توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۲۶امکان تامین پتاسیم مورد نیاز جو توسط کانی مقاوم موسکویت در مقادیر متفاوت
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
منشأ اصلی پتاسیم در خاک ها، هوادیدگی کانی های حاوی پتاسیم می باشد. این کانی ها در انواع و مقادیر متفاوت در خاک ها حضور دارند که تا کنون مطالعه ای در رابطه با تاثیر مقدار کانی بر رهاسازی پتاسیم، صورت نگرفته است. لذا مطالعه حاضر، با هدف بررسی اثر مقدار کانی در فرآیند مذکور و امکان تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه، در گلخانه تحقیقاتی مرکز پژوهشی کشت بدون خاک دانشگاه صنعتی اصفهان، با آزمایش فاکتوریل، در قالب طرح کاملا تصادفی در محیط ریشه جو، در پنج سطح از مقادیر مختلف کانی و در دو سطح محلول غذایی، انجام شد. نتایج نشان داد که در محیط های تغذیه ای بدون پتاسیم، تأثیر افزایش مقدار کانی بر غلظت و جذب کل پتاسیم در مقادیر بالاتر کانی موسکویت، معنی دار بوده است، به طوری که به حد کفایت پتاسیم برای جو به عنوان یک گیاه پتاسیم دوست رسیده است. چنین به نظر می رسد که اثر افزایش مقدار برای کانی موسکویت، بتواند تا حدی جبران مقاوم بودن این کانی در مقابل هوادیدگی را کرده و در جهت تأمین نیاز پتاسیمی گیاه و رسیدن به حد کفایت این عنصر، ضروری باشد

۲۷شکل های فسفر خاک در چهار ردیف ارضی از مناطق اصفهان و شهرکرد
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، زمستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۴۲ (ب)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
شناخت شکل های شیمیایی فسفر موجود در خاک و تعیین مقدار هر یک از آنها می تواند ضمن کمک به شناخت فرایند تکامل خاک و درک فرایندهای ژنتیکی آن در ارزیابی حاصل خیزی خاک نیز به کار رود. در این پژوهش 20 نمونه خاک از اعماق صفر تا 30 سانتی متری و 30 تا 60 سانتی متری در موقعیت های بالا، میانه و پایین چهار ردیف اراضی نواحی خشک (جی و زیار اصفهان) و نیمه خشک (فرخشهر و شهرکرد) انتخاب شدند. بر روی هر ردیف ارضی موقعیت بالای شیب شامل خاک کم عمق روی مواد مادری، میانه شیب شامل خاک غیر زراعی با پوشش طبیعی منطقه و در پایین شیب اراضی کشاورزی قرار داشت. خاک ها به روش دنباله ای برای تعیین مقادیر شکل های مختلف فسفر معدنی عصاره گیری شدند. میزان فسفر کل در خاک های مورد آزمایش بین 302 تا 1135 و با میانگین 715 میلی گرم در کیلوگرم خاک قرار داشت. حدود 65 تا 89 درصد فسفر کل خاک های مورد مطالعه را فسفر معدنی و 11 تا 35 درصد فسفر کل آنها را فسفر آلی تشکیل می داد. مقدار فسفر معدنی بین 204 تا 897 با میانگین 571 میلی گرم در کیلوگرم خاک و فسفر آلی بین 70 تا 238 و با میانگین 144 میلی گرم در کیلوگرم خاک متغیر بود. میزان فسفر کل، فسفر معدنی و فسفر آلی در تمامی ردیف های اراضی مورد مطالعه از اراضی غیرزراعی به اراضی زراعی افزایش و از خاک های سطحی (عمق صفر تا 30 سانتی متر) به خاک های عمقی (عمق 30 تا 60 سانتی متر) کاهش نشان داد. در خاک های مورد مطالعه آپاتایت (Ca10–P)، فسفات های آلومینیوم (AlP)، اکتاکلسیم فسفات (Ca8–P)، فسفات های آهن (Fe–P)، فسفات های محبوس در اکسیدهای آهن (Oc–P) و دی کلسیم فسفات (Ca2–P) به ترتیب بیشترین درصد از فسفات معدنی خاک ها را شامل می شدند.

۲۸تشکیل و توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در خاک ها و ته نشست های جنوب مشهد
اطلاعات انتشار: بلورشناسي و كاني شناسي ايران، زمستان, دوره  ۱۶ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۴
وجود پالیگورسکایت و شرایط تشکیل آن در خاک و ته نشست های زمین شناسی در راستای برشی، از تپه ماهورهای گرانیتی تا تپه ماهورهای مارنی جنوب مشهد بررسی شدند. بر پایه شرایط تشکیل، مقدار، و ریخت شناسی، سه نوع پالیگورسکایت، شامل پالیگورسکایت فراوان با الیاف بلند در مارن های گچی میوسن و قاعده لس های عمیق با شوری زیاد، مقدار متوسط پالیگورسکایت که بیشتر به همراه کربنات ها و گچ در زمان تشکیل افق های کلسیک و ژیپسیک انبوه شده اند، و مقدار کم پالیگورسکایت آواری منتقل شده با باد، در بادرفت های بدون تغییر شناسایی شدند. وجود پالیگورسکایت در مارن میوسن با پژوهش های قبلی در ایران مرکزی، هماهنگ بوده و نشان دهنده شرایط مشابه این منطقه، جنوب خاوری ایران و ایران مرکزی پس از محو شدن دریای تتیس و تشکیل دریاچه های کم عمق و شور است. بررسی های مشابه در دیگر نقاط جهان، نشان می دهد که ته نشستهای دوران سوم خاستگاه اصلی پالیگورسکایت در دنیا هستند.

۲۹کانی شناسی رسی خاک ها در چهار ردیف ارضی از مناطق خشک و نیمه خشک و ارتباط آن با سینتیک واجذبی فسفر
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۴۴ (ويژه نامه علوم و فنون آب، خاك و منابع طبيعي)، سال
تعداد صفحات: ۱۷
کانی شناسی به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های خاک بسته به اقلیم و شرایط شیمیایی خاک روی یک شیب از بالا به پایین تغییر می کند. تغییر این ویژگی در مناطق با آب و هوای مختلف متفاوت است و در نتیجه تاثیرهای متفاوتی بر ویژگی های خاک می گذارد. بنابراین با هدف بررسی تغییر کانی شناسی در ردیف های ارضی در مناطق خشک و نیمه خشک و تاثیر کیفی آن بر واجذبی فسفر خاک مطالعه ای در چهار ردیف ارضی در اصفهان به عنوان منطقه خشک و چهارمحال و بختیاری به عنوان منطقه نیمه خشک انجام گرفت. روی هر یک از ردیف های ارضی از قسمت های بالا، میان و پایین شیب نمونه برداری انجام شد. نمونه بالای شیب از خاک روی مواد مادری، نمونه وسط شیب از خاک غیر زراعی و نمونه پایین شیب از خاک زراعی برداشته شدند. برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی نمونه ها و هم چنین رس های غالب خاک تعیین شدند. سپس سینتیک واجذبی و تغییرات پارامترهای معادلات سینتیکی در طول ردیف های ارضی بررسی گردید. نتایج نشان داد در تمام ردیف های ارضی مقدار رس، CEC، ECe و pH خاک ها به طرف پایین شیب افزایش می یابد. در بررسی پراش نگارهای پرتو ایکس دیده شد که از موقعیت بالای شیب به طرف پایین شیب از شدت پیک های کائولینایت و ایلایت کاسته و بر شدت پیک های اسمکتایت و کانی های مختلط اسمکتایت – کلرایت افزوده می شود. از بین معادلات سینتیکی مورد مطالعه، معادله ایلوویچ به دلیل بالا بودن ضریب تشخیص و پایین بودن خطای استاندارد برآورد، به عنوان بهترین معادله در تشریح روابط بین آزاد شدن فسفر و زمان در خاک های مورد مطالعه انتخاب شد. سرعت واجذبی فسفر در ردیف های ارضی ناحیه خشک چنین روندی را دنبال کرد: بالای شیب < وسط شیب < پایین شیب. از طرفی سرعت واجذبی فسفر در ردیف های ارضی مناطق نیمه خشک بیشتر از ردیف های اراضی مناطق خشک بود. با توجه به مقادیر بیشتر پارامترهای سینتیکی در قسمت پایین شیب می توان نتیجه گرفت سرعت واجذبی فسفر و در نتیجه توانایی خاک ها در تامین فسفر مورد نیاز گیاه به طرف پایین شیب افزایش می یابد.

۳۰چگونگی تکوین دره زاینده رود
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۴۴ (ويژه نامه علوم و فنون آب، خاك و منابع طبيعي)، سال
تعداد صفحات: ۱۶
شناخت از پیشینه تکاملی اراضی به ما در فهم محیط فیزیکی و فرایندهای حاکم در خاک کمک کرده و امکان هدایت بهتر تحقیقات وابسته به خاک را ایجاد می نماید. هدف این مطالعه روشن نمودن تاریخچه تکاملی دره زاینده رود از اواخر دوران سوم تاکنون می باشد. در راستای رسیدن به این هدف، ساختار مکانی اراضی در سه بعد در محدوده ای به نمایندگی کل دره زاینده رود مورد مطالعه قرار گرفت، فرآیندهای زمین شناسی و زمین ریخت شناسی موثر بر تشکیل و تکامل منطقه شناسایی و آثار و شواهد به ارث رسیده از آنها در مقاطع خاک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شواهد به دست آمده و نتایج تجزیه و تحلیل ها موید این است که بعد از تشکیل رودخانه زاینده رود و شکل گرفتن حوضه مربوطه، از میوسن تا کنون به ترتیب وقایع زیر اتفاق افتاده است: 1– تشکیل آبرفت های دانه درشت گچ دار قدیمی، 2– تشکیل لاگون ها، 3– تغییر مسیر رودخانه، 4– تشکیل پلایاها، تشکیل تراس های جدید رودخانه و 5– شروع فرسایش بادی.

۳۱شناسایی خاک های لسی و تفکیک آنها از سایر خاک ها در جنوب شهر مشهد
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۴۴ (ويژه نامه علوم و فنون آب، خاك و منابع طبيعي)، سال
تعداد صفحات: ۱۷
علی رغم وجود خاک های سرشار از سیلت در جنوب مشهد، هیچ گونه اطلاعاتی درباره منشا بادرفتی یا تشکیل در جای آنها وجود ندارد. هدف از این پژوهش تعیین منشا تولید سیلت در این منطقه بود. تپه ماهورهای گرانیتی جنوب مشهد به صورت ناپیوسته توسط رسوبات سیلتی پوشیده شده اند. بر اساس منشا تشکیل خاک ها، چهار نیمرخ، شامل خاک درجا با پوشش رسوبات سرشار از سیلت و خاک درجا با سیلت کم روی تپه ماهورهای گرانیتی، خاک سرشار از سیلت در طول نیمرخ خاک در دامنه های گرانیتی و خاک آبرفتی واقع در دشت دامنه ای، هم چنین یک مقطع طبیعی دارای تناوبی از لایه های سیلتی و آبرفتی مطالعه شد. منحنی تجمعی توزیع اندازه ذرات (CPSDC)، نمودارهای توزیع عمقی نسبت سیلت به شن (Si\S)، انحراف معیار ترسیمی جامع فولک (σI)، چولگی ترسیمی جامع فولک (SKI) و مورفولوژی ذرات شن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای تفکیک افق های مختلف خاک ها از نظر منشا استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، افق های سرشار از سیلت (L)، درجا – سیلتی (R–L)، درجا (R)، آبرفتی (A)، و آبرفتی – سیلتی (A–L) در خاک های مورد مطالعه شناسایی شد. CPSDC افق های سرشار از سیلت، S شکل و به سادگی از افق های دیگر قابل شناسایی است. در مقابل، CPSDS افق های درجا و آبرفتی از مدل کروی پیروی می کند. CPSDS افق های درجا – سیلتی و آبرفتی – سیلتی، S شکل و کروی نمی باشد بلکه حد واسط آنهاست. افق های سرشار از سیلت حداکثر SKI (بسیار چوله به سمت ذرات ریز) و حداقل σI (جورشدگی بسیار بد) را داشته و افق های آبرفتی و درجا از این نظر حد واسط هستند. افق های آبرفتی – سیلتی و درجا – سیلتی به دلیل اضافه شدن سیلت به آنها، دارای SKI نزدیک به صفر (متقارن) و بیشترین σI (جورشدگی بسیار بد) هستند. نمودار توزیع فراوانی اندازه ذرات افق های مذکور دارای دونما، یکی در شن و دیگری در سیلت بوده که دلیلی بر منشا دوگانه آنهاست. تغییرات عمقی Si\S، SKI و sI بین افق های سرشار از سیلت و دیگر افق ها، ناگهانی بوده و نشان از وجود انقطاع سنگی بین آنها و در نتیجه تفاوت در منشا آنها می باشد. در نتیجه علی رغم امکان تولید سیلت از مواد مادری گرانیتی در این منطقه، می توان گفت که رسوبات سیلتی شناسایی شده در این منطقه توسط باد انتقال پیدا کرده اند.

۳۲شناسایی و بررسی چگونگی تشکیل کانیهای رسی در دو پارینه خاک منطقه سپاهان شهر اصفهان و امام قیس چهار محال و بختیاری
اطلاعات انتشار: بلورشناسي و كاني شناسي ايران، پاییز و زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۲۲
در بازسازی شرایط گذشته، کانی شناسی پارینه خاکها یکی از ابزارهای مفیدی است که شرایط محیطی گذشته را نشان می دهد. این کار پژوهشی برای شناسایی کانیهای رسی به روشهای مختلف و نحوه تشکیل این کانیها در دو پارینه خاک منطقه اصفهان و چهار محال و بختیاری انجام شده است. پس از مطالعات صحرایی و نمونه برداری از افق های مختلف هر دو خاک، و انجام آنالیزهای فیزیکوشیمیایی، تعدادی از افق ها برای انجام آنالیزهای کانی شناسی انتخاب شدند. نمونه هایی از مواد مادری و نمونه های خاک پس از آماده سازی و پیش تیمارهای لازم با پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و پرتو فروسرخ مورد مطالعه واقع شدند. نتایج نشان می دهد که افق سطحی خاک منطقه سپاهان شهر، دارای ترکیبی مشابه با مواد مادری است و اثری از پالی گورسکیت در آن دیده نمی شود، در حالیکه بخش قابل توجهی از کانیها در افقهای قدیمی این خاک را پالی گورسکیت تشکیل می دهد. عدم وجود این کانی در مواد مادری، فرم کشیده آن و همراه بودن آن با کربنات، کلسیم، و گچ ثانویه، نشان دهنده منشا خاکزایی این کانی است. در نیمرخ امام قیس نیز در افق های سطحی ترکیب کانیها به مواد مادری نزدیک است، ولی به علت بارندگی نسبتا زیاد، در حال حاضر کلریت به ورمیکولیت و با شدت کمتری به اسمکتیت تبدیل شده است. 

۳۳بررسی تغییر پذیری کیفیت خاک سطحی در اکوسیستم های انتخابی در منطقه زاگرس مرکزی
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، پاییز, دوره  ۹ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۵
به منظور دست یابی به مدیریت پایدار اراضی و بهبود کیفیت آنها، ارزیابی کمی عوامل و شاخص های موثر در پایداری اراضی ضروری است. در بررسی حاضر آثار عوامل مختلف مانند نواحی جغرافیایی، کاربری و مدیریت اراضی بر تغییر پذیری برخی شاخص های کیفیت خاک در زاگرس مرکزی ایران مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور 12 منطقه مطالعاتی در مناطق واقع در استان های چهارمحال و بختیاری (سبزکوه و بروجن)، اصفهان (سمیرم) و کهکیلویه و بویراحمد (میمند یاسوج) انتخاب و در هر منطقه با توجه به کاربری و مدیریت های مختلف اراضی شامل مرتع (قرق، چرای کنترلی، چرای بی رویه)، کشاورزی (گندم دیم، گندم آبی، یونجه) و جنگل (قرق و تخریب شده) اقدام به نمونه برداری منظم و به تعداد 50 نمونه در هر منطقه شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل های آماری تک متغیره و چند متغیره نشان داد که کلیه عوامل نواحی جغرافیایی، نوع کاربری و مدیریت اراضی به طور معنی داری بر تغییر پذیری مکانی شاخص های مورد مطالعه کیفیت خاک شامل فعالیت آنزیم فسفاتاز، تنفس میکروبی، مواد آلی و ازت کل خاک در عرصه های مختلف کشاورزی، مراتع و جنگل تاثیر گذاشته اند. از سوی دیگر، نتایج حاصل از روش تجزیه به توابع تفکیک کارایی شاخص های مورد مطالعه کیفیت خاک در شناسایی اکوسیستم های پایدار و مدیریت های بهینه به ویژه در مناطق کشاورزی و جنگل را نشان می دهد.

۳۴نقش ته نشست ها در تغییر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی اراضی در شبکه پخش سیلاب موغار اردستان
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، تابستان, دوره  ۹ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۴
یکی از راه حل های کارآمد و مناسب برای بهینه سازی استفاده از رواناب، بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، استفاده از شبکه های پخش سیلاب می باشد، که ضمن کاهش خسارات ناشی از سیل، در تغذیه مصنوعی، افزایش سطح سفره آب زیرزمینی، احیا مراتع و بیابان زدائی موثر می باشد. هدف از این تحقیق بررسی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی رسوبهای برجا مانده در نوارهای پخش سیلاب موغار اردستان و مشکلات ناشی از آن می باشد. با انجام نمونه برداری و اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی (شامل بافت، شوری، قلیائیت، آهک، مواد آلی و عناصر غذایی) در رسوبهای بر جا مانده نوارهای پخش سیلاب و خاکهای طبیعی منطقه پخش و نیز آزمایش های نفوذپذیری مشخص گردید که در طی چهار نوبت آبگیری نوارها، بیش از یکصد هزار تن ته نشستهای ریزدانه )عمدتا ذرات لای، بطور متوسط 55 درصد( در نوارهای متفاوت پخش سیلاب انباشته گردیده است. عمق رسوب از 91 سانتی متر در نوار اول به 11 سانتی متر در نوار پنجم می رسد. مقدار شن از نوار اول تا پنجم کاهش و در مقابل مقدار رس ته نشستها افزایش می یابد. خاکهای عرصه پخش نسبت به رسوبهای نهشته شده دارای مقداری به مراتب بالاتر شن و مقدار پایین تر لای و رس می باشند. در حالیکه رسوبهای ورودی به شبکه پخش فاقد مشکل شوری و قلیائیت هستند، خاکهای عرصه شدیدا شور و قلیایی می باشند. بعلاوه در مقایسه با حاصلخیزی پایین خاکهای عرصه، رسوبهای نهشته شده در شبکه پخش از مواد آلی، ازت کل و پتاسیم قابل جذب بیشتری برخوردار می باشند. به رغم این، آزمایش تعیین شدت نفوذ نشان داد که رسوبگیری نوارها حتی نوار پنجم به میزان 11 سانتی متر باعث کاهش بسیار شدید در ظرفیت نفوذ آب گردیده است و به نظر می رسد در صورتیکه در ارتباط با کاهش گل آلودگی سیلاب ورودی و رسوب زدایی شبکه چاره اندیشی نشود، بخش اعظم آب ذخیره شده در نوارها قبل از نفوذ بصورت تبخیر هدر خواهد رفت و دستیابی به اهداف طرح به رغم صرف هزینه زیاد اجرای آن دور از انتظار بوده و از کارایی شبکه و عمر مفید طرح کاسته خواهد شد.

۳۵میزان فرونشست اتمسفری در نقاط مختلف شهر کرمان
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۷
پدیده گرد و غبار یکی از مخاطرات اقلیمی و زیست محیطی مهم در مناطق خشک تا نیمه خشک جهان می باشد که زیان های جانی و مالی فراوانی برای انسان به همراه دارد. هدف از این پژوهش بررسی میزان فرونشست اتمسفری در نقاط متفاوت شهر کرمان بعنوان یکی از شهرهای مهم مناطق خشک کشور با پتانسیل بالای تولید گرد و غبار می باشد. برای این منظور 35 تله نمونه گیر گرد و غبار در نقاط مختلف شهر قرار داده شد و میزان گرد و غبار فرونشسته طی ماههای اردیبهشت و خرداد اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد متوسط میزان گرد و غبار در اردیبهشت ماه 4\17 تن در کیلومتر مربع و خرداد ماه 8\8 تن در کیلومتر مربع است که با در نظر گرفتن مساحت و جمعیت کل شهر کرمان وزن فرونشست اتمسفری بر سطح شهر در یک دوره دو ماهه 2\3432 تن می باشد که سهم هر نفر 7\ 5 کیلوگرم است. بنابراین فرونشست این مقدار گرد و غبار زیاد بوده و نیاز به شناخت و کنترل منشأ گرد و غبارهای شهر کرمان جهت مدیریت و برنامه ریزی مناسب امری ضروری می باشد.

۳۶تغییرات پروفیلی سرب و روی تحت تأثیر کاربری دیم و آبی در اراضی اطراف زنجان
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۸
تحقیقات زیادی در مورد پراکنش عناصر سنگین در سطح خاک صورت گرفته است، اما تحقیقات اندکی در مورد میزان و توانایی تحرک عناصر در طول پروفیل خاک انجام شده است. تحقیق حاضر برای تعیین غلظت سرب و روی در خاک های سطحی و هم چنین تغییرات پروفیلی این عناصر تحت تأثیر کاربری های دیم و آبی در اطراف زنجان صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که غلظت روی در خاک سطحی از استانداردهای ارائه شده کمتر است ولی سرب اندکی آلودگی نشان می دهد. با توجه به اینکه مقدار pH و آهک در این منطقه بالا می–باشد باعث رسوب این عناصر به صورت کربنات می شود و از زیست فراهمی شان می کاهد. هم چنین مقدار عناصر از سطح به عمق کاهش می یابند و این کاهش بسته به منطقه و کاربری متغیر است

۳۷پراکنش مکانی مس و تأثیر فرایند شهرنشینی و صنعتی شدن بر روندافزایش غلظت آن در خاک های اطراف زنجان
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۶
به منظور بررسی میزان آلودگی مس در خاک های اطراف زنجان اقدام به نمونه برداری از طریق شبکه بندی در منطقه ای به وسعت 2000 کیلومتر مربع شد. میانگین غلظت مس کل در منطقه 35\40 میلی گرم برکیلوگرم و میانگین آن در اراضی شهری 93\73 میلی گرم بر کیلوگرم بدست آمد. با توجه به نقشه پراکنش مکانی مس و هم چنین داده های بدست آمده از نمونه خاک ها، بیشترین آلودگی در اطراف شهرها و مجتمع های صنعتی دیده شد و با فاصله از این مناطق از میزان آلودگی کاسته شده و به یک مقدار ثابت در منطقه می رسد که می توان آن را غلظت زمینه در منطقه تحت تأثیر عامل زمین شناختی دانست.

۳۸پهنه بندی غلظت سرب در خاک های سطحی استان مازندران با استفاده از داده های آزمایشگاهی و ماهواره ای
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تخمین متغیرهای مکانی با استفاده از داده های همان متغیر (کریجینگ) و یا بکارگیری اطلاعات متغیرهای کمکی (کوکریجینگ)، از روش های مطالعه الگوی توزیع مکانی و تهیه نقشه های این متغیرها است. در این مطالعه امکان استفاده از اطلاعات ماهواره Landsat ETM+ به عنوان متغیر کمکی برای تخمین پراکنش سرب در خاک سطحی بخشی از استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته است. در طی فعالیت میدانی 256 نمونه خاک سطحی (cm 10–0) تهیه گردید. نمونه های هوا خشک پس از عبور از الک 2 میلی متری با استفاده از اسید نیتریک 5 نرمال عصاره گیری شده و غلظت کل سرب بوسیله دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. آنالیزهای آماری داده ها نشان داد که بین غلظت سرب و اطلاعات طیفی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و امکان استفاده از این اطلاعات برای کمک به تخمین پراکنش مکانی غلظت سرب از طریق روش کوکریجینگ وجود دارد. نتایج نشان داد که روش کوکریجینگ با کاهش خطای تخمین روش مناسب تری نسبت روش کریجینگ ساده است. همچنین نزدیک به 10 درصد نمونه ها غلظتی بیش از حد مجاز داشتند.

۳۹بررسی تغییرات مکانی فاکتور آلودگی آهن و کبالت در خاک های منطقه صنعتی ذوب آهن اصفهان
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۹
فعالیت های صنعتی، باعث آلودگی و تجمع فلزات سنگین در خاک می شود. فلزات سنگین موجود در خاک ممکن است بر محیط زیست و کیفیت مواد غذایی تاثیر بگذارد و سلامت انسان ها را به خطر بیندازد. بنابراین تهیه نقشه های توزیع مکانی فلزات سنگین برای کنترل خطرات ناشی از فلزات سنگین ضروری است. در این تحقیق 202 پروفیل در فضای سبز کارخانه ذوب آهن اصفهان بر اساس شبکه بندی منظم حفر شد و سپس از اعماق 30–0 و 150–120 سانتی متری، نمونه برداری صورت گرفت. پس از آماده سازی، نمونه های خاک با اسید نیتریک 5 نرمال تیمار شد و مقدار کل عناصر در نمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی تعیین گردید. با استفاده از فاکتور آلودگی و نقشه های فاکتور آلودگی عناصر به بررسی آلودگی و توزیع فلزات سنگین در خاک منطقه مورد مطالعه پرداخته شد. نتایج نشان داد که آهن در منطقه دارای آلودگی متوسط بوده و به وسیله فعالیت های صنعتی در منطقه کنترل می شود، در حالیکه کبالت فاقد آلودگی بوده و به وسیله ماده مادری کنترل می شود.

۴۰آزادسازی پتاسیم از موسکویت و فلوگوپیت توسط چند اسید آلی
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، بهار, دوره  ۲۳ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۱
اسیدهای آلی در افزایش زیست فراهمی عناصر غذایی خاک نقش مهمی دارند. پتاسیم غیر تبادلی خاک ها که عمدتا در بین لایه های میکاها محبوس گردیده است، منبع مهمی برای پتاسیم مورد نیاز گیاهان در بسیاری از خاک ها محسوب می شود. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر برخی اسیدهای آلی در رها سازی پتاسیم از کانی های میکایی و مطالعه تغییرات کانی شناسی کانی ها تحت تاثیر اسیدهای آلی انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل در بر گیرنده دو نوع کانی رسی (موسکویت و فلوگوپیت)، سه نوع اسید آلی (اگزالیک، سیتریک و مالیک) با چهار غلظت (صفر، 500، 2000 و 4000 میکرومولار) در شش زمان مختلف (5 ساعت، 2، 10، 30، 60 و 120 روز) با سه تکرار انجام شد. کانی های میکایی (کوچک تر از 60 میکرومتر) تحت تاثیر اسیدهای آلی با غلظت های مختلف در دوره های زمانی معین قرار گرفتند. سپس مقدار پتاسیم رها شده از این کانی ها به محلول، با دستگاه فلیم فتومتر اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که سرعت رهاسازی پتاسیم بسته به نوع اسیدهای آلی و ترکیب شیمیایی و ساختمان تبلور کانی های میکایی متفاوت است. اسید سیتریک با غلظت 4000 میکرومولار در بین سایر اسیدها پتاسیم بیشتری از کانی ها آزاد نمود و مقدار پتاسیم رها شده از کانی ها با افزایش غلظت اسیدها، افزایش یافت. کانی فلوگوپیت در تمام تیمارها، پتاسیم بیشتری نسبت به کانی موسکویت آزاد نمود. روند رها سازی پتاسیم غیر تبادلی از کانی ها دارای دو فاز مشخص رهاسازی سریع در مراحل اولیه و رهاسازی با سرعت ثابت تا انتهای آزمایش بود. به نظر می رسد اسیدهای آلی از طریق کئوردیناسیون گروه های کربوکسیلیک و هیدروکسیل با کاتیون های فلزی جذب کانی ها شده و کئوردیناسیون قوی اسیدهای آلی، آزادسازی پتاسیم به محلول را افزایش می دهد. کانی های میکایی تحت تاثیر اسیدهای آلی تا غلظت 4000 میکرومولار و تا 4 ماه تغییر کانی شناسی قابل تشخیص با دستگاه پراش پرتو ایکس نداشتند.

۴۱مقایسه ارقام مختلف یونجه در جذب پتاسیم از فلوگوپیت در خاکهای مناطق خشک
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۶
نتیجه قطعی محدودیت نزولات آسمانی چیزی جز خشکی نیست . نتایج کانیشناسی در ایران نشان دادهاست که در اکثر خاکها به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک کانیهای پتاسیمدار جزء کانیهای غالب خاک هستند .مطالعات محدودی در مورد توانایی گیاهان مختلف در جذب پتاسیم غیرتبادلی وجود دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی نقش ارقام متفاوت یونجه بر توانایی جذب پتاسیم از فلوگوپیت در قالب طرح کاملاً تصادفی با کشت سه رقم یونجه MF)MF) 2065 Pickseed) رهنانی R همدانی (H) در بسترهای حاوی مخلوط شن کوارتزی و فلوگوپیت با اندازه کوچکتر از 53 میکرومتر در زمستان 1389 در گلخانه هیدروپونیک دانشگاه صنعتی اصفهان انجام و غلظت پتاسیم گیاهان با دستگاه فلیم فتومتر قرائت شد. در شرایط تغذیهای بدون پتاسیم بیشترین غلظت و جذب پتاسیم در رقم MF بدست آمد. غلظت پتاسیم در این رقم 1\3 برابر رقم همدانی و 1\6 برابر رقم رهنانی بود. لذا ضروری است علاوه بر سایر پارامترها، نوع رقم نیز در برآورد نیازهای پتاسیمی گیاه در مناطق خشک مد نظر قرار گیرد.

۴۲مقایسه بهکارگیری اقتصادی مقادیر متفاوت فلوگوپیت و موسکویت در محیط کشت جو جهت تأمین نیاز پتاسیمی گیاه
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۶
مطالعات متعددی بر روی عوامل مختلف مؤثر در فرآیند رهاسازی پتاسیم از کانی های پتاسیمدار صورت گرفته است، اما به جنبه تأثیر مقدار کانی بر رهاسازی پتاسیم، پرداخته نشده است. همچنین شناخت خصوصیات کانیها کمک زیادی به تعیین محدودیتها و پتانسیلها و بهرهبرداری بیشتر از این منابع مینماید. بنابراین مطالعه حاضر، با هدف بررسی اثر مقدار کانی در فرآیند مذکور و تعیین اهمیت بیشتر این فاکتور در میکاهای دی و تریاکتاهدرال، در قالب طرح کاملاً تصادفی در محیط ریشه جو، در پن سطح از مقادیر مختلف موسکویت و فلوگوپیت در گلخانه کشت هیدروپونیک دانشگاه صنعتی اصفهان، در سال جاری انجام شد. نتای نشان داد که تأثیر افزای مقدار بر غلظت و جذب کل پتاسیم در موسکویت مؤثرتر از فلوگوپیت بوده است. چنین به نظر میرسد که اثر افزای مقدار برای کانی موسکویت نسبت به فلوگوپیت در جهت تأمین نیاز پتاسیمی گیاه و رسیدن به حد کفایت این عنصر، ضروریتر به نظر میرسد. بنابراین استفاده از کانی فلوگوپیت به عنوان یک منبع طبیعی و فراوان در کشور، در بستر کشت گیاهان، نسبت به موسکویت، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر است.

۴۳تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی غلظت کل نیکل و مس در خاک های سطحی اطراف همدان به روش زمین آمار
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)، , دوره  ۱۷ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۹
در سال های اخیر، به دلیل تجمع عناصر سنگین در خاک، تشخیص نوع، منشا و پراکندگی این عناصر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجایی که در ارتباط با وضعیت پراکنش عناصر سنگین در خاک های استان همدان اطلاعاتی وجود نداشته، این مطالعه با هدف بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین مس و نیکل در برخی از خاک های سطحی استان همدان صورت گرفت. تعداد 263 نمونه مرکب خاک سطحی از عمق 10–0 سانتی متری از منطقه مطالعاتی به وسعت 1600 کیلومترمربع جمع آوری گردید. موقعیت نقاط توسط دستگاه GPS تعیین و کاربری محل نیز شناسایی و ثبت شد. به منظور بررسی تاثیر مواد مادری بر غلظت این عناصر از مواد مادری نیز نمونه برداری صورت گرفت. پس از آماده سازی نمونه های خاک و سنگ، مقدار کل عناصر در نمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی تعیین گردید. تغییر نمای همه جهته عناصر مورد مطالعه ترسیم، سپس الگوی مناسب بر آن ها برازش داده شد. در نهایت به وسیله روش کریجینگ نقشه پراکنش مکانی عناصر مورد مطالعه ترسیم گردید. نتایج آنالیزهای زمین آماری نشان داد که مدل کروی بهترین مدل برازش داده شده برای این متغیرها می باشد. بر اساس نقشه های پراکنش مس و نیکل، عامل موثر بر روند افزایشی این عناصر، نوع مواد مادری است. آنالیز سنگ های بستر در منطقه نیز نشان داد که شیل های واقع در قسمت های جنوب شرقی و غرب منطقه، غلظت های زیادی از عناصر نیکل (97.5 میلی گرم بر کیلوگرم) و مس (75 میلی گرم بر کیلوگرم) را در خود جای داده اند. بنابراین با هوادیدگی این سنگ ها مس و نیکل به خاک اضافه شده است. علاوه بر این غلظت مس در مناطق شهری بیش تر از سایر مناطق می باشد. بنابراین علاوه بر ماده مادری عامل مهم دیگری که توانسته غلظت مس را کنترل نماید، نوع کاربری در منطقه مورد مطالعه است. توزیع فراوانی فلزات اندازه گیری شده نشان می دهد که بر اساس حد استاندارد آلودگی انگلستان، نیکل بیش ترین آلودگی (حدود 63 درصد) را در منطقه دارد. در حالی که مس با 1.5 درصد بیش تر از حد آلودگی انگلستان، بعد از نیکل قرار دارد.

۴۴تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان: مطالعه موردی بخش گندمان، شهرستان بروجن
اطلاعات انتشار: روستا و توسعه، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۲۱
با توجه به زیاد بودن جمعیت روستایی کشور، فعالیت در جهت نیل به توسعه روستایی، محرومیت زدایی و ارضای نیازهای اساسی روستاییان به منظور کاهش مهاجرت و جلوگیری از تخلیه روزافزون روستاها اهمیت می یابد. اما توسعه روستایی پایدار امکان پذیر نیست، مگر با مشارکت روستاییان. بنابراین شناخت «کم» و «کیف» مشارکت و عوامل موثر بر آن ضروری است. یکی از متغیرهای مهمی که بر میزان مشارکت روستاییان تاثیر می گذارد، «انسجام اجتماعی» است. بنابراین، سوال اصلی این است که انسجام اجتماعی چه تاثیری بر میزان مشارکت اجتماعی روستاییان دارد. داده های این تحقیق برای 25 روستای بخش گندمان از شهرستان بروجن با حجم نمونه 396 خانوار جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهند که از لحاظ آماری رابطه مثبت و معنی داری بین انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی روستاییان وجود دارد.

۴۵غلظت کل مس و سرب در گرد و غبار شهری کرمان در مقایسه با خاکهای منطقه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا، سال
تعداد صفحات: ۷
پدیده گردوغبار یکی از مخاطرات اقلیمی و زیست محیطی مهم در مناطق خشک تا نیمهخشک میباشد که زیانهای جانی و مالی فراوانی برای انسان به همراه دارد. هدف از این پژوهش بررسی میزان غلظت فلزات مسو سرب در نمونههای گردوغبار شهری در مقایسه با خاک درون و برون شهری کرمان میباشد. برای این منظور ۳۵ تله نمونهگیر گردوغبار در نقاط مختلف شهر قرار داده و ۸۰ نمونه خاک سطحی تهیه و آماده سازی شد.غلظت کل فلزات مس و سرب نمونههای گردوغبار و خاک بعد از هضم با اسید نیتریک ۶ نرمال توسط دستگاه جذب اتمی قرائت گردید. نتایج نشان داد میزان غلظت مس و سرب در گردوغبار به طور معنیداری از نمونه–های خاک درون و برون شهری بیشتر میباشد که این افزایش غلظت فلزات در اثر ترافیک و فعالیتهای صنعتی در این محدوده است. بنابراین، شناخت و کنترل منشأ گردوغبارهای شهر کرمان جهت مدیریت و توسعه پایدار و ایجاد محیط زیست سالم ضروری است.

۴۶تعیین رویشگاه بالقوه سه گونه درختی صنعتی مدیترانه ای در جنگل های حوضه ارمند، استان چهار محال بختیاری با استفاده از تکنیک RS و GIS
اطلاعات انتشار: علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)، , دوره  ۱۶ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۷
رویش گونه های گیاهی در یک منطقه تحت تاثیر عوامل محیطی و زیستی آن منطقه می باشد. جهت تعیین رویشگاه بالقوه گونه های گیاهی انجام مطالعاتی در زمینه نیازهای اکولوژیک گونه ها و نیز خصوصیات اقلیمی و ادافیکی منطقه مورد مطالعه ضروری است. در این تحقیق، رویشگاه بالقوه سه گونه درختی صنعتی مدیترانه ای شامل سرو زربین، کاج سیاه و زیتون در حوضه آبخیز ارمند شهرستان لردگان از استان چهار محال بختیاری با استفاده از تکنیک سنجش از دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) تعیین شد. بدین منظور پس از جمع آوری نقشه های مختلف از قبیل نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، اقلیم و خاک از سازمان های مختلف، این نقشه ها جهت تهیه لایه های اطلاعاتی مورد نیاز رقومی شدند. نقشه کاربری اراضی شامل رخنمون سنگی، پوشش جنگلی، اراضی زراعی آبی، مرتع، اراضی زراعی دیم و سایه، از داده های TM تهیه گردید. سپس، با مراجعه به منابع علمی مختلف حدود 14 گـونه درختی مدیتـرانه ای کـه جزو گـونه های صنعتی بودند، شنـاسـایی و نیـازهای اکـولوژیکی آنها نیز مشخص گـردید. برای هر کـدام از گـونه ها بر اسـاس نیازهـای اکـولوژیـکی آنها و نیز خصوصیات منطقه مورد مطالعه لایه هـای اطلاعاتی مختلفی تـهیه شد. در نهایت با تلفیق لایه ها با یـکدیگر مشخص گـردید که حدود 1150 هـکتار برای گونه Cupressus sempervirens (L.)،996  هکتار برای گونه(Arnold) Pinus nigra  و 5199 هکتار برای گونه  Olea europea (L.)جهت رویشگاه بالقوه این گونه ها مناسب می باشند.

۴۷تاثیر ماده آلی بر قابلیت جذب پتاسیم از میکاهای دوجایی و سه جایی توسط یونجه
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، تابستان, دوره  ۱۵ , شماره  ۵۶، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مطالعات فراوانی در زمینه تاثیر ماده آلی بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، حاصل خیزی و بیولوژیکی خاک ها، از جمله تاثیر مواد آلی بر قابلیت جذب عناصری مثل فسفر، نیتروژن، فلزات سنگین و غیره صورت گرفته است، ولی تاثیر ماده آلی بر قابلیت جذب پتاسیم از کانی های میکایی بررسی نشده است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ماده آلی بر رهاسازی پتاسیم از کانی های میکایی توسط یونجه صورت گرفت. تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. بستر کشت مخلوطی از شن کوارتزی، دو نوع کانی میکایی (موسکویت یا فلوگوپیت) و ماده آلی در سه سطح شاهد، نیم و یک درصد بود. از یونجه رقم رهنانی برای کشت استفاده شد. در دوره 120 روزه کشت گیاهان با محلول غذایی کامل یا بدون پتاسیم تغذیه شدند. پس از اتمام دوره رشد، بخش هوایی و ریشه گیاهان برداشت و عصاره گیری به روش خاکستر خشک انجام و مقدار پتاسیم عصاره ها تعیین شد. حضور ماده آلی در محیط کشت دارای فلوگوپیت، در شرایطی که گیاهان با محلول غذایی بدون پتاسیم تغذیه شده بودند باعث افزایش معنی دار عملکرد ریشه و اندام هوایی نسبت به تیمار بدون ماده آلی شد. همچنین در این شرایط تغذیه ای تنها کانی فلوگوپیت توانست غلظت پتاسیم اندام هوایی را به حد کفایت برساند. از لحاظ غلظت پتاسیم، بین سطوح مختلف ماده آلی در تیمار بدون کانی میکایی و تیمار دارای موسکویت در شرایط بدون پتاسیم تفاوت معنی داری دیده نشد. در هر دو وضعیت تغذیه ای، حضور ماده آلی در محیط کشت دارای فلوگوپیت باعث افزایش معنی دار میزان جذب پتاسیم اندام هوایی و ریشه نسبت به شرایط بدون ماده آلی شد. ولی در بستر دارای موسکویت، در شرایط بدون پتاسیم حضور ماده آلی تفاوت معنی داری در جذب پتاسیم اندام هوایی و ریشه ایجاد نکرد. تجزیه ماده آلی و فعالیت های ریشه، اسیدیته ریزوسفر را افزایش داده و آزادسازی پتاسیم را تنها در کانی سه جایی فلوگوپیت در شرایط کمبود پتاسیم تسهیل کرده است. بنابراین تاثیر ماده آلی روی آزادسازی پتاسیم به نوع کانی میکایی وابسته است.

۴۸اثر تیمارهای حرارتی بر آزاد شدن پتاسیم کانی های میکایی در ریزوسفر یونجه
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، بهمن و اسفند, دوره  ۲۵ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۱۱
کانی های میکایی حرارت دیده تحت اسامی تجاری متفاوت از جمله ورمیکولیت، در تهیه بستر کشت گیاهان گلخانه ای استفاده می شوند. اعمال حرارت بر کانی ها می تواند با تغییر ساختار آن ها، آزادسازی عناصر و از جمله پتاسیم را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی توانایی گیاه یونجه، به عنوان یک علوفه مهم در سطح جهان، در جذب پتاسیم غیرتبادلی و ساختاری کانی های میکایی حرارت دیده انجام شد تا تاثیر همزمان تیمارهای حرارتی و ترشحات ریزوسفری بر رهاسازی پتاسیم از دو کانی میکایی حرارت دیده، یک کانی دی اکتاهدرال (موسکویت) و یک کانی تری اکتاهدرال (فلوگوپیت)، بررسی شود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. دماهای 100 تا 900 درجه سانتیگراد به مدت 5 ساعت بر کانی ها اعمال شده و سپس کانی ها به صورت مخلوط با شن کوارتزی (به عنوان ماده پرکننده) در بستر کشت استفاده شد. در طول دوره 150 روزه کشت، گیاهان با دو نوع محلول غذایی (کامل و بدون پتاسیم) و آب مقطر آبیاری شدند. در پایان دوره کشت، بخش هوایی و ریشه گیاه جدا شده و عصاره گیری به روش خاکسترگیری خشک انجام و مقدار پتاسیم در عصاره گیاه با شعله سنج نوری قرائت شد. کانی های میکایی پاسخ های متفاوتی به تیمارهای حرارتی نشان دادند. در تیمارهای بدون پتاسیم مقدار پتاسیم جذب شده توسط گیاه به طور معنی داری تحت تاثیر نوع بستر کشت قرار داشت. در دماهای 100 و 200 درجه سانتیگراد به ترتیب برای موسکویت و فلوگوپیت بیشترین پتاسیم قابل دسترس گیاه آزاد شد، همچنین تغییرات ساختاری که منجر به کاهش قابل ملاحظه در آزادسازی پتاسیم گردید، برای موسکویت در دمای بالاتر از 700 و برای فلوگوپیت در دمای 500 تا 700 درجه سانتیگراد اتفاق افتاد.

۴۹کاربرد مدل های رگرسیونی در پیش بینی کلاس خاک در بخشی از مناطق ایران مرکزی (منطقه زرند کرمان)
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، بهمن و اسفند, دوره  ۲۵ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۱۲
شناسایی رقومی خاک ها به عنوان ابزاری برای ایجاد اطلاعات مکانی خاک، راه حل هایی برای نیاز رو به افزایش نقشه های خاک با تفکیک مکانی بالا را تامین می کند. بنابراین، باید روش های جدید به منظور به دست آوردن اطلاعات مکانی خاک با تفکیک مکانی بالا توسعه پیدا کند. به همین منظور مطالعه ای جهت پیش بینی کلاس های خاک با استفاده از مدل های رگرسیونی در منطقه زرند کرمان طراحی گردید. در این مطالعه، مدل های رگرسیونی شامل رگرسیون لاجیستیک چندجمله ای و رگرسیون درختی توسعه یافته چندکلاسه برای پیش بینی گروه بزرگ خاک به کمک داده های سنجش از دور، پارامترهای سرزمین و نقشه ژئومرفولوژی استفاده گردید. کیفیت پیش بینی مدل ها با شاخص های حاصل از آرایه خطا بررسی گردید. نتایج نشان داد در پیش بینی همه گروه های بزرگ خاک، سطوح ژئومرفیک به عنوان یک پیش بینی کننده موثر محسوب می شود. بعد از سطوح ژئومرفیک، پارامترهای سرزمین و شاخص های سنجش از دور در پیش بینی وارد شدند. در هر دو مدل خلوص نقشه برای همه گروه های بزرگ خاک در موقعیت های اعتبارسنجی و واسنجی بیشتر از 0.6 بود. نتایج نشان داد عملکرد پیش بینی برای گروه های بزرگ هاپلوجیپسید و هاپلوسالید بهتر از گروه های بزرگ کلسی جیپسید و هاپلوکمبید بود. در بین گروه های بزرگ خاک، مقادیر بالای دقت کاربر و قابلیت اطمینان تولیدکننده برای گروه بزرگ هاپلوسالید به دست آمد. خاک های با قابلیت اطمینان بهتر خاک هایی هستند که به شدت تحت تاثیر مشخصات توپوگرافی و ژئومرفولوژی قرار گرفتند (گروه های بزرگ هاپلوسالید، تری سامنت و هاپلوجیپسید) و خاک های با قابلیت اطمینان و دقت پیش بینی کمتر خاک هایی هستند که به سختی تحت تاثیر مشخصات توپوگرافی و ژئومرفولوژی (گروه های بزرگ هاپلوکمبید و کلسی جیپسید) قرار گرفتند.

۵۰توزیع مکانی فلوراید در آب های زیرزمینی و خاک بخشی از اراضی دشت اراک
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، آذر و دي, دوره  ۲۵ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۹
فلوراید یکی از عناصر غذایی کم مصرف ضروری برای انسان و حیوانات است و غلظت آن در آب آبیاری به عنوان یکی از شاخص ‌های کیفیت آب مطرح است. هدف از این پژوهش بررسی توزیع مکانی فلوراید در آب های زیرزمینی و خاک بخشی از اراضی دشت اراک است. به این منظور به‌ ترتیب تعداد 87 و 92 نمونه آب چاه در دو فصل پاییز 1386 و اواخر بهار 1387 و 30 نمونه خاک از همان موقعیت چاه ها برداشت گردید. میزان فلوراید محلول در آب های زیرزمینی و نمونه های خاک در اطراف شهر اراک به وسیله الکترود انتخاب ‌گر یونی (ISE) اندازه گیری شد. میانگین غلظت فلوراید در آب منطقه مورد مطالعه در دو فصل پاییز و اواخر بهار به ترتیب 0.3 و 0.06 میلی گرم در لیتر بود. این مقادیر در محدوده مجاز برای مصارف آبیاری بوده ولی برای مصارف آب آشامیدنی دارای کمبود می باشد. به‌ طور کلی، نقشه های پراکنش مکانی فلوراید در آب زیرزمینی و منحنی های ایزوپیزومتر نشان داد که میزان فلوراید با تمرکز خطوط جریان آب زیرزمینی افزایش یافته است. همچنین غلظت فلوراید در روستاها و نقاطی که برای پمپاژ مناسب تر است بیشتر می باشد. میانگین غلظت فلوراید محلول در نمونه های خاک 4.2 و حداکثر 26.5 میلی گرم بر کیلوگرم است. بیشترین غلظت فلوراید محلول در خاک های حوالی کارخانجات آلومینیوم سازی و مراکز صنعتی حومه می باشد. این مقادیر تفاوت معنی داری در سطح 1 درصد با غلظت فلوراید محلول نمونه های خاک اراضی کشاورزی و بایر دارد. میزان فلوراید محلول در خاک با میزان آهک همبستگی منفی و باpH  همبستگی مثبت و معنی دار در سطح 1 درصد دارد.
نمایش نتایج ۲۶ تا ۵۰ از میان ۱۳۴ نتیجه