توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی عوامل موثر بر تجاری سازی پژوهش در دانشگاه ازاد اسلامی از دیدگاه متخصصین
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۷
بی شک یکی از مهمترین موضوعات درجهت توسعه کیفی دانشگاه موضوع پژوهش و پژوهش گری است و نحوه تجاری کردن و کاربردی کردن این پژوهشها است در این مقاله سعی شده مهمترین عوامل تاثیر گذار برتجاری سازی پژوهش را در قالب پرسشنامه از تعدادی از متخصصین دانشگاه ازاد اسلامی پرسیده شد که نتایج به دین صورت بدست امد که قوانین پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی جامع و کامل است و در صورت اجرای دقیق می تواند ما را به اهداف عالیه دانشگاه رهنمون کند و در ارائه دستاوردها عملکردمناسب بوده اما شاید عملکرد برخی نهادهای تاثیر گذار بر تجاری سازی مانند دفتر ارتباط با صنعت مناسب نیست که براساس آن می توان پیشنهاداتی نیز ارائه شد.

۲استفاده از روشهای امار ناپارامتری در جهت کاربردی کردن پژوهشها
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۶
با توجه به این که امار را باید علم و عمل استخراج بسط و توسعه دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روشهای گرداوری تنظیم ، پرورش و تحلیل داده های تجربی حاصل از اندازه گیری و ازمایش دانست و با توجه به نقش امار در تحقیقات گوناگون استفاده از روشهای صحیح اماری محققان را در جهت رسیدن به نتایج دقیق یاری می نماید دراین بین روشهای کلاسیک اماری یا همان اماری پارامتری با وجود سابقه زیاد و پشتوانه قوی ریاضی دارای نقصی بزرگ است که همانا پیش فرضهای قوی برای استفاده از هر روش است دراین مقاله سعی شده به جای هریک از روشهای امار کلاسیک روشهای بعضا جدیدتر و بدون پیش فرضهای دست و پاگر یعنی روشهای معادل امار ناپارامتریک ارائه گردد که این روشها در جهت هرچه کاربردی کردن تحقیق ها کمک شایانی می تواند بکند.

۳روش صحیح نمونه گیری اعتبار بخش پژوهش
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۷
یکی از اصلی ترین بخشهای هر کار پژوهشی را جمع اوری اطلاعات تشکیل می دهد چنانچه این کار به شکل منظم و صحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد. برای جمع اوری اطلاعات دو روش سرشماری بررسی کل جامعه و نمونه گیری بررسی قسمتی از جامعه وجوددارد که بدلیل موارد خاصی معمولا از نمونه گیری استفاده میشود یکی از دلایل عمده که باعث عدم اطمینان به نتایج پژوهشهای کاربردی می شود ابهاماتی است که در مورد روشنمونه گیری و انتخاب نمونه مورد نظر وجود دار د دراین مقاله سعی شده روشهای مختلف نمونه گیری که باعث اعتبار بخشیدن به پژوهش می شود مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد و بهترین روش برای هر نوع پژوهش معرفی می گردد که روش نمونه گیری تصادفی ساده که پرکاربردترین روش است اصلا مناسب نیست ولی روش نمونه گیری طبقه ای دارای دقت زیاد ولی در عین حال هزینه زیاد است برعکس روش نمونه گیری گروهی دارای دقت کم اما هزینه کم و روش نمونه گیری دو مرحله ای که حالت تعادلی بین دقت و هزینه دارد بهترین روش است.

۴مدلسازی هوشمند میزان بارندگی و دمای حوزه آبریز ابرکوه با مدلهای سری زمانی ARIMAو حوزههای تاثیرگذار آباده و اقلید و برآورد ریسک تداوم خشکسالی
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۹
خشکسالی یکی از بلایای جوی و اقلیمی و از جمله رخدادهای مصیبتباری است که در تناوب با سیلابها هر ساله خسارتهای قابل ملاحظهای در چهار سوی کشور بوجود میآورد. موقعیت استان یزد و شمال استان فارس در فلات مرکزی ایران و محاصره شدن آن توسط کویرها و بیابانهای مرکزی ، دوری از دریاها و فرسایش رطوبتی تودههای هوای وارد شده به منطقه، اثرات مضاعفی را بر تشدید خشکی و وقوع خشکسالی دراین منطقه دارد. نزولات جوی ناچیز و تغییرپذیری زیاد آن باعث تشدید اثرات خشکسالی و حساسیت منطقه به این رخداد آب و هوایی شده است. بنابراین بروز خشکسالیهای گسترده، شدید و با دوام از ویژگیهای اقلیمی منطقه بوده و بررسی ابعاد آن ازجمله شدت، تداوم، فراوانی، آغاز و پایان خشکسالیها، پیشبینی خشکسالی و ارایه روشهای مدیریت منابع آب و بحران خشکسالی از اهداف این طرح میباشد. تحلیل منطقهای بارش و تعیین مدل بارندگی از دیگر مقدمات این طرح بوده است. پس از بررسی شاخصهای مختلف خشکسالی شاخص درصد از بارش میانگین به عنوان معیاری برای ترسیم نقشههای شدت خشکسالی و پهنهبندی خطر خشکسالی انتخاب گردیده است. با توجه به اهمیت توزیع زمانی و مکانی خشکسالی از تحلیل سری زمانی بارندگی سالیانه ایستگاه سینوپتیک ابرکوه و حوزههای تاثیرگذار اقلید و آباده استفاده شده است. در تعیین دوره بازگشت و ریسک خشکسالی در ایستگاههای مورد بررسی مراحل زیر دنبال میگردد: 1) با فرض استقلال و ایستایی سریهای زمانی بارندگی سالانه (که فرض تقریبا درستی است)، بهترین توزیع آماری قابل برازش از بین 14 تابع توزیع احتمال تعیین میشود، 2) مقادیر بارندگی در هفت سطح احتمال (یا آستانه) از 0\1 تا 0\7 با گام 0\1 استخراج می شود 3) با در نظرگرفتن بارندگی مربوط به هر یک از سطوح احتمال و کسر آن از مقادیر بارندگی سالانه، سالهای کمبود مشخص و تداومهای خشکسالی بازای سطوح احتمال مذکور در طول دوره خشکسالی تعیین میشود و 4) با استفاده از روابط مربوطه، دوره بازگشت و ریسک خشکسالی بازای سطوح مختلف احتمال خشکسالی و تداومهای مربوطه محاسبه میشود

۵تاثیر ریسک جریان نقدی و اجزای اقلام تعهدی بر هزینه سهام عادی
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در تحقیق حاضر، رابطه بین ریسک جریان نقدی و اجزای اقلام تعهدی و هزینه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام تحقیق از داده های 76 شرکت، طی دوره زمانی 1388–1383 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که در سطح اطمینان 95 درصد، بین جریان های نقد عملیاتی، تغییر در حساب های دریافتنی و هزینه سهام عادی و در سطح اطمینان 99 درصد، بین تغییر در حساب های پرداختنی و هزینه سهام عادی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین طبق نتایج تحقیق رابطه معنی داری بین تغییر در ارزش موجودی کالا و هزینه سهام عادی وجود ندارد.

۶بررسی و مقایسه سیستمهای جدید آبیاری در منطقه شمال استان فارسو غرب استان یزد
اطلاعات انتشار: همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز، سال
تعداد صفحات: ۱۱
آب به عنوان یک عامل محدودکننده در بخش کشاورزی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است . پایین بودن راندمان آبیاری درسیستمهای آبیاری سطحی سبب شده تا گرایش کشاورزان به اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار بیشتر گردد. در منطقه مورد بررسینیزتعدادی از این سیستمها اجرا شده است. این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات اقتصادی و تکنولوژیکی در دشت مذکور انجام گرفت. برایاین منظور با انتخاب نمونه 34 نفری از جامعه آماری کشاورزان دارای سیستم آبیاری بارانی و توزیع یک پرسشنامه حاوی پرسشهایجمعیت شناختی، اقتصادی و تکنولوژیکی و تکمیل آن توسط بهره برداران، نتایج به صورت توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که پس از اجرای سیستم آبیاری بارانی نسبت درآمد به هزینه بالا رفته و تفاوت معنیدار شد. همچنین این نتایجنشان داد که سطح زیرکشت قبل و بعد از اجرای سیستم آبیاری تحت فشار تفاوت معنیداری دارد و به طور معنی داری افزایش یافتهاست. میزان مصرف آب قبل و بعد از اجرای سیستم آبیاری تحت فشار بارانی تفاوت معنیداری دارد و به طور معنی داری کاهش یافتهاست. میزان مصرف انرژی برق یا سوخت قبل و بعد از اجرای سیستم آبیاری تحت فشار بارانی تفاوت معنیداری دارد و به طور معنی داریافزایش یافته است. از نظر تناسب سیستم آبیاری با اراضی نیز در بین بهرهبرداران تفاوت معنیدار بوده است.

۷بررسی عوامل داخلی و خارجی موثربرسودآوری بانک ها: مطالعه موردی بانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، سال
تعداد صفحات: ۱۳
درجهان امروز هیچ کشوری نمی تواندازپیشرفت برخوردارباشد مگراینکه ازنظام بانکی مالی روزآمد وکارایی برخوردار باشد؛ زیرا که امروزه نقش بانک ها که قبلا شامل واسطه گری مالی بود به بسیاری اززمینه ها ازجمله تخصیص منابع و مدیریت ریسک بنگاه ها در نظام اقتصادی، انجام و تسهیل معاملات مالی پیچیده و ... گسترش یافته است بنابراین باتوجه به نقش برجسته بانکها دراقتصاد کشورارزیابی عملکردآنها می تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد.هدف ازاین مطالعه بررسی اثرات تورم برسودآوری بانکها است جامعه اماری این پژوهش بانکهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران میباشند که تعداد 10بانک طی سالهای 1389تا1390 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدها ست برای ازمون فرضیه های تحقیق ازتکنیک آماری رگرسیون چند متغیره مبتنی بر دادههای ترکیبی استفاده شده است نتایج حاصل ازبراورد مدل به وسیله مدلهای رگرسیونی باداد های تابلویی نشاندهنده آن است که تمرکز و توسعه بازار سهام باحاشیه بهره خالص رابطه مستقیم دارند فعالیت غیرسنتی و تورم با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس و باحاشیه بهره خالص رابطه مستقیم دارند، برآورد ارزش حال سرمایه با هردومعیارسوداوری رابطه عکس دارد ریسک اعتباری بابازده حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم دارد و هزینه بهره وری و نقدینگی هیچ رابطه معناداری با سوداوری بانک ندارندو شایان ذکر است که سودآوری به صورت دو معیار بازده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است

۸تاثیر تورم بر سودآوری بانک ها:مطالعه موردی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، سال
تعداد صفحات: ۱۳
گسترش بازارهای جهانی و افزایش رقابت در بازارهای خدمات مالی، سودآوری این صنعت را تحت تاثیر قرار داده است. باتوجه به اینکه سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به عنوان واسطه مالی می باشد و از آنجایی که یک بانک سودآور توان بیشتری برای مقابله با شوکهای منفی بازار را داراست، لذا توجه به شاخص سودآوری به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد در بانک ها و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز منابع، تامین مالی و همچنین چگونگی تخصیص منابع،ضروری است بنابراین بانک ها بایستی با بررسی عوامل مرتبط با سودآوری شعب خود موجبات افزایش توان رقابت پذیری سازگاری با تغییرات اقتصاد کلان را فراهم آورند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات تورم بر سودآوری بانکاست. جامعه آماری این پژوهش بانکهای های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند که اطلاعات تعداد10بانک طی سالهای 1389 تا 1390 بصورت فصلی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیده است. برای آزمون فرضیههای تحقیق از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره مبتنی بر دادههای ترکیبی استفاده شده است نتایج حاصل از برآورد مدل به وسیله مدل های رگرسیونی با داده های تابلویی نشان دهنده آن است که بین متغیرهای تمرکز، هزینه بهره وری، توسعه بازار سهام، نقدینگی و ریسک اعتباری باسودآوری هیچ رابطه معناداری وجود ندارند ومالیات بندی، فعالیت غیر سنتی و تورم با معیار سودآوری رابطه عکس دارند و نیروی کار و برآورد ارزش حال سرمایه با سودآوری رابطه مثبت دارند و شایان ذکر است که سودآوری با بازده داراییها سنجیده شده است .
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه