لـه هـا و خرابـی کلیـه سیستم می شود . بنابراین بررسی دقیق آن به عنوان یک امر لازم، جزء مراحل اولیه و اصلی طراحـی اسـت تـا بـا شـناخت کامـل اثـر آن، تاسیسات هیدرولیکی از خطرات این پدیده مصون بمانند . برای کنترل اثرات سوء این فرآیند روشها و تجهیزات متعددی پیش بینـی شـده است . در بعضی از مواقع بکارگیری یک روش کافی است ولی در پاره ای از موارد ترکیب دو یا چند روش لازم به نظر می رسد . در این مقاله پدیده ضربه قوچ در یک ایستگاه پمپاژ فشار قوی مورد مطالعه قرار گرفته و معادلات حاکم بـر پدیـده بـا اعمـال روش مشخصه تحلیل گردیده است . به منظور مقایسه تاثیر روشهای مختلف در کنترل فشارهای ناشی از ضربه قوچ، ایستگاه پمپاژ مورد نظـر بـا در نظر گرفتن وجود چرخ طیار، محفظه هوا، تانک موج گیر و ترکیبی از محفظه هوا و تانک موج گیر مورد بررسی قـرار گرفتـه و نشـان داده شده است که در بین روشهای یاد شده، ک اربرد محفظه هوایی بعنوان بهترین وسیله کنترل فشارهای ناشی از ضربه قوچ قابـل توصـیه می باشد .

۱۰بررسی تاثیر سرعت جریان بر ضرایب افت انرژی در تبدیلهای عریض شوندة لوله های تخلیه کننده و آبگیر سدها
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور بررسی تاثیرسرعت بر ضرایب افت انرژی در تبدیلهای عریض شونده در لوله ها از Fluent که یک نرم افزار حجم محدود می باشد، استفاده شده است . بدین منظور ابتدا هندسه و شبکۀ یک تبدیل ناگهانی و پنج تبدیل تدریجی با شیب دیواره های متفا وت، به صورت دو بعدی در نرم افزار Gambit که یک نرم افزار پیش پردازنده است، مدل شده و سپس هر یک از مدلهای ایجاد شده، توسط نرم افزار Fluent ، با اعمال 16 سرعت اولیه متفاوت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . جهت حل معادلات آشفتگی در این نرم افزا ر از مدل آشفتگی k استاندارد استفاده شده است .
نتایج نشان میدهد که ضرایب افت انرژی بر خلاف نظر پیشینیان علاوه بر هندسۀ تبدیل به سرعت جریان نیز وابسته میباشد و این وابستگی با تدریجی شدن تبدیل کاهش می یابد اما از بین نمی رود . همچنین طول گردابه در تبدیل ناگهانی مستقل از سرعت بوده و تابعی از هندسه تبدیل میباشد

۱۱تحلیل سیرکولاسیون در سطح دریاچه ها در اثر وزش باد و ارائه مدل عددی اجزاء محدود در بررسی مخزن سد کریت
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این بررسی ابتدا معادلات حاکم بر سیرکولاسیون آب های کم عمق در دریاچه ها، بازنویسی می شود. در ساده سازی این معادلات، با در نظر گرفتن دایمی بودن جریان، حذف پارامترهای مربوط به ویسکوزیته و فرض فشار صفر در سطح اب، از اثرات غیر خطی بودن صرف نظر شده است. در نهایت معادلات فوق، به شکل معادلات مشتقات جزئی از توابع جریان غیرهمگن تبدیل شده است. اثرات وزش باد و تغییرات سرعت و جهت باد در ترم های منبع و تغذیه مد نظر قرار گرفته که پس از بسط این معادلات و ارائه مدل ریاضی اجزاء محدود از المان مثلثی سه گرهی استفاده شده است. جهت کنترل مدل ریاضی اجزاء محدود، نتایج مدل ریاضی با مطالعات Cheng بر روی دریاچه Erie که بین سواحل جنوبی کانادا و سواحل شمالی ایالات متحده آمریکا واقع گردیده، مقایسه و انطباق بسیار مناسبی مشاهده شده است. در نتیجه این مدل ریاضی برای مخازن سد کریت به عنوان مطالعه موردی ارایه گردیده و نتایج سیر کولاسیون ناشی از وزش باد در دریاچه سد کریت نمایش داده شده است.

۱۲بررسی عملکرد ایده اصلاح قنات با استفاده از سد زیرزمینی
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به میراث گرانبها و تاریخی قناتهای موجود در کشور، لزوم اتخاذ نگرشی علمی در رابطه با اصلاح عملکرد قنات ضروری است. بر این اساس ایده اصلاح قنات با استفاده از سد زیرزمینی تدوین و برای سنجش تاثیر این ایده مدل عددی در کد معتبر MODFLOW ،ابداع گردید. سپس یک قنات فرضی در دشت چمچمال مدل و با شبیه سازی ایده اصلاح قنات و اتخاذ سناریو های مختلف، تاثیر احداث قنات سنتی و اصلاح شده و میزان حساسیت آنها نسبت به پارامتر ضریب هدایت قنات سنجیده شد. این پژوهش تاثیر مناسب قنات در شرایطی چون دشت چمچمال را نشان می دهد و نتایج مربوطه حاکی از توانایی ایده اصلاح قنات در افزایش دبی قنوات و بهبود بیلان آبی دشت می باشد.

۱۳مطالعه شیب سطح آب در خم تند 90 درجه و نوع رابطه حاکم بر آن
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در تحقیق حاضر تلاش شده است تا با انجام مطالعات آزمایشگاهی برروی قوس تند 90 درجه که در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد، تغییرات شیب عرضی سطح آب در قوس تند بررسی گردد. جهت این امر در دو دبی متفاوت ( جریان زیربحرانی) عمق آب در 8 مقطع عرضی قبل، داخل و بعد از قوس برداشت شده است سپس به بررسی شیب سطح آب در قوسهای تند و موقعیت شروع و پایان آن پرداخته و در نهایت نوع رابطه حاکم بر شیب سطح آب دراین نوع کانالها معرفی شده است.

۱۴بررسی رفتار هیدرولیکی آبگیرهای کفی مشبک با استفاده از مدل فیزیکی
اطلاعات انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از روشهای مطمئن و کارآمد در آبگیری از رودخانه های کوهستانی و کوهپایه ای با شیب تند و بار بستردرشت دانه، طرح آبگیر کفی می باشد.یکی از اشکال مختلف آبگیرهای کفی که تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است، آبگیر کفی ساخته شده از شبکه میله های طولی و عرضی متقاطع به صورت توام می باشد که به لحاظ سازه ای عملکرد بهتری در مقابل نیروهای وارده دارد . در مقاله حاضر تعداد 3 کف مشبک از میله های طولی و عرضی توام با درصد بازشدگی های مختلف ساخته شد و در فلومی با شیب های متفاوت نصب گردید. در مجموع 81 سری آزمایش با عبور دادن دبی های مختلف و طولهای متفاوت سازه کف مشبک انجام گرفت . در هر سری آزمایش، دبی منحرف شده توسط کف مشبک Qd و دبی باقیمانده در کانال Qr توسطیک کانال دو طبقه مجهز به دو عدد سرریز لبه تیز مستطیلی کالیبره شده، قرائت گردید . در نهایت ضریب تخلیه این نوع کف مشبک تحت تاثیر پارامترهای مختلف برآورد گردید . برای این منظور ابتدا با استفاده از آنالیز ابعادی رابطه کلی
بی بعد استخراج شده و سپس بر ای تعیین ضرایب این معادله، مابین داده های حاصل از 81 سری آزمایش، روابط مختلفی برازش داده شده و در انتها بر مبنای معیارهای آماری موجود، بهترین رابطه انتخاب گردید.

۱۵مقایسه ضریب تخلیه دبی آبگیرهای کفی مشبک با میله های متقاطع در دو حالت جریان رسوب دار و بدون رسوب
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
آبگیرهای کفی سازه های فلزی مشبکی هستند که جهت انحراف آب در بستر رودخان ههای کوهستانی دارای شیب تند و باربستر درشت دانه، نصب م یشوند. یکی از اشکال آبگیرهای کفی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته، آبگیر کفی ساخته شده از شبکه متقاطع میل ههای طولی و عرضی است که انتظار میرود به لحاظ سازه ای نسبت به سایر انواع ک فهای مشبک، عملکرد بهتری در مقابل نیروهای وارده داشته باشد. در این پژوهش ک فهای مشبک ساخته شده از میل ههای طولی و عرضی متقاطع ب ا درصد بازشدگی های مختلف در کانالی با شیب های متفاوت نصب گردید و با عبور دادن دبی های مختلف آب زلال و جریانرسو بدار ( بار بستر) ، ضریب تخلیه این نوع کف مشبک در هر دو حالت جریان و تحت تاثیر پارامترهای مختلف هیدرولیکی و هندسی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا با استفاده از آنالیز ابعادی مناسبترین روابط خطی و غی رخطی ب ر داده های حاصل از آزمایش برازش داده شد و در نهایت روابط برازشی ب هدست آمده برای ضریب تخلیه این نوع کف مشبک در دو حالت جریان رسو بدار و بدون رسوب با یکدیگر بصورت کمی مقایسه شد

۱۶بررسی نقش عوامل موثر بر فراوانی حوادث در لوله های اصلی آب رسانی با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی
اطلاعات انتشار: دانشکده فني دانشگاه تهران، آذر, دوره  ۴۲ , شماره  ۶ (پياپي ۱۱۶) ويژه مهندسي عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
شبکه های توزیع آب شهری سهم قابل توجهی از شریان های اساسی تامین کننده خدمات آبی به مردم را دربر می گیرند و به دلیل این که در طی زمان های اخیر مسوولیت مهم راضی نگاه داشتن مردم نسبت به تامین آب بر عهده سیستم های توزیع آب بوده، پرهیز از حوادثی چون شکست لوله ها و اجزای دیگر شبکه که باعث آسیب رساندن به سلامت ساختاری و کارآیی شبکه ها می شود، همواره مد نظر قرار گرفته است. این مقاله برای بهبود مدل سازی شکست لوله ها نخست به بررسی و تحلیل عوامل اساسی در شکست می پردازد و در ادامه با بررسی انواع ابزارهای ریاضی کلاسیک در تشریح فرآیندهایی که باعث شکست در لوله های آبی می شوند، برای پیش بینی شکست، مدلی مفید و موثر که افزایش خرابی و زوال در لوله ها را با عواملی یکنواخت و مستقل از زمان (دایمی) چون سن، جنس و قطر لوله و هم چنین عامل فشار آب (غیر دایمی) مرتبط می سازد، ارایه می شود. روش داده کاوی پیشنهاد شده تحت عنوان رگرسیون چندجمله ای تکاملی، عبارت های سمبلیک (عوامل شکست) و عددی (ضرایب) را با هم ترکیب می کند. هم چنین در این پژوهش، اثر نوفه های عامل غیر دایمی فشار با روند یکنواخت شکستی که عوامل دایمی پدید می آورند، ترکیب می شود. جهت ارزیابی روش ارایه شده نـیز بخشی از شبکه آب رسانی شهری ناحیه چهار شهر مشهد انتخاب شده است. با توجه به معیار قطر– جنس در گروه بندی لوله ها و هم چنین در نظر گرفتن شرایط هیدرولیکی و فشاری در منطقه به عنوان معیار پهنه بندی فشار در شبکه، فرم سمبلیک مدل ها به خوبی نشان می دهد که افزایش نرخ شکست با افزایش سن، طول و فشار لوله در ارتباط بوده و هم چنین نسبتی معکوس بین کاهش نرخ شکست با افزایش قطر وجود دارد. از طرف دیگر مشاهده شد که در این شبکه تعداد انشعابات بر روی تعداد شکست ها موثر نبوده اند. هم چنین ساختار سیمبولیک ایجاد شده برای مدل های شکست در لوله های منطقه، کمک شایانی به بهینه سازی زمان تعویض لوله ها با توجه به تاثیر بیشتری که یک پارامتر در مدل اعمال کرده است، می نماید.

۱۷کاربرد سرعت متوسط عمقی در تخمین ضریب پخش طولی آلودگی در رودخانه ها
اطلاعات انتشار: آب و فاضلاب، زمستان, دوره  ۲۰ , شماره  ۴ (مسلسل ۷۲)، سال
تعداد صفحات: ۶
تعیین پروفیل بستر رودخانه و توزیع سرعت متوسط عمقی به عنوان اطلاعات پایه در استفاده از معادلات تجربی و تحلیلی برای تخمین ضریب پخش طولی آلودگی، همواره مورد توجه محققان بوده است. با استفاده از مدل ساده ارایه شده توسط مغربی که توانایی تخمین خطوط هم سرعت بی بعد در مقطع عرضی رودخانه ها و کانال ها را داراست، می توان به تخمین توزیع سرعت متوسط عمقی مبادرت ورزید. اطلاعات مورد نیاز در این مدل شامل پروفیل بستر، توزیع تنش برشی و زبری بستر است. با مقایسه اطلاعات میدانی سرعت متوسط عمقی و ضریب پخش طولی آلودگی با سرعت متوسط عمقی تخمین زده شده با استفاده از روش مغربی و ضریب پخش طولی آلودگی که با استفاده از آن برآورد شد، نتیجه گردید که این روش از دقت مناسبی در تخمین سرعت متوسط عمقی برخوردار است.

۱۸بررسی آزمایشگاهی تاثیر دیوارهای میانی غیر مستغرق در ناحیه جدایی آب در قوس های تند کانال های باز
اطلاعات انتشار: آب و فاضلاب، بهار, دوره  ۲۱ , شماره  ۱ (مسلسل ۷۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
وجود انحنا در مسیر کانال از جمله مسایلی است که همواره در سیستم های انتقال آب اتفاق می افتد. در این مقاله به بررسی یکی از آثار سوء وجود انحنا در کانال که موجب پدیده جدایی آب از دیوار کناری می شود، پرداخته شد. در این تحقیق ابتدا با بررسی مطالعات پیشین، فلوم آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد و در آن هندسه انحنا، به صورت تند انتخاب گردید. سپس با انجام آزمایش های فراوان، صحت سنجی مدل آزمایشگاهی و کنترل همگنی داده ها و عدم وجود خطاهای سیستماتیک مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین پس از ساخت مدل، تاثیر انحنا در الگوی جریان بعد از قوس نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای اولین بار، تاثیر دیوارهای غیر مستغرق میانی در الگوی جریان دخالت داده شد. تحقیقات آزمایشگاهی برای سه انحنای تند که در آن نسبت شعاع انحنا به عرض کانال 1.5 و زاویه انحنا 30،60 و 90 درجه بود، انجام شد. نتایج تحقیقات نشان داد که در تمام حالات چه با حضور دیوارهای میانی و چه بدون تاثیر دیوارهای میانی، بیشترین اثر جداشدگی جریان در دیوار بلافاصله بعد از قوس بود. همچنین در تمامی حالات در فاصله ای به اندازه عرض کانال بعد از قوس، جدایی جریان مشاهده گردید. در صورت وجود دیوارهای غیر مستغرق میانی و جداسازی جریان، پدیده جدایی تخفیف یافته و به خصوص در قوس با انحنای 90 درجه میزان کاهش آثار جدایی قابل ملاحظه خواهد بود.

۱۹بررسی آزمایشگاهی ضریب تخلیه در آبگیرهای کفی مشبک با میله های متقاطع
اطلاعات انتشار: آب و فاضلاب، , دوره  ۲۳ , شماره  ۱ (مسلسل ۸۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
آبگیرهای کفی سازه های فلزی مشبکی هستند که به منظور انحراف آب در بستر جریان نصب می شوند. به کارگیری این سازه ها یکی از روشهای مطمئن و کارآمد در آبگیری از رودخانه های کوهستانی با شیب تند و بار بستر درشت دانه به شمار می رود. یکی از شکلهای آبگیرهای کفی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته، آبگیر کفی ساخته شده از شبکه متقاطع میله های طولی و عرضی است. این شکل خاص که آبگیر کفی با میله های متقاطع نامیده می شود، نسبت به آبگیر کفی با میله های طولی و یا آبگیر کفی با میله های عرضی، به لحاظ سازه ای عملکرد بهتری در مقابل نیروهای وارده دارد. در این پژوهش تعداد 3 کف مشبک از میله های طولی و عرضی متقاطع با درصد بازشدگی های مختلف ساخته شد و در فلومی با شیب های متفاوت نصب گردید. در مجموع 81 سری آزمایش با عبور دادن دبی های مختلف آب زلال و طولهای متفاوت سازه کف مشبک انجام گرفت. در هر سری آزمایش، دبی منحرف شده توسط کف مشبک (Qd) و دبی باقیمانده در کانال (Qr) توسط یک کانال دو طبقه مجهز به دو عدد سرریز لبه تیز مستطیلی کالیبره شده، قرائت گردید. سپس ضریب تخلیه این نوع کف مشبک تحت تاثیر پارامترهای مختلف هیدرولیکی و هندسی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا با استفاده از آنالیز ابعادی، رابطه بی بعدی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل استخراج شد و سپس بین داده های حاصل از 81 سری آزمایش، روابط مختلف خطی و غیرخطی برازش داده شد و در انتها بر مبنای معیارهای آماری موجود، مناسب ترین رابطه برازنده داده های آزمایشگاهی انتخاب گردید. در نهایت عملکرد هیدرولیکی نوع جدید آبگیر کفی با نوع مرسوم آبگیرهای کفی دارای میله های طولی، از طریق محاسبه دبی منحرف شده توسط هر کدام در شرایط یکسان، مقایسه گردید.

۲۰منطقه بهینه زهکشها در سدهای بتنی
اطلاعات انتشار: نشريه دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۱۶

۲۱شاخص های پایداری، ابزاری برای کمی کردن مفاهیم کشاورزی بوم شناختی
اطلاعات انتشار: علوم محيطي، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲۲مدیریت بهره برداری تلفیقی ازمنابع آب سطحی و زیرزمینی درشبکه آبیاری دشت چمچمال
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۹
دشت چمچمال با وسعت 195 کیلومترمربع در استان کرمانشاه واقع شده است. منابع آب دشت چمچمال شامل رودخانه های گاماسیاب و دینه ور، آبخوان آبرفتی و آبخوان سازندی است. آبخوان سازندی، یک آبخوان کارستی توسعه یافته است و نقش زیادی در تغذیه آبخوان آبرفتی دارد. عدم کارایی شبکه انهار سنتی در انتقال آب رودخانه های گاماسیاب و دینه ور به نواحی جنوبی دشت، باعث استفاده گسترده کشاورزان از این رودخانه ها در مناطق شمالی دشت شده است. تشدید تغذیه ناشی از منابع آب سطحی و آبخوان کارستی در دوره های ترسالی و بهره برداری بی رویه از رودخانه ها در این دوره ها، باعث بالا آمدگی سطح آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی دشت و زهدار شدن اراضی کشاورزی شده است. جهت زهکشی اراضی، یک شبکه زهکشی سطحی در دشت چمچمال ایجاد شده است. با توجه به پتانسیل منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت و مشکل زهدار شدن اراضی کشاورزی، شبکه آبیاری دشت چمچمال بمنظور بهره برداری تلفیقی از منابع آب و توزیع مناسب آن در دشت احداث شده است. تحقیق حاضر به مدیریت بهره برداری تلفیقی از منابع آب دشت اختصاص دارد و راهکارهای مختلف بهره برداری تلفیقی را با استفاده از مدل آب زیرزمینی دشت چمچمال مورد بررسی قرار داده است، در این راستا با استفاده از مدل، ابتدا نواحی از آبخوان که سطح آب زیرزمینی در آنها تحت شرایط هیدرولوژیکی مختلف، بالا می آید مشخص گردیده و سپس الگوی مناسب توزیع چاههای برداشت با هدف بهره برداری در شبکه آبیاری و کنترل سطح آب زیرزمینی تحت شرایط هیدرولوژیک خشک، نرمال و مرطوب، تعیین شده است، نتایج نشان می دهد که با برداشت آب زیرزمینی بوسیله چاههای طراحی شده، سطح آب زیرزمینی در عمقی بیشتر از 4 متر حفظ شده و از زه دار شدن اراضی جلوگیری می شود

۲۳پرش هیدرولیکی روی کانالهای با شیب معکوس و پله منفی
اطلاعات انتشار: استقلال، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۲۴تعیین ارتباط بین عمق های قبل و بعد از پرش و ارتفاع پله به منظور کنترل پرش هیدرولیکی روی شیب های معکوس و با پله (مثبت و منفی )
اطلاعات انتشار: مجله بين المللي علوم مهندسي - دانشگاه علم و صنعت ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۲۵بررسی روش‌های کنترل فشارهای ماکزیمم و مینیمم ناشی از پدیده ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ فشار قوی
اطلاعات انتشار: مهندسي سازه، سال
تعداد صفحات: ۶
ضربه قوچ یکی از پدیده‌های مخرب هیدرودینامیکی است که در اکثر ایستگاه‌های پمپاژ، خطوط انتقال آب و نیروگاه‌های برق آبی ایجاد می‌شود. وقوع این پدیده باعث ایجاد فشارهای غیر عادی بروز پدیده کاویتاسیون و در نهایت ترکیدن لوله‌ها و خرابی کلیه سیستم می‌شود. بنابراین بررسی دقیق آن به عنوان یک امر لازم، جز مراحل اولیه و اصلی طراحی است تا با شناخت کامل اثر آن، تاسیسات هیدرولیکی از خطرات این پدیده مصون بمانند. برای کنترل اثرات سو این فرآیند روش‌ها و تجهیزات متعددی پیش‌بینی شده است. که در بعضی از مواقع به کارگیری یک روش کافی است ولی در پاره‌ای از موارد ترکیب دو یا چند روش لازم به نظر می‌رسد. در این مقاله پدیده ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ فشار قوی مورد مطالعه قرار گرفته و معادلات حاکم بر پدیده با اعمال روش مشخصه تحلیل گردیده است. به منظور مقایسه تاثیر روش‌های مختلف در کنترل فشارهای ناشی از ضربه قوچ، ایستگاه پمپاژ مورد نظر با در نظر گرفتن وجود چرخ طیار، محفظه هوا، تانک موج‌گیر و ترکیبی از محفظه هوا و تانک موج‌گیر مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که در بین روش‌های یاد شده، کاربرد محفظه هوایی به عنوان بهترین وسیله کنترل فشارهای ناشی از ضربه قوچ قابل توصیه می‌باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۵ نتیجه