توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارتباط مشکلات روانی – اجتماعی با درک از حمایت اجتماعی در خانواده های معتادین
اطلاعات انتشار: روان پرستاري، پاييز, دوره  ۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۹

۲مشکلات روانی– اجتماعی در خانواده های معتادین
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، شهريور, دوره  ۲۶ , شماره  ۸۳، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: اعتیاد به مواد به عنوان یکی از مشکلات بهداشتی قرن حاضر می تواند ابعاد جسمی، عاطفی و اجتماعی فرد معتاد را تحت تاثیر قرار داده و موجب مشکلات روانی– اجتماعی برای جامعه و همچنین خانواده های آنان شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات روانی، اجتماعی در خانواده های معتادین مراجعه کننده به یکی از مراکز ترک اعتیاد گرگان انجام پذیرفت.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود. 400 عضو درجه یک فرد معتاد به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های SCL90 و مشخصات فردی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که بیشتر خانواده های شرکت کننده در این مطالعه دارای اضطراب متوسط (36.4 درصد) و افسردگی متوسط (36.8 درصد) می باشند. همچنین 36 درصد از آن ها دارای پرخاشگری کم و 35.8 درصد نیز حساسیت بین فردی متوسط داشتند.نتیجه گیری کلی: بنابر یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که اعتیاد افراد در خانواده می تواند بر سلامت روانی دیگر اعضای خانواده تاثیر گذار باشد، لذا پرستاران می توانند با تدوین برنامه های آموزشی برای افراد در معرض خطر، با افزایش آگاهی و تغییر در رفتار آن ها در فرایند پیشگیری از مشکلات ناشی از اعتیاد قدم بردارند.

۳احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، بهار و تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: از آنجا که احساس ذهنی بهزیستی، حوزه ای از روانشناسی مثبت نگر است که تلاش می کند ارزیابی شناختی و عاطفی زندگی افراد را مورد بررسی قرار دهد و با توجه به استرس هایی که دانشجویان پرستاری و مامایی در محیط بالینی تجربه می کنند، بررسی احساس ذهنی بهزیستی می تواند پایه ای جهت تقویت این متغیر با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی باشد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی– مقطعی بوده که در سال 1392 انجام شد. نمونه گیری به شکل تصادفی ساده انجام شده و در این مطالعه 104 دانشجوی پرستاری – مامایی ازسال های مختلف تحصیلی شرکت داشتند. ابزارجمع آوری اطلاعات شامل دو بخش: 1)مشخصات فردی 2) پرسشنامه احساس ذهنی بهزیستی Keyes دارای سه حیطه: هیجانی، روانشناختی و اجتماعی بوده که بوسیله دانشجویان تکمیل شد. جهت توصیف داده ها از میانگین، انحراف معیارو جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های T–test و ANOVA استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین نمره کلی احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان پرستاری 203.20 و در دانشجویان مامایی 210.21 بوده است. میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان پرستاری در حیطه هیجانی (44.05)، در حیطه روانشناختی (93.40) و در حیطه اجتماعی (65.74) و میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان مامایی در حیطه هیجانی (45.72)، در حیطه روانشناختی (94.78) و در حیطه اجتماعی (69.55) بوده است ودر گروه پرستاری فقط جنس ارتباط معنی داری با احساس ذهنی بهزیستی داشته است (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن نمره کل احساس ذهنی بهزیستی و حیطه های آن در دانشجویان پرستاری و مامایی، لذا تداوم و اتخاذ طراحی و اجرای برنامه های آموزشی در بعدهای هیجانی، روانشناختی و اجتماعی دانشجویان جهت توانمند سازی ضروری می باشد.

۴هوش هیجانی و رابطه آن با برخی از ویژگی های دموگرافیک دانشجویان پرستاری و مامایی؛ گزارش کوتاه
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، پاييز و زمستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: دانشجویان پرستاری و مامایی، استرس های متعددی را در رابطه با برنامه های آکادمی و محیط های بالینی تجربه می کنند. با توجه به اهمیت نقش هوش هیجانی در ارتقای بهداشت روان و عملکرد تحصیلی، بررسی هوش هیجانی در این قشر می تواند پایه ای جهت تقویت این متغیر مهم با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی موثر باشد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی– تحلیلی و مقطعی بوده که در سال 1392 انجام شد. 125 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی به شیوه تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل مشخصات فردی و پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شیرینگ (دامنه نمرات 165–33) بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (میانگین و انحراف معیار ) و آزمون تی و آنالیز واریانس تحلیل شد. سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره کلی هوش هیجانی در دانشجویان پرستاری 12.27±109.12 و در دانشجویان مامایی 13.26±113.32 بود. در گروه پرستاری و مامایی هر یک از حیطه های هوش هیجانی و نمره کل آن با سن، محل سکونت، علاقه و وضعیت اقتصادی تفاوت معنی دار نداشت. در گروه پرستاری جنس و معدل فقط با حیطه خود آگاهی هوش هیجانی ارتباط معنی دار داشت (P<0.05). نمره حیطه خود آگاهی هوش هیجانی در دانشجویان دختر و دارای معدل بالا بیشتر بود.نتیجه گیری: با توجه به ارتباط برخی مشخصات دموگرافیک با هوش هیجانی، می توان با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی موثر به تقویت این عنصر مهم کمک نمود.

۵هوش هیجانی و رابطه آن با برخی از ویژگی های دموگرافیک دانشجویان پرستاری و مامایی
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، سال
تعداد صفحات: ۸

۶حمایت اجتماعی درک شده در خانواده های معتادین مراجعه کننده به یکی از مراکز درمانی ترک اعتیاد گرگان
اطلاعات انتشار: فصلنامه سلامت و مراقبت، چهاردهم،شماره۴، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: اعتیاد به دلیل ماهیت پیشرونده اش سلامتی فرد معتاد را در کلیه ابعاد زندگی به خطر انداخته و عملکرد و پویائی خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. در عین حال به نظر می­رسد حمایت اجتماعی برای خانواده ها در این وضعیت، سبب بهبود سلامتی و سازگاری آنها با شرایط می­شود. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین درک از حمایت اجتماعی در خانواده های معتادین مراجعه کننده به یکی از مراکز درمانی ترک اعتیاد گرگان انجام شد.روش کار: این مطالعه پژوهشی از نوع توصیفی که طی آن در سال 1391، 400 عضو درجه یک فرد معتاد مراجعه کننده به مرکز درمانی ترک اعتیاد پنج آذر در شهر گرگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده در طول شش ماه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 2 قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک و حمایت اجتماعی نورتوس بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار v16 SPSS و آزمون های توصیفی و تحلیلی استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که درک از حمایت اجتماعی بیشتر خانواده های معتادین 3\70 % (281 نفر) در سطح متوسط بود. رابطه حمایت اجتماعی درک شده با جنس و نسبت فامیلی (001\0p) و وضعیت اشتغال (003\0p=) به صورت مثبت معنی دار بود و این در حالی است که حمایت اجتماعی درک شده با سن، وضعیت تحصیلی و وضعیت تاهل ارتباط معنی داری نداشت (05\0p>).نتیجه گیری: با توجه به این که برخورداری از حمایت اجتماعی بالا در مواجهه خانواده های معتادین با عوامل تنش زا و سازگاری بهتر آنها نقش بسزایی دارد، پرستاران می توانند با ایجاد گروههای حمایتی و بالا بردن سطح آگاهی آنها باعث بهبود کیفیت زندگی خانواده های معتادین در همه ابعاد شوند.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه