توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی مکان یابی سایت های مناسب جهت ایجاد جنگل گردو با استفاده از پهنه بندی دمایی
اطلاعات انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی، سال
تعداد صفحات: ۶
جنس Juglans شامل 24 گونه درختی و درختچه ای است و رویشگاه طبیعی آن از جنول شرق اروپا تا شرق آسیا و ژاپن از یک طرف، و از طرف دیگر تمامی قاره آمریکای شمالی و جنوبی را در بر می گیرد. مهم ترین و با ارزش ترین گونه این جنس ، گروی ایرانی (Juglans regia L) است که از آن برای تولید میوه (در وهله نخست) و چوب استفاده می وشد. بررسی و اصلاح ژنتیک گردو نشان داده است که حداقل دو گروهمختلف از درختا گردو قابل تولید هستند . گروه اول شامل درختانی است که ازآنها در ایجاد باغ گردو استفاده شده و اصطلاحا میوه ده هستند و گروه دوم شامل درختامی است که در ایجاد جنگل گردو مورد استفاده واقع شده و اصطلاحا چوب ده هستند (طباطبایی و همکاران 1371). گردو نسبت به سرمای بهاره حساس میباشد، به ویژه زمانیکه جوانه های برگی آن ظاهر شد ه باشد. تمامی شاخه های جوان، تحت اثر دمای 2– درجه سانتی گراد از این می روند. گلهای ماده ای که بر روی همین شاخه جوان ظاهر می شوند در اثر بروز سرمای دیرهنگام در بهار، از بین و باعث کاهش محصول گردو می شود.

۲بررسی تغییرات قوه نامیه و شکستن خواب بذر برخی از گونه های موجود در بانک ژن منابع طبیعی
اطلاعات انتشار: تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران، , دوره  ۱۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۲۰
به منظور بررسی جوانه زنی و شکستن خواب بذرهایی که مشکل جوانه زنی داشتند (بذر اغلب گونه های متعلق به خانواده جعفری)، تیمارهای خاص خواب شکنی با توجه به شرایط اکولوژیکی محل رویش، اعمال شد. بدین منظور بذرها پس از ضد عفونی سطحی تحت تاثیر تیمارهای سرمادهی در زمانهای مختلف 30، 45 و 60 روز (در دمای 4Co)، روی دو بستر ماسه و کاغذ صافی، خراشدهی به صورت مکانیکی و شیمیایی (کاربرد اسید سولفوریک غلیظ به مدت 60–10 دقیقه) و آب داغ (70–80oC) مورد توجه قرار گرفتند. در این بررسی همچنین اثر عواملی نظیر ظرف نگهداری، وجود و عدم وجود پوشش، منشا، زمان ورود به انبار بر افت قوه نامیه 38 نمونه بذر ذخیره شده در انبار نیز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که برای فایق آمدن بر مشکل جوانه زنی بذرهای هر منطقه لازم است که حتی الامکان شرایطی متناسب با رویشگاه طبیعی آنها فراهم گردد و سرمادهی یکی از مهمترین عوامل موثر بر شکستن خواب بذر بیشتر گونه های مناطق معتدله بود. به طور کلی در مورد بذرهای به نسبت درشت، بستر ماسه مناسبتر بود و جهت شکستن خواب بذر مناطق گرمسیر و بذرهای بسیاری از گونه های خانواده لگومینوزه که بیشتر دارای خواب فیزیکی می باشند، به ترتیب تیمارهای آب داغ و اسید سولفوریک مناسب بودند. تجزیه و تحلیل آماری نتایج جالب توجهی از اثر ظرف نگهداری و پوشش بذر بر قوه نامیه گونه های .Medicago sativa L و .M.truncatulla L نشان داد. در مورد گونه M. sativa، ظرف نگهداری اثر قابل توجهی در حفظ قوه نامیه بذر نشان داد. به طوری که پس از گذشت نه سال از شروع انبارداری، بذرهای نگهداری شده در کیسه های کنفی، کمتر از یک درصد افت قوه نامیه داشتند، در حالی که نگهداری در کیسه های نایلونی باعث 47% افت قوه نامیه بذر این گونه شد. تغییرات افت قوه نامیه با وجود و عدم وجود غلاف در مورد گونه M. truncatula نشان داد که بذرهای غلافدار در مدت مذکور، 1.49% افت قوه نامیه داشتند در حالی که افت قوه نامیه بذرها فاقد غلاف 3.57% بود. با این حال با توجه به مدت و شرایط نگهداری (9 سال در انبار معمولی) افت قوه نامیه در هردو مورد ناچیز می باشد که نشان دهنده توان بالای انبارداری بذر این گونه است.

۳اثر تنش خشکی و زمان بندی مصرف کود نیتروژنه بر انتقال مجدد نیتروژن، کیفیت نانوایی و الگوی نواری پروتئین های ذخیره ای دانه گندم
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي ايران، , دوره  ۳۶ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۹
به منظور بررسی اثر تنش خشکی و زمان بندی مصرف کود نیتروژنه بــر برخی خصوصیات کیفی و نیز بررسی الگوی نواری پروتئین های ذخیره ای دانه گندم نان (رقم مهدوی)، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 80–1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در شهرستان کرج انجام شد. رژیم رطوبتی خاک به عنوان فاکتور اصلی در دو سطح شاهد (C) و تنش خشکی (S) و زمان بندی مصرف کود نیتروژنه به عنوان فــاکـتـور فـرعی در سه سطح (1) شاهد (2), (No) مصرف 120 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بـه صورت 20% زمان کاشت و 80% زمان گرده افشانی (N1) و %40 (3) زمان کاشت و 60% زمان گرده افشانی (N2) در نظر گرفته شدند. انتقال مجدد نیتروژن ساقه در شرایط تنش خشکی افزایش معنی داری نشان نداد. بیشترین میزان انتقال در تیمار کودی N1 مشاهده گردید. رژیم رطوبتی خاک و تیمار کودی بخوبی درصد پروتئین دانه و کیفیت نانوایی را تحت تاثیر قرار دادند. در بین تیمارهای کودی بیشترین درصد پروتئین و بالاترین کیفیت نانوایی مربوط به تیمار N2 بود. با کاربرد نیتروژن بیشتر در مرحله گرده افشانی، پروتئین دانه و کیفیت نانوایی در شرایط عدم تنش خشکی روند افزایشی داشتند، اما در شرایط تنش هیچگونه افزایشی مشاهده نگردید. بیشترین درصد پروتئین دانه و کیفیت نانوایی در تیمار SN2 مشاهده گردید اما پایین ترین کیفیت نانوایی مربوط به تیمار CN0 بود. همبستگی بین رسوب زلنی و درصد پروتئین دانه در شرایط شاهد و تنش خشکی، مثبت و معنی دار بود. در مرحله برداشت تعداد باندهای تشکیل شده در تیمارهای SN0 و CN0 با سایر تیمارها متفاوت بود و در این دو تیمار یک باند پلی پپتیدی بیشتر از دیگر تیمارها مشاهده گردید.

۴بررسی اثر برخی تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کیفیت فیزیولوژیک بذرهای پیر شده گیاه Bromus inermis
اطلاعات انتشار: تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران، تابستان, دوره  ۱۵ , شماره  ۲ (پياپي ۲۸)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این تحقیق اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی سیتوکینین، اکسین و جیبرلین با غلظت های 25، 50 و 100 پی پی ام بر کیفیت فیزیولوژیک بذرهای پیر شده Bromus inermis مورد بررسی قرار گرفت. درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقچه و طول کل گیاهچه بذرهای پیر شده به طور معنی داری کمتر از بذرهای پیر نشده بود. تنظیم کننده های رشد فوق در غلظتهای یکسان اثر متفاوتی بر درصد جوانه زنی داشتند. اکسین در غلظت های 25 و 100 پی پی ام سبب افزایش درصد جوانه زنی بذرهای پیر شده گردید. اثر نوع هورمون بر سرعت جوانه زنی معنی دار نبود، اما در همه تنظیم کننده ها با افزایش غلظت، خصوصا از 50 به 100ppm، سرعت جوانه زنی به طور معنی داری کاهش یافت. فرایند پیری بذر، رشد ریشه چه را در مقایسه با رشد ساقه چه بیشتر تحت تاثیر قرار داد. بنظر می رسد مریستم های اولیه ریشه چه یکی از مکانهای حساس به پیری در بذر باشند. اکسین موجب کاهش اثرات مضر پیری بر رشد ریشه چه شد، اما این اثر به لحاظ آماری معنی دار نبود. اثر هورمون بر طول ساقه چه معنی دار بود و سیتوکینین و جیبرلین سبب افزایش طول ساقه چه شدند. کاهش نسبت طول ریشه چه به طول ساقه چه (R\S) در اثر پیری معنی دار نبود، اما اکسین این نسبت را در بذرهای پیر شده افزایش داد. با افزایش غلظت تنظیم کننده ها، R\S کاهش یافت. درصد گیاهچه های غیر عادی در اثر تیمار پیری کاهش یافت، اما درصد بذرهای مرده افزایش یافت.

۵درصد سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه دو گونه گیاه دارویی تحت شرایط سردخانه و انبارداری خشک
اطلاعات انتشار: تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، سال
تعداد صفحات: ۷

۶اثر متقابل تنش خشکی و زمان بندی مصرف کود نیتروژنه بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی مرتبط با آن در گندم
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي ايران - دانشگاه تهران، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۷بررسی اثر پرایمینگ هورمونی بر بهبود کیفیت بذر هویج زراعی به منظور مقاومت به دمای پایین در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر، سال
تعداد صفحات: ۶
به منظور بررسی القا مقاومت به سرما در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه هویج زراعی از طریق تکنیک پرایمینگ هورمونی و بررسی شاخص های مرتبط با قدرت بذر و گیاهچه، آزمایشی در آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال 1389 انجام شد. آزمایش در ژرمیناتور با دمای 5 درجه سانتیگراد و درقالب طرح کانلا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. ارقام مورد استفاده ، فورتو و نانتس و هورمون های مورد استفاده جیبرلین و اسید سالیسیلیک در چهار غلظت صفر و 50 و 100 و 150 پی پی ام بودند. بذر پرایم نشده نیز به عنوان شاهد در آزمایش لحاظ شد. پرایمینگ سبب بهبود کیفیت بذر و برخی ویژگی های گیاهچه در شرایط تنش سرما شد. پرایمینگ هورمونی سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه، طول گیاهچه و طول ریشه را بطور چشمگیری بهبود بخشید. از دو رقم آزمون شده، رقم نانتس در مقایسه با فورتو برتر بود. بهترین تیمار از نظر درصد جوانه زنی برای هر دو رقم ، جیبرلین 100 پی پی ام و بالاترین سرعت جوانه زنی هر دو رقم زمانی بدست آمد که بذرها با جیبرلین 50پی پی ام پرایم شده بودند. بیشترین طول گیلهچه و ریشه چه در رقم نانتس از تیمار اسید سالیسیلیک 50 پی پی ام و در رقم فورتو از تیمار جیبرلین 50 پی پی ام بدست آمد. پرایمینگ هورمونی ممکن است بتواند مشکل تاخیر در کشت هویج د رمناطقی که دمای هوا در ابتدای فصل پایین است را در صورت فراهم بودن سایر عوامل، برطرف نموده و از این طریق از زیان های ناشی از برداشت تاخیری جلوگیری نماید.

۸بررسی اثر جیبرلین و اسیدآبسیسیک بر سبز شدن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه نخود در شرایط دیم و آبی
اطلاعات انتشار: مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران)، , دوره  ۴۲ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۹
این تحقیق با هدف بررسی اثر هورمون های جیبرلین و اسیدآبسیسیک بر توان سبز شدن، و سرعت سبز شدن، قدرت بذر و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه نخود تحت شرایط دیم و آبی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انجام شد. کاربرد هورمون ها به صورت پرایمینگ بذر قبل از کشت در شرایط آبی و دیم اعمال شد. بذرها در غلظت های صفر (هیدروپرایمینگ) 50، 100 و 150 پی پی ام از هورمون جیبرلین و اسیدآبسیسیک به صورت جداگانه پرایم شده و سپس در مزرعه کشت شدند. رقم مورد استفاده، نخود رقم آزاد و آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بود. در خصوص صفاتی نظیر درصد سبز شدن، سرعت سبز شدن و تعداد شاخه های اولیه تفاوتی بین شرایط دیم و آبی مشاهده نشد. هیدروپرایمینگ منجر به افزایش وزن تر و خشک ریشه، سرعت رشد گیاهچه، وزن تر بخش هوایی و تعداد گره تثبیت کننده نیتروژن شد. پرایمینگ بذر با جیبرلین سبب افزایش طول ساقه، قدرت بذر و طول ریشه شد. بیشترین درصد و سرعت سبز شدن گیاهچه و وزن خشک ریشه در شرایط آبی و همچنین حداکثر طول ریشه و تعداد شاخه های اولیه در شرایط دیم از تیمار پرایمینگ با اسیدآبسیسیک بدست آمد. منشعب ترین ریشه ها در گیاهچه های حاصل از بذرهای پرایم نشده مشاهده شد. بهترین تیمار از نظر بهبود قدرت بذر در هر دو شرایط آبی و دیم، جیبرلین 100 پی پی ام بود.

۹مقایسه مولفه های جوانه زنی سه گونه آویشن درشرایط تنش خشکی
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور بررسی اثرپتانسیل اسمزی برجوانه زنی و رشداولیه گیاهچه سه گونه اویشن Thymus daenensis ، Thymus fedtschenkoi، Thymus migricus ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی باچهارتکرار به اجرا درامد فاکتورها شامل 7سطح تنش خشکی صفرو–2و10 ،–8 ،–6 ،–4 و12–بار و سه گونه اویشن بودند درخشکی شدیدتر از8–باربذرهیچ یک ازگونه ها جوانه نزد گونه های T. migricus T. daenensis درمقایسه با T. fedteschenkoi جوانه زنی مقاومتری به خشکی داشتند ازنظرسرعت جوانه زنی و شاخص بنیه تفاوت معنی داری بین گونه ها دیده نشد ازبین صفات شاخص بنیه بیشتر ازسرعت جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بیشتر ازدرصد جوانه زنی تحت تاثیرخشکی قرارگرفتند به عبارتی شاخص بنیه حساس ترین صفت نسبت به خشکی بود دردوگونه T. migricusوT. fedteschenkoi باکاهش پتانسیل اسمزی نسبت بطول ریشه چه به ساقه چه تا 4–بارافزایش ولی بعدازآن کاهش یافت اما درگونه T. daenensis این افزایش نسبت درشدت تنش بالاتر 6– باراتفاق افتاد

۱۰بهبود کیفیت فیزیولوژیک بذرهای زوال یافته علف گندمی بلند (Agropyron elongatum Host) با استفاده از پرایمینگ هورمونی برای شرایط تنش و بدون تنش خشکی
اطلاعات انتشار: مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران)، , دوره  ۳۹ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۳
بذرهای اغلب گیاهان زراعی و مرتعی توانایی تحمل به پسابش و حفظ قوه نامیه در حالت خشک را دارند. با این وجود، این بذرها حتی تحت مناسب ترین شرایط نگهداری پیر می شوند و افت قوه نامیه و پارامترهای مرتبط با بنیه بذر از خصوصیات بذور زوال یافته به شمار می رود. در این تحقیق که زمستان 1385 بصورت آزمایشگاهی در بانک ژن منابع طبیعی ایران (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور) انجام شد، تاثیر پرایمینگ هورمونی با سیتوکینین، اکسین، جیبرلین و اسیدابسیسیک در غلظتهای صفر، 50، 100 و 150 قسمت در میلیون (ppm) برکیفیت فیزیولوژیک بذرهای زوال یافته علف گندمی بلند (Agropyron elongatum) مورد بررسی قرار گرفت. پس از پرایمینگ، جوانه زنی بذرها در دو شرایط بدون تنش (صفر (MPa و تنش خشکی (محلول پلی اتیلن گلیکول (–0.5 MPa بررسی شد. مشخص شد که درصد جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه و تعداد ریشه های جنینی تحت تاثیر تنش خشکی قرار نگرفتند. تنش خشکی سبب کاهش سرعت جوانه زنی، بنیه بذر، وزن تر گیاهچه، طول ریشه، طول ساقه و طول کل گیاهچه شد در حالیکه متوسط زمان جوانه زنی و نسبت ریشه به ساقه را افزایش داد. پرایمینگ سبب افزایش درصد و سرعت جوانه زنی در شرایط تنش شد. در شرایط بدون تنش، جیبرلین و سیتوکینین سبب تسریع جوانه زنی شدند اما اکسین آن را کاهش داد. جیبرلین، اسیدابسیسیک و سیتوکینین در غلظت های ppm 50 وppm 100 ، متوسط زمان جوانه زنی را در شرایط بدون تنش کاهش دادند در حالیکه در شرایط تنش موجب افزایش آن شدند. بیشترین شاخص بنیه در شرایط بدون تنش از بذرهای پرایم شده با جیبرلین ۱۰۰ ppm و در شرایط تنش از بذرهای پرایم شده با سیتوکینین ppm 50 بدست آمد. اکسین گرچه طول ریشه را کاهش داد اما موجب افزایش تعداد ریشه های جنینی شد. همه تیمارهای پرایمینگ، نسبت ریشه به اندام هوایی گیاهچه را کاهش دادند. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت کیفیت فیزیولوژیک بذرهای زوال یافته علف گندمی بلند با استفاده از پرایمینگ هورمونی قابل بهبود است. نتایج این تحقیق نشان داد پرایم کردن بذرهای پیرشده علف گندمی بلند با جیبرلین ppm 100 برای شرایط بدون تنش خشکی و سیتوکینین ۵۰ ppm یا اسید ابسیسیک ppm 50 می تواند برای بهبود نمود این بذرها در شرایط تنش خشکی متوسط (MPa–0.5)، مفید واقع شود.

۱۱بررسی شکستن خواب و جوانه زنی بذر ASTRAGALUS SILIQUOSUS
اطلاعات انتشار: تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۸

۱۲بررسی اثر برخی تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کیفیت فیزیولوژیک بذرهای پیرشده گیاه ROMUSINERMIS
اطلاعات انتشار: تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۱۳بررسی جوانهزنی و رشد اولیه سه گونه آویشن تحت تنش شوری
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی، سال
تعداد صفحات: ۵
آویشن یکی از مهمترین گیاهان دارویی ایران است و به دلیل داشتن خواص دارویی متعدد در صنایع داروسازی از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور بررسی اثر شوری بر جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچه سه گونه آویشنT.daenensis,T.migricus, T.fedteschenkoi,آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد. فاکتورها 7 سطح تنش شوری (صفر، 40و80و120و160و200و240 میلی مولارNaClو سه گونه آویشن بودند. جوانه زنی هر سه گونه تا شوری 120 میلی مولار تحت تاثیر قرار نگرفت اما سرعت جوانه زنی و طول گیاهچه به ترتیب در 80 و 40 میلی مولار تحت تاثیر قرار گرفت و کاهش یافتند. گونهT. fedteschenkoi و T.daenensisدرصد جوانهزنی بیشتری نسبت به گونهT. migricus در شوری بالاتراز 120 میلی مولار داشتند. اثر متقابل شوری و گونه برای صفات طول ریشه و طول گیاهچه، سرعت جوانه زنی، میانگین زمان جوانه زنی، شاخص بنیه، ضریب آلومتری و تعداد ریشه های فرعی معنی دار بود. نتیجه کلی تحقیق نشان داد گونه های آویشن از نظر مقاومت به شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه با هم متفاوتند و در هرسه گونه مذکور مرحله گیاهچه در مقایسه با مرحله جوانه زنی حساسیت بیشتری به شوری داشت

۱۴بررسی جوانه زنی و پارامترهای مرتبط با آن در دو جنس از بابونه تحت تنش خشکی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی، سال
تعداد صفحات: ۴
در این تحقیق دو اکوتیپ ازTripleurospermum sevanense و دو اکوتیپ ازMatricaria aureaمورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نمونههای بابونه بعنوان فاکتور اصلی و سطوح تنش خشکی ناشی ازPEG0\15–و0\3–و0\45–و0\6–مگاپاسکال) همراه با شاهد (آب مقطر) بعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. تنش خشکی به طور معنیداری درصد جوانهزنی را کاهش داد. سرعت جوانهزنی در مقایسه با درصد جوانهزنی حساسیت بیشتری به خشکی نشان داد و از خشکی0\15–مگاپاسکال به بالا کاهش معنیداری در مقایسه با شاهد داشت درحالیکه جوانهزنی از 0\3–مگاپاسکال کاهش معنیدار داشت. همچنین صفات طول ساقه چه و طول ریشه چه، شاخص بنیه و طول گیاهچه باافزایش سطوح مختلف خشکی کاهش معنی داری پیدا کرد. خشکی بر میانگین زمانجوانهزنی و نسبت طولی ریشهچه به ساقهچه اثر معنیدار داشت. اکوتیپ شماره 2 و شماره 1 اصفهان از گونهMatricaria aurea به ترتیب بیشترین و کمترین مقاومت را نسبت به خشکی در مرحله جوانهزنی داشتند. تفاوت معنیدار بین اکوتیپهای یک گونه بیانگر این است که کیفیت بذر بابونه و همچنین نوع واکنش به خشکی در مرحله جوانهزنی صرفاً تحت تأثیر جنس و گونه نبوده بلکه نوع اکوتیپ هم بر آن تأثیر گذار است

۱۵بررسی اثرهای هیدرو و اسموپرایمینگ در دماهای مختلف بر جوانه زنی و رشد گیاهچه مرزه خوزستانی (.Satureja khuzistanica Jamzad) تحت تنش رطوبتی
اطلاعات انتشار: تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، تابستان, دوره  ۲۹ , شماره  ۲ (پياپي ۶۰)، سال
تعداد صفحات: ۱۵
مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad.) از جمله گیاهان متعلق به خانواده نعناعیان است که گونه های متعدد آن در مناطق مختلف ایران رویش دارند. مرحله جوانه زنی یکی از مراحل مهم در دوره رشدی گیاهان است که اغلب تحت تاثیر شرایط نامساعد محیطی قرار گرفته و دچار اختلال می شود. در ایران، تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل نامساعد محسوب می شود. پرایمینگ یکی از روش های بهبود کیفیت بذر برای شرایط تنش است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر هیدرو و اسموپرایمینگ در دماهای مختلف بر بهبود کیفیت بذر مرزه خوزستانی در شرایط تنش رطوبتی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و سه فاکتور اجرا شد. فاکتور اول شامل سه سطح تنش رطوبتی (صفر، 4– و 8– بار)، فاکتور دوم، سه سطح پرایمینگ (صفر، 4– و 8– بار) و فاکتور سوم شامل دو سطح دمای پرایمینگ (15 و 25 درجه سانتی گراد) بود. برای ایجاد مکش اسمزی در محیط پرایمینگ و همچنین محیط جوانه زنی از PEG6000 استفاده شد. با پیشرفت تنش خشکی، صفاتی نظیر درصد و سرعت جوانه زنی، وزن تر و خشک گیاهچه، طول گیاهچه و شاخص بنیه کاهش یافت، اما تعداد ریشه فرعی تا تنش 4– بار افزایش و پس از آن کاهش یافت. هیدرو و اسموپرایمینگ، کیفیت بذر را بهبود بخشیدند. اثر متقابل تنش خشکی و پتانسیل اسمزی محلول پرایمینگ بر درصد و سرعت جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه، تعداد ریشه فرعی و شاخص بنیه معنی دار بود. تیمار هیدروپرایمینگ در دمای 15°C بیشترین اثر مثبت را بر درصد و سرعت جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه، تعداد ریشه فرعی و شاخص بنیه در شرایط بدون تنش و تنش 4– بار داشت، در حالی که در شرایط تنش 8– بار، تیمار اسموپرایمینگ 4– بار در دمای 15°C توانست بیشترین اثر مثبت را بر سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه داشته باشد. طویل ترین ریشه ها در شرایط تنش و بدون تنش خشکی از بذرهای اسموپرایم شده (در 8– بار و دمای25°C ) بدست آمدند. تیمارهای اسموپرایم به طور بارزی طول گیاهچه و تعداد ریشه فرعی را افزایش دادند. به استثنای صفت تعداد ریشه که تحت تاثیر دمای پرایمینگ قرار نگرفت، اغلب صفات مورد بررسی، در بذرهایی که در دمای پایین تری (15°C) پرایم شده بودند وضعیت بهتری داشتند.

۱۶بررسی رابطه مکانی بین بانک بذر، جمعیت علف هرز و الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه چغندرقند
اطلاعات انتشار: مجله چغندرقند، , دوره  ۲۸ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۷
به منظور بررسی رابطه مکانی بین بانک بذر و جمعیت علف هرز و نیز الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه چغندرقند، پژوهشی در سال 1388 در ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری واقع در کمالشهر کرج انجام گرفت. نمونه برداری از بانک بذر قبل از کاشت چغندرقند و از گیاهچه های علف هرز طی سه مرحله در دوره رشد با دو نوع چارچوب مربع (50 در 50 سانتی متر) و مستطیل (100 در 25 سانتی متر) صورت گرفت. در هر دو چارچوب فراوانی بذر علف هرز و تراکم بوته به تفکیک گونه شناسایی و ثبت شد. به منظور بررسی ساختار مکانی علف های هرز و پویایی لکه ها از تکنیک ژئواستاتیستیک استفاده شد. تاج خروس، سلمه تره و علف های هرز باریک برگ، گونه های متداول علف هرز در مزرعه بودند. تجزیه و تحلیل سمی واریوگرام گونه های متداول، دامنه تاثیری از 0.24 تا 141.9 متر را نشان داد که بسته به گونه علف هرز و مرحله نمونه برداری متغیر بود. تاج خروس دارای دامنه تاثیر زیاد به ویژه در نمونه برداری دوم گیاهچه ها بود. دامنه سلمه تره در طول فصل رشد از گونه های دیگر کمتر بود. بیشترین اثر قطعه ای به میزان 1.671 و 1.308 به ترتیب مربوط به تاج خروس (در نوبت دوم نمونه برداری از گیاهچه ها) و گونه های باریک برگ (در نوبت اول نمونه برداری از گیاهچه ها) بود، که در هر دو موجب همبستگی مکانی خیلی ضعیف گردید. همبستگی مکانی قوی برای بذور و گیاهچه های سلمه تره در تمامی مراحل نمونه برداری به ثبت رسید. نقشه های توزیع مکانی، توزیع لکه ای علف هرز را تایید کرد. ساختار لکه ها در طی فصل رشد تغییر کرد. نتایج این مطالعه نشان داد که توزیع مکانی سبب بهبود تصمیم گیری ‪های مدیریتی و افزایش درک ما از دینامیک جمعیت علف های هرز خواهد شد.

۱۷بررسی تاثیر پرایمینگ بر سبز شدن و رشد اولیه دو رقم گندم دیم در شرایط اقلیمی خرم آباد
اطلاعات انتشار: اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
به منظور بررسی اثرات پرامینگ بر سبز شدن و رشد اولیه دو رقم گنده دیم در شرایط اقلیمی خرم آباد، آزمایشی در سال زراعی 92–1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل رقم ( رقم کوهدشت و رقم زاگرس) و پرایمینگ (بدون پرایمینگ (شاهد)ف هیدروپرامینگ، اسید سالیسیلیک 69 میلی گرم بر لیتر + ایندول بوتریک اسید 10 میلی گرم بر لیتر، اسید سالیسیلیک 69 میلی گرم بر لیتر)بودند. نتایج ازمایش نشان داد مه هیدروپرایمینگ بیشترین اثر مثبت رابر درصد سبز شدن و سرعت سبز شدن در رقم زاگرس داشت. کمترین سرعت و درصد سبز شدن متعلق به زقم کوهدشت پرایم نشده بود. بیشترین طول ریشه گیاهچه متعلق به رقم زاگرس و پرایم شده به وسیله سالیسیلیک اسید + ایندول اسید و کمترین آن متعلق به رقم کوهدشت پرایم نشده بود. رقم کوهدشت پرایم شده به وسیله وسیله سالیسیلیک اسید + ایندول بوتریک اسید دارای بیشترین طول ساقه گیاهچه و تعداد ریشه اصلی و کمترین آن در رقم زاگرس پرایم نشده مشاهده شد.

۱۸بررسی تاثیر پرایمینگ بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم دیم در شرایط اقلیمی خرم آباد
اطلاعات انتشار: اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
به منظور بررسی اثر پرایمینگ بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم دیم در شرایط اقلیمی خرم آباد، آزمایشی در سال زراعی 92–1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل رقم ( رقم کوهدشت و رقم زاگرس) و پرایمینگ (بدون پرایمینگ (شاهد)ف هیدروپرامینگ، اسید سالیسیلیک 69 میلی گرم بر لیتر + ایندول بوتریک اسید 10 میلی گرم بر لیتر، اسید سالیسیلیک 69 میلی گرم بر لیتر)بودند. نتایج ازمایش نشان داد مه هیدروپرایمینگ بیشترین اثر مثبت بر تعداد خوشه بارور، تعداد دانه در خوشه و وزن هزاردانه در دقم کوهدشت را داشت. بیشترین تعداد خوشه بارور مربوط به رقم کوهدشت تحت تیمار هیدروپرایمینگ و کمترین ان متعلق به رقم زاگرس پرایم نشده بود. بیشترین شاخص برداشت متعلق به رقم کوهدشت پرایم شده به وسیله سالیسیلیک اسید و کمترین مربوط به رقم کوهدشت و پرایم نشده بود. رقم کوهدشت هیدروپرایم شده دارای بیشترین وزن هزاردانه و کمترین آن در رقم کوهدشت پرایم نشده مشاهده شد.

۱۹بررسی اثرات کم آبیاری و مدیریت بقایای گندم بر عملکرد و صفات مورفو – فیزیولوژیکی گیاه ماش (.Vigna radiate L) در منطقه خرم آباد
اطلاعات انتشار: گياه و زيست بوم، تابستان, دوره  ۹ , شماره  ۳۵-۱، سال
تعداد صفحات: ۱۳
به منظور بررسی اثر سطوح کم آبیاری و مدیریت بقایای گندم بر روی صفات زراعی و اختصاصات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ماش، این تحقیق در قالب کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال  1388اجرا شد. عامل اصلی شامل نحوه آبیاری در سه سطح قطع آبیاری در شروع غلاف دهی (I1)، قطع آبیاری در شروع گلدهی (I2) و آبیاری مرسوم (I3) و عامل فرعی مدیریت بقایای گندم شامل کاشت در کلش سرپا بدون خاک ورزی (M1)، کاشت در کلش سوخته بدون خاک ورزی (M2) و کاشت در خاک ورزی مرسوم (M3) انجام شد. اثر تیمارهای مذکور بر عملکرد دانه، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، وزن خشک و شاخص برداشت معنی دار بود. مقایسه میانگین ها داده ها نشان داد عملکرد دانه، تعداد شاخه فرعی، قطر ساقه، ارتفاع بوته، وزن خشک و شاخص برداشت در تیمار آبیاری کامل بیش از سایر سطوح آبیاری بود. عملکرد دانه، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، وزن خشک و شاخص برداشت در تیمار خاک ورزی مرسوم بیشتر از دو سطح عدم خاک ورزی بود. مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری × مدیریت بقایای گندم نشان داد که به ترتیب بیشترین و کم ترین عملکرد دانه در تیمار آبیاری کامل همراه با کاشت در خاک ورزی مرسوم و تیمار قطع آبیاری در شروع گلدهی همراه با کاشت در کلش سرپا حاصل شد.

۲۰پیش بینی زمان احیای بذر چند گونه دارویی از طریق برآورد ثابت های معادله قوه نامیه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران)، پاييز, دوره  ۴۵ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۹

۲۱بررسی اثر اسانس مرزه خوزستانی و قارچ کش ویتاواکس بر کاهش خسارت قارچهای فوزاریوم و آلترناریا در بذور دو رقم گندم
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۶
در این تحقیق، کاربرد اسانس مرزه و قارچکش ویتاواکس بر روی بذر گندم با هدف تخفیف خسارات ناشی از آلودگی قارچ های فوزاریوم و آلترناریا بر دو صفت مهم مرتبط با کیفیت فیزیولوژیک بذر (سرعت و درصد جوانه زنی) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و در محیط پتری دیش انجام شد. فاکتو رهای آزمایش شامل رقم (افلاک و چمران)، آلودگی به قارچ )عدم آلودگی، آلودگی به Fusarium proliferum و آلودگی به Alternaria citri ) و قارچکش (شاهد، اسانس مرزه در غلظت 10 و 20 پی پی ام و قارچکش ویتاواکس) بودند. ویتاواکس مانع آلودگی بذرها شد اما در تیمار کاربرد اسانس مرزه بذرها دچار آلودگی شدند. واکنش ارقام به آلودگی قارچی متفاوت بود به طوریکه فوزاریوم درصد جوانه زنی رقم افلاک را کاهش داد اما بر رقم چمران تاثیری نداشت. آلودگی قارچی سبب کاهش طول ریشه شد. اگرچه ویتاواکس سبب کاهش خسارات ناشی از قارچ شد اما استفاده از عصاره مرزه نه تنها کیفیت بذرها را بهبود نبخشید بلکه سبب کاهش درصد و سرعت جوانه زنی شد و غلظتبالاتر آن اثر بازدارندگی بر جوانه زنی داشت.اگرچه در مواردی به خاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی مرزه اشاره شده است اما در این آزمایش چنین نتیجه ای برای شرایط این آزمایش و برای دو گونه قارچ فوق مشاهده نشد.

۲۲اثر اسموپرایمینگ بر صفات جوانه زنی بذر تحت تنش شوری کاج تهران (.Pinus eldarica Medw)
اطلاعات انتشار: جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران)، بهار, دوره  ۶۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۲۳بررسی اثر کاربرد نیتروکسین، کود دامی و شیمیایی نیتروژن بر صفات کمی و کیفی گندم دوروم
اطلاعات انتشار: يافته هاي نوين كشاورزي، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۲ (۳۰)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور بررسی اثر کاربرد کودهای مختلف نیتروژنه بر عملکرد کمی و کیفی گندم دوروم، آزمایشی در سال زراعی 88–1387 روی رقم یاواروس 79 در شهرستان مهران در استان ایلام با اقلیم گرم و خشک به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کود بیولوژیک نیتروکسین در دو سطح (دو لیتر در هکتار، و عدم مصرف)، کود نیتروژنه از منبع نیترات آمونیوم در سه سطح (عدم مصرف، 70% کود ازته بر اساس آزمون خاک، 100% کود ازته بر اساس آزمون خاک) و کود حیوانی در دو سطح (عدم مصرف، مصرف کود گوسفندی پوسیده به میزان 30 تن در هکتار) بود. نتایج نشان داد کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد اقتصادی و بیولوژیک اثری نداشت و فقط درصد پروتئین دانه را افزایش داد. اما کود دامی ضمن ایجاد اثر مثبت بر صفاتی نظیر ارتفاع بوته، طول ریشک، شاخص برداشت و درصد پروتئین، در نهایت به نحو قابل توجهی عملکرد دانه و بیولوژیک را بهبود بخشید. مصرف نیترات آمونیوم (به ویژه 70% بر اساس آزمون خاک) نیز به اندازه کود دامی در بهبود عملکرد کمی و کیفی موثر بود و مصرف بیشتر از 70% نیترات آمونیوم تفاوت معنی داری با مصرف 70% نیترات آمونیوم توصیه شده نداشت. بنابراین می توان با توجه به اهمیت و نقش کودهای غیرشیمیایی در کشاورزی پایدار، به جای استفاده از کودهای شیمایی ازته از کود دامی و کود نیتروکسین بصورت تلفیقی استفاده کرد.

۲۴بررسی اثر هیدروپرایمینگ و پرایمینگ هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط دیم و آبی
اطلاعات انتشار: مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي، زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۸

۲۵برآورد ثابتهای معادله قوه نامیه بذر گیاهان دارویی آویشن و نعناع
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
ایجاد بانک بذر یکی از روش های متداول و اقتصادی جهت حفاظت و نگهداری از ذخایر توارثی گیاهی است. بذرها به دلیل تبادل جهت مصارف مختلف و همچنین فرسودگی ناشی از مدت زمان ذخیره سازی، نیاز به احیاء دوره ای دارند. پیش بینی طول عمر بذرها بر پایه معادله قوه نامیه بذر استوار است. این معادله دارای چهار ضریب میباشد که برای هر گونه اختصاصی هستند. هدف این تحقیق تعیین ضرایب معادله قوه نامیه برای استفاده در پیش بینی مدت مفید نگهداری بذر و در نتیجه برآورد زمان تکثیر و احیاء بذر گیاهان مهم دارویی آویشن و نعناع بود. نمونه های مورد مطالعه شامل Mentha pulegium ، T. fedtschenkoi, Thymus daenensis و M. longifolia بودند. ابتدا بذرها در سه محیط با رطوبت نسبی 20، 40 و 60 درصد به تعادل رطوبتی رسیدند و درصد رطوبت آنها اندازه گیری شد. سپس در پاکتهای نایلونی مهر و موم شده و در دماهای 30، 35 و 40 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. به فواصل یک ماه از آنها تست جوانه زنی با سه تکرار به عمل آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل برای برآورد ضرایب معادله قوه نامیه (CQ ، CH ، Cw ، KE) مورد استفاده قرار گرفتند. ضریب KE برای گونه های M. pulegium ، T. fedtschenkoi ، T. daenensis و M. longifolia، به ترتیب 5\14، 7\18، 4\312، 4\06 و 4\29 بدست آمد که بر اساس آنها میتوان زمان مناسب احیاء بذر در این گونه ها را برآورد نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۵ نتیجه