توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تجربی فاکتورهای موثر بر پرسکاری درون کانالهای هم مقطع زاویه دار(ECAP) آلیاژ آلومینیم 6063
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، سال
تعداد صفحات: ۷
پرسکاری در کانالهای هم مقطع زاویه دار یا ( Equal Channel Angular Pressing –ECAP) یکی از روشهای پالایش و ریز دانه نمودن مواد فلزی می باشد. در این تحقیق، عملیات ECAP بر روی نمونه هایی از آلیاژ آلومینیم 6063 ، در 1 تا 4 پاس در دمای اتاق اعمال شده است .همچنین عملیات حرارتی پیر سازی بعنوان فرایند بین پاسی و تاثیر آن بر نمونه های ECAP شده بررسی گردید. آزمایش سختی برروی نمونه ها جهت بررسی تغییرات خواص حاصل از فرایند انجام شده و مقادیر توزیع سختی و تصاویر متالوگرافی از ریز ساختار فاز ثانویه نشان داد که خواص مکانیکی در نتیجه ترکیب ECAP و عملیات حرارتی پیر سازی به نحو چشمگیری بهبود یافت.

۲بررسی رویش گونه زربین د رجهات مختلف جغرافیایی مطالعه موردی: توده دست کاشت عباس اباد بهشهر
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی جنگل، سال
تعداد صفحات: ۹
کاشت زربین به منظور بررسی رویش درجهات مختلف شمال غرب، غرب، شمال شرق، جنوب غرب در توده دست در منطقه عباس اباد بهشهر یک توده خالص 40 هکتاری در سن 26 سالگی با فاصله کاشت 2×2 مت رمورد بررسی قرارگرفت. دراین بررسی منطقه موردمطالعه با استفاده از شبکه اماربرداری 75×100 متر و با روش تصادفی سیستماتیک اماربرداری مورد اماربرداری قرارگرفت و فاکتورهای رویشی در 50 قطعه نمونه 2 اری اندازه گیری شدند. در هر قطعه نمونه قطر تمامی درختان و ارتفاع چهار درخت اندازه گیری شد نتایج نشان داد که رویش متوسط قطر برحسب سن درجهت شمال غرب 0\481، غرب 0\53 ، شمال شرق 0\489 ، جنوب غرب 0\5 سانتی متر رویش متوسط ارتفاع برحسب سن درجهت شمال غرب 0\49 ، غرب 0\53 ، شمال شرق 0\52 و جنوب غرب 0\53 متر رویش متوسط سطح مقطع برحسب سن درهکتار در جهت شمال غرب 0\76 ، غرب 0\87 ، شمال شرق 0\82 جنوب غرب 0\81 متر مربع درهکتار و رویش متوسط حجم برحسب سن در هکتار درجهت شمال غرب 3\88 ، غرب 3\6 ، شمال شرق 4 جنوب غرب 3\89 سیلو درهکتار میب اشد همچنین با مقایسه رویش درجهات مختلف جغرافیایی مشخص گردید که بین رویش در جهات مختلف اختلاف معنی داری وجود دارد.

۳بررسی مشخصههای رویشی توده توسکا ییلاقی در سنین مختلف کاشت (مطالعۀ موردی: سری امره جنگلهای شرکت چوب و کاغذ)
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی جنگل، سال
تعداد صفحات: ۷
به منظور بررسی مشخصه های رویشی گونه توسکا ییلاقی در سنین مختلف کاشت در سری امره جنگلهای چوب و کاغذ سه توده خالص دست کاشت هر کدام به مساحت 6 هکتار با فاصله کاشت2×2 در سنین 7 ، 10 و 13 ساله انتخاب شد. مناطق مورد مطالعه با ا ستفاده از شبکه آماربرداری 50×75 متر و با روش تصادفی– سی ستماتیکی آماربرداری و فاکتورهای رویشی در 45 قطعه نمونه 1 آر در هر توده اندازه گیری شد. در هر قطعه نمونه قطر تمامی درختان و ارتفاع درخت اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که رویش متوسط قطر بر حسب سن در توده3 درخت اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که رویش متوسط قطر بر حسب سن در توده 7 ،10 و 13 ساله به ترتیب 1\16 ، 1\12 و 1\15 سانتی مترر ویش متوسط ارتفاع بر حسب سن 1\14، 1\53 و 1\51 متر رویش سطح مقطع برحسب سن 1\04 ، 1\36 و 1\59 متر مربع در هکتار و رویش حجم بر حسب سن 11\80 ، 23\85 و 36\65 سیلو در هکتار می باشد.

۴تعیین مناسب ترین کلن صنوبر و طول دوره بهره برداری بهینه با توجه به اصول اقتصادی
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی جنگل، سال
تعداد صفحات: ۷
در این بررسی تعدا د 15 کلن صنوبر انتخاب و اطلاعات مربوط به رویش کل حجمی آنها تهیه شد. برای انتخاب گونه مناسب و طول دوره بهره برداری بهینه از معیار سود خالص فعلی تا بی نهایتDBIاستفاده شد. برای محاسبه این معیار ارزش فعلی تا بی نهایت مجموع هزینه ها( سرمایه گذاری اولیه، ثابت سالیانه، ثابت دوره ای و غیر ثابت مستمر) و درآ مدها در چهار دوره بهره بردار ی9 ، 8 ، 7 و 10 سال محاسبه شد مقدار DBI برای دوره بهره بردا ر ی7 و 8 ساله با شتاب بیشتری نسبت به دوره های بهره بردار ی 9 و 10 ساله در حال افزایش است. با توجه به این مطل ب می توان دوره بهره بردار ی 9 ساله را به عنوان مناسب ترین دوره بهره برداری برای این بررسی عنوان کرد . برای یک دوره بهره برداری بهینه ( 9 ساله )، کل نP.n.betuliدارای بیشتری نDBIو با مقدا 1303386120 ریال و کلن P.n.simonii دارای کمتری نDBI و با مقدار 18090842 ریال است . این معیار به خوبی نشان می دهد که برای یک دوره بهره برداری 9 ساله گونهP.n.betuliمناسب ترین گونه برای کاشت محسوب می شود.

۵نگرشی بر وضعیت معیشتی جوامع جنگل نشین زاگرس و نحوه ارتباط آنها با جنگل
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی جنگل، سال
تعداد صفحات: ۸
در اغلب نقاط زاگرس معیشت مردم بومی به نوعی، وابسته به جنگل می باشد این وضعیت در روستاها به شکل حادتری به چشم میخورد . از نگاه جامعه شناسی روستایی میان دیدگاه های مردم روستانشین و جامعه ی کیاهی جنگلی ارتباطی عمیق وجود دارد .در این راستا توجه جدی به بررسی اجمالی وضعیت موجود به لحاظ اقتصادی – اجتماعی گامی مؤثر در پیشبرد اهداف طرح جنگلداری خواهد بود. در این بررسی که مربوط به طرح جنگل داری دانشجویان کارشناسی دانشگاه کردستان می باشد ، 290 نفر از مردم بخش آلوت ازمنطقه ی آرمرده موردمطا لعه قرارگرفتند رو شهای جمع آوری اطلاعات در بررسی اقتصادی – اجتماعی منطقه به صورت گفت گو با جمعی از ریش سفیدان محل که یکی از آن ها جزءشورای محل بود صورت گرفت. در مرحله ی بعد با تهیه ی پرسشنامه هایی که حاوی سؤالا تی در خصوص وضع اقتصادی – اجتماعی مردم جنگل نشین بودو پاسخ مردم محلی به آنها، بررسیهای لازم انجام شد . در این بررسی ترکیب سنی و جنسی نمونه ، سطح سوادافراد ، وضعیت اشتغال و بیکاری، معاش و اقتصاد خانوار ، نقش جنگل درمعیشت مردم محلی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت پیشنهاداتی جهت ساماندهی و بهبود مدیریت جنگل در منطقۀ مورد مطالعه ارائه شده است.

۶فرهنگ سازمانی و نقش آن در استقرار نظام مدیریت دانش
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۵
دانش به عنوان منبع اصلی سازمان ها تلقی شده و به عنوان یک سرمایه مطرح است، انتقال، خلق و بکارگیری مستلزم وجود فرهنگ سازمانی می باشد. این مطالعه، به بررسی نقش فرهنگ سازمانی بر استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان مرکزی شهرداری ساری می پردازد نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و کارشناسان شهردای ساری تشکیل می دهد. حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران، 84 نفر به صورت تصادفی تعیین گردیدند. برای گردآوری داده ها در این پژوهش، از دو پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش فونگ و چئی 2009 و پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون 2000 استفاده شده است. پایایی سوالات با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ برای مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی به ترتیب 0.95، 0.94مورد سنجش و تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس با نرم افزار SPSS18 استفاده شده است. نتایج حاکی نشان داد که بین مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی و مولفه های آن (فرهگ مشارکتی، فرهنگ سازگاری فرهنگ انطباق پذیری و فرهنگ مأموریتی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که فرهنگ سازگاری دارای بالاترین ضریب همبستگی و فرهنگ مأوریتی کمترین ضریب همبستگی ر داشته اند.

۷بررسی تناسب ابعاد چوب آهات تبدیلی در جنگل با نیاز کارخانجات
اطلاعات انتشار: نشريه حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي، دورهجديد،اول،شماره۱، ، سال
تعداد صفحات: ۱۶
هدف از این پژوهش شناخت ماشین آلات صنایع چوب، ابعاد چوب مصرفی آن ها و در نهایت پیشنهاد ابعاد مناسب تبدیل چوب در جنگل های تحت پوشش شرکت سهامی نکاچوب، شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و کارخانه نئوپان 22 بهمن بهشهر بود. نتایج بررسی های اولیه نشان داد که ایجاد تغییر در ابعاد تبدیل چوب آلات، بهبود پروسه تولید را در کارخانجات روکش گیری، چوب بری، تولید نئوپان و کاغذ به همراه ندارد، بنابراین این پژوهش بیش تر روی عملکرد ماشین آلات لوله بری که مورد استفاده شرکت نکاچوب می باشد، متمرکز شده است. به این منظور ابعاد تبدیل چوب در جنگل از طریق پروانه استحصال و حمل مربوطه، استخراج گردید. حجم ضایعات گرده بینه در طبقات مختلف قطری و با توجه به ابعاد چوب مصرفی در ماشین لوله بری محاسبه شد و سپس در ارزش ریالی هر مترمکعب گرده بینه درجه 1 و 2 ضرب شد. با کسر این رقم از ارزش ریالی چوب آلات خارج از درجه که وارد خط تولید نئوپان و کاغذ می شود، میزان خسارت مالی قابل پیش گیری به دست آمد. حجم ضایعات قابل پیش گیری گرده بینه ای به طول 6\2 متر برای ماشین لوله بری حدود 7\7 درصد به دست آمد. بیشینه زیان مالی قابل پیش گیری در این دستگاه 237384 ریال به ازای هر گرده بینه و مربوط به گرده بینه های درجه یک راش بود. پیشنهاد می شود که با توجه به ابعاد چوب مورد نیاز دستگاه لوله بری، تبدیل چوب آلات در مضاربی از طول 4\2 متر انجام شود.

۸تاثیر عمل اکولوژی جهت جغرافیایی بر روی رویش گونه زربین (Cupresuss sempervirens L.var horizontalis) در توده دست کاشت عباس آباد بهشهر
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست، هجدهم،شماره۱، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۱۳
زمینه و هدف: به منظور بررسی رویش گونه زربین در جهات مختلف (شمال­غرب، غرب، شمال­شرق و جنوب­غرب) یک توده خالص دست کاشت در منطقه عباس آباد بهشهر در نظر گرفته ­شد. روش­کار: با استفاده از شبکه آماربرداری 75 ×100 متر و با روش تصادفی– سیستماتیک، 50 قطعه نمونه 2 آر (200 متر مربع) در جهات مختلف جغرافیایی پیاده­ گردید. در هر قطعه نمونه، قطر تمامی درختان و ارتفاع چهار اصله درخت اندازه­گیری شد. محاسبات لازم و آنالیز­های آماری در نرم افزارهای Excel و SPSS انجام گرفت. یافته­ها و نتایج: نتایج نشان داد که بین دامنه­ها با جهات جغرافیایی مختلف از لحاظ رویش، تفاوت­های معنی­داری وجود دارد، بطوری که بالاترین رویش قطری در جهت غرب (53\0 سانتی­متر) و کمترین مقدار آن در جهت شــمال­شرق (479\0سانتی­متر) مشاهده گردید. هم­چنین بیشترین رویش ارتفاعی در جهات غرب و جنوب­غرب (53\0 متر) و کمترین مقدار آن در جهت شمال­­غربی بوده (49\0 متر) و از لحاظ متوسط رویش سطح مقطع، بالاترین رویش در جهت غرب (87\0 متر مربع در هکتار) و کمترین آن در جهت شمال­غرب (76\0 متر مربع در هکتار) مشاهده شد. رویش متوسط حجم نیز بر حسب سن، به­ترتیب در جهت­های غرب (4 سیلو درهکتار) و شمال­شرقی (6\3 سیلو در هکتار) دارای بیشترین و کمترین مقادیر بوده­اند.
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه