توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی ثبات شخصیتی در فرزندان 18–15 ساله جانبازان
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی جانباز و خانواده، سال
تعداد صفحات: ۷
این تحقیق به منظور ارزیابی ثبات شخصیت و تعدادی خصوصیات دموگرافیک بر آن در نوجوانان 18–15 ساله جانبازان انجام گرفته است. این یک مطالعه توصیفی است.
افرادمورد مطالعه شامل کلیه فرزندان نوجوان 18–15 ساله جانبازان می شود که در اردوی تابستان 81 شرکت کرده بودند. 4281 نوجوان به پرسشنامه های پژوهشی که شامل پرسشنامه خصوصیات فردی و پرسشنامه شخصیت آیزنک (EPI) بود بطور کامل پاسخ داده اند. یافته های پژوهش با استفاده از ازمونهای اماری و برنامه SPSS–10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته ها نشان می دهد که: ثبات شخصیت ارتباطی به عوامل مورد بررسی به جز میزان تحصیلات پدر و استان محل اقامت فرزندجانباز ندارد.
رابطه قوی مثبت بین (برونگرایی– درونگرایی) و (روان نژندی) حاکی از ارتباط درونگرایی با روان نژادی است. توزیع این دو متغیر با نرمال تفاوت دار. نمونه مورد مطالعه دارای برونگرایی و روان نژندی بیشتر است.

۲نیازسنجی و سنجش میزان آگاهی نسبت به مهارتهای زندگی در دختران پایه سوم دبیرستانهای دولتی شهرستان جهرم سال 89–88
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۹
برخورداری از مهارتهای زندگی برای داشتن عملکردی موفق در زندگی ضروری است در تمام نظامهای آموزشی در مقابل خواسته ها و نیازهای متعدد امکانات و منابع انسانی مالی و مادی محدودی وجود دارد و گذشته از این زمان لازم برای تحقق تمامی نیازها وجود ندارد هدف اصلی این پژوهش تعیین اولویتهای مهارتهای زندگی برای دختران پایه سوم دبیرستان جهت برنامه ریزی آموزشی مطلوب تر می باشد.

۳تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پایه بر آگاهی و عملکرد دختران دانش آموز سال سوم دبیرستان
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، پاییز, دوره  ۱۷ , شماره  ۳۹، سال
تعداد صفحات: ۷
با توجه به افزایش روز افزون مرگ های ناگهانی ناشی از بیماری های عروق کرونر و از طرفی اهمیت زمان برای فردی که دچار ایست قلبی ریوی شده است، ارایه روش های آموزش همگانی احیا قلبی – ریوی پایه ضروری به نظر می رسد لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش احیا قلبی – ریوی بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان انجام شده است.پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بوده است. تعداد نمونه های پژوهش، 90 دانش آموز دختر سال سوم دبیرستان بودند که به طور تصادفی و به نسبت مساوی از سه رشته تجربی، ریاضی و انسانی انتخاب و در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. محیط پژوهش شامل کلیه دبیرستان های دخترانه دارای سه رشته تجربی، انسانی و ریاضی (هر یک 45 نفر) شهرستان بجنورد بود.یافته های پژوهش نشان داد بین میانگین نمرات آگاهی و عملکرد دانش آموزان دو گروه مورد و شاهد دو هفته پس از آموزش و همچنین بین میانگین نمرات آگاهی و عملکرد قبل و بعد گروه مورد اختلاف معنی داری وجود داشته است (p=0.000)، لیکن بعد از آموزش اختلاف معنی داری بین میانگین نمرات آگاهی و عملکرد دانش آموزان سه رشته در گروه مورد مشاهده نشد. در مجموع 53.32 درصد نمونه های گروه مورد، تمام مراحل احیای قلبی و ریوی پایه را به طور صحیح انجام دادند.با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش برنامه آموزش همگانی احیا قلبی و ریوی پایه را تدوین و در مدارس اجرا نماید.

۴بررسی تداوم مصرف بیست و یک ماهه IUD تی هندی و دلایل خروج آن در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان کرج در شش ماهه اول سال 1380
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، بهار, دوره  ۱۷ , شماره  ۳۷، سال
تعداد صفحات: ۵
در حال حاضر استفاده از IUD رایج ترین روش پیشگیری از بارداری دراز مدت و برگشت پذیر است. در مراکز بهداستی درمانی ایران از سال 1378 IUD نوع تی ساخت شرمت پرگنای هندوستان مورد استفاده قرار می گیرد. کارایی این نوع IUD حداقل 10 سال است. ولی بسیاری از زنان استفاده از این روش را زودتر ترک می کنند. لذا این پژوهش با هدف تعیین تداوم مصرف 21 ماهه IUD تی هندی و وقوع بارداری ناخواسته در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان کرج در شش ماهه اول سال 1380 انجام گرفت. این پژوهش یک مطالعه کوهورت توصیفی گذشته نگر بود و از برگه ثبت موارد جهت گرد آوری داده ها استفاده شد.در این پژوهش تعداد 1008 زن که در شش ماهه اول سال 1380 در یکی از مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان کرج اقدام به جای گذاری IUD کرده بودند در پژوهش شرکت داده شدند.نتایج پژوهش نشان داد که احتمال تداوم مصرف IUD تی هندی در مدت 21 ماهه 0.6006 بود. احتمال تداوم مصرف یک ساله 0.7307 درصد بود، خارج کردن IUD در مدت 21 ماهه 29.8 درصد بود. خروج خود به خودی IUD بیشترین دلیل خارج کردن آن بود 8.3 درصد، خارج کردن به دلیل خونریزی و درد 9.5 درصد از کل خارج سازی های IUD را تشکیل داد. خارج کردن به دلیل طولانی شدن نخ IUD 2.5 درصد بود و حدود 6 درصد موارد، IUD به تقاضای مصرف کننده خارج شد.یافته های این پژوهش نشان داد که تداوم مصرف IUD تی هندی تقریبا مشابه سایر تحقیقات بود. بیشترین عوارض IUD در سال اول جای گذاری اتفاق افتاده بود. با افزایش مدت استفاده از IUD و بالا رفتن سن استفاده کننده، از شیوع بارداری ناخواسته، خروج IUD، و عوارض IUD کاسته شده بود. پیشنهاد می شود عوارض جانبی این نوع IUD در طولانی مدت (بیشتر از 21 ماه) و به شکل آینده نگر بررسی شود.

۵عوامل مستعد کننده حاملگی طولانی مدت
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، تابستان, دوره  ۱۷ , شماره  ۳۸، سال
تعداد صفحات: ۷
حاملگی طولانی مدت ارتباط زیادی با عوارض و مرگ و میر پره ناتال دارد. طول مدت حاملگی طبیعی همواره مساله مورد توجه محققین بوده است. تعییین عوامل مستعد کننده حاملگی طولانی مدت جهت مراقبت بیشتر این دسته از حاملگی ها حایز اهمیت است. لذا این مطالعه مورد – شاهدی با هدف تعیین عوامل مستعد کننده (مادری و جنینی) حاملگی طولانی مدت انجام شده است. اطلاعات از طریق برگه ثبت موارد جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. تعداد نمونه های این پژوهش 1800 نفر بودند که 600 نفر (حاملگی طولانی مدت) تشکیل دهنده گروه مورد به طریق مستمر گردآوری شدند. گروه شاهد از 1200 نفر (حاملگی طبیعی) تشکیل شده بود که به طریق تصادفی ساده انتخاب شدند.یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که از بین عوامل مادری، سابقه مصرف سایر سالیسیلات ها در دوران بارداری و فصل انجام زایمان با حاملگی طولانی مدت رابطه معنی داری دارند (P<0.05). همچنین از بین عوامل جنینی، وضعیت سر جنین با حاملگی طولانی مدت ارتباط معنی دار داشت (P<0.05).بر اساس یافته های این مطالعه مصرف سالیسیلات در دوران بارداری از عوامل مستعد کننده حاملگی طولانی مدت شناخته شدند. لذا پیشنهاد می شود با آموزش های لازم آگاهی زنانی که در دوران بارداری به دستور پزشک سالیسیلات مصرف می کنند افزایش داده شود. تا با استفاده صحیح از این دارو تا حدودی از عوارض حاملگی طولانی مدت کاسته شود.

۶نوع و مدت فعالیت های فیزیکی خانه داری زنان شاغل در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، تابستان, دوره  ۱۷ , شماره  ۳۸، سال
تعداد صفحات: ۸
در جوامع مختلف مدت زمان صرف شده جهت فعالیت های فیزیکی خانه داری توسط زنان متفاوت است. به طور معمول زنان مسوولیت خرید، طبخ غذا، شستن ظروف و لباس ها، نگهداری و مراقبت از فرزندان، نظافت کلی منزل، مرتب کردن رخت خواب ها، نقاشی داخلی ساختمان، و ... را به عهده دارند. مساله مهم ابن است که زنان شاغل علاوه بر انجام مسوولیت های شغلی و خانه داری باید زمانی را صرف اوقات فراغت و مراقبت از خود نمایند. لذا این پژوهش با هدف نوع و مدت فعالیت های فیزیکی زنان شاغل در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال 1382 انجام شده است.این پژوهش از نوع مقطعی است که در آن مدت و نوع فعالیت های فیزیکی خانه داری زنان تعیین شد و ارتباط مدت زمان این فعالیت ها با متغیرهای مداخله گر مورد بررسی قرار گرفت. تعداد نمونه های پژوهش 300 نفر بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب از دانشکده وابسته به دانشگاه علوم پزشکی به روش تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق خود گزارش دهی و به وسیله پرسشنامه خود ایفا بود.یافته های پژوهش نشان داد که در هفته میانگین ساعت فعالیت های فیزیکی زنان در خانه 29.58 ساعت است. 85.3 درصد وقت آن ها صرف غذا پختن، ظرف شستن، مرتب کردن وسایل منزل و خرید کردن می شود. نتایج به دست آمده در خصوص عوامل مرتبط با مدت فعالیت های فیزیکی زنان شاغل در محیط خانه و انجام کارهای خانه داری (سن – سطح درآمد خانواده – سطح تحصیلات – وضغیت تاهل – سن آخرین –  شاخص توده بدنی – سیگار کشیدن) نشان داد که میانگین مدت زمان فعالیت های فیزیکی در زنان شاغل در محیط خانه و انجام کارهای خانه داری در گروه های سنی مختلف، گروه های مختلف از نظر وضعیت تاهل، سن آخرین  فرزند و گروه های با شاخص توده بدنی مختلف متفاوت است (P.V=0.000).در این پژوهش نوع و مدت فعالیت های فیزیکی خانه داری زنان شاغل در طول یک هفته تعیین گردید. لذا پیشنهاد می شود تحقیقی در مورد الگوی فعالیت های فیزیکی زنان (مدت – تکرر – شدت) نیز انجام گیرد.

۷مقایسه نتایج تست تحریک صوتی و Non Reactive Non Stress Test در ارزیابی سلامت جنین
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده پزشكي، آذر, دوره  ۶۴ , شماره  ۹، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: گسترده ترین آزمونی که برای ارزیابی سلامت جنین قبل از زایمان انجام می گیرد NST یا آزمون بدون استرس جنین می باشد. در این آزمون تعداد تسریع های ضربان قلب به کمک دستگاه داپلر یا مانیتور الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این آزمون میزان مثبت کاذب بالایی دارد. مطالعات مختلف همراهی تحریک صوتی ارتعاشی با NST را جهت کاهش موارد غیر واکنشی و مدت آزمون پیشنهاد نموده اند.روش بررسی: این پژوهش از نوع بررسی تست ها به صورت یک گروهی و به روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. تعداد نمونه ها 40 نفر و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه و برگ ثبت اطلاعات، دستگاه سونوگرافی و Non Stress Test (NST)، کاغذ الگوی ضربان قلب، مسواک جنین از روی شکم مادر انجام و NST ده دقیقه دیگر ادامه می یافت. سپس نتایج آن را ثبت و بیمار جهت پروفایل بیوفیزیکی (BPP) ارجاع می شد. داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی کای دو و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در این پژوهش 70% موارد غیر واکنشی با استفاده از تحریک صوتی ارتعاشی به واکنشی تغییر یافت و در همه آنها نمره BPP طبیعی (نمره هشت از هشت) بود (ارزش پیشگویی منفی 100%)، میزان مثبت کاذب با تحریک صوتی ارتعاشی کمتر از NST بود.نتیجه گیری: با استفاده از تحریک صوتی ارتعاشی در ارزیابی سلامت جنین می توان با صرفه جویی در وقت و هزینه و پرسنل، سلامتی جنین را زودتر و بهتر تشخیص داد. 

۸بررسی تاثیر آموزش شفاهی و عملی بر مهارت پرستاران و ارزیابی بیماران در کاربرد اسپری استنشاقی
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، بهمن و اسفند, دوره  ۱۶ , شماره  ۵۶، سال
تعداد صفحات: ۸
سابقه و هدف: اسپری استنشاقی، اثرات درمانی داروها را در بیماری های مزمن راه های هوایی به حداکثر می رساند و دارای عوارض جانبی کم تری نسبت به سایر روش ها می باشد. با توجه به تعداد زیاد افراد استفاده کننده از اسپری استنشاقی مدرج شده بر اساس مقدار (MDI, Metered Dose Inhaler) و گزارش شیوع بالای کاربرد نامناسب در بیماران و مراقبان بهداشتی (پرستار، پزشکان عمومی و ... )، تحقیق فوق طراحی گردید تا به ارزیابی مهارت بیماران و پرستاران در استفاده از MDI و بررسی تاثیر روش آموزش شفاهی و عملی در زمینه کاربرد MDI در پرستاران بپردازد.مواد و روش ها: در مرحله اول این مطالعه که به صورت مقطعی (Cross–sectional) انجام شده است 110 نفر شامل 55 پرستار و 55 بیمار با روش نمونه گیری غیر تصادفی و هدفدار از بیمارستان های آموزشی– درمانی شهرستان ساری انتخاب شده اند. براساس چک لیستی که بر مبنای 100–0 امتیازبندی شده بود میزان مهارت آن ها بررسی و امتیازدهی گردید. مرحله دوم تحقیق که به صورت کارآزمایی بالینی (Clinical trial) انجام گردید، 55 نفر پرستار که در مرحله اول امتیاز کامل از مهارت کاربرد MDI کسب نکردند به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (25 نفر) و شاهد (30 نفر) قرار گرفتند. آموزش شفاهی و عملی کاربرد MDI فقط برای گروه آزمون اجرا گردید و بعد از سه هفته مجددا از پرستاران در هر دو گروه خواسته شد است که آن را به اجرا درآورند. سپس یافته ها با استفاده از نرم افزار آماری (14) SPSS و آزمون های T زوج، مربع کای، پیرسون، آزمون T و همچنین آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر واقع گردید.یافته ها: میانگین امتیاز مهارت بیماران در کاربرد MDI،  63 ± 37 بوده و با جنس رابطه معنی داری نداشته است (P=0.07 , X2 = 6.96). کم ترین میزان مهارت مربوط به آرام بودن دم (52.7 درصد) و هماهنگی بین انجام دم و خالی کردن اسپری (%52.8) بوده است. صد درصد بیماران و پرستاران حداقل در یکی از مراحل دارای نقص مهارت بودند. میانگین امتیاز مهارت پرستاران در کاربرد MDI، 51 ±  21.2 و کم ترین میزان مهارت مربوط به انجام یک بازدم عمیق و نگه داشتن اسپری در فاصله 2.5–5 سانتی متری دهان (21.8 درصد) بوده است. در مرحله دوم تحقیق اختلاف معنی داری در میانگین مهارت کاربرد MDI بین قبل و بعد از آموزش در گروه آزمون با استفاده از t زوج مشاهده گردید (P=0.0001 , T = –8.19). همچنین بین دو گروه آزمون و شاهد بعد از آموزش در میانگین مهارت کاربرد MDI اختلاف معنی دار وجود داشت (P=0.0001 , T=16.26).استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد میزان کاربرد صحیح اسپری توسط بیماران بهتر از پرستاران بوده است و آموزش شفاهی و عملی استفاده صحیح از MDI می تواند در ارتقا مهارت پرستاران موثر باشد.

۹تاثیر مشارکت رابطین بهداشتی بر چگونگی بکارگیری رژیم غذایی و دارویی در مبتلایان به پرفشاری خون
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، بهار, دوره  ۱۹ , شماره  ۴۵، سال
تعداد صفحات: ۹
پرفشاری خون یکی از مشکلات مهم سلامتی در جهان است. این مشکل با یـک بـرنامه مراقبتی مناسب و با تغییر در عادات غذایی و پیروی از رژیم های درمانی تجویز شـده در منزل قابل کنترل است. ملاقات کـارکنان بهداشتی در منازل با مبتلایان موجب کنترل این بیماری می شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مشارکت رابطین بهداشتی در بکارگیری رژیم غذایی و دارویی بیماران مبتلا به پرفشاری خون انجام شد از نوع مداخله ای بود. جامعه پژوهش کلیه بیماران مبتلا به پرفشاری خون تحت پوشش رابطین ستاد 5 منطقه غرب تهران بود، روش نمونه گیری سرشماری و نمونه مورد مطالعه شامل 184 نفر بیمار مبتلا به پرفشاری خون (92 نفر در گروه مورد و 92 نفر در گروه شاهد) بوده و محیط پژوهش منازل بیماران واقع در محدوده ستاد 5 منطقه غرب تهران بود.تکمیل پرسشنامه در دو مرحله برای گروه مورد و شاهد توسط رابطین بهداشتی انجام شد. در گروه شاهد بدو ورود به پژوهش و یک ماه بعد پرسشنامه ها توسط رابطین تکمیل شد. در گروه مورد قبل از اولین بازدید و بعد از بازدید پنجم پرسشنامه ها تکمیل شد. از آزمونχ2  برای همگن بودن متغیرها دو گروه مورد و شاهد استفاده شد و از آزمون تی مستقل و کاپا (Kappa) و مک نمار برای دستیابی به اهداف پژوهش استفاده شد.بر اساس یافته های پژوهش 73.5 درصد از گروه مورد و 75 درصد از گروه شاهد زن بودند. در هر دو گروه اکثریت نمونه ها متاهل، خانه دار با تحصیلات ابتدایی یا بیسواد بودند. 62.3 درصد در گروه مورد و 50 درصد در گروه شاهد دارای سابقه چربی خون بالا بودند.یافته های پژوهش در ارتباط با چگونگی بکارگیری رژیم غذایی و دارویی در قبل و بعد از مشارکت اختلاف معنی دار را نشان داد (P=0.000).با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر موثر بودن مشارکت رابطین بهداشتی در به کارگیری رژیم غذایی بیماران، ضرورت دارد بیماران در زمینه مسایل بهداشتی به طور منظم و مدون آموزش داده شوند تا بتوان با استفاده از این نیروی مردمی گامی در جهت ارتقا سلامت جامعه و کنترل بیماری ها برداشت.

۱۰بررسی تاثیر آموزش بوسیله فیلم در دو زمان متفاوت بر اضطراب بیماران کاندید پیوند عروق کرونر
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، بهار, دوره  ۱۹ , شماره  ۴۵، سال
تعداد صفحات: ۹
قلب اندامی حیاتی است که هر عملی بر روی آن تهدیدی برای حیات انسان به شمار می آید، لذا این بیماران در مواجهه با نیاز جراحی دچار ترس و اضطراب زیادی قبل از عمل می باشند، و از طرفی اضطراب با افزایش ضربان قلب، برونده قلبی و نیاز به اکسیژن همراه است؛ که خود موجب افزایش عوارض در این بیماران می گردد. بنابراین هر تلاشی در جهت کاهش اضطراب قبل از عمل این بیماران می تواند ارزشمند باشد. آموزش یکی از روش های کاهش اضطراب بیماران قلبی است.هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش بوسیله فیلم در دو زمان متفاوت (1 و 6 روز قبل از عمل) بر اضطراب بیماران کاندید پیوند عروق کرونر در بیمارستان مرکز قلب تهران در سال 1385 بود.روش کار مطالعه کارآزمایی بالینی بود، نمونه های پژوهش را 60 بیمار 65–45 ساله کاندید پیوند عروق کرونر تشکیل می دادند، که به روش نمونه گیری مستمر و به طور تصادفی در دو گروه 30 نفره آموزش با فیلم 1 روز قبل از عمل (مداخله1 ) و آموزش با فیلم 6 روز قبل از عمل (مداخله2 ) قرار گرفتند. نمونه گیری به روش مستمر انجام شد. پرسشنامه سنجش اضطراب آشکار و پنهان اسپیل برگر ابزار جمع آوری داده ها بود که در روز بستری و صبح روز عمل توسط خود بیماران تکمیل می شد. در هر دو گروه مورد مطالعه، اضطراب آشکار و پنهان بیماران بعد از آموزش نسبت به قبل از آن کاهش یافت و استفاده از آزمون t زوج در گروه آموزش با فیلم 6 روز قبل از عمل این کاهش اضطراب را در هر دو مورد آشکار (P=0.001) و پنهان (P=0.000) معنی دار نشان داد ولی در گروه آموزش با فیلم 1روز قبل از عمل تنها در مورد اضطراب پنهان کاهش معنی دار آماری مشاهده شد (P=0.016).با توجه به نتایج پژوهش حاضر استفاده از فیلم 6 روز قبل از عمل در بالین جنبه کاربردی بیشتری دارد و پرستاران می توانند از فیلم آموزشی که ابزاری مفید و مقرون به صرفه است بدون نیاز به افراد متخصص، برای آموزش تعداد زیادی از بیماران استفاده نمایند.

۱۱بررسی تراکم گاز بیهوشی نایتروس اکساید (N2O) در هوای اتاق‌ های عمل جراحی و ریکاوری
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)، تابستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۴۰، سال
تعداد صفحات: ۸
استنشاق مزمن گاز بیهوشی نایتروس اکساید توسط کارکنان اتاق‌ های عمل جراحی و ریکاوری احتمال بروز عوارض و خطرات جدی را به دنبال دارد که این عوارض شامل کاهش کارایی مغز، کاهش توانایی ‌های بینایی و شنوایی، بروز ناهنجاری ‌های سیستم تولید مثل، کم خونی مگالوبلاستیک، افزایش شیوع سقط‌های خودبخودی و بیماری ‌های کبدی و کلیوی می ‌باشد. از جمله علل آلودگی هوای تنفسی کارکنان می ‌توان به مواردی مانند عدم وجود سیستم تهویه هوا و Scavenging مناسب، غلظت‌ های بالای گاز N2O در هوای بازدم بیماران در مرحله بعد از بیهوشی، روش ‌های رایج بیهوشی و نشت گاز از سیلندرها و ماشین بیهوشی اشاره نمود. اولین قدم در جهت کنترل و حذف این آلودگی تعیین میزان واقعی غلظت گاز N2O در هوای تنفسی کارکنان می‌ باشد که در این پژوهش برای نخستین ‌بار در کشور، میزان این آلاینده در هوای اتاق ‌های عمل و ریکاوری با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مادون قرمز در 43 اتاق عمل و 12 اتاق ریکاوری بیمارستان ‌های آموزشی ـ درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران اندازه ‌گیری شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین تراکم گاز N2O در اتاق‌ های عمل فاقد سیستم تهویه هوا به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین غلظت این گاز در اتاق ‌های عمل مجهز به سیستم تهویه هوا می ‌باشد (P<0.05) اما بین میانگین تراکم گاز N2O در اتاق‌ های ریکاوری مجهز به سیستم تهویه هوای فعال و فاقد آن تفاوت معنی ‌داری وجود نداشت. هم چنین مشخص گردید که در شرایط فعال بودن سیستم تهویه هوای اتاق عمل، میزان آلودگی در محیط تنفسی کارکنان بیهوشی در 5\56% موارد بالاتر از غلظت مجاز پیشنهادی سازمان ‌های بهداشتی و ایمنی حرفه‌ای آلمان و انگلستان(100ppm)  می ‌باشد. در مقایسه با غلظت پیشنهادی انستیتو ملی بهداشت و ایمنی حرفه ‌ای آمریکا (25 pmpm) NIOSH در 100% موارد میزان غلظت آلودگی در محیط تنفسی کارکنان بیهوشی بیش از حد مورد نظر بوده است. هم چنین کارکنان بیهوشی نسبت به سایر کارکنان، در معرض آلودگی بیش ‌تری قرار داشتند. حداقل غلظت آلودگی مربوط به محیط تنفسی پرستار اتاق عمل بود. میانگین غلظت گاز N2O هوای استنشاقی کارکنان ریکاوری بیش از غلظت پیشنهادی NIOSH اما پایین‌ تر از غلظت قابل قبول سازمان ‌های بهداشتی در کشورهای آلمان و انگلستان بوده است.

۱۲بررسی عوامل مستعد کننده عفونت‌ های ادراری در زنان متاهلی که به بیمارستان‌ های انتخاب شده در شهر تهران، سال 1381 مراجعه کرده بودند
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)، , دوره  ۱۱ , شماره  ۴۱ (فوق العاده يك)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
عفونت های ادراری به ویژه نوع حاد آن در زنان جوان شایع بوده و در 40–30% موارد پس از بهبود، عود عفونت مشاهده می شـــود. منبع عفونـــت در اغلب موارد فلور روده بوده که تحت بعضی از شرایط از جمله وجود عوامل مستعـــد کننده، تعداد این باکتری ها به طور غیرعادی افزایش یافته و سبب بروز عفونت ادراری می شـــود. ایـــن پژوهش با هدف تعیین عوامل مستعد کننده عفونت های ادراری در زنان متاهلی که به بیمارستان های انتخاب شده در سطح شهر تهران مراجعه کرده بودند، انجام شــد. در این مطالعـــه مــوردی ـ شاهـــدی تعداد 400 نفر در محدوده سنی 45–14 سال بررسی شدند که از این تعداد 200 نفر در گروه مبتلا و 200 نفر در گروه غیر مبتلا قرار داشتنـــد. گروه مبتــلا و غیرمبتـــلا از نظـــر متغیـــر سن همگون بوده و روش نمونه گیری به صورت مستمر بود. اطلاعات از طریق پرسش نامه به روش خود گزارش دهی طی مدت 6 ماه جمع آوری شد. بر اساس آزمون آنالیز رگرسیون لجستیـــک، نوع لباس زیر (P=0.008)، جنس لباس زیر (P=0.01)، تعداد دفعات کم (1 بار یا کم تر) تعویض لباس زیر در هفته (P=0.042)، عدم مصرف مایعات ترش (P=0.039) و مصرف نکردن ماست به طور روزانه یا 1 روز در میان (P=0.015) و شسته نبودن ناحیه ادراری تناسلی همسر قبل از مقاربــت (P=0.018)، عوامل مستعد کننده عفونت های ادراری شناخته شدند. یافته های این مطالعه نشان داد که عوامل متعددی در ابتلا به عفونت های ادراری موثر هستند بنابراین توصیه می شود تا زنان جوان در محل های مناسب مانند مراکز بهداشتی ـ درمانی، از طریق برگزاری جلسات آموزش یا تهیه پمفلت تحت آموزش قرار گیرند. هم چنین به منظور تایید یافته های پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود تا یک مطالعه آینده نگر صورت گیرد.

۱۳مشکلات رفتاری کودکان 11–7 ساله ساکن مراکز نگهداری شبانه روزی
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، تابستان, دوره  ۱۹ , شماره  ۴۶، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: هر ساله هزاران کودک به دلایل مختلف در مراکز نگهداری شبانه روزی پذیرفته می شوند. کودکان ساکن در این مراکز معمولا کسانی هستند که به دلیل بی توجهی، آزارهای جسمی، سوء مصرف مواد توسط والدین، طلاق و فقر اقتصادی – اجتماعی به این مراکز سپرده می شوند. از سوی دیگر ورود به مراکز نگهداری شبانه روزی و زندگی در این محیط نیز کودکان را در معرض مشکلات رفتاری و بهداشتی فراوانی قرار می دهد. هدف این مطالعه تعیین فراوانی مشکلات رفتاری کودکان 11–7 ساله ساکن مراکز نگهداری شبانه روزی شهر تهران، در سال 1385 بود.روش بررسی: مطالعه حاضر مقطعی و جامعه پژهش کلیه کودکان 11–7 ساله ساکن مراکز نگهداری بودند تعداد نمونه 105 کودک (57 پسر و 48 دختر) که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق چک لیست مشکلات رفتاری کودکان (CBCL) از طریق مصاحبه با مربیانی که بیشترین شناخت را از کودکان و رفتار آن ها داشتند، جمع آوری گردید.یافته ها: نتایج نشان داد شایع ترین اختلالات رفتاری در این کودکان به ترتیب بزهکاری (44.8 درصد)، برون گرایی (40 درصد)، درون گرایی (40 درصد)، مشکلات اجتماعی (13.3 درصد) و پرخاشگری (11.4 درصد) بود. همچنین بر حسب امتیاز کسب شده از کل سوالات پرسشنامه بیشتر از 28 درصد از این کودکان از نظر سلامت روانی دارای اختلال بودند. آزمون کای اسکوئر نیز نشان داد بین مشکلات توجه و سلامت روانی با متغیر جنس ارتباط معنی دار وجود دارد (P<0.05)، ولی بین سایر اختلالات رفتاری با جنس، سن و مدت زمان سکونت در مراکز ارتباط معنی دار وجود نداشت. نتیجه گیری: بر اساس یافته های بدست آمده از این مطالعه و نتایج سایر تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر، توجه بیشتر و رسیدگی به وضعیت سلامتی این گروه از کودکان و انجام مطالعات بیشتر در خصوص بررسی عوامل موثر بر سلامت روانی آن ها توصیه می گردد.

۱۴آگاهی و نگرش زنان در مورد بیماری های مقاربتی و ایدز و عوامل مرتبط با آن
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، زمستان, دوره  ۱۹ , شماره  ۴۸، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: امروزه بیماری های مقاربتی به عنوان یک معضل بزرگ بهداشتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح می باشند و مطالعات قبلی نشان داده که هر روز حدود یک میلیون نفر به یکی از بیماری های مقاربتی (سالانه 333 میلیون مورد در جهان) آلوده می شوند. هدف این مطالعه تعیین آگاهی و نگرش زنان در مورد بیماری های مقاربتی و ایدز و عوامل مرتبط با آن بود.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی انجام شد. جامعه پژوهش زنان سنین باروری 49–15 سال با حداقل سواد خواندن و نوشتن بودند. تعداد نمونه 500 نفر بود، که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها به سوالات آگاهی و نگرش و بر اساس امتیاز حاصل شده آگاهی و نگرش طبقه بندی گردید. سپس ارتباط بین این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفت. محیط پژوهش شهرستان اندیمشک بود.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میانگین سنی زنان 27.18±9 سال بود. از نظر تحصیلات 62.8 درصد دیپلم و بالاتر بودند. فقط  11.2درصد زنان از آگاهی خوب برخوردار بودند. همچنین 52.4 درصد نمونه ها دارای نگرش منفی نسبت به راه های انتقال و روش های پیشگیری از بیماری های مقاربتی و ایدز بودند. آنالیز واریانس ارتباط معنی دارآماری را بین آگاهی با سن (P=0.002)، تحصیلات (P=0.00)، شغل (P=0.00)، شغل (P=0.008) و تحصیلات همسر (P=0.025) و همچنین بین نگرش با سن (P=0.00)، تحصیلات (P=0.00)، شغل (P=0.003)، نشان داد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین آگاهی و نوع نگرش ارتباط مستقیم وجود دارد (P=0.00).نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه،آگاهی مناسب در مورد بیماری های مقاربتی و ایدز به تغییر نگرش و رفتارهای مناسب می انجامد و از ترس و وحشت بی مورد می کاهد. قشر زنان جامعه نیاز به آموزش بیشتری در این زمینه دارند. رسانه های گروهی را می توان به عنوان محور آموزشی در این زمینه در نظر گرفت.

۱۵ارتباط رفتارهای مراقبتی کارکنان پرستاری از دیدگاه بیماران با رضایت بیماران
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، بهار, دوره  ۲۰ , شماره  ۴۹، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمینه و هدف: با این که مراقبت انسانی اصل و جوهره پرستاری را تشکیل می دهد، اما در نظام مراقبت بهداشتی فعلی، این جنبه از مراقبت در نتیجه پیشرفت های فن آوری و محدودیت های سازمانی همچون کمبود تعداد پرستاران با مشکلاتی مواجه می باشد. در عین حال، کوتاه شدن مدت اقامت بیماران در بیمارستان و کاهش زمان مراقبت مستقیم درک بیماران از مراقبت پرستاری و رضایت از مراقبت ها را تغییر می دهد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین رفتارهای مراقبتی کارکنان پرستاری از دیدگاه بیماران و رضایت آن ها از مراقبت ها انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه از نوع همبستگی، توصیفی بود. 250 بیمار بستری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزار رفتارهای مراقبتی (CBI) و ابزار رضایت بیمار (PSI) گردآوری شد.یافته ها: یافته ها نشان داد، که در مقیاس رفتارهای مراقبتی، زیرمقیاس دانش و مهارت حرفه ای بیشترین نمره و زیرمقیاس احترام قایل شدن برای دیگری کمترین امتیاز را دارا بوده اند. در مقیاس رضایت بیمار نیز، زیرمقیاس مراقبت فنی، حرفه ای بیشترین نمره و آموزش به بیمار کمترین نمره را به خود اختصاص داد. همچنین ارتباط معنی داری بین زیرمقیاس های رفتارهای مراقبتی با زیر مقیاس های رضایت بیمار از مراقبت ها و بین کل مقیاس رفتارهای مراقبتی و رضایت بیمار از مراقبت ها وجود داشت (r=0.72, P=0.000).بحث و نتیجه گیری: ارتباط مثبت بین رفتارهای مراقبتی و رضایت بیمار گویای آن است که پرستاران دلسوز که عواطف انسانی و هنر پرستاری را در مراقبت های خود تلفیق نموده و زمان بیشتری را صرف مراقبت مستقیم از بیمار می کنند، نقش مهمی را در رضایت بیماران ایفا نموده و از این طریق به متابعت بیشتر بیماران از درمان ها و بهبود وضعیت عملکردی آن ها کمک می کنند. افزودن بر زمان مراقبت مستقیم از طریق افزایش تعداد پرستاران بالینی، توجه هوشیارانه پرستاران به مراقبت انسانی می تواند سطوح نارضایتی را کاهش دهد.

۱۶رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری پس از کارآموزی به دو روش ایفای نقش و سنتی
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، تابستان, دوره  ۲۰ , شماره  ۵۰، سال
تعداد صفحات: ۱۳
زمینه و هدف: مراقبت مفهومی چند بعدی در پرستاری است و ارزش های اصلی مراقبتی می تواند از طریق آموزش هدف دار و دانشجو محور، در طول دوره کارشناسی واقعیت یابد. آموزش موضوعات بین فردی از طریق ایفای نقش امکان پذیر می باشد. مطالعه حاضر با هدف توصیف رفتارهای مراقبتی دو گروه دانشجویان اصول و فنون پرستاری پس از کارآموزی به روش ایفای نقش (بیمار استاندارد) و سنتی انجام شد.روش بررسی: این مقاله بخشی از یک پژوهش نیمه تجربی با استفاده از گروه کنترل معادل و طرح پس آزمون است. پنجاه و یک دانشجوی اصول و فنون پرستاری به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی کارآموزی خود را به روش ایفای نقش و گروه کنترل به طور معمول (روش سنتی) طی کردند. سپس رفتارهای مراقبتی هر دو گروه با استفاده از ابزار رفتارهای مراقبتی (CBI) مشاهده و بررسی شد.یافته ها: یافته ها به طور کلی نشان داد که، رفتارهای مراقبتی بعد «احترام قایل شدن برای دیگری» بیشترین فراوانی و رفتارهای مراقبتی بعد «دانش و مهارت حرفه ای»، کمترین فراوانی را در هر دو گروه به خود اختصاص داده اند.نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که دانشجویان در آغاز مراقبت حرفه ای برای ارزش های نوع دوستانه، اهمیت زیادی قایل هستند. در این راستا کاربرد رویکردهایی جهت حفظ و تداوم جنبه های بین فردی مراقبت در برنامه های آموزشی پرستاری، همزمان با تغییر شیوه های آموزش جنبه های عملی کار پرستاری و تلفیق مناسب تیوری و عمل پیشنهاد می شود.

۱۷وضعیت بهداشت جنسی بیماران روانی زن
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، تابستان, دوره  ۲۰ , شماره  ۵۰، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: بهداشت جنسی بیماران روانی زن، در سلامتی جسمی– روانی آن ها و جامعه، نقش به سزایی دارد. این پژوهش با هدف تعیین وضعیت بهداشت جنسی زنان بستری در مرکز روان پزشکی رازی شهر تهران در سال های 1380–1382 انجام شد.روش بررسی: مطالعه حاضر، توصیفی و جامعه پژوهش شامل زنان بالغ دارای اختلال روانی و سابقه بستری، به تعداد 580 نفر بود، که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. این پژوهش در مرکز روان پزشکی رازی، واقع در شهر تهران انجام شد و ابزار گردآوری داده ها، برگه ثبت اطلاعات بود، که با مطالعه پرونده ها توسط پژوهشگر تکمیل گردید.یافته ها: 28.7 درصد کل نمونه های پژوهش درگیر رفتار خطرزای تعدد شرکای جنسی بوده و 3.4 درصد افراد سابقه خود فروشی داشتند؛ 6.7 درصد کل واحدهای پژوهش مورد تجاوز جنسی بوده، 5.3 درصد نیز سابقه تماس جنسی با جنس موافق داشته اند. 33 درصد کل واحدهای پژوهش و 42 درصد واحدهای دارای سابقه تماس جنسی، در طول زندگی خود درگیر حداقل یک عامل خطرزای جنسی ابتلای به ایدز بودند.نتیجه گیری: درگیر بودن 33 درصد واحدهای پژوهش با رفتارهای جنسی خطرزای ابتلای به ایدز، بیانگر در معرض خطر بودن بیماران روانی زن است. لذا توصیه می شود، این امر مورد توجه مدیران بهداشتی– درمانی کشور قرار گرفته، تسهیلات لازم برای رفع کـاستی ها فراهم شود. بررسی موانع ارایه و دریافت مراقبت های بهداشت جنسی در این زنان لازم است.

۱۸تعیین شاخص های ارزیابی سیستم های اطلاعات بهداشتی و ارایه الگو
اطلاعات انتشار: مديريت سلامت، تابستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۲۸، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: سیستم های اطلاعات بهداشتی، سیستم های کامپیوتری اند که برای سهولت مدیریت اطلاعات بهداشتی به منظور بهبود کیفیت مراقبت طراحی شده اند. باید ارزیابی های مداوم برای انجام تحقیقات اپیدمیولوژیکی و مدیریت سیستم های اطلاعات بهداشتی، پرهیز از دوباره کاری و ارتقای کیفیت مراقبت ها و کاهش هزینه، انجام شود. متاسفانه چارچوبی برای ارزیابی سیستم های اطلاعات بهداشتی که بر روش های اندازه گیری و شاخص های ارزیابی تاکید داشته باشد، در کشورمان وجود ندارد. هدف از این مطالعه مشخص کردن مراحل، روش های مطالعه، منبع داده ها و شاخص های ارزیابی سیستم های اطلاعات بهداشتی است. روش بررسی: روش این پژوهش توصیفی– مقطعی است که در سال 1383 انجام شده است. ابتدا مطالعات کتابخانه ای، جستجوی اینترنتی و پست الکترونیکی جهت گردآوری اطلاعات صورت گرفت. سپس شاخص های ارایه شده توسط انگلستان و کانادا بر طبق اهمیت آنها طبقه بندی شد، و بر اساس آن پرسشنامه ای حاوی 20 سوال اصلی که برای هر کدام چندین شاخص ارایه شده بود، به نظرسنجی صاحبنظران گذاشته شد. پرسشنامه به 35 نفر داده شد، که از میان آنان 28 نفر آن را تکمیل نمودند. این افراد اعضای علمی دانشگاه و متخصصین در زمینه سیستم های اطلاعات بهداشتی بودند. شاخص هایی که بیش از 21 نفر (بیش از 75 درصد) افراد اهمیت آنها را زیاد و بسیار زیاد انتخاب کرده بودند، به عنوان مهمترین شاخص ها در نظر گرفته شدند. از جمله این شاخص ها می توان به اجتناب از حوادث، دسترسی به داده ها، کامل بودن داده ها و دقت داده ها اشاره نمود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: در تعیین مراحل ارزیابی سیستم های اطلاعات بهداشتی شش مرحله تعیین ضرورت، زمان، موضوعات، چگونگی، تحلیل نتایج و گزارش، ارزشیابی پیشنهادات و تصمیم گیری بر اساس آن مشخص گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که 13 نوع مطالعه جهت ارزیابی سیستم های اطلاعات بهداشتی وجود دارد. برای تعیین منبع داده های ارزیابی 26 منبع داده مشخص شد. در نهایت شاخص های ارزیابی سیستم های اطلاعات بهداشتی در سه زمینه ارزیابی پاسخگویی، ارزیابی ارتقای عملکرد و ارزیابی توسعه دانش ارایه شده اند. نتیجه گیری: به همان اندازه که در ارزیابی از سیستم های اطلاعات بهداشتی به جنبه های مالی و اقتصادی توجه می شود، بایستی به جنبه های نیروی انسانی و ارزیابی توسعه دانش نیز توجه شود. بیشتر ارزیابی های انجام شده از سیستم های اطلاعات بهداشتی در زمینه ارزیابی پاسخگویی بوده که به صورت کمی و با آزمایشات کنترل شده تصادفی انجام می شوند. در صورتیکه بهترین ارزیابی در صورت استفاده هم زمان از چندین روش ارزیابی با شاخص های مطرح شده می باشد.

۱۹بررسی وضعیت نگهداری و هزینه مراقبت از تجهیزات پزشکی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ایران در سال 1379
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)، پاییز, دوره  ۹ , شماره  ۳۰، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تجهیزات پزشکی نقش مهمی در امر تشخیص، درمان و آموزش پزشکی دارند. هر ساله میزان قابل توجهی از دستگاههای پزشکی در بیمارستانها دچار نقص فنی می‌شوند و کارآیی خودرا از دست می‌دهند بطوری که سهم عمده‌ای از هزینه‌های بیمارستانها به تهیــه و تعمیــر این تجهیـزات اختصاص می‌یابند و در نتیجه خسارتهای علمی و اقتصادی زیادی به سیستــم بهداشتی و درمانی کشور تحمیــل می‌شود. این پژوهـــش یک مطالعه مقطعی (cross–sectional) است که به منظور بررسی وضعیت نگهداری و هزینه مراقبت تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران انجام گردیده است. بدین منظور تعداد 284 مورد از دستگاهها و تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای تابعه به روش نمونه گیری طبقه‌ای با بیش از 5 سال سابقه کاری انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که توسط پرسشگر تکمیل می‌گردید و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمارهای توصیفی و استنباطی و آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تقریباً 60 % تجهیزات پزشکی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران به هیچ وجه مورد کنترل و ارزیابی توسط کارکنان واحدهای مورد بررسی قرار نگرفته بودند و در هیچ یک از بیمارستانهای مورد مطالعه، واحد نگهداری مهندسی پزشکی وجود نداشت. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت نگهداری تجهیزات پزشکی شامل وضعیت تهیه و تعمیر و آموزش بوده است که در کل وضعیت تعمیر تجهیزات پزشکی بیمارستانهای مورد مطالعه 6\29 % ، وضعیت تهیه 1\26 % ، و وضعیت آموزش 1\14 % در حد خوب قرار داشتند. همچنین آنالیز واریانس نشان داد که میانگین امتیاز وضعیت تهیه، تعمیر، آموزش و هزینه مراقبت تجهیزات پزشکی برحسب استانداردهای بین المللی مختلف، از نظر آماری تفاوت معنی‌داری ندارند. بطور کلی وضعیت هزینه مراقبت تجهیزات پزشکی بیمارستانهای مورد مطالعه در 6\74 % موارد در حد نامناسب بودند. همچنین بین وضعیت تهیه و هزینه (005 \0

<\p>


۲۰مقایسه ساختار اصطلاح نامه های پایگاه های اطلاعاتی Pubmed و Embase با استاندارد اصطلاحنامه نویسی سازمان ملی استانداردهای اطلاعاتی آمریکا و بررسی شیوه های نمایه سازی دو پایگاه
اطلاعات انتشار: مديريت سلامت، بهار, دوره  ۱۰ , شماره  ۲۷، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: طبق آمار مرگ و میر سال 1382، بیماری های قلبی و عروقی، سرطان ها، حول تولد و دستگاه تنفس بیشترین مرگ و میر را در ایران داشته اند. برای کاهش میزان مرگ و میر پزشکان ایرانی نیازمند کسب آگاهی از آخرین روش های درمانی هستند. دو مورد از مهمترین پایگاه های علوم پزشکی و پرکاربردترین آنها Pubmed و Embase می باشند. شناسایی روش های نمایه سازی و مقایسه اصطلاحنامه های دو پایگاه اطلاعاتی Pubmed و Embase، به جستجوی موفق تر اطلاعات کمک می کند و به دنبال آن می توان الگویی روزآمدتر برای شیوه های نمایه سازی و اصطلاحنامه پایگاه ملی اطلاع رسانی پزشکی بدست آورد. لذا این مطالعه با هدف مقایسه شیوه های نمایه سازی Pubmed و Embase انجام گردید.روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی و روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است. در 3 ماهه چهارم سال 2006، برای ارزیابی اصطلاحنامه ها تمامی توصیفگرهای مربوط به 4 زمینه موضوعی از دو اصطلاحنامه استخراج گردید و برای شیوه های نمایه سازی با طراحی راهبرد جستجویی مقالات جمع آوری شد و 6381 توصیفگر و 3358 مقاله ارزیابی گردید. برای جمع آوری داده ها از لیست کنترل و پرسشنامه استفاده شد. نه فاکتور از دو اصطلاحنامه )شامل توصیفگر عبارتی در برابر توصیفگر تک کلمه، تعداد واژه ها در توصیفگر عبارتی، توصیفگر در قالب صفت و موصوف در برابر توصیفگر با ترکیب حرف اضافه و یا حرف ربط، توصیفگر غیر مقلوب در برابر توصیفگر مقلوب، استفاده از انواع علامت های نشانه گذاری در ساختار توصیفگر، استفاده از اختصار و آغازه به عنوان توصیفگر، حروف تعریف در توصیفگر، توصیفگر با توضیحگر، ارایه یادداشت دامنه( با استاندارد مقایسه گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری t و z انجام شد.یافته ها: اصطلاحنامه Emtree در 6 فاکتور و اصطلاحنامه MeSH در 4 فاکتور انطباق بیشتری با استاندارد داشته اند. بیشتر مقالات در پایگاه اطلاعاتی Pubmed با 30–21 واژه و در پایگاه اطلاعاتی Embase با 40–31 واژه نمایه سازی می شوند.نتیجه گیری: ساختار Emtree برای الگوبرداری مناسب تر از MeSH است. شیوه نمایه سازی Embase تخصیصی، استخراجی، جامع و اخص نگر است. در Pubmed نمایه سازی به صورت تخصیصی و جامع صورت می گیرد.

۲۱بررسی رفتارهای «ارتقا دهنده سلامت» و کیفیت زندگی در سالمندان
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، بهار, دوره  ۸ , شماره  ۱ (پياپي ۲۷)، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و  هدف: همانطور که طول عمر افراد افزایش می یابد، اهمیت رفتارهای ارتقا دهنده سلامت نیز، با توجه به حفظ کارکرد و استقلال افراد و افزایش کیفیت زندگی آنها، روز به روز بیشتر آشکار می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و کیفیت زندگی در سالمندان انجام گرفته است.روش کار: این مطالعه از نوع همبستگی بود که بر روی 410 نفر از سالمندان منطقه غرب شهر تهران انجام گرفت. روش نمونه گیری از نوع چند مرحله ای بود و از ابزار پژوهش شامل چک لیست مربوط به رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و گونه فارسی پرسشنامه The Short Form Health Survey (SF12) جهت بررسی کیفیت زندگی استفاده شد. اطلاعات مربوط به واحدهای مورد پژوهش از طریق مصاحبه گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون تی تست استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی و رفتارهایی نظیر انجام ورزش یا پیاده روی مصرف شیر، لبنیات و غذاهای گوشتی، مصرف میوه و سبزیجات تازه، مصرف غذای کم نمک، مصرف غذای کم چرب، کنترل وضعیت سلامت و کنترل فشارخون ارتباط معنی داری وجود داشت (p<0.05). بطوریکه سالمندان دارای میانگین نمره کیفیت زندگی بالاتر، رفتارهای انجام ورزش یا پیاده روی، مصرف شیر، لبنیات و غذاهای گوشتی و مصرف میوه و سبزیجات تازه و سالمندان دارای میانگین نمره کیفیت زندگی پایین تر، رفتارهای مصرف غذای کم نمک، مصرف غذای کم چرب، کنترل وضعیت سلامت و کنترل فشارخون را بیشتر رعایت کرده بودند.نتیجه گیری: با توجه به تفاوت معنی داری که بین رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و کیفیت زندگی سالمندان مشاهده شد و از آنجا که کیفیت زندگی در این دوران می تواند براحتی مورد تهدید قرار گیرد، در نظر داشتن رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در سالمندان از اهمیت بالقوه ای برخوردار است. لذا توصیه می شود برنامه ریزی هایی در جهت افزایش مشارکت اجتماعی، بهبود خدمات پزشکی و بهداشتی و ارایه خدمات مشاوره در جمعیت سالمندان مدنظر قرار گیرد.

۲۲ارتباط عوامل شغلی با وقوع زایمان زودرس
اطلاعات انتشار: حيات، زمستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: تغییرات اجتماعی اقتصادی موقعیت های شغلی بیشتری را در اختیار زنان قرار داده است. افزایش نسبت زنان در محیط های کاری، علاقمندی برای انجام مطالعاتی که اثرات نامطلوب کار را بر پیامد بارداری بررسی می کند افزایش داده است. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط عوامل شغلی با وقوع زایمان زودرس در کادر پرستاری مامایی انجام گرفته است.روش بررسی: مطالعه حاضر، توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی است. تعداد 518 نفر از کادر پرستاری و مامایی شاغل در بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران که آخرین بارداری خود را در طی سال های 84–1379 تجربه نموده بودند و بارداریشان به تولد نوزاد با سن حاملگی بیش از 20 هفته (زایمان زودرس یا رسیده) انجامیده بود، بر اساس نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه بود. عوامل شغلی از طریق تعیین نمره خستگی کار و ساعات کاری ارزیابی شد. ارتباط عوامل شغلی با زایمان زودرس توسط نرم افزارآماری SPSS و با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی c2, t–test و من ویتنی یو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بر اساس نتایج این پژوهش، شیوع زایمان پره ترم در جامعه مورد مطالعه 17.2% (با 95% حدود اطمینان: 20%–14%) بود. واحدهای پژوهش با زایمان پره ترم در مقایسه با گروه ترم موقعیت های نامطلوب کاری مانند: کار در بخش بالینی حاد، ایستادن بیش از 3 ساعت، اعمال نیروی فیزیکی، هوای بیش از حد سرد یا گرم، محیط ناآرام با سر و صدای نسبتا دایمی، کنترل سمعی بصری سیگنال ها، ساعت کار 40£ ساعت در هفته و نمره خستگی کار 3£ را با فراوانی بیشتری تجربه کرده بودند، اما هیچ یک از عوامل شغلی مورد بررسی ارتباط آماری معناداری با زایمان زودرس نشان نداد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، به نظر می رسد عوامل شغلی تاثیر معناداری بر وقوع زایمان زودرس ندارد. با این حال انجام مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه می شود.

۲۳ارتباط کیفیت زندگی با فعالیت های جسمی در سالمندان
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، بهار, دوره  ۲۱ , شماره  ۵۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمینه و هدف: سالمندی دوران حساسی از زندگی بشتر است. با در نظر داشتن نیازهای خاص این دوران، توجه به کیفیت زندگی و فعالیت های جسمی در سالمندان امر بسیار مهمی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد. سالم پیر شدن حق همه افراد بشر است که خود بر اهمیت پدیده سالمندی و پیشگیری از مشکلات آن می افزاید. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط کیفیت زندگی با فعالیت های جسمی در سالمندان انجام گرفته است.روش بررسی: این مطالعه از نوع همبستگی بود که بر روی 410 نفر از سالمندان غرب تهران انجام گرفت. روش نمونه گیری از نوع چند مرحله ای بود و از ابزار پژوهش شامل گونه فارسی پرسشنامه The Short Form Health Survay (SF12) جهت بررسی کیفیت زندگی و پرسشنامه مربوط به فعالیت های جسمی، شامل دو بخش سوالات مربوط به ADL (فعالیت های روزمره زندگی) و IADL (فعالیت های ابزاری زندگی) استفاده شد. اطلاعات مربوط به واحدهای مورد پژوهش از طریق مصاحبه گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون تی – تست، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی سالمندان با فعالیت های روزمره زندگی (P=0.000) و فعالیت های ابزاری زندگی (P=0.000) آنان ارتباط معنی دار آماری داشت و در مجموع سالمندانی که از نظر فعالیت های جسمی مستقل تر بودند، از کیفیت زندگی بهتری نیز برخوردار بودند. میانگین نمرات کیفیت زندگی در سالمندان واحدهای مورد مطالعه 32.84 (:12–48 محدوده و 8.89 SD±) بود و دلالت بر کیفیت زندگی متوسط آنان داشت. کیفیت زندگی همچنین با متغیرهای جنس، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی و وضعیت سلامت فعلی سالمندان ارتباط معنی دار آماری داشت (P<0.05). میانگین نمره فعالیت های روزمره زندگی 13.54 (14– صفر: محدوده و SD± 1.53) و میانگین فعالیت های ابزاری زندگی 14.20 (18– صفر: محدوده و SD ± 3.717) بود که دلالت بر استقلال سالمندان داشت.نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که کیفیت زندگی با فعالیت های جسمی سالمندان مرتبط است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر و نیازهای ویژه دوران سالمندی، کیفیت زندگی سالمندان می تواند به راحتی مورد تهدید قرار گیرد. لذا توصیه می شود درجهت حفظ و افزایش استقلال سالمندان در فعالیت های جسمی آن ها، سیستم های بهداشتی و مسوولین امر برنامه ریزی دقیق تری را اتخاذ نمایند. همچنین به منظور تایید یافته های پژوهش و با توجه به این که پژوهش حاضر فقط در منطقه غرب تهران انجام گرفته است، پیشنهاد می شود مطالعه به صورت گسترده تر در سطح شهر تهران و نیز کل کشور انجام شود.

۲۴مقایسه نتایج استفاده از کاتترفولی و سنتوسینون در آماده سازی دهانه رحم و پیامدهای زایمانی
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، بهار, دوره  ۲۱ , شماره  ۵۳، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: آماده سازی دهانه رحم یکی از روش های مداخله القای زایمان است که با هدف تسریع در زایمان و در موارد لزوم ختم بارداری مورد استفاده قرار می گیرد. نظرات مختلفی در مورد به کارگیری روش های القای زایمان وجود دارد لیکن تا کنون روش ترجیهی قطعی برای این کار مشخص نگردیده است. هدف از انجام این مطالعه مقایسه نتایج استفاده از کاتترفولی با حجم 30 و 80 سی سی و سنتوسینون در آماده سازی دهانه رحم برای زایمان است.روش بررسی: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی بود. جامعه پژوهش را کلیه زنان باردار 42–37 هفته دارای جنین زنده که برای زایمان به مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی مراجعه کرده بودند تشکیل می داد. از میان این جامعه تعداد 270 نفر نمونه که دارای ویژگی های ورود به مطالعه بودند به صورت غیر تصادفی انتخاب شدند.یافته ها: یافته های پژوهش اختلاف معنی داری را بین امتیاز بیشاب ثانویه و تغییرات آن در سه گروه مداخله نشان داد (P=0.000). علاوه بر آن طول مدت القا تا مرحله فعال زایمان و القا تا زایمان در دو گروه استفاده کننده از کاتترفولی حجم 30 و 80 سی سی کوتاه تر از گروه سنتوسینون و در گروه 80 سی سی کوتاه تر از دو گروه دیگر بود و پس از مداخله عوارضی در فرآیند زایمان مشاهده نشد.نتیجه گیری: به نظر می رسد استفاده از کاتترفولی به منظور آماده سازی دهانه رحم و ختم بارداری در زنان باردار موثر و بی خطر بوده و نسبت به استفاده از سنتوسینون دارای عوارض کمتر و پیامد زایمانی مطلوب تری باشد. افزون بر آن از آنجا که آمادگی دهانه رحم بر نوع زایمان نیز موثر بوده و تا حدودی از مداخلات جراحی کاسته است بنابراین مدت زمان و هزینه های بستری را نیز کاهش داده و در مقایسه با سایر روش ها ارزان تر و مقرون به صرفه می باشد.

۲۵تاثیر آموزش کنترل استرس بر خلق و استرس درک شده در زنان مصرف کننده قرص های پیشگیری از بارداری
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، بهار, دوره  ۲۱ , شماره  ۵۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمینه و هدف: تغییرات خلقی و افزایش استرس درک شده به عنوان عوارض جانبی (گزارش شده) مصرف قرص های پیشگیری از بارداری، عامل مهمی در خودداری از ادامه مصرف این قرص ها و بروز حاملگی های ناخواسته و تحمیل هزینه های مادی و معنوی بسیار بر خانواده و جامعه خواهد بود. استفاده از راهکارهای کنترل استرس نه تنها در ارتقای سلامت روان زنان موثر است، بلکه می تواند از میزان قطع مصرف قرص های پیشگیری از بارداری، به دلیل اختلالات خلقی نیز بکاهد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش راهکارهای کنترل استرس بر "خلق" و "استرس درک شده" زنان مصرف کننده قرص های پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی انجام شده است.روش بررسی: مطالعه حاضر یک کار آزمایی کنترل شده تصادفی دو گروهی است که بر روی 92 زن (46 نفر گروه آزمون و 46 نفر گروه کنترل) که کاندید مناسبی برای مصرف قرص های پیشگیری از بارداری بودند انجام شد. قبل از مصرف قرص ها، وضعیت خلقی (خلق مثبت و خلق منفی) و استرس درک شده واحدهای مورد پژوهش با استفاده از مقیاس سنجش خلق مثبت و منفی (PANAS) و مقیاس سنجش استرس درک شده (PSS) مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس واحدهای مورد پژوهش، به صورت گمارش تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شده و واحدهای مورد پژوهش در گروه آزمون، تحت مداخله آموزشی راهکارهای کنترل استرس قرار گرفتند. در این مطالعه، متغیرهای خلق و استرس درک شده در دو مرحله قبل و سه ماه پس از مصرف قرص های پیشگیری از بارداری و آموزش کنترل استرس، در زنان بررسی و تاثیر مداخله آموزشی با مقایسه میانگین نمرات خلق و استرس درک شده در قبل و پس از مداخله در گروه آزمون و گروه کنترل سنجیده شد.یافته ها: یافته ها حاکی از افزایش معنی داری در میانگین نمرات خلق مثبت (P<0.001) و کاهش معنی داری در میانگین نمرات خلق منفی (P<0.001) و استرس درک شده در گروه آزمون (P<0.000) بود. همچنین نتایج مطالعه، در ارتباط با مقایسه تغییرات خلق مثبت، خلق منفی و استرس درک شده در دو گروه آزمون و کنترل، در مرحله بعد از مداخله اختلاف معنی داری را از نظر خلق مثبت (P<0.040)، خلق منفی (P<0.005) و استرس درک شده (P<0.005) نشان داد.نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش، آموزش کنترل تنش می تواند از طریق کاهش استرس درک شده، در ارتقای سلامت روان زنان تقش موثری داشته و به دنبال آن عامل مهمی در پیشگیری از قطع ناگهانی مصرف قرص و کاهش بارداری های ناخواسته باشد. لذا برقراری برنامه های آموزشی – مشاوره ای برای زنان در جهت مدیریت استرس در مرحله قبل و حین مصرف قرص های پیشگیری به عنوان راهکار مناسبی در راستای ارتقای سلامت روانی آنان توصیه می گردد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۰۳ نتیجه