توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیر ویژگیهای مسیر در فراوانی وقوع تصادفات
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۲۶
این مطالعه به بررسی تاثیر ویژگیهایی از قبیل متوسط ترافیک روزانه، عرض خط، تعداد خطوط و سایر مشخصات مسیر روی فراوانی وقوع تصادفات براساس تحقیقات گذشته می پردازد. وجود ترافیک زیاد و یا عدم تقسیم بندی خیابانها از جمله عواملی هستند که نگرانی درباره فراوانی تصادفات را افزایش می دهند. بنابراین، شناسایی این ویژگیها بخصوص در مناطق شهری که فراوانی تصادفات زیاد است، می تواند به مدیریت شهری در جلوگیری و کاهش تصادفات کمک کند. به عنوان مثال، در تحقیق که توسط Greibe انجام گردید، مشخص شد که AADT مهمترین متغیر تاثیرگذار بر فراوانی تصادفات می باشد، بطوریکه تعداد تصادفات با توان افزایشی 1\0–0\8 با AADT مرتبط است، و یا قطعات راه که فقط یک خط دارند، نسبت به قطعات راه با دو خط یا بیشتر تصادفات بیشتری از وسایل نقلیه را دارا هستند(Greibe,2003)

۲مدل های پیش بینی تصادفات خسارتی در راه ها و تقاطع های چراغدار درون شهری
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
این مقاله برخی از نتایج اصلی دو تحقیق انجام شده در زمینه مد لهای پیش بینی تصادفات در راه ها و تقاطع های چراغدار درو نشهری را بیان می کند. هدف اساسی از انجام این تحقیقات ایجاد مدل های کاربردی می باشد تا بتوان با استفاده از آن ها تعداد تصادفات قابل انتظار را در راه ها و تقاطع ها تا حد امکان با دقت پیش بینی نمود. ارتباط بین فراوانی تصادفات و متغیرهای مستقل با کمک تکنیک های مدل سازی خطی تعمیم یافته با توزیع دو جمله ای منفی بررسی شد. برای تعیین بهترین برازش توزیع به داد ههای تصادف از آزمون کی–دو استفاده شد و مناسب بودن برازش مدل از طریق دویانس\درجه آزادی و?2 پیرسون\درجه آزادی کنترل گردید. معتبرسازی مدلها با استفاده از آزمون استیودنت حالت دو نمونه وابسته بررسی گردید. با استفاده از فاکتور کاهش تصادفات تأثیر نسبی هر یک از متغیر ها بر فراوانی تصادفات خسارتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدلهای آماری، رابطه مهم بین مشخصات هندسی، عامل کنترل و مشخصات ترافیکی را با فراوانی تصادفات آشکار کرد و مشخص گردید به ترتیب 8 و 6 متغیر در ایمنی راه ها و تقاطع های چراغدار اثرگذار می باشد. متغیرهای مؤثر بر ایمنی قطعات راه شامل حجم ترافیک عبوری، درصد کاربری تجاری، مسکونی\تجاری ، عرض مسیر، طول مسیر و پارکینگ حاشی های، تعداد دوربرگردان های میانی، یکطرفه بودن مسیر و متغیرهای اثرگذار بر ایمنی تقاطعهای چراغدار شامل عرض میانه در شاخه تقاطع، تعداد فازها به ازای هر سیکل، حجم ترافیک عبوری مستقیم، گردش به چپ و زاویه بین شاخه فرعی و اصلی میباشد.

۳مدل رگرسیونی میزان خستگی و خوابآلودگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین بر حسب عوامل انسانی، محیطی، بار و وسیله نقلیه
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در این تحقیق عوامل اثرگذار بر خستگی و خوابآلودگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین بررسی و اولویتبندی شده است. نوع مطالعه توصیفی–تحلیلی بوده و برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. در پرسشنامه از رانندگان درباره سه گروه از دلایل عمده موثر در تصادفات ناشی از خستگی و خوابآلودگی شامل عوامل انسانی، محیطی و بار و وسیله نقلیه سوال شد و تأثیر این عوامل بر میزان خستگی و خوابآلودگی رانندگان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مدل رگرسیونی این دادهها برای متغیر وابسته میزان خستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مهمترین عوامل شناسایی و به ترتیب اولویت مشخص گردید. نتایج نشان داد مهمترین عامل در میزان خستگی و خوابآلودگی رانندگان عوامل انسانی و بعد از آن عوامل محیطی و وسیله نقلیه و بار میباشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه