توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱غیبت انسان، سیطره تکنولوژی (بررسی مطالعات و آئین نامه های مصوب انجام شده در موضوع آلودگی هوا)
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۲۱
فرض بنیادی این مقاله غیبت مطالعات علوم انسانی و عوامل انسانی در مطالعات و برنامه‌های توسعه‌ای است. برای بررسی این فرض، با استفاده از روش اسنادی به مطالعه و بررسی طرح‌های پژوهشی و برنامه‌ها . آئین نامه های تصویب شذه دو دهه‌ی اخیر اقدام کرده‌ایم. یافته‌ها نشان می‌دهد که پژوهش‌ها و برنامه‌های توسعه با محوریت عناصر سخت افزاری (غیر انسانی) طراحی و انجام شده ، علیرغم اذعان به اهمیت این عناصر استفاده چندانی از آنها به عمل نیامده است. به علاوه، پیوستگی بین پروژه‌های پژوهشی تک بعدی و تکنولوژی محور بسیار کم بوده است. پروژه‌های پژوهشی نیز در درون خود دارای مشکلاتی روش شناختی و رویکردی بوده‌اند.

۲اثر رقابت تمشک روی ویژیگی های نهال بلند مازو در دو سال پس از کاشت
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی جنگل، سال
تعداد صفحات: ۶
به منظور بررسی زندهمانی ورویش قطری و ارتفاعی نهال بلندمازوQuercus castaneifolia C. A. Meyer در شرایط رقابت با گونه مهاجم تمشک، تحقیقی در یک جنگل جلگهای دخالت شده حوزه شهرستان نور انجام شد. برای این مقصود، نهالهایی با ارتفاع و قطر یقه متوسط به ترتیب28\9 سانتی متر و 1و4 میلی متر در عرصههایی با پوشش کامل تمشک، پاک شده از پوشش تمشک (به شعاع 0\5 متر پیرامون نهال) و فاقد پوشش تمشک، کاشته شدند و برای دو سال پس از کاشت مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج آشکار ساخت که تیمارهایپوشش تمشک روی زندهمانی و رویش قطری یقه نهالها تأثیر گذاشتند. اندازه رویش طولی در تیمار پوشش تمشک فرقی نکرد، اما رویش قطری یقه در عرصه– های پاک شده از تمشک بیشترین بود و بیشترین زندهمانی در پوشش کامل تمشک و پاک شده از تمشک اتفاق افتاد. از نتایج این تحقیق جمع بندی میشود که در عرصههای اشغال شده توسط تمشک، و پاک کردن تمشک در پیرامون نهال، شرایط رویشی بهتری را نسبت به عرصه های فاقد تمشک برای رویش و استقرار آن تأمین خواهد کرد. البته با توجه به نتایج این تحقیق می توان پیشنهاد نمود که عرصه های پوشیده از تمشک برای کاشت نهال پاک شوند.

۳کارآیی عکسهای هوایی در برآورد سطح تاج پوشش درختان خیابانی
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی جنگل، سال
تعداد صفحات: ۷
اطلاعات درباره ساختار جنگل شهری مانند ترکیب گونه ها تراکم تاج پوشش پیش نیازی برای برنامه ریزی، طراحی و مدیریت پوشش گیاهی شهر در مقیاس محلی و منطقه ای می باشد ،. به همین منظور در این تحقیق ، روشهای آماربرداری شامل آماربرداری صددرصد با استفاد ه ا ز ترانسکهای 15 متر ی و عکسهای هوایی (مقیاس 1:8000 ) برای برآورد سطح تاج پوشش درختان خیابانی مورد مقایسه قرار گرفتند، تا دقت عکس های هوایی را برای برآورد تاج پوشش درختان خیابانی محاسبه گردد . در آماربرداری صد در صد که به عنوان مبنای مقایسه در نظر گرفته ش د ، سطح تاج درختان در هر ترانسکت 15 متری محاسبه شد. نتایج آزمونtجفتی نشان داد که نتایج حاصل از آماربرداری صد در صدو عکس هواییdf=38 ، t=0\709,p=0\48 تفاوت معنی داری با هم ندارند. نتایج رگرسیون نشان داد که استفاده ا ز عکس های هوایی R2adj=0\86 جهت برآ ورد تاج پوشش درختان خیابانی مناسب می باشد. هزینه صرف شده در آماربرداری صد در صد جهت برآورد سطح تاج پوشش درختان خیابا نی 6\5 برابر هزینه صرف شده جهت برآورد آن درعکس های هوایی می باشد . بنابراین بر اساس نتایج این تحقیق می توان پیشنهاد نمود که از عکس های هوایی با مقیاس بالا با صرف زمان و هزینه پایین جهت برآورد کلی سطح تاج پوشش درختان خیابانی و همچنین مدیریت بهینه آن ها در کلان شهرها استفاده نمود و از تغییرات این منابع با ارزش در دوره های کوتاه مدت آگاه شد

۴پاسخ دو ساله رشد و استقرار نهال بلند مازو (.Quercus castaneifolia C.A.Meyer) در رقابت با تمشک در یک جنگل جلگه ای دخالت شده در کناره دریای خزر
اطلاعات انتشار: علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)، , دوره  ۱۶ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۵
به منظور بررسی زنده مانی و رشد نهال بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.Meyer.) در شرایط رقابت با گونه مهاجم تمشک Rubus fructicosus، پژوهشی در یک جنگل جلگه ای دخالت شده حوزه شهرستان نور انجام شد. برای انجام این آزمایش از طرح آزمایشی فاکتوریل در سه تکرار، نهال هایی با قطر یقه کوچک (3 میلی متر) و بزرگ (5 میلی متر) در عرصه هایی با پوشش کامل تمشک، پاک شده از پوشش تمشک (به شعاع 0.5 متر پیرامون نهال) و فاقد پوشش تمشک، کاشته شده و برای دو دوره رویش مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در پایان دوره رویشی یک ساله و دو ساله میزان زنده مانی و رویش طولی در نهال های با قطر یقه بزرگ تر بیشتر از نهال های با قطر یقه کوچک تر بود. زنده مانی در دوره رویشی یک ساله در عرصه های با پوشش تمشک و در دوره دوساله در عرصه های با پوشش تمشک و نیز پاک شده از پوشش تمشک بیشترین بود. اگرچه در هر یک از دوره های یک ساله و نیز دوساله، رویش طولی در پوشش های متفاوت تمشک فرقی نکرد اما رویش قطری در عرصه پاک شده از تمشک از بیشترین مقدار برخوردار بود. نتایج سال دوم نشان داد که نهال های با قطر یقه بزرگ تر زنده مانی و رویش طولی بزرگ تری را ایجاد کردند. همچنین رویش قطری نهال ها در عرصه پاک شده توسط تمشک بیشترین بود. نتایج دو سال تحقیق، نشان داد که در عرصه های اشغال شده توسط تمشک، کاشت نهال بلندمازو با قطر یقه بزرگ تر و حذف تمشک در اطراف نهال شرایط مناسبی برای استقرار آتی آن تأمین خواهد کرد.

۵کارآیی عکس های هوایی و تصاویر IKONOS در برآورد سطح تاج پوشش درختان خیابانی (مطالعه موردی منطقه 1 تهران)
اطلاعات انتشار: علوم و فنون منابع طبيعي، سال
تعداد صفحات: ۱۲
اطلاعات درباره ساختار جنگل شهری مانند ترکیب گونه ها و تراکم تاج پوشش، پیش نیازی برای برنامه ریزی، طراحی و مدیریت پوشش گیاهی شهر در مقیاس محلی و منطقه ای می باشد، به همین منظور در این تحقیق، روش های مختلف آماربرداری شامل آماربرداری صددرصد با استفاده از ترانسک های 15 متری و عکس های هوایی (مقیاس 1:8000) و تصاویر ماهواره IKONOS (توان تفکیک مکانی 1 متر) برای برآورد سطح تاج پوشش درختان خیابانی به طول یک کیلومتر در شهریور 1386 مورد مقایسه قرار گرفتند، تا روشی بهینه و مناسب برای برآورد تاج پوشش این درختان ارایه شود. در آماربرداری صددرصد که به عنوان مبنای مقایسه با روش های مختلف در نظر گرفته شد، سطح تاج درختان در هر ترانسکت 15 متری محاسبه شد. نتایج آزمون t جفتی نشان داد که نتایج حاصل از آماربرداری صددرصد و عکس هوایی (48\0,p=709\0,t=38(df = و تصویر ماهواره ای (38\0, p=887\0, t = 38(df = تفاوت معنی داری با هم ندارند. نتایج رگرسیون نشان داد که استفاده از عکس های هوایی (87\0=R2) و تصاویر IKONOS (62\0=R2) جهت برآورد تاج پوشش درختان خیابانی مناسب می باشند. هزینه صرف شده در آماربرداری صددرصد جهت برآورد سطح تاج پوشش درختان خیابانی به ترتیب 5\6 و 34 برابر هزینه صرف شده جهت برآورد آن در عکس های هوایی و تصاویر IKONOS می باشد، به طوری که هزینه صرف شده در عکس های هوایی نیز 5 برابر آن در تصاویر IKONOS می باشد. بنابراین بر اساس نتایج این تحقیق می توان پیشنهاد نمود که از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی بالا مانندIKONOS و Quickbird با صرف زمان و هزینه پایین جهت برآورد کلی سطح تاج پوشش درختان خیابانی و همچنین مدیریت بهینه آن ها در کلان شهرها استفاده شود تا بتوان از تغییرات این منابع با ارزش در دوره های کوتاه مدت آگاه شد.

۶بررسی آگاهی و بینش فنی دامداران در استفاده از مراتع ییلاقی استان ایلام مطالعه موردی: مراتع شهرستان ملکشاهی
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی، سال
تعداد صفحات: ۷
افزایش جمعیت و تقاضای زیاد مصرف مواد پروتئینی و لبنی به افزایش دام و تغییر در تعادل اکوسیستم منابع طبیعی کشور شده است. از جمله عوامل تغییر بهره وری از منابع ،نداشتن دانش لازم و کافی بهره برداران از مرتع می باشد. تحقیق حاضر در سال 33 در محدوده شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایلام انجام پذیرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی می باشد. در روش میدانی از پرسشنامه استفاده شد که دیدگاه بهره برداران و کارشناسان به کمک نرم افزار Spss مورد ارزیابی قرار گرفت. حجم نمونه کارشناسان 33 نفر و حجم نمونه آماری بهره برداران 033 نفر می باشد. روش نمونه گیری در بین بهره برداران بصورت تصادفی و در بین کارشناسان به علت کم بودن تعداد از روش سرشماری استفاده شد. نتایج نشان می دهد که دامداران تمایل به چرایمفرط و زودرس و هم چنین رها سازی دام در مرتع به دلیل هزینه کمتر، وقت و نیروی انسانی کمتر دارند. اکثریت دامداران از آگاهی و سواد بسیار کمی برخوردارند.پایین بودن سود انگیزه مهمی در کوچ خارج از فصل دامدار درمراتع ییلاقی و استفاده بیشتر از ظرفیت شده است.بنابراین جهت استفاده اصولی و بهره برداری لازم باید در سطح ارتقاء دانش و آگاهی بهره برداران جهت استفاده از این منابع خدادادی تلاش مضاعف و برنامه ریزی اصولی صورت گیرد

۷بررسی مشکلات مدیریت پایدار از دیدگاه بهره برداران در حوزه آبخیز سد چم گردلان ایلام مطالعه موردی: بهره برداران حوزه سد چم گردلان
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مدیریت پایدار در اغلب حوزه های آبخیز با محدوده های عرفی با ساختار نظام بهره برداران ارتباط دارد. در گذشته به دلیل ضوابط عرفی در مراتع و تناسب تقریبی جهت بهره برداری و تعداد دام عملاً در بخش مدیریت مشکلی نداشت. اما در حال حاضر به سبب مشکلات مدیریت مراتع کشور، شمار زیاد بهره برداران، تعداد زیاد دام و بهره برداری با بنیه مالی ضعیف، سرمایه گذاری و توسعه مراتع با چا لش مواجه است. این تحقیق در حوزه سد چم گردلان با مساحت 06381 هکتار و 9 سامان عرفی در سال 90 انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق بهره برداران حوزه سد می باشد که بر اساس فرمول کوکران جمع نمونه 021 نفر می باشند. روش جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی می باشد . در قسمت میدانی پرسشنامه طراحی و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت که آلفای کرونباخ 99 در صد می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. پس از اندازه گیری آمار توصیفی از آزمون فریدمن استفاده گردید و نتایج بیانگر این است که عواملی چون مدت توقف دام در مرتع، تعداد دام و چرای مفرط، نبود آگاهی لازم و نبود حمایت ها و تسهیلات دولتی بر مدیریت پایدار حوزه آبخیز تأثیر گذارند.

۸بررسی نقش مراتع بر درآمد بهره برداران حوزه سد چم گردلان مطالعه موردی :شهرستان ایلام
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
کشور ایران به دلیل دارا بودن شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص و وجود رشته کوههای البرز و زاگرس از دیرباز بسترمناسبی برای دامداری بوده است. با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه نقش اهمیت مرتع و درآمدهای حاصل از بهره برداری از تولیدات این منابع در اقتصاد خرد و کلان کشور را دریافت. هدف از انجام تحقیق شناخت هر چه بیشتر نقش و جایگاه این منابع تأمین علوفه دام آ و عوامل موثر بر افزایش میزان درآمد عشایر با بهره برداری اصولی می باشد. در این تحقیق تعداد دام، درآمد ناخالص، درآمد و هزینه های دامداری، درآمدهای حاصل از مرتع و مدت زمان بهره برداری از مرتع و انواع منابع تأمین نیازهای غذایی دام این بهره برداران مطالعه شد. این تحقیق به روش پیمایشی وابزار گرد آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه با قابلیت روایی و پایایی تأیید شده و به روش تصادفی از 011 خانواده بهره بردار حوزه آبخیز چم گردلان جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل از آنالیز یک طرفه و مقایسه میانگین چند دامنه دانکن استفاده شد. بر اساس نتایج سهم مرتع در درآمد خانواده بهره بردار حدود 57 درصد درآمد خالص دامداران است.نتایج نشان دهنده اتکای کامل عشایر و بهره برداران به مرتع از لحاظ اقتصادی و معیشتی است

۹بررسی نقش مراتع در توسعه پایدار مطالعه موردی: مراتع استان ایلام
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی، سال
تعداد صفحات: ۸
توسعه پایدار (sustainable development) به معنی مفهوم رفع نیازهای نسل حاضر بدون تخریب امکانات نسل آینده در برآورد نیازهایشان است با توجه به اینکه مراتع یکی از مهمترین منابعتوسعه پایدار کشور است که متأسفانه به دلایل متعدد در چند دهه اخیر به طور فزاینده در معرض نابودی و تخریب قرار گرفته است. این تخریب در بسیاری از موارد متأسفانه عملکرد معلول غیرمعقول و غیرعلمی انسان بوده است. یکی از مهمترین نقش های مراتع در توسعه پایدار که بعد زیست محیطی توسعه پایدار را آشکار می سازد، به این معنی مراتع قادرند جلوی بساری از واکنش های منفی طبیعت از جمله ریزش جوی شدید را بگیرندو همچنین مراتع از طریق ایجاد صنایع تبدیلی و جنبی می تواند در امر اشتغال زایی، تولید محصولات متنوع، ارزآوری و ایجاد تعادل های محلی و منطقه ای موثر باشند. بر این اساس در در این پژوهش به بررسی عوامل زیست محیطی مرتع بر توسعه پایدار پرداخته می شود. تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است که در آن برای بیان نقش زیست محیطی مراتع از منابع کتابخانه ای وآمار – استفاده شده است

۱۰تاثیر ضریب قدکشیدگی بر ویژگی های رویشی نهال جنگلکاری شده بلند مازو
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: علوم و فنون منابع طبيعي، سال
تعداد صفحات: ۸
به منظور بررسی تاثیر ضریب قدکشیدگی بر ویژگی های رویشی نهال بلندمازو (C.A.Meyer Quercus castaneifolia)، نهال های با ضریب قدکشیدگی کوچک (20±52) و بزرگ (42±133) به صورت طرح کاملا تصادفی در یک جنگل مخروبه جلگه ای کاشته شدند. نتایج آزمون t غیر جفتی در اواخر فصل رویشی دوم آشکار ساخت که زنده مانی نهال ها با ضریب قدکشیدگی کوچک (82%) و بزرگ (58%) به لحاظ آماری متفاوت بود. نهال های با ضریب قدکشیدگی کوچک تر، رویش طولی، قطر یقه و طول آخرین بند رویشی بیشتری نسبت به نهال های با ضریب قدکشیدگی بزرگ تر داشتند. بر اساس نتایج این تحقیق می توان بیان کرد که نهال های بلند مازو با ضریب قدکشیدگی کوچک تر به دلیل قطر یقه بزرگ تر و ریشه قوی تر، توانایی بیشتری برای جذب مواد غذایی دارند. بنابراین، جهت کاشت در نقاط احیایی جنگل های شمال، نهال های بلند مازو با ضریب قدکشیدگی کوچک تر می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

۱۱ارزیابی قابلیت تصاویرIKONOS در تهیه نقشه پوشش سبز شهری
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، سال
تعداد صفحات: ۱۵
می توانند اطلاعات مفیدی را برای IKONOS تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی بالا همانند مدیریت بهتر منابع زمینی تولید نمایند. برای اثبات این کارآیی لازم است تا پژوهش هایی در در IKONOS موضوع های مختلف انجام شود. در این پژوهش جهت ارزیابی کاربرد تصاویر ماهواره سال IKONOS تهیه نقشه نوع پوشش سبز شهری، از تصاویر چند طیفی و پانکروماتیک ماهواره 1384 منطقه یک تهران استفاده شد. پس از بررسی کیفیت داده ها، تصاویر به روش چند جملهای و با 0 پیکسل \ استفاده از نقاط کنترل زمینی و مدل رقومی ارتفاع با میانگین خطای ریشه مربعات کمتر از 2 تصحیح هندسی شدند. ادغام تصاویر چند طیفی با تصویر پانکروماتیک با استفاده از تکنیک مولفههای از طریق TNDVI و GNDVI ،VI ،NDVI اصلی انجام گرفت. شاخص های معروف گیاهی نظیر نسبت گیری باندها ایجاد گردیدند. با توجه به بازدیدهای زمینی، منطقه مورد مطالعه به 4 طبقه غیرجنگل، پهنبرگ، سوزنی برگ و چمن تقسیم شد. برای هر کلاسه تعدادی نقاط تعلیمی ( 20 درصد) و واقعیت زمینی ( 80 درصد) با استفاده از سیستم موقعیتیاب جهانی و عکسهای هوایی جمعآوری گردید. پس از انتخاب نمونه های تعلیمی از طریق معیارهای تفکیک واگرایی مناسبترین مجموعه 4 باندی به عنوان مناسب ترین باندهای لازم برای طبقهبندی انتخاب شدند. طبقهبندی به روش نظارت شده با استفاده الگوریتم حداکثر احتمال و روی مناسبترین باندها صورت گرفت. برای هر طبقه

۱۲پاسخ دوساله رشد و استقرار نهال بلند مازو در رقابت با تمشک در یک جنگل جلگه ای دخالت شده در کناره دریای خزر
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: فصلنامه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل، شانزدهم،شماره۲، ، سال
تعداد صفحات: ۱۶
به منظور بررسی زنده مانی و رشد نهال بلند مازو (.C.A.Meyer Quercus castaneifolia) در شرایط رقابت با گونه مهاجم تمشک، تحقیقی در یک جنگل جلگه ای دخالت شده حوزه شهرستان نور انجام شد. برای این مقصود، نهال هایی با قطر یقه کوچک (3 میلی متر) و بزرگ (5 میلی متر) در عرصه هایی با پوشش کامل تمشک، پاک شده از پوشش تمشک (به شعاع 5\0 متر پیرامون نهال) و فاقد پوشش تمشک، کاشته شدند و برای دو فصل رویش مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در پایان دروه رویشی یک ساله و دو ساله میزان زنده مانی، رویش طولی در نهال های با قطر یقه بزرگتر بیشتر از نهال های با قطر یقه کوچکتر بود. زنده مانی در دوره رویشی یک ساله در پوشش تمشک و در دوره دو ساله در پوشش تمشک و نیز پاک شده از پوشش تمشک بیشترین بود. اگر چه در هر یک از دوره های یک ساله و نیز دو ساله، رویش طولی در پوشش های متفاوت تمشک فرقی نکرد اما رویش قطری در عرصه پاک شده از تمشک از بیشترین مقدار برخوردار بود. نتایج سال دوم نشان داد که نهال های با قطر یقه بزرگتر زنده مانی و رویش طولی بزرگتری را تولید کردند. همچنین رویش قطری نهال ها در عرصه پاک شده از تمشک بیشترین بود. از نتایج دو سال تحقیق، جمع بندی می شود که در عرصه های اشغال شده از تمشک، کاشت نهال بلندمازو با قطر یقه قوی تر و حذف تمشک در اطراف نهال شرایط مناسبی برای استقرار آتی آن تامین خواهد کرد.

۱۳ارزیابی قابلیت تصاویر IKONOS در تهیه نقشه پوشش سبز شهری
اطلاعات انتشار: فصلنامه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل، هفدهم،شماره۲، ، سال
تعداد صفحات: ۱۶
تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی بالا همانند IKONOS می توانند اطلاعات مفیدی را برای مدیریت بهتر منابع زمینی تولید نمایند. برای اثبات این کارآیی لازم است تا پژوهش هایی در موضوع های مختلف انجام شود. در این پژوهش جهت ارزیابی کاربرد تصاویر ماهواره IKONOS در تهیه نقشه نوع پوشش سبز شهری، از تصاویر چند طیفی و پانکروماتیک ماهوارهIKONOS سال 1384 منطقه یک تهران استفاده شد. پس از بررسی کیفیت داده ها، تصاویر به روش چند جمله ای و با استفاده از نقاط کنترل زمینی و مدل رقومی ارتفاع با میانگین خطای ریشه مربعات کمتر از 2\0 پیکسل تصحیح هندسی شدند. ادغام تصاویر چند طیفی با تصویر پانکروماتیک با استفاده از تکنیک مولفه های اصلی انجام گرفت. شاخص های معروف گیاهی نظیر NDVI، VI، GNDVI و TNDVI از طریق نسبت گیری باندها ایجاد گردیدند. با توجه به بازدیدهای زمینی، منطقه مورد مطالعه به 4 طبقه غیرجنگل، پهن برگ، سوزنی برگ و چمن تقسیم شد. برای هر کلاسه تعدادی نقاط تعلیمی (20 درصد) و واقعیت زمینی (80 درصد) با استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی و عکس های هوایی جمع آوری گردید. پس از انتخاب نمونه های تعلیمی از طریق معیارهای تفکیک واگرایی مناسب ترین مجموعه 4 باندی به عنوان مناسب ترین باندهای لازم برای طبقه بندی انتخاب شدند. طبقه بندی به روش نظارت شده با استفاده الگوریتم حداکثر احتمال و روی مناسب ترین باندها صورت گرفت. برای هر طبقه تعداد زیادی نقاط به عنوان نقاط واقعیت زمینی با استفاده از سیستم GPS جمع آوری گردیدند. ارزیابی صحت نتایج طبقه بندی با استفاده از نقاط کنترل زمینی صورت گرفت. نتایج ارزیابی صحت نشان داد که میزان صحت کلی و ضریب کاپا به ترتیب 87 درصد و 80\0 می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده طبقات غیرجنگل، پهن برگ، سوزنی برگ و چمن به ترتیب 59 درصد، 17 درصد، 23 درصد و 1 درصد سطح منطقه را به خود اختصاص داده اند. بر اساس نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که داده های ماهواره IKONOS با انتخاب باندهای مناسب جهت تهیه نقشه پوشش سبز اراضی و نقشه گستره جنگل های شهری دارای کارآیی مناسبی می باشند و از آن می توان به عنوان ابزاری مناسب در مدیریت و برنامه ریزی بهینه پوشش سبز شهری در دوره های مختلف زمانی استفاده نمود.

۱۴رابطه ی بین برخی از متغیرهای محیطی با روند گسترش بیماری ذغالی در درختان بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A. Mey)
اطلاعات انتشار: مجله تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران، سيزدهم،شماره۱(پياپي ۲۵)، ، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در سال های اخیر شیوع بیماری ذغالی ناشی از قارچ Biscogniauxia mediterranea (De Not.) Kuntze،در جنگل های بلوط ایران در حال گسترش است. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین برخی از متغیرهای محیطی بر روند اپیدمی بیماری ذغالی در دوره زمانی یکساله (1393–1392) در درختان بلوط بلندمازو در پارک جنگلی قرق در استان گلستان انجام شد. برای این منظور، وضعیت سلامت 385 اصله درخت در هفت ترانسکت با 102 گره بررسی شد. نتایج نشان داد که 8\25، 4\14 و 8\59 درصد درختان نمونه برداری شده به ترتیب سالم، کاملاً خشک و دارای درجات مختلف آلودگی به بیماری ذغالی بودند. میزان آلودگی و افزایش شدت خسارت در درختان قطور بیشتر از درختان جوان است، با وجود این میزان مرگ و میر در درختان جوان بالاتر بود. در مجموع، میزان مرگ و میر و آلودگی درختان بلندمازو در منطقه مورد مطالعه به ترتیب 5\1 و 5\49 درصد در سال می باشد. علاوه بر این نتایج نشان داد که ارتفاع از سطح دریا و شیب زمین از عوامل موثر بر چگونگی توزیع شدت و میزان آلودگی بیماری ذغالی هستند. شیوع بیماری ذغالی، اثرات مخربی بر ساختار جنگل های بلوط دارد به طوری که تحت تاثیر متغیرهای محیطی قرار می گیرد. در نهایت، تهیه مدل های اپیدمی بیماری، نیاز به درک درستی از چگونگی اثرگذاری متغیرهای محیطی بر تعامل میزبان– پاتوژن، دارد و یافته های این پژوهش می تواند الگوی مناسبی برای مدیریت و کنترل بیماری ذغالی فراهم کند و برای حفاظت و احیاء اکوسیستم های جنگلی به کار گرفته شود.

۱۵بررسی رابطه خصوصیات میزبان با وقوع و شدت بیماری ذغالی در جنگل های بلوط بلندمازو استان گلستان
اطلاعات انتشار: مجله جنگل ايران، هشتم،شماره۲، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۳
بیماری ذغالی یکی از عوامل خشکیدگی بلوط در جنگل­های ایران است، ولی اطلاعات دقیقی درباره خطر و تهدیدهای آن در کشور وجود ندارد. بنابراین با هدف ارزیابی رابطه شدت بیماری ذغالی با خصوصیات میزبان (قطر برابرسینه، موقعیت تاج و طول تنه)، داده­های 385 درخت بلوط بلندمازو در قالب نمونه­برداری یک چهارم نقطه مرکزی در پارک جنگلی قرق جمع­آوری و بر اساس وضعیت سلامت در پنج کلاسه سالم، ضعیف، متوسط، شدید و خشک شده گروه­بندی شد. برای تجزیه وتحلیل داده­ها از برازش رگرسیون پواسون، تجزیه واریانس یکطرفه و کروسکال – والیس و آزمون دانکن در نرم افزار R استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده­ها حاکی از آن است که شدت بیماری با قطر برابرسینه و موقعیت تاج رابطه معنی­داری دارد، ولی با مشخصه طول تنه رابطه معنی­دار ندارد. نتایج برازش رگرسیون پواسون نشان داد که به طور متوسط با افزایش 013\2=(7\0)exp= سانتی متر قطر برابرسینه، انتظار می­رود سطح کلاس خسارت یک درجه افزایش یابد. همچنین بیشترین درصد وقوع و شدت بیماری در درختان دارای قطر بیش از 35 سانتی­متر و درختان دارای موقعیت تاج میانه رخ داد. به طور کلی می­توان نتیجه­گیری کرد که خصوصیات فردی درختان می­تواند بر شدت و همه­گیری بیماری ذغالی در درختان بلندمازو موثر باشد. تهیه مدل های همه­گیری بیماری ذغالی نیازمند درک بهتر چگونگی اثرگذاری خصوصیات میزبان بر شدت و پراکنش این بیماری در عرصه­های طبیعی است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۵ از میان ۱۵ نتیجه