توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱استراتژی های قیمت گذاری پویا برای بلیط تک پروازه و چند پروازه در بازار رقابتی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
رفتار انتخابی مشتریان یک مفهوم گسترده است که اغلب برای توضیح انواع مختلف تصمیمگیری انسان در فرآیند ساخت استفاده میشود. این مقاله به بررسی مسئله قیمتگذاری پویا برای بلیط تک پروازه و چند پروازه، به ترتیب که در آن مسافران ممکن است بر اساس رفتار انتخابی خود پروازی را انتخاب کنند، میپردازد. برای در نظر گرفتن رفتار انتخابیمشتریان از مدل انتخاب چندگانه لوجیت استفادهشده است. در این تحقیق، از روش برنامهریزی پویا جهت به دست آوردن استراتژیهای بهینه قیمتگذاری بهصورت پویا و تجزیه وتحلیل این استراتژیها از روش برنامهریزی پویا استفاده شده است. علاوه بر این، بهصورت تحلیلی اثر رفتار مشتریان در انتخاب پروازها بهصورت تک پروازه و چند پروازه را نشان میدهیم.

۲استفاده از روش تجزیه بندرز برای حل مدل جامع دوسطحی دوهدفه زمان بندی نشست و برخاست هواپیماها و تخصیص گیت در فرودگاه تحت عدم قطعیت
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۹
امروزه با توجه به رشد روزافزون تعداد پروازها که فرودگاه های جهان را با حجم بالایی از آن ها در بازه های زمانی بسیار کوتاه روبرو ساخته است، مسئله مدیریت، تخصیص و زمان بندی این پروازها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار گشته است. در این تحقیق، برای نخستین بار تخصیص و زمان بندی گیت ها و باندهای نشست و برخاست فرودگاه به طور همزمان بادرنظر گرفتن عدم در دسترس بودن برخی باندها مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور یک مدل ریاضی جامع دوهدفه که تمامی پارامترها و متغیرهای تصمیم مربوط به مسائل دو حوزه تخصیص باند و تخصیص گیت را دربر می گیرد، معرفی شده است. همچنین، با توجه به وجود پارامترهای غیرقطعی ورودی این نوع مسائل دنیای واقعی، برای رویارویی با این جنبه در این مقاله از برنامه ریزی فازی استفاده شده است. یکی از نوآوری های این تحقیق ارائه مدل خطی به صورت دوسطحی است. تابع هدف پیشرو، مجموع زمان های تأخیر برای استفاده از باند و جهت قرارگرفتن در گیت برای کلیه هواپیماها بر اساس اهمیت هریک از آنها را کمینه می کند. مجموع مسافتی که کلیه مسافرین در ترمینال فرودگاه طی نمایند بر اساس تابع هدف پیرو کمینه می شود. الگوریتم تجزیه بندرز برای حل مدل پیشنهادی بکار گرفته شده است. از داده های تجربی برای اعتبار سنجی و کاربردی بودن مدل ارائه شده، استفاده شده است. نتایج محاسباتی نشان دهنده ی اثربخشی و کارا بودن مدل پیشنهادی است و صرفه جویی قابل توجهی در هزینه ها را به دست آورده است.

۳تلفیق تحلیل شبکه یی پوششی داده ها و کارت ارزیابی متوازن به منظور بهبود ارزیابی عملکرد
اطلاعات انتشار: مجله مهندسي صنايع و مديريت شريف، سي و يكم،شماره۱، ، سال
تعداد صفحات: ۸
«ارزیابی عملکرد» فرایندی است که به سازمان ها فرصت می دهد تا مسائلسازمانی خود را شناسایی کنند و درصورت نیاز، اقدام مناسب را برایبهبود عملکرد به عمل آورند. در دهه های اخیر، ادبیات مدیریتی توجهروزافزونی به مسئله ی اندازه گیری عملکرد سازمان داشته است. از سویی با ظهور عصر اطلاعات، دیگر ارزیابی عملکرد سازمان ها تنها با تحلیل معیارهای گذشته امکان پذیر نیست. در پژوهش حاضر مدل پیشنهادی با تلفیق مدل شبکه یی تحلیل پوششی داده ها و کارت ارزیابی متوازن اینامکان را برای مدیران سازمان ها ایجاد می کند تا با در نظر گرفتن همه ی اقدامات مهم عملیاتی به بهینه سازی عملکردهای فرعی سازمان خود بپردازند. همچنین ارزیابی واحدهای سازمانی را از چهار نقطه نظر در اختیار مدیران قرار می دهد. با تحلیل نتایج حاصل از مدل مذکور و نیز شناسایی واحدهای ناکارا،می توان اقدامات اصلاحی را به منظور بهبود عملکرد سازمان انجام داد.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه