توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نقش عوامل طبیعی درتوسعه واستقرارکانونهای جمعیتی شهرستان اهر
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط، سال
تعداد صفحات: ۱۵
شهرستان اهردرشمال غربی ایران دراستان آذربایجان شرقی واقع شده واز نظرمختصات جغرافیایی درعرض شمالی ۳۸ درجه و ۱۸ دقیقه الی ۳۹ درجه قرار گرفته است.این شهرستان ازلحاظ طبیعی تحت تاثیراقلیم نیمه خشک وسرد قرارگرفته که به دلیل وضعیت خاص توپوگرافی منطقه، مضرس بودن برخی ارتفاعات ،دره های تنگ وعمیق وواحدهای تپه ماهوری وکوهستان ازعوامل عمده تاثیر گذاردر توسعه وپراکنش کانونهای جمعیتی روستایی وشهری می باشد.که این عوامل ضمن ایجاد محدودیت های توسعه کشاورزی منطقه قابلیت هایی نیز ازنظرگردشگری درمنطقه ایجاد نموده است از طرفی به دلیل وجود منابع طبیعی ونیز وجود معادن معدنی وهمچنین قابلیت های بالای زیست محیطی از جمله وجود منابع آب فراوان وپوشش گیاهی غنی شهرستان ،قابلیت زیادی برای توسعه در این بخشها دارد که بامدیریت وبرنامه ریزی می توان توسعه شهرستان راتصریح کرد. ازنظرساختاراکولوژیک منطقه، ۶۳ روستاها دردووضعیت روستاهای دشتی وکوهستانی مورد بررسی قرارگرفته و 63\8 درصدآن را روستاهای شهرستان اهر روستاهای دشتی و 36\2 درصد آن را روستاهای کوهستانی تشکیل می دهد. همچنین بررسی زمین لرزه های منطقه حاکی ازوجودگسلهای فعال وغیرفعال درمنطقه است که خودعاملی درجهت جلوگیری ازرشدجمعیت ورشدساختارهای اقتصادی محسوب می شود کاهش سهم شاغلین صنعتی با افزایش سهم شاغلین خدمات جبران شده،وسهم شاغلین کشاورزی،ساختمان و...در دوره ۷۵ تا ۸۵ ثابت بوده است. دراین تحقیق نقش عوامل طبیعی در توسعه شهرستان و پراکندگی کانونهای جمعیتی وفعالیتی مورد مطالعه قرار گرفته است.

۲شهرسازی براساس اصول پدافند غیرعامل ارزیابی شهرک اداری شهر شهریار
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا، سال
تعداد صفحات: ۲۱
بحث پدافند غیر عامل مخصوصاً بکارگیری ملاحظات پدافند غیر عامل در ساخت فضاهای شهری و همچنین ساختمان های عمومی تاریخچه ای طولانی دارد . صحت این ادعا را می توان در جنگ های صدر اسلام و تدابیر دفاعی همچون حفر خندق، ساخت برج وبارو و... جستجو نمود،اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تأثیر آن در گسترش سلاح های کشتار جمعی نیاز به پیشرفت در ملاحظات پدافند غیر عامل در کاهش تلفات جنگ ها بیش از پیش احساس می گردد. با توجه به اینکه کشور ایران دارای اهداف و خط مشی های راهبردی مثل اقتدارگرایی، عزت طلبی، ضد هژمونی، حفظ تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، الگوی پیشرفت بومی، و ... می باشد و همچنین به دلیل قرارگیری در خاورمیانه و موقعی تهای منحصر به فرد ژئوپولیتیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر، ژئو راهبردی، ژئوایدئولوژیک و از سوی دیگر اعتقاد به اینکه در همه حال باید آماده دفاع بود، بکارگیری ملاحظات پدافندی در ساخت شهرها در کشوری مانند ایران بسیار مهم است. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد و متغیرهای مورد بررسی در آن شامل شناسایی ساختمان های اداری حیاتی، حساس و مهم شهر شهریار، به منظورکاهش خسارت های ناشی از حملات دشمن می باشد. روش جمع آوری اطلاعات عمدتاً کتابخانهای بوده و با توجه به نوع تحقیق از مطالعاتمیدانی)مصاحبه( نیز استفاده شده است. در این مقاله از روش ماتریسی برای بررسی انطباق مکانی سازمان های اداری شهریار با اصول پدافند غیر عامل استفاده شده است. در این مقاله به شناسایی ساختمان های حیاتی، حساس و مهم در شهر شهریار پرداخته شده است؛ بدین طریق می توان اقدامات پیشگیرانه ای را قبل از وقوع جنگ برای کاهش خسارات جانی و مالی مهم ترین ساختمان های شهر، جایی که این تلفات از بقیه نقاط شهر بیشتر است را انجام داد. نتایج تحقیق بیانگر عدم رعایت اصول پدافند غیر عامل در شهرک اداری شهریار می باشد.

۳نقدی بر نرم افزار "موسوعه الحدیث الشریف " (3)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم حديث، سال
تعداد صفحات: ۹

۴جغرافیا و قدرت ملی ایران
اطلاعات انتشار: تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي)، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۱۶، سال
تعداد صفحات: ۲۴
مجموعه انسان هایی که ملتی را تشکیل داده و شکل یک کشور یا سازمان سیاسی پیدا کرده اند، دارای قدرتی می باشند که از برآیند قوای ترکیب شده آنها بدست می آید و می توان آن را قدرت ملی آن کشور یا ملت دانست. قدرت ملی دارای منشاء و مبادی گوناگونی است که در یک کارکرد جمعی به تولید قدرت ملی می پردازند. موضوع قدرت ملی از طرف جغرافیدانان، متخصصین ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل، استراتژیست ها و سیاستمداران مورد توجه قرار گرفته و هر یک از آنها سعی نموده اند فهرست عوامل تاثیرگذار بر قدرت ملی را ارائه دهند که در بخش عمده ای از آنها اشتراک نظر وجود دارد. جغرافیا یکی از عوامل اصلی قدرت ملی در نظریات متخصصین فوق الذکر بوده است. عوامل جغرافیایی در دو دسته عوامل جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی و به صورت کمی و کیفی در قدرت ملی کشورها تاثیر اصلی دارد. کشور ایران با موقعیت ویژه ای که به لحاظ پتانسیل های جغرافیایی دارد، می تواند قدرت ملی برتر خاورمیانه باشد. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوالات هستیم که بستر اصلی و مبانی تعیین کننده قدرت ملی کشورها چیست؟ مولفه های جغرافیایی تاثیرگذار در قدرت ملی کدام اند؟ و وضعیت ایران از لحاظ برخورداری از مولفه های قدرت آفرین چگونه است؟

۵ارزیابی ساختار شهر لنگرود جهت برنامه ریزی پدافند غیرعامل
اطلاعات انتشار: تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي)، پاييز, دوره  ۱۵ , شماره  ۱۸، سال
تعداد صفحات: ۲۱
جنگ ها، خواسته یا ناخواسته با زندگی و حیات جوامع بشری آمیخته شده است و در بسیاری از موارد به نظر می رسد که هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد. شهرها به عنوان مراکز تجمع سرمایه مادی و انسانی، در زمان جنگ به هدفی عمده برای دشمن تبدیل می شوند، در نتیجه حمله به آنها خسارات فراوانی را پدید می آورد. لذا توجه به بحث پدافند غیر عامل می تواند میزان خسارات ناشی از جنگ را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. در حال حاضر نیز وقوع جنگ علیه کشور با توجه به شرایط منطقه و درگیری در کشورهای اطراف و تصرف عراق و افغانستان بدست آمریکا محتمل می نماید. شهر لنگرود با توجه به قرار گرفتن در مسیر راه اصلی آستارا – مشهد و موقعیت آن در پسکرانه ساحل خزر موقعیت استراتژیک خاصی دارد. لذا هدف از این پژوهش ارائه راهکارهایی جهت افزایش پایداری دفاعی شهر لنگرود متناسب با نیازهای دفاعی – امنیتی شهر و ویژگی های جغرافیایی آن است. داده های تحقیق متناسب با اهداف از یافته های میدانی و عکس های هوایی استخراج گریده سپس تحلیل وضعیت شهر از طریق تکنیک S.W.O.T و شناسایی مراکز استراتژیک اقدام صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در حال حاضر شهر لنگرود فاقد یک برنامه جامع دفاعی جهت تامین امنیت شهر و شهروندان در زمان بروز حملات احتمالی از سوی دشمن می باشد.

۶حفاظت از تاسیسات و تجهیزات شهری با استفاده بهینه از محیط طبیعی درون شهری با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه موردی: شهر بروجرد)
اطلاعات انتشار: مطالعات مديريت شهري، تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۲۲
مقدمه و هدف پژوهش: شهر بروجرد از جمله شهرهای غرب کشور است که در محیطی نسبتا شیبدار و دارای تپه ها و دره های متعددی است که از نظر مسکونی شاید جزو محدودیتها تلقی شود ولی می توان از آنها و حریم استاندارد مختص خود بعنوان حفاظ طبیعی کاربریهای عمومی و بطور خاص تاسیسات و تجهیزات شهری از جمله منابع آب و گاز و نفت و پمپ های بنزین و ... استفاده کرد و از تهدیدات خارجی (حملات هوایی در جنگها و ...) تهدیدات داخلی (شورشهای خیابانی، خرابکاریها و ...) و همچنین با بکارگیری هنر معماری پدافندی در مقابل سوانح طبیعی (سیل و زلزله و آتش سوزی و ...) در امان نگه داشت. هدف این پژوهش، شناسایی مکانهای طبیعی مناسب برای استقرار تاسیسات و تجهیزات شهری، متناسب با معیارهای پدافند غیر عامل می باشد.روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن، توصیفی– تحلیلی است.یافته ها: در این پژوهش با استفاده از مطالعات طرحهای توسعه شهری و نقشه های GIS و CAD و با بکارگیری دو مدل هلدرن و آنتروپی شانون، وقوع پراکنده رویی و علل آن در سطح شهر بروجرد بررسی شده و با در نظر گرفتن استانداردهای شهرسازی و حداقل آستانه و حداکثر شعاع عملکرد نقاطی مشخص شد.نتیجه گیری: ضمن ارائه راهبردهای دفاعی ارائه یک طرح نهایی با تعیین نقاطی خاص جهت جانمایی کاربریهای تاسیسات و تجهیزات شهری با رویکرد حفاظت محور با بکارگیری اصول دفاع غیر عامل در شهرسازی بوده است.

۷تحلیل موقعیت شهرک اداری شهریاربراساس اصول پدافند غیرعامل
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام، سال
تعداد صفحات: ۳۳
بحث پدافندغیرعامل خصوصا کاربرد آن دربرنامهریزی شهری و منطقه ای تاریخچه طولانی داردصحت این ادعا را میتوان درجنگهای صدراسلام سلمان فارسی و تدابیر دفاعی همچون حفرخندق، حصاروایران باستان کوروش درساخت کهندژ شارستان رباط، دیوار و ... جستجو نمود اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تغییرات بنیادین درتسلیحات نظامی لزوم بکارگیری پدافندغیرعامل نوین درکاهش تلفات و خسارات جنگهای نوین بخصوصدرشهرها بیش از پیش احساس میگردد ایران بعنوان یک بازیگر مستقل بین المللی با اهداف ایدئولوژیک مثل مردم سالاری دینی اقتدارگرایی عزت طلبی ضدهژمونی حفظ تمامیت ارضی استقلال سیاسی الگوی پیشرفت بومی و... همچنین به دلیل قرارگیری درخاورمیانه و موقعیت های منحصربفرد ژئوپولیتیک ژئواستراتژیک ژئواکونومیک ژئوکالچر ژءوراهبردی ژءوایدئولوژیک هیدروپلیتیک آئرواستراتژیک تجربه هزارسال پیش قراولی تمدنی دنیا و رسالت جهانی مورد طمع ترس و تهدید هژمونی سلطه جهانی به سرکردگی امریکا و سربازش اسرائیل میب اشد.

۸ساماندهی فضایی نواحی مرزی همجوار با مرز ایران و پاکستان با رویکرد پدافند غیر عامل
اطلاعات انتشار: پژوهش و برنامه ريزي شهري، تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۲۴
توجه به نواحی مرزی شرق کشور در راستای توسعه استان های مرزی از جمله استان سیستان و بلوچستان و تامین امنیت مرزهای شرقی کشور دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل طولانی بودن و همچنین به دلیل وجود دو همسایه شرقی پر تنش، نیازمند امنیت و ایمنی در کلیه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است هر نوع اقدامی که جامعه انسانی، محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیر نظامی باشد پدافند غیر عامل محسوب می شود پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیری پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی (اعتماد سازی، حسن همجواری و...)، اقتصادی (سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیت های مختلف مقیم و ...)، اجتماعی (تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و ....) باید در پدافند غیر عامل نواحی مرزی، بر جسته شود روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی – امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ توصیفی – تحلیل است و محدوده پژوهش نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان است در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است.

۹تحلیل میزان گرایش اقشار مختلف اجتماع به استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی پس از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها (مطالعه موردی: مناطق 22 گانه کلانشهر تهران)
اطلاعات انتشار: مديريت شهري، پاييز و زمستان, دوره  ۹ , شماره  ۲۸، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف از طرح هدفمند کردن یارانه ها، تلاش برای کاهش مصرف انر‍ژی و بهبود شرایط توزیع درآمد در ایران است. در این مقاله سعی شده است عوامل موثر بر گرایش اقشار مختلف اجتماع به استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی پس از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها در مناطق 22 گانه کلانشهر تهران مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد. هدف پژوهش «سنجش تاثیر متغیرهای تعیین کننده رفتار شهروندان همچون وضعیت اشتغال، جنسیت، سن و نوع وسیله نقلیه شخصی و پیش بینی تبعات اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها بر استفاده از حمل و نقل عمومی» می باشد. روش پژوهش «توصیفی، تحلیلی و پیمایشی» است که با تکمیل 400 پرسشنامه در 22 منطقه شهر تهران انجام شده است. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشگری و سنجش تعامل متغیرهای مورد مطالعه، از آزمون های «ضریب فی و کرامر»، «ضریب تاوگودمن و کروسکال»، «ضریب لامبدا» و «کای اسکویر پیرسن» استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بین میزان تحصیلات شهروندان و سطح آگاهی آنها از طرح هدفمند شدن یارانه ها، وضعیت اشتغال شهروندان و معیار «اثر اقتصادی» طرح هدفمند شدن یارانه ها، نوع وسیله مورد استفاده شهروندان و معیار «اثر ترافیکی» طرح هدفمندی یارانه ها، نوع وسیله نقلیه مورد استفاده شهروندان و معیار «اثر زیست محیطی» طرح هدفمندی یارانه ها ارتباط معناداری وجود دارد.

۱۰کاربرد پدافند غیر عامل در ژئوپلیتیک و برنامه ریزی شهری (شهرستان شهریار)
اطلاعات انتشار: جغرافيا، زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۳۵، سال
تعداد صفحات: ۲۷
پدافند غیرعامل و کاربرد آن در ژئوپلیتیک و برنامه ریزی شهری و منطقه ای تاریخچه ای طولانی دارد. صحت این ادعا را می توان در جنگ های صدر اسلام (سلمان فارسی) و تدابیر دفاعی همچون: حفر خندق و حصار، و ایران باستان در ساخت: زیگورات، کهندژ، شارستان، رباط، دیوار و ... جستجو نمود، اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تغییرات بنیادین در تسلیحات نظامی؛ لزوم بکارگیری پدافند غیرعامل نوین در کاهش تلفات و خسارات جنگهای نوین، به خصوص در شهرها بیش از پیش احساس می شود. ایران به عنوان یک بازیگر مستقل بین المللی با اهداف ایدئولوژیک مثل: مردم سالاری دینی، اقتدارگرایی (عزت طلبی)، ضد هژمونی، حفظ تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، الگوی پیشرفت بومی، تمدن معنوی، امنیت ملی، قدرت سازی، بازتولید قدرت، الهام بخشی، الگوی پیشرفت بومی و ایرانی اسلامی و ... همچنین به دلیل قرارگیری در خاورمیانه و موقعیت های منحصر به فرد ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچرال، ژئوراهبردی، ژئوایدئولوژیک، هیدروپلیتیک، آئرواستراتژیک، ژئومدیا، رسالت جهانی و منطقه ایی و اعتماد به نفس ناشی از آن؛ مورد طمع، ترس و تهدید هژمونی جهانی است. این پژوهش از نوع کاربردی است و متغیرهای مورد بررسی در آن شامل شناسایی مکان های حیاتی، حساس و مهم شهریار، به منظور کاهش خسارت های ناشی از حملات دشمن، بالا بردن قدرت دفاعی ، آستانه مقاومت ملی، بازدارندگی و شهرسازی دفاعی و نهایتاً شکل گیری شهر قدرت و شهر ایرانی–اسلامی است. روش جمع آوری اطلاعات عمدتا کتابخانه ای بوده و با توجه به نوع تحقیق از مطالعات میدانی (مصاحبه) نیز استفاده شده است. در این مقاله از تکنیک ماتریسی برای بررسی انطباق نظام شهری شهریار با اصول پدافند غیرعامل استفاده شده است که به شناسایی شهرک اداری شهریار و تبعات تمرکز بیش از 40 مرکز در این شهرک پرداخته شده؛ نتایج پژوهش بیانگر عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل در شهرک اداری شهریار است. بدین طریق می توان قبل از وقوع جنگ برای کاهش خسارات جانی و مالی نقاط استراتژیک شهر، جایی که ادامه حیات شهر و مقاومت آن وابسته به این مراکز است اقدام نمود.

۱۱تحلیل پهنه بندی کاربری های شهری در منطقه 11 شهر تهران به منظور ارائه راهکارهای پدافند غیر عامل
اطلاعات انتشار: مطالعات مديريت شهري، پاييز, دوره  ۳ , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مقدمه و هدف پژوهش: جنگ ها، خواسته و یا ناخواسته با زندگی و حیات جوامع بشری آمیخته شده است و در بسیاری از موارد به نظر می رسد که هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد. شهرها به عنوان مراکز تجمع سرمایه مادی و انسانی، در زمان جنگ به هدفی عمده برای دشمن تبدیل می شوند، در نتیجه حمله به آنها خسارات فراوانی را پدید می آورد، لذا توجه به بحث پدافند غیر عامل می تواند میزان خسارات ناشی از جنگ را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. یکی از راهکارهای اساسی در بحث پدافند غیر عامل، پهنه بندی مناسب کاربری های شهری می باشد. هدف از پهنه بندی استفاده منطقی و نظام پذیر از زمین های شهری در آینده بلند مدت است. در پهنه بندی کاربری ها، رعایت هم جواری ها و عدم وجود کاربری های خطرساز در مناطق مختلف شهری موجب کاهش اثرات تهدیدات احتمالی می شود.روش پژوهش: در این پژوهش، پهنه بندی کاربری های شهری در منطقه 11 شهر تهران به منظور ارائه راهکارهای کلی و عمومی برای کاهش آسیب پذیری محدوده، در حملات نظامی مورد بررسی قرار گرفت. نوع پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی است.یافته ها: طبق تحلیل های انجام شده مشخص شد، قرارگیری کاربری های با عملکرد فراشهری و ملی، سبب ایجاد پهنه های خاصی در محدوده شده است. از سوی دیگر در هم تنیدگی پهنه های مسکونی با پهنه های با عملکرد فراشهری و ملی، به تنش میان روابط عملکردی آنها انجامیده که این امر خصوصا در زمان بروز حملات نظامی تشدید خواهد شد و موجب افزایش تلفات غیر نظامی می گردد.

۱۲کاربرد پدافند غیر عامل در جغرافیا و برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی: شهرستان شهریار)
اطلاعات انتشار: مطالعات مديريت شهري، زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۸، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مقدمه و هدف پژوهش: بحث پدافند غیر عامل خصوصا کاربرد آن در برنامه ریزی شهری و منطقه ای تاریخچه ای طولانی دارد. صحت این ادعا را می توان در جنگ های صدر اسلام (سلمان فارسی) و تدابیر دفاعی همچون حفر خندق، حصار و در ایران باستان (کوروش) در ساخت: کند، شارستان، رباط، دیوار و .... جستجو نمود، اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تغییرات بنیادین در تسلیحات نظامی، لزوم بکارگیری پدافند غیر عامل نوین در کاهش تلفات و خسارات جنگ های نوین به خصوص در شهرها بیش از پیش احساس می گردد. ایران به عنوان یک بازیگر مستقل بین المللی با اهداف ایدئولوژیک مثل: مردم سالاری دینی، اقتدارگرایی (عزت طلبی)، ضد هژمونی، حفظ تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، الگوی پیشرفت بومی و .... همچنین به دلیل قرارگیری در خاورمیانه و موقعیت های منحصر به فرد ژئوپولیتیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر، ژئو راهبردی، ژئوایدئولوژیک، هیدروپلیتیک، تجربه هزار سال پیش قراولی تمدنی دنیا و رسالت جهانی، مورد طمع، ترس و تهدید هژمونی (سلطه) جهانی به سرکردگی امریکا و سربازش اسرائیل می باشد.روش پژوهش: این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی است و روش پژوهش در آن، به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات عمدتا کتابخانه ای بوده و با توجه به نوع تحقیق از مطالعات میدانی (مصاحبه) نیز استفاده شده است و در آن به بررسی شهرک اداری شهریار از نظر انطباق با اصول پدافند غیرعامل و شناسایی شهرک اداری شهریار و تبعات تمرکز بیش از 40 مرکز در این شهرک پرداخته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که شهر شهریار به دلیل نزدیکی به شهر تهران، در صورت وقوع جنگ، در معرض حملات دشمن می باشد و از سوی دیگر، شکل گیری شهرک اداری شهریار با تمرکز بیش از 40 مرکز در یک مکان، بر خلاف اصول پدافند غیرعامل می باشد و باید حداقل مراکز حیاتی این شهرک (فرمانداری و ....) تمرکز زدایی شوند.نتیجه گیری: نتایج تحقیق بیانگر عدم رعایت اصول پدافند غیر عامل در شهرک اداری شهریار می باشد. بدین طریق می توان قبل از وقوع جنگ برای کاهش خسارات جانی و مالی نقاط استراتژیک شهر، جایی که ادامه حیات شهر و مقاومت آن وابسته به این مراکز است اقدام نمود.

۱۳تحلیل موقعیت شهرک اداری شهریار بر اساس اصول پدافند غیرعامل
اطلاعات انتشار: جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)، پاييز, دوره  ۲۳ , شماره  ۳ (پياپي ۴۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
بحث پدافند غیر عامل به خصوص بکارگیری ملاحظات پدافند غیر عامل در ساخت فضاهای شهری و همچنین ساختمان های عمومی تاریخچه ای طولانی دارد. صحت این ادعا را می توان در جنگ های صدر اسلام و تدابیر دفاعی همچون حفر خندق، ساخت برج و بارو و ... جستجو نمود، با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تاثیر آن در گسترش سلاح های کشتار جمعی نیاز به پیشرفت در ملاحظات پدافند غیر عامل در کاهش تلفات بیش از پیش احساس می گردد. با توجه به این که کشور ایران دارای اهداف و خط مشی های راهبردی مثل اقتدارگرایی، عزت طلبی، حفظ تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، الگوی پیشرفت بومی و ... است و همچنین به دلیل قرارگیری در خاورمیانه و موقعیت های منحصر به فرد ژئوپولیتیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و ... بکارگیری ملاحظات پدافندی در ساخت شهر ها بسیار مهم است. این پژوهش از نوع کاربردی است و متغیرهای مورد بررسی شامل شناسایی ساختمان های اداری حیاتی، حساس و مهم شهر شهریار، به منظور کاهش خسارت های ناشی از حملات دشمن است. روش جمع آوری اطلاعات عمدتا کتابخانه ای و با توجه به نوع تحقیق از مطالعات میدانی (مصاحبه) نیز استفاده شده است. در این مقاله از روش ماتریسی برای بررسی انطباق مکانی سازمان های اداری شهریار با اصول پدافند غیر عامل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده عدم رعایت اصول پدافند غیر عامل در شهرک اداری شهریار است بدین طریق می توان اقدامات پیشگیرانه را قبل از وقوع بحران برای کاهش خسارات جانی و مالی در مهم ترین ساختمان های شهر، جایی که این تلفات از بقیه نقاط شهر بیشتر است، انجام داد.

۱۴بررسی و تحلیل تمهیدات «پدافند غیر عامل» در شهر سقز در رویکردی تحلیلی
اطلاعات انتشار: مديريت شهري، پاييز و زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۲۶، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در بررسی «مکان یابی» و «برنامه ریزی امنیتی» و «پدافند غیر عامل شهر»، موقعیت طبیعی، نحوه پراکنش کاربری ها، موقعیت استقرار زیرساخت ها و تاسیسات و تجهیزات شهری، ملاحظات امنیتی (استتار، اختفا، پراکندگی و استحکامات) مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی این عوامل و تهدیدات، هزینه های شهر را هنگام وقوع بحران بسیار کاهش می دهد و زندگی مطلوب تری را برای شهروندان پدید می آورد. از جمله عواملی که شهر را تهدید می کند به «عوامل طبیعی» (سیل، زمین لرزه، گردباد، طوفان، رعد و برق، آتش سوزی)، و «عوامل مخاطرات انسانی» (تهاجمات دشمن، آشوبهای داخلی و خیابانی)، «عوامل اجتماعی، اقتصادی» (تحریم و بایکوت)، «سیاسی و فرهنگی و فضایی» و بسیاری عوامل دیگر می توان اشاره نمود. هدف این پژوهش، کنکاشی در پدافند غیر عامل و نحوه بکارگیری ضوابط خاص آن در جهت بالا بردن ایمنی شهرهاست. با این رویکرد؛ به ضرورت درک موضوع در سطح ملی و منطقه ای و سپس به درک بکارگیری راهبردهای پدافند غیرعامل در سطح شهر سقز پرداخته شده است. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی– تحلیلی است؛ جهت بررسی میزان شناخت و آگاهی از پدافند غیرعامل از پرسشنامه ای که بین نمونه 25 نفری از کارشناسان ادارات و سازمانهای دولتی– عمومی و بخش خصوصی توزیع و گردآوری شده، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کارشناسان یاد شده به موضوع یادشده و راهکارهای اجرائی آن در مواجه با بحران تاحدی آگاه هستند و نگارندگان در پایان راهکارهای اجرایی جهت ایمنی شهر سقز ارایه داده اند.

۱۵شکل گیری شهر قدرت و شهر بازدارنده با بهره گیری از مبانی پدافند غیرعامل
اطلاعات انتشار: جغرافيا، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۳۶، سال
تعداد صفحات: ۲۶
کشور ایران به دلیل قرارگیری در غرب آسیا (خاورمیانه) و موقعیت های منحصر به فرد ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر، ژئوراهبردی، ژئومدیا، ژئوایدئولوژیک، آیرواستراتژیک، ابرقدرت خفته، رسالت جهانی، هزار سال پیش قراولی تمدنی دنیا، تمدن 10 هزار ساله و به عنوان یک بازیگر مستقل جهانی با اهداف ایدئولوژیک مثل استقلال سیاسی، حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی، مردم سالاری دینی، الگوی پیشرفت بومی (ایرانی– اسلامی)، قدرت سازی و بازتولید قدرت، تمدن سازی، اقتدارگرایی، تمدن معنوی و اعتماد به نفس ناشی از آن؛ مورد طمع، ترس و تهدید هژمونی جهانی (مدیریت جهانی) است، یکی از راههای تهدید نیز حمله نظامی و از راههای مقابله: پدافند عامل (دفاع با اسلحه) و پدافند غیرعامل (دفاع بدون اسلحه) است که پدافند غیرعامل در شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ایی، ژئوپلیتیک، عمران، معماری، روابط بین الملل و غیره کاربرد دارد. مساله شهرسازی دفاعی و نقش پدافند غیرعامل در حیات شهرها از مباحث بنیادین در مطالعات شهرسازی و برنامه ریزی شهری از دوران بسیار کهن تاریخی بوده است. در این راستا شناخت اصول مرتبط با شهرسازی دفاعی و مولفه های شهرسازی دفاعی یکی از شاخص های موردنظر در ایجاد فضای شهری با حداقل ریسک ممکن است. در این مقاله، هدف، بررسی ابعاد مختلف پدافند غیرعامل و مولفه های شهرسازی دفاعی و نیز ارائه الگوی راهبردی در پدافند غیرعامل شهری است که از روش توصیفی– تحلیلی به منظور تعیین مبانی کلی پدافند غیرعامل در شهرسازی، همچنین از متد دلفی در یک جامعه نمونه 5 نفری از اساتید شهرسازی، ژئوپلیتیک، جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران با هدف استخراج اصول اصلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که پراکندگی، پوشش، استحکامات و قدرت سازی از اصلی ترین اصول در ایمنی بوده که به دنبال آن راهکارهای بنیادینی چون؛ اعمال اصولی دسترسی ها، بازتولید قدرت، قدرت سازی، تعیین مکان یابی های بهینه، ایجاد استتار در فعالیت های حساس شهری، اختفا و فریب دشمن در تعیین هدف حمله از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجایی که یکی از اهداف طراحی شهری، ایجاد اختلال در هدف گیری است؛ لذا مکان یابی مناسب اهداف، کاهش عرصه های آسیب پذیر، اختلال در شناسایی، کاهش اهمیت و مطلوبیت های محیطی می تواند مبنای اصلی در رویکردهای پدافند غیرعامل باشد تا نهایتا شهر قدرت و شهر بازدارنده شکل بگیرد.

۱۶جایگاه تکنیک دلفی در مدیریت و برنامه ریزی شهری
اطلاعات انتشار: مطالعات مديريت شهري، زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۲۱
مقدمه و هدف پژوهش: در این مقاله با نگاهی به جامعیت برنامه ریزی شهری از نظر موضوع و از نظر گروه های ذی نفع و هدف و نیاز موکد به تصمیم گیری چند بعدی کارشناسان در مراحل مختلف به تشریح فن دلفی و جایگاه آن در فرایندکلان برنامه ریزی و برنامه ریزی و مدیریت شهری پرداخته می شود.روش پژوهش: برای بررسی جایگاه تکنیک یادشده در فرایندِ برنامه ریزی و مدیریت شهری از روش ترکیبی اسنادی،کتابخانه ای و تحلیلی، استفاده شده است.یافته ها: با توجه به اینکه شهر جزو سیستم های احتمال آمیز پیچیده است و برنامه ریزی یک اقدام با ماهیت سیاسی می باشد که که نحوه تخصیص قدرت و منابع را در بین گروهها و بازیگران شهری تحت تاثیر قرار می دهد تکنیک دلفی یکی از ابزارهای کارآمد در اصلاح روند های تصمیم گیری و مدیریت و برنامه ریزی صحیح امور شهری می باشد.نتیجه گیری: با توجه به جامعیت برنامه ریزی شهری از نظر موضوع و از نظر گروه های ذینفع و نیاز موکد به تصمیم گیری چند بعدی مدیران، این تکنیک می تواند در بررسی مسایل و موضوعات شهری و در تصمیمات کمیسیون های مختلف شهری موثر افتد و از حداکثر مشارکت شهروندان در برنامه های شهری استفاده نماید این فن بادرگیرکردن مردم و نمایندگان منتخب آنها و احزاب و اصناف مختلف درفرایندتصمیم گیری و مدیریت شهری دغدغه چگونگی بهره مندی از مشارکتهای مردم را کاهش می دهد.

۱۷آینده نگری گسترش سکونتگاه های غیررسمی در مناطق شهری آذربایجان غربی و راهبردهای مدیریتی آن
اطلاعات انتشار: مطالعات مديريت شهري، تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۲۰
یکی از معضلات مدیریت شهری استان آذربایجان غربی تجربه روند رشد سریع شهرنشینی در سه دهه اخیر و به تبع آن شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی (مناطق حاشیه نشین) به لحاظ ضعف های ساختاری متعدد – از حوزه های اقتصادی گرفته تا مدیریت شهری – می باشد، افزایش قریب به یک میلیون نفر دیگر به جمعیت فعلی استان تا سال 1405 زنگ خطری برای مدیریت و برنامه ریزی شهری آن می باشد.روش این پژوهش از نوع آماری ـ تحلیلی می باشد. نتایج سرشماری 50 سال اخیر استان مورد تحلیل قرار گرفته و سپس بر اساس تحلیل روند و کاربست مدل های آماری، جمعیت استان برای [سال] 1405 پیش بینی شده و بر آن اساس تصویری از نیاز به مسکن و رشد سکونتگاه های غیررسمی استان برای [سال] 1405 ارایه شده است.کمبود مسکن، بد مسکنی، آلودگی محیط زیست، پایین آمدن احساس امنیت، گسترش فقر، بیکاری، و به طور کلی کاهش ارزش های زندگی شهری تنها بخشی از تبعات رو به رشد پدیده سکونتگاه های غیررسمی در استان می باشد که در صورت عدم کاربست مدیریت راهبردی و توافق بر سر اجرای دقیق محورهای مصوب برنامه پنجم توسعه استان ابعاد وسیعتری خواهد گرفت.

۱۸تحلیل ساختارهای شهر شهریار و راهبردهای پدافند غیرعامل
اطلاعات انتشار: جغرافيا، پاييز, دوره  ۹ , شماره  ۳۰، سال
تعداد صفحات: ۳۳
شهر زیستگاه متراکم انسانی است که به دلیل حضور انسان، نیازمند امنیت و ایمنی در همه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی و... هر نوع اقدامی که جامعه انسانی و محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیرنظامی باشد پدافند غیرعامل محسوب می شود. پدافند غیرعامل شهری بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت نماید می باید از قاعده پیشگیری و لگام اندیشه هجوم پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی (اعتمادسازی، حسن همجواری و....)، اقتصادی (سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیت های مختلف مقیم و...)، اجتماعی (تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و....) می باید در پدافند غیرعامل شهری برجسته شود. روش تحقیق حاضر که با رویکرد ساختاری– راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.... شهر شهریار انجام شده است، توصیفی – تحلیل است و فضای پژوهش محدوده شهری شهر شهریار از توابع استان تهران است. نگارندگان پس از بررسی و تحلیل وضع موجود و با استفاده از مطالعات طرح جامع شهر راهبردهای عملیاتی جهت ایمنی و امنیت شهر شهریار ارایه داده اند.

۱۹اصول پدافندغیرعامل درمعماری وشهرسازی
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران پدافند غیرعامل، سال
تعداد صفحات: ۲۲
باگسترش دامنه جنگ ها ودرگیری های نظامی به مناطق مسکونی شهری وایجادتغییرات بنیادی درفناوری تسلیحات و تجهیزات نظامی اسیب پذیری ساکنین مناطق شهری روبه تزاید است ازمهمترین عوامل عمده افزایش تلفات انسانی درحملات نظامی و جنگهای شهری برنامه ریزی نامناسب درحوزه برنامه ریزی بهینه مسکن وغافل شدن ازمولفه بسیارحیاتی پدافندغیرعامل است اصول و مبانی پدافندغیرعامل ازقبیل مکان گزینی و جانمایی بهینه ساختمان پراکنش بهینه توجه به استتاروفریب مرمت پذیری بالای ساختمان طراحی و معماری داخلی ساختمان دربرنامه ریزی مسکن منطبق براصول مذکور حائز اهمیت است ارایش فضاهای ساختمانی و نحوه ارتباط با پیرامون امکانات ویژه ای را برای نجات جان افراد ایجادنموده و باعث بهبود عملکردسیستم و کاهش اسیب پذیری آن میشود تعیین طرح هندسی بنا موقعیت بازشوها نحوه دسترسی و پیش بینی فضای امن به عنوان فضای چند عملکردی برای هرساختمان درزمان صلح و جنگ ازمولفه های معماری بهینه ساختمان ازمنظرپدافندغیرعامل است این تحقیق باروش توصیفی تحلیلی و بااستفاده ازمنابع کتابخانه ای و اینترنتی صورت گرفت که هدف اصلی تحقیق شناساندن اهمیت پدافندغیرعامل دربرنامه ریزی مسکن است و ازنتایج کل یتحقیق ایمن اجتناب ناپذیربودن برنامه ریزی مسکن دربرنامه ریزی شهری براساس اصول پدافندغیرعامل درراستای ایجادشهر می باشد

۲۰مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی با منطق فازی و با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه موردی:شهر ارومیه)
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران پدافند غیرعامل، سال
تعداد صفحات: ۲۷
تعیین مکان مناسب جهت تاسیس ایستگاه ها یکی ازمهمترین وظایف واهداف مدیران شهری است که باید قبل ازاجرا دریک چارچوب سیستماتیک اماده سازی گردد درواقع هدف اصلی ازمکان یابی جلوگیری ازهدررفتن هزینه ها ازیک طرف و تضمین کارایی بهینه ایستگاه ها درتقابل با سیستم شهری است لازمه رسیدن به این هدف اعمال دید سیستماتیک و یکپارچه به عناصرشهری به صورت میکرو و جهت دهی ساختارشهر به صورت ماکرو است دیدگاه اصلی این مقاله توصیفی تحلیلی ونوع آن کاربردی است برای مکان یابی بهینه ایستگاه ها ابتدافاکتورهای دخیل شناسایی شده سپس لایه اطلاعاتی برای آنها تهیه گردید وباAHP وزندهی شده وبامنطق فازی آنها را همپوشانی کردیم معلوم شد که ایستگاه های موجود جوابگوی نیازهای کل شهر نیستند ومناطقی ازشهرتقریبا خارج ازشعاع دسترسی ایستگاه ها یموجود قراردارند طبقه 0.21تا0.24ازنقشه نهایی که باهمپوشانی لایه ها بااستفاده ازعملگرAND منطق فازی تهیه کردیم بهترین نقاط را برای احداث ایستگاه های جدید نشان میدهد

۲۱تاثیر موضوعات اجتماعی بر برنامه ریزی کالبدی بازسازی پس از سانحه
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران پدافند غیرعامل، سال
تعداد صفحات: ۲۷
وقوع سوانح طبیعی دردنیا خسارت زیادی رابه جوامع انسانی و بافت های شهری واردمیکند نیازبه بازگرداندن زندگی به جوامع انسانی پس ازسوانح بازسازی پس ازسانحه را ضروری می سازد واقعیت سانحه نیزبودن کشورایران و ناپایداری بخش عمده ای ازبناهای موجود اهمیت شناخت موضوعات مختلف بازسازی پسازسانحه را مشخص میسازد بازسازی پس ازسانحه به دلیل حضورافراداسیب دیده درمکان تخریب شده علاوه برابعادکالبدی واجدوجوه اجتماعی نیز می باشد پژوهش حاضرباهدف شناسایی مقدمات برنامهریزی بازسازی پس ازسانحه به بررسی عناصراولیه آن درحوزه اجتماع سانحه دیده می پردازد بدین منظورباجستجودرمیان تجربه های جهانی شناخته شده درسی سال گذشته درصدد یافتن موارداجتماعی اثرگذاردربازسازی پس ازسانحه است به دلیل نوبودن موضوع بازسازی پس ازسانحه و گستردگی ابعادوتعددوجوه مورداشاره درمنابع تخصصی ازروش نظریه مبنایی برای دسته بندی و تحلیل داده های نظری استفاده شده است حاصل مطالعات نظری با اطلاعات اساتید دانشگاه و متخصصان باتجربه ایرانی دربازسازی پس ازجنگ وسوانح طبیعی درجلسات مصاحبه عمیق تکمیل شد درنهایت پژوهش انجام شده درمرحله برنامه ریزی بازسازی پسازسانحه شناخت مسائل اجتماعی رفتارجمعی نیازها و خواسته های افراداسیب دیده ودرنهایت درمرحله اجرایی استفاده ازتوان اجتماعی وارتباطات میان شبکه افرادمحلی درسطح جامعه سانحه دیده را توصیه می کند

۲۲تحلیلی نظام شهری رشت ازمنظرپدافندغیرعامل
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران پدافند غیرعامل، سال
تعداد صفحات: ۲۲
کلانشهررشت به عنوان بزرگترین هسته و تراکم جمعیتی استان گیلان بیشترین میزان نیروی انسانی سرمایه گذاری طرح های اقتصادی و زیرساختی را درخود جای داده است همین موضوع بررسی شریانهای اصلی و کاربریهای شهررشت ازمنظر پدافندغیرعامل راضروری ساخته است پدافندغیرعامل به عنوان مجموعه اقدامات پیشگیرانه سبب افزایش بازدارندگی کاهش اسیب پذیری تداو م فعالیت های ضروری ارتقا پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران درمقابل تهدیدات و اقدامات نظامی طبیعی و انسانی میگردد باتوجه به موضوع تحقیق که به بررسی شریانهای حیاتی شهررشت ازمنظرپدافندغیرعامل می پردازد لازم بود ابتدا سناریوهای تهدید برای مراکزتقاضا مراکز اسیب پذیردربرابرتهدید پیش بینی گردد بنابراین تهدیداتی که ممکن بود دراینده گریبانگیر شهررشت گردد شناسایی گردید سپس با توجه به جنس تهدید خطرپذیری شعاع تخریب شدت اثرگذاری اهمیت و اولویت محدوده های مختلف شهررشت محدوده مورد مطالعه با استفاده ازنظرات کارشناسان و صاحبنظران وبا استفاده ازمدل AHP ارزشگذاری شد دراین فرایند نقاط ریسک پذیرشهر رشت درسه محدوده ریسک بالا ریسک متوسط ریسک کم درمحیط GIS مشخص گردید نتایج مطالعات نشان داد که درشرایط فعلی شریانهای اصلی و فرعی شهر رشت باتوجه به الگوی ستاره ای شهر و کاربری های مجاورمطابق با استانداردهاوملاحظات پدافندغیرعامل درجهت پاسخ مناسب به بحران های احتمالی نمی باشند

۲۳اصول برنامه ریزی مسکن شهری در موقعیت ژئواستراتژیک خاورمیانه (با تاکید بر پدافند غیرعامل)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا، سال
تعداد صفحات: ۱۳
با توجه به اهمیت ژئوپلیتیک خاورمیانه و غرب آسیا و تهدیدات متنوع از جمله خطر نظامی هژمونی جهانی لزوم رعایت اصول پدافند غیرعامل اهمیت ویژه دارد. امروزه با پیشرفت های صورت گرفته در فناوری تسلیحات و تجهیزات نظامی، مناطق مسکونی شهری بیشتر در معرض خطر تهاجم قرار گرفته است. از مهمترین عوامل عمده افزایش تلفات انسانی در حملات نظامی به مناطق شهری، معماری غیراستاندارد و غیر منطبق مساکن با اصول و مبانی پدافند غیرعامل است. اصولی مانند مکان گزینی و جانمایی بهینه ساختمان، پراکندگی مناسب بنا، رعایت اصول اختلفا استتار و فریب درجه مرمت پذیری بالای ساختمان و معماری داخلی ساختمان حائز اهمیت است. آرایش فضاهای ساختمانی و نحوه ارتباط با پیرامون امکانات ویژه ای را برای نجات جان افراد ایجاد نموده و باعث بهبود عملکرد سیستم و کاهش آسیب پذیری آن می شود. تعیین طرح هندسی بنا، موقعیت بازشوها، نحوه دسترسی و پیش بینی فضای امن به عنوان فضای چند عملکردی برای هر ساختمان در زمان صلح و جنگ از جمله مولفه های معماری بهینه ساختمان از منظر پدافند غیرعامل است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی صورت گرفت که از نتایج کلی آن در راستای ایجاد شهر ایمن، اجتناب ناپذیر بودن معماری مسکن در برنامه ریزی شهری بر اساس اصول پدافند غیرعامل می باشد.

۲۴جایگاه سرمایه اجتماعی در پدافند غیرعامل (نمونه موردی: استان سیستان و بلوچستان)
اطلاعات انتشار: چشم انداز جغرافيايي، زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۲۱، سال
تعداد صفحات: ۱۱
پدافند غیرعامل به مجموعه اقدام های بنیادی و زیربنایی غیرنظامی اطلاق می شود که منابع و امکانات زیرساختی و اساسی کشورها را به سمت بهره گیری مناسب دفاعی هدایت و به برقراری امنیت ملی کمک می نمایند. در این رابطه، در این پژوهش سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین منابع نهفته در ساختار اجتماعی در نظر گرفته شده است که با کنش های هدفمند قابل دسترسی یا گردآوری است. بحث اعتماد که بن مایه سرمایه اجتماعی محسوب می شود باعث افزایش مشارکت های مدنی می گردد. بنابراین، سنت های قدرتمند مشارکت مدنی مانند شرکت در انتخابات به عنوان شاخص مهم سرمایه اجتماعی محسوب می شود. با توجه به مطالب فوق، این پژوهش به دنبال بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در پدافند غیرعامل است. در این رابطه، ما در این بررسی به روشی توصیفی – تحلیلی سرمایه اجتماعی را یکی از سازو کارهای مرتبط با پدافند غیرعامل شناختیم. سپس، در روشی آماری – تحلیلی شرکت در انتخابات را به عنوان شاخص مهم جهت ارزیابی سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شده است. استان سیستان و بلوچستان نمونه موردی در این پژوهش است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نرخ پایین مشارکت مردمی در سیستان و بلوچستان در 9 دوره انتخابات ریاست جمهوری، حاکی از اعتماد پایین بین مردم و دولت مرکزی و در نتیجه وضعیت نامطلوب سرمایه اجتماعی در این منطقه است. تقویت سرمایه اجتماعی در این منطقه به منظور بهره گیری در پدافند غیرعامل جهت برقراری امنیت ملی، پیشنهاد می گردد.

۲۵بررسی خطرپذیری ساختمان های حساس در شهر بروجرد با نگاه پدافند غیرعامل
اطلاعات انتشار: مطالعات مديريت شهري، تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۱۰، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مقدمه و هدف پژوهش: در سلسله اقدامات پدافند غیرعامل حوزه های حیاتی، حساس و مهم واقع در مراکز شهری از جایگاه مهمی برخوردارند و با توجه به اینکه در همه حال باید آماده دفاع بود؛ به کارگیری ملاحظات پدافندی در ساخت شهرها در کشوری مانند ایران بسیار مهم است و باید دستورالعملی برای طراحی فضاهای شهری تدوین گردد. هدف از مقاله حاضر، بررسی و شناسایی ساختمان های حساس، مهم و حیاتی در شهر بروجرد به منظور کاهش خسارت های ناشی از حملات دشمن و بالا بردن قدرت دفاعی و آستانه مقاومت شهر می باشد.روش پژوهش: مقاله حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و روش تحقیق در آن توصیفی– تحلیلی می باشد که با روش کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و مطالعات میدانی انجام شده است.یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و جانمایی ساختمان های حساس، مهم و حیاتی شهر می باشد به نحوی که در صورت حمله ناگهانی، این ساختمان ها به راحتی شناسایی شده و شهر در معرض خطر سقوط قرار می گیرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۴ نتیجه