توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، بهمن و اسفند, دوره  ۲۵ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۱۴
به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت و نیز ارزیابی همبستگی بین صفات و عملکرد در سطوح مختلف تنش، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار با استفاده از 15 هیبرید ذرت در سال زراعی 1385 در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل اجرا گردید. کرت های اصلی شامل چهار سطح تنش خشکی بود: a1: آبیاری پس از 50 میلی متر تبخیر از سطح تشت تبخیر a2: آبیاری پس از 90 میلی متر تبخیر از سطح تشت تبخیر a3: آبیاری پس از 130 میلی متر تبخیر از سطح تشت تبخیر a4: آبیاری پس از 170 میلی متر تبخیر از سطح تشت تبخیر. در کرت های فرعی هیبریدهای ذرت قرار داشتند. در شرایط نرمال، تنش ملایم و شدید، هیبرید OSGT14 به ترتیب با عملکرد 445.9، 270.9 و 352.8 تن در هکتار دارای بیشترین عملکرد بود. در شرایط تنش خیلی شدید، هیبرید SPGT12 با عملکرد 455.7 تن در هکتار بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داد. از میان اجزای عملکرد، وزن هزار دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در بلال، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، قطر بلال و طول بلال بیشترین همبستگی را با عملکرد نشان دادند. به عبارتی می توان گفت این صفات بیشترین تاثیر را روی عملکرد دانه داشتند. همبستگی بین شاخص های تحمل به خشکی می تواند به عنوان معیاری برای انتخاب بهترین هیبریدها و نیز بهترین شاخص ها به کار رود. از آنجا که همبستگی بالایی بین شاخص های MP، GMP، Harm و STI با یکدیگر وجود داشت و از طرفی این شاخص ها دارای بالاترین همبستگی با عملکرد در شرایط نرمال و سطوح مختلف تنش بودند می توان از آنها به عنوان برترین شاخص ها نام برد و به کمک آنها ارقام متحمل و حساس را شناسایی نمود.

۲اثر تقسیط نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای وابسته به آن در ژنوتی پهای پابلند و پاکوتاه برنج
اطلاعات انتشار: همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی، سال
تعداد صفحات: ۵
آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلو کهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرع های واقع در شهرستان بابل اجرا شد. ژنوتیپ های کم محصول طارم محلی و طارم هاشمی و پر محصول شیرودی و ندا به عنوان عامل اصلی و چهار سطح تقسیط نیتروژن در مراحل ابتدای نشاءکاری، ابتدای پنج هدهی، ظهور خوشه آغازین و خوش هدهی کامل به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد ارقام طارم محلی و طارم هاشمی دارای بیشترین ارتفاع، طول ساقه، طول برگ پرچم و طول میانگره 4 بودند. بیشترین حرکت خمش برای رقم طارم هاشمی مشاهده شد. حداکثر ارتفاع، طول خوشه، طول برگ پرچم و حرکت خمش در سطح اول تقسیط و کمترین آنها در سطح چهارم تقسیط نیتروژن حاصل گردید. حداکثر عملکرد دانه تحت اثر متقابل رقم ندا در سطح سوم تقسیط نیتروژن مشاهده شد. ولی بیشترین حرکت خمش تحت اثر متقابل رقم طارم محلی در سطح اول تقسیط به دست آمد. بنابراین سطح اول تقسیط به عنوان مناس بترین تقسیط نیتروژن انتخاب شد.

۳ارزیابی اثر تقسیط نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی، حرکت خمش و عملکرد دانه ژنوتیپ های پر محصول و کم محصول برنج
اطلاعات انتشار: همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی، سال
تعداد صفحات: ۵
آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلو کهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرع های واقع در شهرستان بابل اجرا شد. ژنوتیپ های کم محصول طارم محلی و طارم هاشمی و پر محصول شیرودی و ندا به عنوان عامل اصلی و چهار سطح تقسیط نیتروژن در مراحل ابتدای نشاءکاری، ابتدای پنج هدهی، ظهور خوشه آغازین و خوش هدهی کامل به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد ارقام طارم محلی و طارم هاشمی دارای بیشترین ارتفاع، طول ساقه، طول برگ پرچم و طول میانگره 4 بودند. بیشترین حرکت خمش برای رقم طارم هاشمی مشاهده شد. حداکثر ارتفاع، طول خوشه، طول برگ پرچم و حرکت خمش در سطح اول تقسیط و کمترین آنها در سطح چهارم تقسیط نیتروژن حاصل گردید. حداکثر عملکرد دانه تحت اثر متقابل رقم ندا در سطح سوم تقسیط نیتروژن مشاهده شد. ولی بیشترین حرکت خمش تحت اثر متقابل رقم طارم محلی در سطح اول تقسیط به دست آمد. بنابراین سطح اول تقسیط به عنوان مناس بترین تقسیط نیتروژن انتخاب شد.

۴بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین بر روی عملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبرید
اطلاعات انتشار: همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور بررسی تاثییر کود نیتروکسین که حاوی باکتری های تثبت کننده نیتروژن بنام ازتو باکتر و آزسپریلوم می باشد بر روی عملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبرید ، آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار و 8 تیمار در موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران در سال 1388 اجرا شد. این آزمایش شامل تیمار های متفاوت برنج هیبرید با مایع تلقیح نیتروکسین در مراحل مختلف رشدی گیاه به همراه توصیه کود اوره به عنوان کود نیتروژنه شیمیایی بود. نتایج این تحقیق نشان داد تیمار هایی که در آن ها مصرف نیتروکسین به همراه 100 درصد کود توصیه شده اوره اعمال گردید نسبت به تیمار شاهد (بدون مصرف نیتروکسین و کود نیتروژنه ) دارای برتری بودند. همچنین در بین روش های مختلف مصرف نیتروکسین ، استفاده از آن به روش تلقیح ریشه نشا به همراه 100 درصد کود نیتروژنه دارای بهترین بود به طوریکه نسبت به تیمار شاهد در حدود 2800 کیلوگرم در هکتار ( 57 درصد) و تیمار مشابه آن ، بدون مصرف نیتروکسین 277 کیلوگرم در هکتار ( 4درصد) افزایش نشان داد.

۵تاثیر رفلکسولوژی (بازتاب شناسی) پا بر کاهش اضطراب بیماران مبتلا به بیماری های انسدادی مزمن ریوی
اطلاعات انتشار: پرستاري داخلي و جراحي، پاييز و زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۳-۴، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: اضطراب بر عملکرد همه اعضای بدن و به خصوص سیستم تنفسی تاثیر سوء می گذارد و در بیماران مبتلا به بیماری های انسدادی مزمن ریوی (Chronic obstructive pulmonary diseases یا COPD) آثار منفی بیشتری دارد. با توجه به آمار بالای بیماران مبتلا به COPD در ایران و لزوم وجود یک راهکار ایمن و غیرتهاجمی برای مراقبت پرستاری، بنابراین مطالعه حاضر با هدف تاثیر رفلکسولوژی (بارتاب شناسی) پا در کاهش اضطراب بیماران انجام گرفت.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی، در سال 1391، 40 بیمار مبتلا به COPD بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف که دارای پرونده بالینی در مرکز آموزشی– درمانی امام رضا (ع) تبریز بودند، انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله رفلکسولوژی پا به مدت 30 دقیقه هفته ای یک بار طی 6 جلسه انجام گرفت. فرم کلی اضطراب Spielberger یک بار قبل از مداخله و یک بار بعد از اتمام آخرین جلسه مداخله توسط همه بیماران تکمیل گردید و داده ها با استفاده از آزمون های تی زوجی، تی مستقل و کای دو در نرم افزار SPSS نسخه 13 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: در مشارکت کنندگان گروه مداخله سطح اضطراب از 63.3±6.7 به 54.8±5.5 و در گروه کنترل از 65.0±6.1 به 64.8±5.8 کاهش یافت که تفاوت در گروه مداخله معنی دار بود (P<0.001).نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه، رفلکسولوژی پا می تواند به عنوان یک مداخله پرستاری آسان و بی خطر به منظور کاهش سطح اضطراب بیماران مبتلا به COPD مورد استفاده قرار گیرد.

۶ساماندهی محلات با استفاده ازTND
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۸
در سالهای اخیر جنبش نو شهرسازی به عنوان یکی از مطرح ترین دیدگاه های شهرسازی انسان گرا در سطح جهان مطرح گشته است . شکل گیری این جنبش به اواخر دهه 0791 و ابتدای دهه 0791 باز می گردد و طی دهه 0771 رشدسریعی داشته است به طوریکه در حال حاضر جزء مقوله های مهم شهرسازی دنیا می باشد . شکل دهندگان اولیه این دیدگاه به دنبال زنده کردن هنجارهای شهرسازی قدیم آمریکای شمالی بوده اند . هنجارهایی که نتیجه آنها ایجاد رفتارهای اجتماعی گسترده و تعامل انسانها با یکدیگر بوده است . در مقاله حاضر ابتدا تاریخجه جنبش نو شهرسازی به –اجمال مورد بررسی قرار گرفته است , سپس ماهیت و بستر و شرایطی که این جنبش در آن شکل گرفت ذکر شده و همچنین اصول کلی آن که توسط همایش نو شهرسازی ارائه شده , مورد توجه قرار گرفته است . هدف کلی مقاله مرور تجربه بدست آمده در کشورهای خارجی و ارائه مبنایی برای باز زنده سازی ارزشهای قدیمی ساختار شهرهای سنتی می باشد , امری که با توجه به غنای شهرسازی سنتی ایران , دارای بستر مناسبی جهت اجرای طرح های جدید می باشد .

۷قانون ماهوی قابل اعمال بر دعوا در چارچوب نظام داوری ایکسید (در فقدان توافق طرفین)
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال
تعداد صفحات: ۲۰

۸تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد هیبریدهای ذرت
اطلاعات انتشار: آب و خاك، سال
تعداد صفحات: ۱۴
به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت و نیز ارزیابی همبستگی بین صفات و عملکرد در سطوح مختلف تنش، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار با استفاده از 15 هیبرید ذرت در سال زراعی 1385 در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل اجرا گردید. کرت‌های اصلی شامل چهار سطح تنش خشکی بود:a1: آبیاری پس از 50 میلی‌متر تبخیر از سطح تشت تبخیر a2 : آبیاری پس از 90 میلی‌متر تبخیر از سطح تشت تبخیر a3: آبیاری پس از 130 میلی‌متر تبخیر از سطح تشت تبخیر a4 : آبیاری پس از 170 میلی‌متر تبخیر از سطح تشت تبخیر. در کرت‌های فرعی هیبرید‌های ذرت قرار داشتند. درشرایط نرمال، تنش ملایم و شدید، هیبریدOSGT14 به ترتیب با عملکرد9\445، 9\270 و 8\352 تن در هکتار دارای بیشترین عملکرد بود. در شرایط تنش خیلی شدید، هیبرید SPGT12 با عملکرد 7\455 تن در هکتار بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داد. از میان اجزای عملکرد، وزن هزار دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در بلال، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، قطر بلال و طول بلال بیشترین همبستگی را با عملکرد نشان دادند. به عبارتی می‌توان گفت این صفات بیشترین تاثیر را روی عملکرد دانه داشتند. همبستگی بین شاخص‌های تحمل به خشکی می‌تواند به عنوان معیاری برای انتخاب بهترین هیبریدها و نیز بهترین شاخص‌ها به کار رود. از آنجا که همبستگی بالایی بین شاخص‌های MP، GMP، Harm و STI با یکدیگر وجود داشت و از طرفی این شاخص‌ها دارای بالاترین همبستگی با عملکرد در شرایط نرمال و سطوح مختلف تنش بودند می‌توان از آنها به عنوان برترین شاخص‌ها نام برد و به کمک آنها ارقام متحمل و حساس را شناسایی نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه