توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۲۶دو زبانگی و الگوهای ارتباط در جوامع چند قومی (با تاکید بر ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
زبان از دیدگاه جامعه شناسی دارای حداقل دو نقش عمده است ؛ یکی از نقش های آن نقش ارتباطی و نقش دیگر آن هویت بخشی است . نظریه های مختلف جامعه شناسی در تاکید بر هریک از موارد مذکور (و سایر نقش هایزبان ) دارای شدت و ضعف بوده اند ، لیکن دو نظریه بطور عمده بر جایگاه زبان در روابط اجتماعی تاکید نموده اند که عبارتند از نظریه کنش متقابل اجتماعی و نظریه ساختارگرا وپساساختارگرا . در نظریه کنش متقابل بر نقش زبان در سطح خرد و شکل گیری هویت فردی تاکید شده و در نظریه ساختارگرا و پساساختارگرا بر سطح کلان توجه گردیده و بویژه در بحث افرادی نظیر بوردیو بر رابطه قدرت که زبان محمل آن است توجه می شود . زبان به عنوان وسیله ارتباط در چالش های بین اقوام و جوامع چندزبا نی مسئله مهمی محسوب نمی شود ولی زبان به عنوان نماد هویت و قدرت چالش برانگیز است .این نوشته درصدد است ضمن تلخیص کلی دیدگاه های جامعه شناختی ارتباط زبانی بین اقوام به چالش های موجود در جوامع چند زبانی با تاکید بر ایران بپردازد و نقاط قوت وضعف هرکدام را مطرح کند

۲۷بررسی تأثیر پرده آب بند بر روی کاهش نشت از سد چومان و بهینه سازی حجم آن
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
نشت آب از پی و بدنه سد یکی از مهم ترین مسائل در هنگام طراحی و اجرا سدها است. این مسئله از دو جنبه : جلوگیر از هدر رفت آب ذخیره شده در مخزن و حفظ ثبات بدنه و پی سد دارا اهمیت ویژه ا می باشد. نشت آب با از بین بردن ساختمان پی، باعث ایجاد شرایط بحرانی و نشست بدنه سد می شود. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از نرم افزار مدل سازیseep\w به محاسبه میزان نشت بدون اجرای تمهیدات آب بند پرداخته و با آنالیز نتایج به دست آمده و مدل ساز اجرا پرده و تأثیر آن بر نشت، بهینه ترین حجم برا اجرا تمهیدات آب بند پیشنهاد گردد. چون انتخاب یک مقطع برای آنالیز نشت باعث ایجاد خطا در نتایج می شود، سعی شده با انتخاب ٥ مقطع در تراز ها مختلف، خطا محاسبات تا حد ممکن کاهش یابد.

۲۸ارزیابی و تحلیل توزیع فضایی – مکانی مراکز فرهنگی در شهرها (موردی: شهر اهواز)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۴
امروزه جمعیت شناسی به عنوان دانشی که جوابگوی بسیاری از نیازمندیهای جامعه انسانی است مورد توجه میباشد. شناخت جمعیت از دیدگاههای مختلف پایه و اساس برنامه– ریزیهای بهداشتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. شناخت ویژگی و پدیدههای طبیعیو دموگرافیکی یک منطقه از مهمترین عوامل در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی در برنامه– ریزی ملی و منطقهای به حساب میآید. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای اطلاعات سرشماری 1385 و مطالعات کتابخانهای به بررسی رابطه بین مراکز فرهنگی و جمعیت شهر اهواز پرداخته است و با محاسبه میزان سرانه کاربری فرهنگی در وضع موجود ومقایسه آن با سرانه استاندارد در طی دورههای متوالی سرشماری، به بررسی میزان استاندارد فضایی این کاربری برای جمعیت مورد نیاز پرداخته است. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد کهتوزیع و پراکندگی مراکز فرهنگی در سطح شهر متناسب با استانداردهای تعیین شده و نیاز جمعیتی طی دورههای مختلف نمیباشد و با وجود کاهش رشد جمعیت طی دهههای بعد ازسال 1385 ، همچنان کمبود مراکز فرهنگی در سطح شهر اهواز وجود دارد و مقایسه مقدار سرانه به دست آمده در دورههای قبل و بعد از سرشماری نشان میدهد این کمبودها نه تنهاکاهش نیافته است، بلکه این مقدار سرانه اختصاص یافته برای هر نفر در سال 1388 نسبت به سالهای قبل کاهش بیشتری داشته است

۲۹بررسی عملکرد گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان از دیدگاه دانشجویان در سال های تحصیلی 1389 و 1390
اطلاعات انتشار: توسعه آموزش در علوم پزشكي، پاييز و زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۹، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد نهادهای آموزشی شاخصی مناسب برای تصحیح عملکرد و ارتقای کارآیی این دسته از نهادها محسوب می شود. برای رسیدن به این مهم در گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تحقیقی در زمینه ارزیابی عملکرد گروه از دیدگاه دانشجویان انجام شده است تا با استفاده از دیدگاه دانشجویان به عنوان دریافت کنندگان خدمات آموزشی گروه به نقاط ضعف و قوت گروه پی برده، ضمن تاکید بر نقاط قوت راهکارهای لازم برای کاهش نقاط ضعف ارایه گردد.روش بررسی: برای رسیدن به هدف مطالعه در این تحقیق از شیوه پیمایشی استفاده شده است. پس از تعیین ابعاد عملکردی گروه زنان و زایمان در رابطه با دانشجویان مشغول به تحصیل، شاخص های مطلوب در قالب آیتم های پرسشنامه بسته پاسخ در دوره زمانی سال های 1389 تا 1390 از بین 50 دانشجو جمع آوری گردیده، با استفاده از روش های آماری کمی ارزیابی شده اند. از نظر حجم نمونه، نمونه در دوره زمانی برابر با جامعه بوده، به شیوه سرشماری اقدام به مطالعه شده است.یافته ها: بر اساس قضاوت دانشجویان می توان عملکرد آموزشی اساتید گروه را در بعد حضور فعال فیزیکی در سطح عالی، انعطاف پذیری و تعامل علمی با دانشجو و حساسیت به روابط انسانی و در دسترس بودن در سطح خوب و در نهایت از نظر امکان انتقال دانش علمی در سطح متوسط ارزیابی کرد. همچنین آزمون فریدمن نشان داد که با اطمینان بالای 99 درصد بین اولویت ابعاد فوق تفاوت وجود داشت. همچنین بررسی آیتم های مربوط به امکان انتقال دانش علمی نشان می دهد که در این زمینه کارآیی بیرونی گروه از نظر دانشجویان در سطح متوسط بوده ولی کارآیی درونی در سطح خوبی است.نتیجه گیری: با توجه به حساسیت رشته زنان و زایمان به حضور فیزیکی، ابعاد حضور فعال فیزیکی، در دسترس بودن و نیز حساسیت به روابط انسانی از دیدگاه دانشجویان در سطح بسیار خوبی ارزیابی شد. با توجه به این که دانشجویان، برگزاری ژورنال کلاب و CPC بیمارستانی را نسبت به سایر ابعاد در سطح پایین تری ارزیابی کرده اند؛ لذا توصیه می شود معاونت محترم آموزشی بیمارستان و مدیران محترم گروه های آموزشی در برگزاری CPC و فراهم کردن امکانات آموزشی لازم در این زمینه با جدیت عمل نمایند. علاوه بر این توصیه دیگر افزایش اعضای هیات علمی گروه زنان خصوصا اساتید با گرایش های مختلف (فلوشیپ ها) جهت افزایش موفقیت در برگزاری ژورنال کلاب ها می باشد.

۳۰مهندسی ساختمان و شهرسازی از دیدگاه قرآن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای تاثیر آموزه های اسلامی در پیشرفت علوم و فناوری های نوین، سال
تعداد صفحات: ۵
انسان به عنوان موجودی اجتماعی، هویتی جمع گرایانه دارد و نمی تواند بدون حضور دیگران، زندگی با آرامش و در مسیر کمال را طی کند. این قالب اجتماعی در معیاری کوچک در یک خانواده و در اندازه وسیع تر در قالب یک اجتماع شهری ظهور پیدا می کند. بر همین اساس نیز نمی توان تصور کرد که دستورات دینی برای انسان آمده باشند اما از این هویت جمعی غفلت شده باشد زیرا ویژگی آدمی، انس گرفتن با دیگران است و اگر قرآن کریم به عنوان قانون اساسی رشد انسانی صادر شده–که بر همین اساس نیز نازل شده است– باید در میان این آیات، ویژگی های یک شهر دینی را که می تواند تجلی باورها و ارزش های فرهنگی جامعه باشد، یافت. همانگونه که قرآن کریم در معرفی خود گفته است: « و لا حبهٍ فی الظلمات الارض و لا رطبٍ و لا یابسٍ الا فی کتابٍ مبینٍ» و هیچ دانه در زیر تاریکی های زمین و هیچ تر و خشکی نیست جز آن که در کتاب مبین و قرآن عظیم مسطور است (آیه 59 سوره مبارکه ی انعام) و در روایاتی از امام صادق (ع) به این موضوع تاکید شده است،که ایشان می فرمایند: «خدای تبارک و تعالی در قرآن بیان هر چیز را فرو فرستاده تا آنجا که به خدا سوگند چیزی را از احتیاجات بندگان فرو گذار نفرموده است تا آنجا که هیچ بنده ای نتواند بگوید ای کاش، این در قرآن آمده بود جز آن که خدا آن را در قرآن فرو فرستاده است». حال در این پژوهش اهتمام ما بر این بوده است که با توجه به تفاسیر،کتاب ها و روایات مختلف بتوانیم به بیان ویژگی های یک ساختمان و شهر اسلامی از دیدگاه قرآن بپردازیم.

۳۱Grid چیست؟
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: رايانه، سال
تعداد صفحات: ۴

۳۲نقش فناوری اطلاعات در نظام آموزش و پرورش
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه استفاده از رایانه، زندگی بشر رادر تمامی وجوه دگرگون ساخته است. مطالعات انجام شده در ارتباط با برنامه های توسعه اغلب کشورها، نشان دهنده محوری بودن نقش فناوری اطلاعات در این گونه برنامه هاست. فناوری اطلاعات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارایی آموزش مورد استفاده قرار داده به گونه ای که شیوه سنتی آموزش را دستخوش تغییر قرارداده است. بنابر این فناوری اطلاعات نقش مهم و بسزایی در توسعه و ارتقاء سطح دانش و معلومات فراگیران خواهد داشت و زمینه ارتقاء کیفیت آموزشی را فراهم می سازد.

۳۳کاربردهای نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در حفاظت و نگهداری اشیای دارای ساختار سلولزی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا و کاربردها، سال
تعداد صفحات: ۱۱
آثار تاریخی دارای ساختار سلولزی با گذشت زمان و قرار گرفتن در برابر عوامل بیولوژیک و نور مضرUV تخریب شده و از بین می روند. اخیرا استفاده از نانوذرات در حفاظت آثار تاریخی، به دلیل کاهش مصرف مواد اولیه، افزایش بازده و چند کاربردی بودن بعضی از نانوذرات مانند دی اکسید تیتانیوم، کاربرد زیادی یافته است. مرمتگر با فراگیری دانش، اصول و مبانی مرمت، از ویژگی سایر مواد از جمله نانوذرات در حفاظت و مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی استفاده می کند. دی اکسیدتیتانیوم با گاف انرژی 2\3 الکترون ولت اشیای سلولزی در برابر نور فرابنفش محافظت می کند. TiO2 با تولید رادیکال های هیدروکسیل و یون های سوپراکسید می تواند باعث تجزیه مولکول های آلوده کننده می شود. این فرآیند همچنین باعث از بین رفتن میکروارگانیسم‌ها می شود. تحقیقاتی در زمینه حفاظت آثار سلولزی با استفاده از نانوذرات و نانوکامپوزیت دی اکسید تیتانیوم انجام شده که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.

۳۴اجتماع مجازی و ناسازگاری هویتی (فرصت ها و تهدیدها)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید، سال
تعداد صفحات: ۱۱
طرح مسئله : ناسازگاری هویتی پدیده ای است که به شکل قابل ملاحظه ای ، در دهه های اخیر بین جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی مورد توجه واقع شده است . با ظهور دنیای مجازی و گسترش عضویت در گروه های مجازی ، به نظر می رسد که مسئله ناسازگاری هویتی وارد فاز جدیدی شده است که ویژگی های متمایزی نسبت به اشکال کلاسیک آن دارد و این تغییر شکل ناسازگاری هویتی اهمیت توجه به این بحث را توجیه می کند . روش : این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای ضمن مروری بر تعاریف و گونه شناسی هویت و اجتماع مجازی ، بر اساس مباحث مفهومی تلاش کرده است نسبت این دو پدیده را مشخص نموده ، سپس با استفاده از پیشینه نظری و تجربی موجود به تعیین فرصت ها و محدودیت های مد نظر محققان در زمینه هویت یابی در اجتماع مجازی بپردازد. یافته ها : مرور کارهای انجام شده نشان داده است که تحقیقات موجود دو دیدگاه متناقض را در زمینه تاثیر عضویتدر اجتماع مجازی بر ناسازگاری هویتی مد نظر قرار داده اند . عده ای مخالف تاثیر و عده ای موافق تاثیر فضای مجازی بر ناسازگاری هویتی بوده اند . نتایج : در نتیجه گیری از مباحث مطرح شده استدلال موافقان و مخالفان تاثیر فضای مجازی بر ناسازگاری هویتی به شکل واضح بیان گردیده و نقش محیط اجتماعی واقعی در این زمینه مهم تشخیص داده شده است .

۳۵شناخت تزئینات طلایی بدل در نسخ خطی تاریخی بررسی روند تخریب رنگدانه های طلایی و کاغذ تکیه گاه
اطلاعات انتشار: مرمت و معماري ايران (مرمت آثار و بافت هاي تاريخي فرهنگي)، بهار و تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تخریب مرکب ها و رنگدانه ها در آثار کاغذی، همواره یکی از مشکلات پیش روی مرمتگران بوده است. بخشی از رنگدانه های آسیب پذیر، رنگدانه های فلزی است که رنگدانه های طلایی سهم عمده ای از آن ها را در تزئینات کتاب آرایی ایران در بر می گیرند. در مواردی، تغییر رنگ و سبزشدگی در رنگدانه های طلایی و گاهی نیز، تخریب کاغذ مشاهده شده است. در این مقاله، رنگدانه های طلایی و تخریب آن ها در سه نسخه خطی تزئینی از دوره قاجار مطالعه گردیده است. با روش آنالیز SEM–EDS، ترکیبی از آلیاژهای برنج، به عنوان رنگدانه های طلایی بدل شناخته شد. در جریان بررسی تخریب تزئینات، ترکیب کربوکسیلات های مس به عنوان محصولات تخریبی رنگدانه های طلایی از طریق روش طیف سنجی رامان شناسایی شد. وجود برخی از آلاینده های کربونیلی آلی و رطوبت زیاد در محیط نگهداری این نسخه ها، از عوامل ممکن در فرایند تخریب رنگدانه ها و تشکیل این محصولات سبز رنگ است. افزون بر هیدرولیز اسیدی سلولز، یون های مس نیز در محصولات تخریبی نقش یک کاتالیزور را در اکسیداسیون سلولز دارند و به این فرایند سرعت می بخشند. این موضوع در یکی از نمونه ها با روش جدید نشاندارکردن فلورسانسی همراه با تکنیک کروماتوگرافی ژل تراوا مشخص شد.

۳۶ارائه الگوی بهینه مداخله دربافت های فرسوده شهری بااستفاده ازgisوروش AHP موردی:محله سرتپوله شهرسنندج
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در سالهای اخیر رشدبی رویه وشتابان شهرها مشکلات شهری بسیاری ایجادنموده است.این مشکلات تمامی جنبههای شهرنشینی راتحت تأثیر خود قرار داده و چه بسا که زندگی شهری را مختل نموده است.یکی از این مشکلات قابل توجه درشهرها وجود بافتهای فرسوده میباشدکه خود منشأ بسیاری ازمشکلات شهری از جمله مسائل اقتصادی– اجتماعی،کالبدی– فیزیکی،زیست محیطی و امنیتی میباشد که همهی اینها زمینه ناپایداری را درشهرها فراهم کرده است.لذا تحقیق حاضر در راستای دستیابی به الگوهای بهینه مداخله در بافتهای فرسوده شهری بر اساس روش توصیفی – تحلیلی و با تاکید بر جنبه کاربردی آن و با استفاده از داده های فراهم آمده در پایگاه سیستمهای اطلاعات جغرافیایی انجام گرفته است.منطقه مورد مطالعه درتحقیق حاضر محله سرتپوله سنندج میباشد،این منطقه به جهت دارا بودن فاکتورهای شاخص فرسودگی انتخاب شده است. درراستای دستیابی به هر یک از الگوی های بهینه مدیریت باف تهای فرسوده منطقه مورد مطالعه اعم از بهسازی،نوسازی،بازسازی و ...براساس شاخصهای اساسی شناسایی نوع فرسودگی بافتهای فرسوده شهری لایههای متعدد اطلاعاتی نظیر نقشه قیمت،نقشه قدمت ابنیه،نقشه دسترسیها،نقشه تعداد طبقات،نقشه شیب معابر محله، نقشه کاربریها،نقشه مساحت قطعات بافت محله،نقشه پوشش معابر، نقشه نوع مصالح بافت و...تولید گردیدند.در نهایت با تجزیه و تحلیلهای فضایی و بکارگیری الگوریتمهای فضایی موجود در محیط GIS واستفاده ازروش AHP مناطق اولویتدار برای توسعه بافت فرسوده براساس راهکارهای پیشنهادی بهسازی،نوسازی،مرمت شناسایی شدند

۳۷پتینه کردن چوب با دی اتانل آمین: ویژگی ها و مقاومت آن در برابر هوازدگی
اطلاعات انتشار: علوم و فناوري رنگ، پاييز, دوره  ۸ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۲
ایجاد ظاهر قدیمی در سطح چوب یا پاتین، اهمیت زیادی در فرآیندهای مرمت آثار تاریخی و همچنین ساخت مبلمان دارد. در این پژوهش چوب کبوده (Populus alba L) پتینه شده با استفاده از تیمار دی اتانل آمین و مقاومت آن در برابر هوازدگی مورد مطالعه قرار گرفت. هوازدگی مصنوعی بر اساس دستورالعمل ASTM 2565–99 در دو مرحله 300 و 800 ساعت انجام شد. ارزیابی ها با استفاده از رنگ سنجی، طیف سنجی زیر قرمز– بازتاب کل تضعیف شده تبدیل فوریه و میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد. نتایج نشان داد که دی اتانل آمین بیشتر با گروه کربونیل در همی سلولز و واحد سرینجیل در لیگنین واکنش می دهد و باعث افزایش تیرگی، قرمزی و زردی چوب می گردد. در مرحله اول هوازدگی (300 ساعت) فتواکسیداسیون لیگنین در واحد گواییاسیل متمرکز گردید ولی در مرحله دوم (800 ساعت) واحد سرینجیل نیز دچار تخریب شد. پتینه کردن چوب کبوده در طولانی مدت از تخریب ناشی از هوازدگی جلوگیری نمی کند.

۳۸فلزگری کهن و استحصال مس در محوطه باستانی هفت تپه خوزستان، هزاره دوم قبل از میلاد (یادداشت پژوهشی)
اطلاعات انتشار: مهندسي متالورژي و مواد (دانشكده مهندسي)، بهار و تابستان, دوره  ۲۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این مقاله، به مطالعه شواهد و بقایای فلزگری کشف شده در محوطه باستانی هفت تپه (قرن 14 قبل از میلاد) و همچنین، شناسایی بقایای فلزگری کهن بر اساس مطالعات آزمایشگاهی پرداخته شده است. برای آنالیز ترکیب شیمیایی و ویژگی های ساختاری بقایای فلزگری کهن در محوطه هفت تپه خوزستان، از روش های آنالیز SEM–EDS و متالوگرافی استفاده شد. نتایج نشان دادند که فرایند فلزکاری در هفت تپه به منظور استخراج مس از سنگ معدن های سولفیدی انجام می شده است. این فرایند با تشکیل مات در مس استخراج شده همراه بوده است و مخلوط مات و مس به وسیله فرایند تشویه، خالص سازی و برای ساخت اشیاء آماده می شده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون ها، اشیای مجموعه هفت تپه از آلیاژ مس و سرب و در مواردی، از آلیاژ برنز ساخته شده اند. در بعضی از نمونه ها، نیکل و روی به عنوان ناخالصی های فلزی شناسایی شده اند. مطالعات ریزساختاری بر روی نمونه های اشیاء نشان دادند که برای شکل دهی نهایی آن ها پس از ریخته گری، از عملیات چکش کاری سرد و تاب کاری استفاده می شده است.

۳۹عنوان فارسی: معناشناسی «الزام اخلاقی» با تفسیری نو از دیدگاه علامه طباطبایی (عنوان عربی: تفسیر جدید لمعنی «الالزام الاخلاقی» فی رأی العلامة الطباطبائی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهش نامه اخلاق، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۲۳، سال
تعداد صفحات: ۱۵
چکیده فارسی:فرااخلاق علمی است که به مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق می پردازد و معناشناسی مفاهیم اخلاقی، از مباحث این دانش به شمار می رود. مهم ترین بخش در تحلیل مفاهیم اخلاقی، مفاهیمی هستند که محمول جمله های اخلاقی قرار می گیرند و شامل مفاهیم ارزشی مانند «خوب» و «بد» و مفاهیم الزامی مانند «باید»، «نباید» و «وظیفه» هستند. این تحقیق با تفکیک حیث معناشناختی از هستی شناختی مفهوم «الزام اخلاقی»، تفسیری نو از دیدگاه علامه درباره معناشناسی «الزام اخلاقی» ارائه کرده و درصدد است تا اثبات کند علامه معنای «الزام اخلاقی» را «ضرورت بالغیر» می داند، زیرا ایشان نظریه اعتباریات را بر اساس «مجاز سکاکی» پایه ریزی می کند که معنای لفظ در این گونه مجازها با معنای حقیقی تمایزی ندارد، بلکه مصداق مجازی غیر از مصداق حقیقی خواهد بود، بنابراین معنای «باید» در استعمال حقیقی و اعتباری تفاوتی نخواهد داشت و با توجه به اینکه معنای «باید حقیقی» از منظر ایشان «ضرورت بالغیر» است، معنای «باید اعتباری» نیز «ضرورت بالغیر» خواهد بود.چکیده عربی:أهم قسم فی تحلیل المفاهیم الاخلاقیة هی تلک المفاهیم التی تستعمل فی محمول الجمل الاخلاقیة و تنطوی علی معان قیمیة و الزامیة. المفاهیم الاخلاقیة مثل الحسن و القبح، والمفاهیم الالزامیة مثل ما ینبغی و ما لا ینبغی والواجب. لقد کتبت حول «الالزام الاخلاقی» بحوث کثیرة، الا ان هذا البحث یرمی من خلال الفصل بین ذات و معنی مفهوم. «الالزام الاخلاقی»، إلی ان یقدم تفسیرا جدیدا لرأی العلامة محمد حسین الطباطبائی حول معنی «الالزام الاخلاقی». تهدف هذه المقالة إلی اثبات ان العلامة الطباطبائی یعتبر الالزام الاخلاقی بمعنی الضرورة بالغیر، و ذلک لأنه وضع نظریة الاعتبارات علی اساس «مجاز السکاکی»، و معنی اللفظ فی مثل هذه الانواع من المجاز لا یختلف عن معناه الحقیقی، و انما مصداق المجازی شیء آخر غیر مصداق الحقیقی. و علی هذا الأساس لا یختلف معنی «الوجوب» فی الاستعمال الحقیقی وفی الاستعمال الاعتباری. و نظرا إلی ان معنی الوجوب الحقیقی حسب رأیه هو الضرورة بالغیر، فان معنی الوجوب الاعتباری یعنی الضرورة بالغیر أیضا.

۴۰بررسی تغییرات رنگی و ساختاری چوب اصلاح شده با نانو ذرات دی اکسید تیتانیم و اکسید روی به عنوان محافظ پرتو UV
اطلاعات انتشار: علوم و فناوري رنگ، , دوره  ۹ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۴۱ارزیابی کاربرد سدیم لوریل اترسولفات در شستشوی پارچه های پنبه ای تاریخی با استفاده از نمونه های پیر شده تسریعی
اطلاعات انتشار: مرمت و معماري ايران (مرمت آثار و بافت هاي تاريخي فرهنگي)، بهار و تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۹، سال
تعداد صفحات: ۱۷

۴۲تبیین مفهوم تمامیت در حوزه آثار موزه ای از منظر تعیین مولفه های موثر بر آن تبیین
اطلاعات انتشار: مرمت و معماري ايران (مرمت آثار و بافت هاي تاريخي فرهنگي)، پاييز و زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۸، سال
تعداد صفحات: ۲۱

۴۳ارائه الگوی بهینه مداخله دربافت های فرسوده شهری با استفاده از GIS و روش AHP (موردی:محله سرتپوله شهرسنندج)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
در سالهای اخیر رشدبی رویه وشتابان شهرها مشکلات شهری بسیاری ایجادنموده است. این مشکلات تمامی جنبه های شهرنشینی راتحت تأثیر خود قرار داده و چه بسا که زندگی شهری را مختل نموده است. یکی از این مشکلات قابل توجه درشهرها وجود بافت های فرسوده می باشدکه خود منشأ بسیاری ازمشکلات شهری از جمله مسائل اقتصادی– اجتماعی،کالبدی– فیزیکی،زیست محیطی و امنیتی می باشد که همه ی اینها زمینه ناپایداری را درشهرها فراهم کرده است. لذا تحقیق حاضر در راستای دستیابی به الگوهای بهینه مداخکه د ر بافت های فرسوده شهری بر اساس روش توصیفی – تحلیلی و با تاکید بر جنبه کاربردی آن و با استفاده از داده های فراهم آمده در پایگاه سیستم های اطلاعات جغرافیایی انجام گرفته است.منطقه مورد مطالعه درتحقیق حاضر محله سرتپوله سنندج می باشد، این منطقه به جهت دارا بودن فاکتور های شاخص فرسودگی انتخاه شده است. درراستای دستیابی به هر یک از الگوی های بهینه مدیریت بافت های فرسوده منطقه مورد مطالعه اعم از بهسازی، نوسازی، بازسازی و ...براساس شاخص های اساسی شناسایی نوع فرسودگی بافت های فرسوده شهری لایه های متعدد اطلاعاتی نظیر نقشه قیمت، نقشه قدمت ابنیه، نقشه دسترسی ها، نقشه تعداد طبقات، نقشه شیب معابر محله، نقشه کاربریها،نقشه مساحت قطعات بافت محله، نقشه پوشش معابر، نقشه نوع مصالح بافت و...تولید گردیدند. در نهایت با تجزیه و تحلیلهای فضایی و بکارگیری الگوریتم های فضایی موجود در محیط GIS و استفاده ازروش AHP مناطق اولویت دار برای توسعه بافت فرسوده براساس راهکارهای پیشنهادی بهسازی، نوسازی، مرمت شناسایی شدند.

۴۴فن شناسی تزیینات طلاکاری روی سنگ در مجموعه کاخ گلستان تهران
اطلاعات انتشار: مرمت آثار و بافت هاي تاريخي، فرهنگي، سال
تعداد صفحات: ۱۴
تزیینات طلاکاری روی سنگ، از انواع تزیینات رایج در معماری دوره قاجار در ایران است. نمونه های متعددی از این تزیینات در مجموعه تاریخی– فرهنگی کاخ گلستان در تهران شناسایی شده است. در این پژوهش برای بررسی فنی تکنیک این تزیینات، به بررسی تزیینات کوشک شمس العماره و تخت مرمر پرداخته می شود. در ابتدا نمونه های مورد بررسی، معرفی، و سپس مطالعات آزمایشگاهی انجام شده است. جهت شناسایی ورق های فلزی به کار رفته در اجرای این تزیینات، از روش دستگاهی SEM–EDSو برای شناسایی واسط چسباننده ورق فلزی، از روش دستگاهی FTIR استفاده شد. مشاهدات میکروسکوپی نشان دهنده کاربرد ورق طلا در اجرای این تزیینات است و بدین گونه، شیوه ی اجرای این تزیینات، فن طلاچسبان بوده است. همچنین بررسی–ها حاکی از کاربرد یک واسط چسباننده روغنی در اجرای این تزیینات است که روغن کمان به عنوان یک احتمال قرین به واقعیت مورد نظر قرار گرفت. با استناد به نمونه های مورد بررسی، طلاچسبان روی سنگ در این دوران به شیوه "طلاکاری روغنی" انجام می گرفته است. این بررسی ها حاکی از آن است که طلا در تزیینات معماری قاجار در مجموعه کاخ گلستان تهران همچنان مورد توجه و استفاده بوده است.

۴۵رژیم امنیتی حوزه درای خزر پس از فروپاشی اتحاد شوروی تا 2009؛ موانع و چالشها
اطلاعات انتشار: Political and International Research، سال
تعداد صفحات: ۳۴

۴۶تعیین میزان غلظت فلز سنگین سرب در بافت عضله ماهی گل خورک Boleophthalmus dussumieri و مقایسه آن با استاندارد جهانی و ارتباط آن با طول و وزن درآبهای ساحلی استان هرمزگان
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مطالعه برای تعیین غلظت عنصر سرب در عضله ماهی گل خورک Boleophthalmus dussumieri نمونه برداری در 3 منطقه (بندر خمیر، بندرعباس و میناب) از آب های ساحلی استان هرمزگان در سال 1393–1392 صورت گرفت پس از نمونه برداری و زیست سنجی بافت های عضله ماهی (180 نمونه) به صورت منجمد برای اندازه گیری غلظت فلط سنگین سرب به آزمایشگاه انتقال داده شدند . اندازه گیری فلز مذکور در بافت ماهی با استفاده از دستگاه جذب اتمی (AAS) انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 صورت گرفت جهت مقایسه غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و توکی استفاده شد مقایسه غلظت فلز سنگین مورد مطالعه با استانداردهای جهانی (NHMRC , FAO\WHO ، FAD) نشان داد که مقدار آن در بافت عضله ماهی گل خورک Boleophthalmus dussumieri پایین تر از حد مجاز است. با بررسی دیگری که در زمینه ارتباط بین غلظت عنصر سرب در بافت عضله ماهی گل خورک با اندازه بدن (طول کل و وزن بدن) انجام شد مشخص شد که بین غلظت فلز مذکور با اندازه بدن ماهی ارتباط کاملا معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد (0.05>p). بطوریکه با افزایش طول و وزن بدن غلظت این فلز نیز افزایش می یابد.

۴۷بهینه سازی پارامترهای شبکه فازی آرت بمنظور تشخیص سرطان سینه توسط الگوریتم جستجوی هارمونی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
شبکه عصبی تئوری تشدید تطبیقی ART یکی ازنظریه های مبتنی برشناخت بشر ازسیستم یادگیری مغز انسان است که بصورت خودکار به طبقه بندی تشخیص و پیش بینی اتفاقات درجهان درحال تغییر می پردازد این شبکه مصنوعی یکی ازرایجترین شبکه هایی است که درکاربردهایی ازقبیل طبقه بندی و خوشه بندی مورد استفاده قرارمیگیرد استفاده ازروشهای فراابتکاری نظیر الگوریتم جستجوی هارمونی درساختاردرونی شبکه های عصبی آرت دربسیاری ازکاربردها به منظوربهبود دقت وصحت طبقه بندی متداول است تشخیص سرطان سینه و نوع این بیماری همواره کاراسانی نیست چرا که این بیماری علائم متعددی را بروز میدهد که بعضی ازاین علائم درسایر بیماریها نیز وجود دارد دراین مقاله با به کارگرفتن این روش دردادههای سرطان سینه موفق به دستیابی به دقت بالا درتشخیص نوع بیماری و رسیدن بهجوابهای پایدارتر شدیم

۴۸بررسی نقش استفاده از تکالیف الکترونیکی در انگیزه و پیشرفت ریاضی دبیرستانهای دخترانه شهرستان میامی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، سال
تعداد صفحات: ۹
پژوهش حاضر با هدف کاربردی، بررسی تاثیر روش تدریس مبتنی بر تکالیف الکترونیکی بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان تدوین شده است جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دبیرستان های دخترانه شهرستان میامی که در سال تحصیلی 93–92 مشغول به تحصیل می باشند، است که از بین آنها دبیرستان دخترانه دوره ی اول نرجس به صورت تصادفی انتخاب شد. در این دبیرستان دوره ی اول یک پایه سوم با 26 نفر دانش آموز مشغول به تحصیل بودند. نمونه مورد مطالعه به صورت تصادفی به دو گروه 13 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. روش تحقیق، روش آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. پرسشنامه 21 سوالی انگیزه و آزمون نوبت اول ریاضی به عنوان پیش آزمون درنظر گرفته شد لازم به ذکر است که پایایی پرسشنامه محقق ساخته به روش آلفای کرونباخ مقدار 0\88 محاسبه شد و بدین ترتیب پایایی آن مورد تایید است همچنین روایی صوری و محتوایی آزمون ها و پرسشنامه به تایی 5 کارشناس خبره و اساتید راهنما رسیده است به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS18 و از آزمون دو گروه همبسته و تی دو گروه مستقل استفاده شد. لازم به ذکر است آزمون همگنی واریانس ها و آزمون اسمیر نوف به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها ها شرط لازم و ضروری است که در این پژوهش به آنها پرداخته شد. در نهایت نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد : 1 – روش تدریس مبتنی بر تکالیف الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی موثر است 2 – روش تدریس مبتنی بر تکالیف الکترونیکی بر انگیزه ی پیشرفت ریاضی موثر است. 3 – بین روش تدریس مبتنی بر تکالیف الکترونیکی و روش سنتی تفاوت معناداری وجود دارد. 4 – روش مبتنی بر تکالیف الکترونیکی بر نگرش نسبت به ریاضی موثر است.

۴۹نقش متقابل حفاظت ارزشی و جذابیت مکانی در گسترش صنعت گردشگری درسایت های تاریخی ایران
اطلاعات انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
گردشگری درجوامع درحیطه مناظر طبیعی چشم اندازهای فرهنگی میراث فرهنگی و اثار تاریخی و... قابل بررسی است برهمین اساس یکی ازاهداف درگردشگری بحث اثار تاریخی خواهد بود و حفاظت دراین زمینه نقش بسیارمهمی خواهد داشت اما حفاظت ازاثار تاریخی امروزه دچار تغییر و تحولات نوینی گشته است و دیدگاه های مدرن دراین زمینه متفاوت است حفاظت ارزشی یکی ازاین دیدگاه هاست و نقش مخاطب درشکل گیری آن بسیارموردتوجه است مخاطب به عنوان عامل مهم و تاثیرگذار درتصمیم گیریهای حفاظتی است باتوجه به اینکه جذابیت مکانیک یک اثرتاریخی نیز براساس نقش و حضور مخاطب شکل میگیرد هدف دراین مقاله دستیابی به ارتباط متقابل این دومقوله درارتقا صنعت گردشگری درسایتهای تاریخی است براساس نتایج حاصل شده ازمطالعات معیارهای اصالت تمامیت وهویت پارامترهای اصلی شکل دهنده دربحث حفاظت ارزشی و حفاظت کالبدی کارکرد بخشی و ارزش اقتصادی معیارهای تشکیل دهنده جذابیت مکانی درسایتهای تاریخی هستند که براساس نقش مخاطب درحفاظت ارتباط متقابلی دارند درنتیجه میتوان گفت حفاظت ازمفاهیم ملموس و ناملموس درحفاظت اثار تاریخی باتوجه به جایگاه مهم امروزه مخاطب درحفاظت مدرن میتواند عامل مهمی درتوجه بیشتر به اثار تاریخی و گسترش گردشگری درسایت ها باشد روش تحقیق بصورت بنیادی نظری بوده که به روش استدلال منطقی و تکنیک تحلیل محتوا بررسی صورت گرفته و تجزیه و تحلیل نیز بصورت کیفی صورت پذیرفته است البته دربرخی موارد روش پیمایشی جهت دستیابی به اطلاعات همگام با محقق شده است

۵۰نهان نگاری داده ها در تصاویر رنگی مبتنی بر اختلاف مقادیر بین پیکسل های مجاور در سه جهت
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
نهان نگاری اطلاعات در تصویر یکی از شاخه های مهم پردازش تصویر است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تأمین امنیت اطلاعات هنگام انتقال اطلاعات است. علم مخفی سازی اطلاعات، هنر جاسازی داده ها در یک حامل است به گونه ای که امنیت اطلاعات حفظ شود. امروزه نهان نگاری هم در حوزه مکان و هم در حوزه فرکانس انجام می شود و الگوریتم های متنوعی در این دو حوزه موجود است. در اکثر سیستم های نهان نگاری پارامترهای شفافیت تصویر، ظرفیت و مقاومت مورد توجه اند و لازم است که با توجه به کاربردهای مختلف بین این سه ویزگی مصالحه ای برقرار شود. ما در این مقاله، یک الگوریتم نهان نگاری در حوزه مکان برای تصاویر رنگی را پیشنهاد کردیم که در آن ابتدا تصویر به بلاک های چهار پیکسلی بدون هم پوشانی تقسیم می شود. سپس بر اساس اختلاف بین هردو پیکسل مجاور، تعداد بیت قابل جاسازی و نیز مقدار جدید اختلاف دو پیکسل مورد نظر در تصویر نهان نگاری شده بدست می آید و با توجه به مقدار جدید اختلاف، مقادیر جدید پیکسل ها بدست می آید. به این ترتیب در این روش از سه صفحه قرمز، سبز و آبی برای جاسازی داده استفاده می شود که باعث افزایش ظرفیت جاسازی اطلاعات نسبت به الگوریتم های قبلی می شود و همچنین کیفیت تصویر حاصل چندان دچار تغییر نمی گردد.
نمایش نتایج ۲۶ تا ۵۰ از میان ۱۰۰ نتیجه