توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی متغیرهای شخصیتی ، شناختی ، سازمان و زیستی – جسمانی به عنوان پیش بین های حادثه دیدگی در کارکنان صف شرکت فولاد خوزستان
اطلاعات انتشار: دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی، سال
تعداد صفحات: ۱۹
پژوهش حاضر ویژگیهای شخصیتی ، نارساییهای شناختی ، متغییرهای سازمانی و زیستی – جسمانی را به عنوان پیش بین های حادثه دیدگی در کارگران یک شرکت در اهواز بررسی کرده است . نمونه اصلی پژوهش شامل 189 کارگر حادثه دیده (طی 5 سال گذشته) و 189 کارگر حادثه ندیده و در نمونه اعتبار یابی پژوهش شامل 82 کارگر حادثه دیده و 81 کارگر حادثه ندیده بودند .برای انتخاب نمونه از گروههای حادثه دیده و حادثه ندیده از روش انتخاب تصادفی ساده استفاده شد. کارگران حادثه دیده و حادثه ندیدهء نمونهء اصلی پژوهش ، به وسیلهء پرسشنامهء شخصیتی پنج بعد بزرگ (به جزء گشاده ذهنی ) ، پرسشنامهء نارساییهای شناختی ، متغیرهای سازمانی و ویژگیهای زیستی – جسمانی مورد سنجش قرار گرفتند و به منظور ناشناس ماندن هویت آزمودنیها از کسب اطلاعات جمعیت شناختی پرهیزشد. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از روش تحلیل تمیز، تحلیل واریانس چند متغیری و در بخش اعتبار یابی از همبستگی پیرسون و تحلیل عوامل استفاده شد . نتایج به دست آمده از کاربرد معادلهء تابع ممیز ، فرضیهء پژوهش را تایید کرد . به بیان دیگر ، از روی ویژگیهای شخصیتی ، شناختی ، سازمانی و زیستی – جسمانی می توان احتمال حادثه دیدگی در کارکنان صف را پیش بینی کرد . نتایج به دست آمده و مدل حاصل از این پژوهش به اجمال در این مقاله و به تفصیل در پایان نامه مورد بحث قرار گرفته است.

۲طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب – منطقه اهواز
اطلاعات انتشار: دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی، سال
تعداد صفحات: ۲۹
الگویی از پیشامدها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی طراحی و روی یک نمونه 652 نفری از کارکنان شرکت ملی نفت ملی مناطق نفتخیز جنوب – منطقه اهواز آزموده شد. الگوی پیشنهادی انگیزش شغلی پنج لایه را در بر می گیرد که از لایه اول تا پنجم به ترتیب شامل پیشامدهای دور (صفات انگیزشی ، محدودیت های رویه ای و دشواری هدف ) ، پیشامدهای نزدیک (اخلاق کار اسلامی ، خشنودی از درآمد ، نیازهای اساسی روانشناختی ، خودکارآمدی ، ویژگی های شغل ، امنیت شغلی )، متغیر انگیزش شغلی ، پیامدهای نزدیک(خشنودی شغلی ،دلبستگی شغلی ، تعهد سازمانی ، تلاش و قصد ترک شغل ) و پیامدهای دور (عملکرد شغلی و فشار روانی شغلی ) می باشد . ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش تحلیلی عاملی تأییدی(CFA) و الگویابی معادله ساختاری (SEM) براساس نرم افزارAmos ویراست 7 انجام گرفت . جهت آزمودن اثرهای واسطه ای و تعیین معنی داری آنها از روش بارون و کنی (1986) و آزمون سوبِل (1982) استفاده گردید. گرچه تحلیل های SEM برازندگی الگو را با داده ها مورد حمایت قرار دادند ، اما برخی از شاخص های برازندگی حاکی از آن بودند که الگو نیاز به بهبود دارد . در نتیجه ، با حذف مسیرهای غیر معنی دار و اضافه نمودن چند مسیر جدید به برازندگی بسیار خوب الگوی نهایی با داده ها دست یافتیم . پیامدها و پیشنهادها در رابطه با سیستم های انگیزشی مورد بحث قرار می گیرند.


۳بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی و عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه
اطلاعات انتشار: مجله علوم تربيتي و روانشناسي، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (ويژه روانشناسي)، سال
تعداد صفحات: ۱۸
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی و عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر ایلام می پردازد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر ایلام و نمونه آن را 60 نفر از این دانش آموزان که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شده اند، تشکیل می دهند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ، مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت و راهنمای آموزش مهارتهای زندگی. طرح پژوهش، از نوع طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه است. پس از انتخاب تصادفی گروههای آزمایشی و گواه، ابتدا بر روی هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردید، سپس مداخله آزمایشی (آموزش مهارتهای زندگی) اجرا گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. نتایج این پژوهش نشان می دهند که آموزش مهارتهای زندگی، موجب افزایش سلامت روانی و عزت نفس دانش آموزان دختر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه می شود.

۴بررسی تاثیر آموزش جرات ورزی بر مهارتهای اجتماعی، اضطراب اجتماعی و ابراز وجود در دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه
اطلاعات انتشار: مجله علوم تربيتي و روانشناسي، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (ويژه روانشناسي)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش جرات ورزی بر مهارتهای اجتماعی، اضطراب اجتماعی و ابراز وجود در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستانی پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر سال اول دبیرستانهای شیراز است که از میان آنها 60 نفر به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه 30 نفری آزمایشی و گواه گمارده شدند. ابزارهای مورد استفاده عبارتند از پرسشنامه ابراز وجود، مقیاس درجه بندی میلر و ایسلر و پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند. برای اجرای پژوهش از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. نتایج تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری نشان دادند که آموزش جرات ورزی باعث افزایش مهارتهای اجتماعی، ابراز وجود و کاهش اضطراب اجتماعی می شود.

۵بررسی همه گیرشناسی مصرف سیگار در کارکنان ادارات دولتی اهواز و مقایسه اثربخش روشهای رفتاری، رفتاری – آموزشی و رفتاری – دارویی در ترک سیگار با کنترل سن، مدت زمان مصرف و هیجان خواهی
اطلاعات انتشار: مجله علوم تربيتي و روانشناسي، بهار و تابستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۲-۱، سال
تعداد صفحات: ۲۴
پژوهش حاضر از دو بخش همه گیرشناسی و ترک سیگار تشکیل شده است. ابتدا میزان شیوع استعمال سیگار در کارکنان ادارات دولتی بررسی شد و سپس اثربخشی چند روش ترک سیگار مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند. روش تحقیق مرحله اول، میدانی و مرحله دوم، آزمایشی میدانی بود. جمعیت پژوهشی، کارکنان ادارات و سازمانهای غیر صنعتی دولتی شهر اهواز بود. در این پژوهش از دو نمونه همه گیرشناسی و نمونه ترک استفاده شده است. نمونه همه گیر شناسی شامل 1334 نفر(1089 مرد و 245 زن) بود که بین 26 اداره دولتی به طور تصادفی انتخاب شدند. نمونه دوم شامل135 آزمودنی بود که از بین داوطلبان ترک سیگار، انتخاب و به طور تصادفی در یکی از 5 گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. این گروهها عبارتند از: 1) رفتاری 2) رفتاری – آموزشی 3) رفتاری – دارویی 4) دارونما و 5) فهرست انتظار. در این تحقیق سه متغیر سن – سالهای مصرف سیگار و هیجان خواهی کنترل شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل یک پرسشنامه حاوی سوالات همه گیرشناسی و مقیاس هیجان خواهی آرنت (1994) بودند. آزمودنیها در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یکماهه، ازلحاظ تعداد مصرف روزانه سیگار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج مرحله همه گیرشناسی نشان داد که 23% کارکنان مرد و 2\1% کارکنان زن به طور متوسط روزی 9 نخ سیگار مصرف می کنند و میانگین سن شروع مصرف سیگار 9\20 سالگی است. نتایج مرحله ترک نشان داد که روش رفتاری تاثیر معنی داری در ترک سیگار نداشت، ولی روشهای – آموزشی و رفتاری – دارویی تقریبا به یک اندازه باعث ترک سیگار شدند. متغیرهای سن، سالهای مصرف و هیجان خواهی نقش تعیین کننده ای در کاهش مصرف سیگار نداشتند.

۶رابطه مراحل رشد روانی – اجتماعی اریکسون با سلامت روانی در سالمندان استان خوزستان
اطلاعات انتشار: مجله علمي پزشكي جندي شاپور، زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۴ (مسلسل ۵۵)، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مراحل رشد روانی – اجتماعی اریکسون با سلامت روانی در سالمندان شهرهای مختلف استان خوزستان است.روش بررسی: برای نیل به هدف مزبور، از سیاهه 600 خانوار موجود در رایانه اداره مرکزی آمار تهران که حاوی سالمندان مسن تر از 65 سال بود، یک نمونه مشتمل بر 469 سالمند (237 زن و 232 مرد) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. سپس، افراد سالمند به وسیله مقیاس تجدید نظر شده مراحل رشد روانی – اجتماعی اریکسون (MEPSI) و فهرست تجدید نظر شده 90 نشانه ای (SCL–90–R) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و روش همبستگی استفاده شد.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان دادند که بین مراحل رشد روانی – اجتماعی و جنبه های مختلف سلامت روانی سالمندان استان خوزستان همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد.نتیجه گیری: حل موفقیت آمیز تعارضات مربوط به مراحل رشد روانی – اجتماعی اریکسون با سلامت روانی سالمندان رابطه مثبت دارد.

۷بررسی تاثیر روش اجتماع پژوهشی بر پرورش مهارت های استدلال در دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی
اطلاعات انتشار: مطالعات برنامه درسي، زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۲۸
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارت های استدلال در دانش آموزان دختر پایه سوم یکی از مدارس راهنمایی اهواز بود. نمونه این پژوهش شامل 60 دانش آموز دختر بود که به روش نمونه گیری تصادفی از میان دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها «آزمون مهارت های استدلال نیوجرسی» (NJTRS) است که توسط مرعشی و نمازکار ترجمه و مورد پایایی سنجی و اعتباریابی قرار گرفت. ضمنا برای بررسی فرضیه پژوهش از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. فرضیه آزمایی و تحلیل داده ها نشان دادند که اجرای روش اجتماع پژوهشی در کلاس درس بر پرورش مهارت های استدلال دانش آموزان دختر موثر واقع می شود. یافته های پژوهش حاضر موید نتایج پژوهش های انجام گرفته شده در داخل و خارج کشور است.

۸بررسی متغیرهای شخصیتی، شناختی، سازمانی و زیستی – جسمانی به عنوان پیش بین های حادثه دیدگی در کارکنان یک شرکت در اهواز
اطلاعات انتشار: مجله علوم تربيتي و روانشناسي، بهار و تابستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۱-۲ (ويژه نامه روان شناسي)، سال
تعداد صفحات: ۳۰
پژوهش حاضر ویژگی های شخصیتی، نارسایی های شناختی، متغیرهای سازمانی و زیستی – اجتماعی را به عنوان پیش بین های حادثه دیدگی در کارگران یک شرکت در اهواز بررسی کرده است. نمونه اصلی پژوهش شامل 189 کارگر حادثه دیده (طی 5 سال گذشته) و 189 کارگر حادثه ندیده و نمونه اعتبار یابی پژوهش شامل 82 کارگر حادثه دیده و 81 کارگر حادثه ندیده بودند. برای انتخاب نمونه از گروههای حادثه دیده و حادثه ندیده از روش انتخاب تصادفی ساده استفاده شد. کارگران حادثه دیده و حادثه ندیده نمونه اصلی پژوهش، به وسیله پرسشنامه شخصیتی پنج بعد بزرگ (به جز گشاده ذهنی)، پرسشنامه نارسایی های شناختی، متغیرهای سازمانی و ویژگی های زیستی – جسمانی مورد سنجش قرار گرفتند و به منظور ناشناس ماندن هویت آزمودنی ها از کسب اطلاعات جمعیت شناختی پرهیز شد. در این پژوهش، برای تحلیل داده ها از روش تحلیل تمیز، تحلیل واریانس چند متغیری و در بخش اعتباریابی از همبستگی پیرسون و تحلیل عوامل استفاده شد. نتایج به دست آمده از کاربرد معادله تابع ممیز، فرضیه پژوهش را تایید کرد. به بیان دیگر، از روی ویژگی های شخصیتی، شناختی، سازمانی و زیستی – اجتماعی می توان احتمال حادثه دیدگی در کارکنان صف را پیش بینی کرد. نتایج به دست آمده و مدل حاصل از این پژوهش به اجمال در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

۹بررسی شیوع کودک آزاری و پیش بینی این متغیر از طریق سلامت عمومی والدین، سازگاری، عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموز و متغیرهای جمعیت شناختی در دانش آموزان دختر آزاردیده و عادی دوره راهنمایی شهر اهواز
اطلاعات انتشار: مجله علوم تربيتي و روانشناسي، بهار و تابستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۱-۲ (ويژه نامه روان شناسي)، سال
تعداد صفحات: ۲۸
در پژوهش حاضر میزان شیوع کودک آزاری در دخترهای دوره راهنمایی شهر اهواز بررسی شده است. همچنین، سلامت عمومی والدین، سازگاری، عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموز  و متغیرهای جمعیت شناختی خانواده به عنوان پیش بین های کودک آزاری در دانش آموزان دختر آزار دیده و عادی دوره راهنمایی شهر اهواز بررسی شده است. فرضیه کلی تحقیق عبارت بود از: ترکیب خطی سلامت عمومی والدین، سازگاری، عزت نفس و عملکرد تحصیلی دخترهای دوره راهنمایی و ویزگی های جمعیت شناختی خانواده کودک آزاری را پیش بینی می کند. در این پژوهش سه نوع نمونه، 350 نفر در مرحله اعتباریابی، 2000 نفر در مرحله شیوع و 400 نفر (200 نفر آزاردیده و 020 نفر عادی)، در مرحله آزمون فرضیه ها، شرکت داشتند، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه های ضربه کودکی (CTQ)، سلامت عمومی (GHQ)، سازگاری دانش آموز (SAI)، عزت نفس کویر اسمیت و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی محقق ساخته می باشند. از معدل نیز به عنوان ملاک عملکرد تحصیلی استفاده شد. برای تحلیل داده ها علاوه بر روش های آماری توصیفی، روش تحلیل ممیز نیز به کار رفت. بر اساس نتایج حاصل، حدود 18 درصد آزمودنی ها در معرض کودک آزاری بالاتر از متوسط قرار گرفته اند. همچنین، کودک آزاری را می توان از روی متغیرهای سلامت عمومی والدین، سازگاری، عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموز و متغیرهای جمعیت شناختی پیش بینی نمود.

۱۰بررسی روابط ساده و چندگانه هدف های چهارگانه پیشرفت با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان های شهرستان ایذه
اطلاعات انتشار: مجله علوم تربيتي و روانشناسي، بهار و تابستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۱-۲ (ويژه نامه روان شناسي)، سال
تعداد صفحات: ۱۸
در این پژوهش روابط ساده و چند گانه هدف های چهارگانه پیشرفت با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان های شهرستان ایذه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه این تحقیق شامل 381 دانش آموز بودند که به صورت تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از خرده مقیاس های اهداف تبحرگرا، عملکرد گرا و عملکرد گریز از مجموعه الگوهای یادگیری سازگار (PALS)، خرده مقیاس هدف تبحرگریز از مجموعه مقیاس های اهداف پیشرفت اندرو، الیوت، هولی و مک گرگور (2001) و همچنین پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز به عنوان ابزارهای تحقیق استفاده شده است. بررسی نتایج حاصل نشان داد که بین هدف تبحرگرا و اضطراب امتحان همبستگی منفی معنی دار، بین هدف تبحرگریز و اضطراب امتحان همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد و بین اهداف عملکرد گرا و عملکرد گریز با اضطراب امتحان همبستگی معنی داری وجود ندارد. در ضمن هر چهار متغیر اهداف تبحرگرا، تبحر گریز، عملکرد گرا و عملکرد گریز با عملکرد تحصیلی همبستگی مثبت دارد. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر، نشان داد که ضریب چند متغیری برای ترکیب خطی متغیرهای اهداف چهارگانه پیشرفت با اضطراب امتحان دانش آموزان معنی دار است. ضمنا، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرهای اهداف چهارگانه پیشرفت به عنوان متغیرهای پیش بین، تنها متغیرهای اهداف تبحرگرا و تبحرگریز پیش بینی کننده اضطراب امتحان و متغیرهای اهداف تبحرگرا و عملکرد گریز پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی می باشند.

۱۱بررسی رابطه علی جنسیت، عملکرد قبلی ریاضی، منابع خودکارآمدی ادراک شده ریاضی، هدف گذاری، باورهای خودکارآمدی ریاضی و سبکهای اسنادی با عملکرد بعدی ریاضی در دانش آموزان سال دوم دبیرستانهای شهر اهواز
اطلاعات انتشار: مجله علوم تربيتي و روانشناسي، پاییز, دوره  ۱۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۳۶
هدف این تحقیق بررسی رابطه علی جنسیت، عملکرد قبلی ریاضی، منابع خودکارآمدی ادراک شده ریاضی، هدف گذاری، باورهای خودکارآمدی ریاضی و سبکهای اسنادی با عملکرد بعدی ریاضی در دانش آموزان سال دوم دبیرستانهای شهر اهواز بود. 390 دانش آموز (192 پسر و 198 دختر) کلاسهای دوم دبیرستان رشته های ریاضی – فیزیک و علوم تجربی که ریاضی (2) را گذارنده بودند و در زمان انجام پژوهش ریاضی (3) را می گذرانند به صورت تصادفی چند مرحله ای از بین دبیرستانهای نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه منابع خودکارآمدی ادراک شده ریاضی، مقیاس باورهای خودکارآمدی ریاضی، مقیاس هدف گذاری، پرسشنامه سبکهای اسنادی و نمره قبلی و بعدی ریاضی استفاده شده است. نتایج ضرایب پایایی آلفای کرونباخ (و تنصیف) رضایتبخش بودند. در این تحقیق جهت تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)و تحلیل ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش، مدل پیشنهادی تحلیل مسیر، رابطه علی جنسیت، عملکرد قبلی ریاضی، منابع خودکارآمدی ادراک شده ریاضی، هدف گذاری، باورهای خودکارآمدی ریاضی و سبکهای اسنادی با عملکرد بعدی ریاضی در دانش آموزان سال دوم دبیرستانهای شهر اهواز، برازنده داده ها بود و بیان می کند این مدل در جامعه موجه است. گر چه مدل مناسب داده ها بود ولی چند مسیر آن معنی دار نبود و به اصلاحاتی دست زده شد و مسیرهای غیرمعنی دار حذف شدند. نتایج نشان دادند که مدل اصلاح شده بر مدل اصلی ارجحیت دارد. از نه فرضیه مستقیم، فرضیه (7)، یعنی رابطه هدف گذاری با عملکرد بعدی ریاضی معنی دار نبود و فرضیه (9)، یعنی رابطه باورهای خودکارآمدی ریاضی با عملکرد بعدی ریاضی به صورت منفی معنی دار بود که با فرضیه های مدل پیشنهادی تحلیل مسیر تحقیق هماهنگ نبودند.

۱۲بررسی روابط ساده، چندگانه و تعاملی متغیرهای مهم محیطی، نگرشی، شخصیتی و عاطفی با رفتارهای نابارور در محیط کار در کارکنان یک شرکت صنعتی
اطلاعات انتشار: مجله علوم تربيتي و روانشناسي، بهار, دوره  ۱۵ , شماره  ۱ (ويژه نامه روان شناسي)، سال
تعداد صفحات: ۲۸
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه متغیرهای مهم محیطی (عدالت سازمانی، تعارض بین فردی در محیط کار و قیود سازمانی)، نگرشی (خشنودی شغلی)، شخصیتی (عصبیت، برونگرایی، بازبودن، توافق، وظیفه شناسی، اضطراف صفت و خشم صفت) و عاطفی (عواطف مثبت و عواطف منفی) با رفتارهای نابارور در محیط کار انجام شد. به این منظور، 546 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی با روش تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های تحقیق توسط آنان تکمیل گردید. نتایج نشان دادند که چهار بعد عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای، بین فردی و اطلاعاتی)، خشنودی شغلی، برون گرایی، توافق، وظیفه شناسی و عواطف مثبت، با هر دو رفتار نابارور فردی و سازمانی رابطه منفی دارند. افزون بر این،‌ متغیرهای تعارض بین فردی در محیط کار، قیود سازمانی، عصبیت، اضطراب صفت و خشم صفت با این رفتارها رابطه مثبت دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان دادند که کلیه متغیرهای پیش بین، 22 درصد واریانس رفتارهای نابارور فردی و 29 درصد واریانس رفتارهای نابارور سازمانی را تبیین می کنند. نتایج تحلیل رگرسیون تعدیل کننده نشان دادند که ویژگی های شخصیتی (اضطراب صفت، خشم صفت، توافق جویی و وظیفه شناسی) رابطه بین متغیرهای محیطی (تعارض بین فردی و عدالت توزیعی) و رفتارهای نابارور فردی و سازمانی را تعدیل می کنند. به عبارت دیگر، رابطه بین متغیرهای محیطی و رفتارهای نابارور در افراد واجد اضطراب و خشم صفت بالا بیشتر از این رابطه در افراد واجد اضطراب و خشم صفت پایین بود. همچنین، رابطه بین متغیرهای محیطی و رفتارهای نابارور در افراد واجد توافق جویی و وظیفه شناسی پایین بیشتر از این رابطه در افراد واجد توافق جویی و وظیفه شناسی بالا بود. اما بر خلاف انتظار، ویژگی های شخصیتی، رابطه بین قیود سازمانی و رفتارهای نابارور را تعدیل نکردند.

۱۳مقایسه دانش آموزان دختر و پسر گروههای سنی 7\5 و 10\5 ساله دبستانهای زاهدان از لحاظ نگهداری ذهنی عدد، توده ، طول و حجم
اطلاعات انتشار: علوم تربيتي و روانشناسي، سال
تعداد صفحات: ۱۸

۱۴بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش بین های بروز استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران
اطلاعات انتشار: دست آوردهاي روانشناختي (علوم تربيتي و روان شناسي)، پاييز و زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۳۴
پژوهش حاضر به بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش بین های بروز استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز پرداخته است. آزمودنی های این پژوهش را 204 دانشجوی عادی و 197 دانشجوی استعدادهای درخشان تشکیل می دهند، که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از بین دانشجویان عادی و استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران انتخاب شدند و به وسیله 5 مقیاس، شامل: آزمون هوشی کتل، آزمون خلاقیت عابدی، فرم کوتاه مقیاس شخصیتی نئو، آزمون هوش هیجانی بار – آن و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری مورد سنجش قرار گرفتند. در این پژوهش، برای تحلیل داده ها از روش تحلیل ممیز استفاده شده است. نتیجه های به دست آمده نشان داد، به جز هوش شناختی، متغیرهای هوش هیجانی، خلاقیت، شخصیت و راهبردهای انگیزشی یادگیری، و همچنین ترکیب خطی این متغیرها، پیش بین های بروز استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهیدچمران می باشند.

۱۵تاثیر آموزش فرآیند حل مساله خلاق (CPS) بر تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشحویان دانشگاه شهید چمران اهواز
اطلاعات انتشار: دست آوردهاي روانشناختي (علوم تربيتي و روان شناسي)، پاييز و زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۳۴
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی فرایند حل مساله خلاق (CPS)، به عنوان یک راهبرد آموزشی، بر افزایش تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشجویان دانشگاه شهید چمران بود. آموزش فرایند CPS (با استفاده از دوازده تکنیک خلاقیت در دو دوره تفکر خلاق و انتقادی) به عنوان متغیر مستقل و تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری به عنوان متغیرهای وابسته بودند. پژوهش حاضر یک طرح آزمایش میدانی با پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه های تفکر علمی لیانگ و همکاران، خلاقیت عابدی و نوآوری کولز و واندن بروک بودند. نمونه پژوهش شامل 60 دانشجوی پسر و دختر دوره کارشناسی، دانشگاه شهید چمران در سال تحصیلی 88–1387 بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. قبل از آموزش فرایند CPS از هر دو گروه آزمایش و گواه پیش آزمون های تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری گرفته شد. سپس، به گروه آزمایش فرایند CPS آموزش داده شد و به گروه گواه هیچ آموزشی ارایه نشد. پس از اتمام دوره آموزشی بلافاصله از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. در نهایت، پس از 6 هفته از اتمام دوره آموزشی دوباره از هر دو گروه آزمون های تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری، به عنوان پیگیری، گرفته شد. نتیجه تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) نشان داد که آموزش فرایند CPS باعث افزایش معنی دار تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشجویان می شود. همچنین، نتیجه تحلیل کوواریانس چند متغیری با سنجش های تکراری نشان داد که اثر آموزش فرایند CPS در طول زمان بر تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری دانشجویان اثر پایدار دارد.

۱۶بررسی شیوع کودک آزاری و پیش بینی این متغیر از طریق سلامت عمومی والدین سازگاری عزت نفس وعملکرد تحصیلی دانش آموز ومتغیرهای جمعیت شناختی در دانش آموزان دختر آزار دیده و عادی دوره راهنمایی شهر اهواز
اطلاعات انتشار: علوم تربيتي و روانشناسي، سال
تعداد صفحات: ۲۸

۱۷بررسی متغیر های شخصیتی شناختی سازمانی و زیستی – جسمانی به عنوان پیش بین های حادثه دید گی در کارکنان یک شرکت در اهواز
اطلاعات انتشار: علوم تربيتي و روانشناسي، سال
تعداد صفحات: ۳۰

۱۸شناسایی عوامل موثر بر فرار دختران و بررسی رابطه این عوامل با اختلالات روانی آنان در استان خوزستان
اطلاعات انتشار: رويكردهاي نوين آموزشي، سال
تعداد صفحات: ۱۶

۱۹روابط علی عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجی گری خود کارآمدی برای یادگیری و مسوولیت پذیری در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر اهواز
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي آموزش و يادگيري (دانشور رفتار)، بهار و تابستان, دوره  ۱۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۲۴
هدف پژوهش حاضر، آزمایش برازندگی مدل پیشنهادی معادلات ساختاری روابط مستقیم و غیر مستقیم، عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجی گری خودکارآمدی برای یادگیری و مسوولیت پذیری ادراک شده برای یادگیری در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر اهواز است. این پژوهش در دو مرحله؛ مطالعه مقدماتی و اصلی انجام شد. هدف مطالعه مقدماتی، بررسی ویژگی های روان سنجی (پایایی و روایی) پرسشنامه ها بود. در این مرحله از تحقیق 130 دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی از بین نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز برای تکمیل پرسشنامه ها به صورت تصادفی چند مرحله ای، انتخاب شدند. در مرحله اول، پایایی و روایی ابزارها مورد بررسی قرار گرفت و در مرحله دوم تحقیق نیز 400 دانش آموز (200 دختر و 200 پسر) دبیرستانی شهر اهواز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به منظور آزمون فرضیه ها و برازش مدل پیشنهادی، انتخاب شدند. بر اساس نتایج پژوهش، مدل پیشنهادی معادلات ساختاری روابط علی متغیرهای مذکور، از برازش قابل قبولی برخوردار بود. با وجود این، برای این که مدل مذکور به طور مناسبی با داده ها برازش یابد، اصلاح مدل و حذف مسیرهای غیر معنی دار، ضروری به نظر می رسید. اکثر شاخص های برازندگی از انطباق کامل مدل اصلاح شده با داده ها حکایت داشت. در مدل پیشنهادی پژوهش، بین مسیرهای مستقیم عملکرد تحصیلی قبلی و بعدی، عملکرد تحصیلی قبلی و خودکارآمدی برای یادگیری، عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه، انجام تکالیف خانه و خودکارآمدی برای یادگیری، انجام تکالیف خانه و عملکرد تحصیلی بعدی، خودکارآمدی برای یادگیری و عملکرد تحصیلی بعدی، رابطه معنی دار مشاهده شد ولی مسیرهای مربوط به مسوولیت پذیری، معنی دار نبودند.

۲۰بررسی ویژگیهای شخصیتی، مهارتهای اجتماعی، سبکهای دلبستگی و ویژگیهای جمعیت شناختی به عنوان پیش بینهای موفقیت و شکست رابطه زناشویی در زوجهای متقاضی طلاق و عادی در اهواز
اطلاعات انتشار: علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز، سال
تعداد صفحات: ۳۰

۲۱بررسی تاثیر آموزش جرات ورزی برمهارتهای اجتماعی؛اضطراب اجتماعی و ابزار وجود در دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه
اطلاعات انتشار: علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۲۲بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر
اطلاعات انتشار: دست آوردهاي روان شناختي، سال
تعداد صفحات: ۲۴

۲۳تاثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی–انطباقی\غیرانطباقی، رفتاری–انطباقی\غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر
اطلاعات انتشار: دست آوردهاي روان شناختي، سال
تعداد صفحات: ۳۲
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی–انطباقی، شناختی–غیرانطباقی، رفتاری–انطباقی و رفتاری–غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر بود. آموزش انگیزش تحصیلی (طی 16 جلسه آموزشی) به عنوان متغیر مستقل و خوداثربخشی، تبحرگرایی، ارزش‌گذاری، پایداری، برنامه‌ریزی، مدیریت تکلیف، اضطراب، اجتناب از شکست، کنترل نامطمین، خودناتوان‌سازی، عدم التزام تحصیلی و عملکرد تحصیلی به عنوان متغیرهای وابسته بودند. پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی میدانی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه انگیزش و التزام تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی مارتین، پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودگردان زیمرمن و مارتینز–پونز و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری ایکلس بودند. نمونه پژوهش شامل 60 دانش‌آموز پسر سال دوم دبیرستانی شهر بوشهر در سال تحصیلی 88–1387 بود، که با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌یی انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. نتیجه‌ی تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) نشان داد که آموزش انگیزش تحصیلی باعث افزایش معنی‌دار خوداثربخشی، تبحرگرایی، ارزش‌گذاری، پایداری، مدیریت تکلیف و عملکرد تحصیلی و کاهش معنی‌دار اضطراب، اجتناب از شکست و کنترل نامطمین می‌شود. اما، در متغیرهای برنامه‌ریزی، خودناتوان سازی و عدم التزام تحصیلی تغییر معنی‌داری صورت نگرفت.

۲۴مقایسه ترکیبهای نه گانه هوش و خلاقیت از لحاظ ویژگیهای شخصیتی دردانش آموزان سال اول دبیرستانهای اهواز
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم تربيتي و روانشناسي، سال
تعداد صفحات: ۲۴
نمایش نتایج ۱ تا ۲۴ از میان ۲۴ نتیجه