توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر در روش اموزشی گروهی و فردی بر عملکرد تنظیم خانواده زنان
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، سال
تعداد صفحات: ۴

۲رابطه بین شیوه های رهبری مدیران پرستاری و میزان رضایت شغلی پرستاران
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، پاييز, دوره  ۹ , شماره  ۳ (پي در پي ۲۳)، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه و هدف: رضایت شغلی از جمله مقوله هایی است که تحت تاثیر شیوه رهبری مدیران بوده و می تواند بر عملکرد سازمان های بهداشتی اثر بگذارد. این مطالعه به منظور تعیین رابطه شیوه های رهبری مدیران پرستاری و میزان رضایت شغلی کارکنان پرستاری انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی روی 720 نفر از کارکنان پرستاری شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر گرگان طی سال 1385 انجام شد. متغیرهای اصلی مطالعه شیوه رهبری و رضایت شغلی و ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک، پرسشنامه رضایت شغلی و پرسشنامه استاندارد رهبری بارک بود. داده های جمع آوری شده با کمک آزمون های آماری کای اسکوار، من ویتنی و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که اکثریت نمونه ها زن (74.3 درصد)، با سمت پرستار (86.6 درصد)، دارای میانگین سنی 32.7±7.32 سال و سابقه خدمت 8.53±6.16 سال بودند. رضایت اکثر آنان (79.8 درصد) در حد کم و متوسط بود. 63.2 درصد از واحدهای پژوهش مدیران خود را وظیفه گرا و 34.9 درصد نمونه ها آنان را تحول گرا می دانستند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد، آن دسته از کارکنانی که سرپرستاران خود را وظیفه گرا می دانستند، در مقایسه با افراد معتقد به مدیریت پرستاری تحول گرا، از رضایت شغلی بالاتری برخوردار بودند (میانگین نمره رضایت 88.01 در برابر 86.36). این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.نتیجه گیری: باتوجه به این که بین شیوه رهبری سرپرستاران و رضایت پرستاران رابطه ای یافت نشد، انجام مطالعات بیشتر به منظور شناخت سایر عوامل مرتبط با رضایت شغلی ضروری به نظر می رسد.

۳مقایسه میزان دفع پروتئین ادرار 24 ساعته و نسبت پروتئین به کراتی نین در یک نمونه ادرار تصادفی در زنان مشکوک به پره اکلامپسی
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، پاییز و زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۱۴، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه و هدف: پره اکلامپسی یکی از شایع ترین عوارض دوران حاملگی است که در 5 تا 7 درصد حاملگی ها دیده می شود. این عوارض ممکن است با مشکلات شدید مادری– جنینی و حتی مرگ همراه باشد. به همین دلیل یافتن شیوه ای که تشخیص سریع تر این عوارض را امکان پذیر نماید، می تواند اهمیت ویژه ای در پیشگیری و یا به حداقل رساندن اثرات سو آن بر مادر و جنین داشته باشد. این مطالعه به منظور تعیین رابطه دفع پروتئین 24 ساعته ادراری نسبت به پروتئین به کراتی نین در ادرار زنان پره اکلامپتیک در مرکز آموزشی– درمانی دزیانی گرگان انجام شد.مواد و روش ها: از 60 زن مشکوک به پره اکلامپسی بستری در مرکز آموزشی– درمانی دزیانی گرگان جمع آوری ادرار 24 ساعته برای تعیین میزان پروتئین دفع شده و یک نمونه تصادفی ادرار برای تعیین نسبت پروتئین به کراتی نین دفع شده تهیه و به آزمایشگاه ارسال شد. نتایج آزمایشات همراه با یافته های دموگرافیک در پرسشنامه ای ثبت گردید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS–11.5 و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از مدل رگرسیون خطی استفاده شد.یافته ها: بین نسبت پروتئین به کراتی نین نمونه تصادفی ادرار و میزان پروتئین دفع شده در ادرار 24 ساعته همبستگی مستقیم معنی داری وجود دارد (p<0.05، r=0.75) به علاوه بیشترین حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی نسبت پروتئین به کراتی نین به عنوان روش جایگزینی سنجش پروتئین ادرار 24 ساعته زمانی است که این نسبت بزرگتر یا مساوی 0.5 باشد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش و اهمیت زمان تشخیص پره اکلامپسی در پیشگیری از عوارض جدی این عارضه توصیه می شود در شرایط اورژانس از آزمون نسبت پروتئین به کراتی نین به عنوان جایگزین تست سنجش پروتئین ادرار 24 ساعته استفاده شود.

۴علل کوتاهی قد کودکان در شهر گرگان
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، پاييز, دوره  ۱۰ , شماره  ۳ (پي در پي ۲۷)، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: اگرچه کوتاهی قد در اکثر موارد ناشی از علل فیزیولوژیک می باشد، اما ممکن است نشانه ای از یک بیماری مهم و قابل درمان نیز باشد. بنابراین تشخیص آن قبل از بسته شدن اپی فیز استخوان حائز اهمیت فراوانی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین علل کوتاهی قد کودکان در شهر گرگان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی 100 کودک 14–6 ساله کوتاه قد طی سال 1384 صورت گرفت. مشخصات دموگرافیک کودکان، سابقه بیماری های کودک و خانواده، سابقه نارسی و آزمایشات خونی، تست تحریک هورمون رشد، معاینه فیزیکی، گرافی مچ دست و اندکس انحراف معیار برای هر کودک ثبت گردید. داده ها پس از کدبندی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS–13، آزمون های آماری کای اسکوئر و تی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: اکثر مبتلایان به کوتاهی قد را دخترها (66 درصد) با میانگین سنی 10.84±2.25 سال تشکیل می دادند. میانگین سن استخوانی دختران 8.4±2.32 سال بود. میانگین سن تقویمی و سن استخوانی پسران به ترتیب 10.79±2.32 و 7.89±2.19 سال تعیین شد. شایع ترین علت کوتاهی قد به ترتیب شامل علل سرشتی ( 57 درصد)، کمبود هورمون رشد (30 درصد) و علل فامیلیان (8 درصد) بود. افراد مبتلا به کمبود هورمون رشد به طور معناداری سن استخوانی پایین تر و کودکان دچار کوتاهی قد سرشتی میانگین اندکس انحراف استاندارد (SDS) بالاتری داشتند (P<0.05).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که کمبود هورمون رشد از علل مهم و شایع پاتولوژیک کوتاهی قد در کودکان است، لذا توصیه می شود، در تمامی اطفال مبتلا به کوتاهی قد پس از رد علت سرشتی و فامیلیان، تست تحریکی هورمون رشد به منظور تشخیص سریع تر و درمان به موقع عارضه، قبل از بسته شدن صفحه رشد اپی فیزیال انجام شود.

۵تاثیر دو روش آموزشی گروهی و فردی بر عملکرد تنظیم خانواده زنان
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، بهار و تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۱ (پی در پی ۱۵)، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه و هدف: انتخاب یک شیوه آموزشی مناسب در تشویق و ترغیب مردم برای بالا بردن کیفیت زندگی، ایجاد و حفظ رفتارهای بهداشتی از جمله تنظیم خانواده حایز اهمیت فراوانی است. این مطالعه به منظور مقایسه اثر دو شیوه آموزشی فردی و گروهی بر عملکرد تنظیم خانواده زنان صورت گرفت.روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی در سال 1383 بر روی 218 نفر از زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ـ درمانی 10 و 11 گرگان انجام گرفت. نمونه گیری به شیوه آسان و زنان مورد مطالعه به صورت تصادفی در دو گروه 109 نفری تحت آموزش گروهی (گروه مورد) و آموزش فردی قرار گرفتند. بلافاصله پس از آموزش تمایل شرکت کنندگان به استفاده از یکی از شیوه های آموزش داده شده مورد پرسش قرار گرفت. 3 و 6 ماه پس از آن نیز عملکرد آنان از نظر تداوم استفاده از شیوه های انتخاب شده بررسی شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: گروه مورد به طور معنی داری بیش از گروه شاهد به تغییر شیوه پیشگیری از بارداری خود از روش طبیعی به یکی از روش های آموزش داده شده تمایل نشان دادند (89.1 درصد در مقابل 69.1 درصد با P<0.05). نتایج بررسی 3 و 6 ماه پس از آموزش نیز نشان داد در هر دو زمان، میزان استفاده از شیوه های پیشگیری از بارداری (به جز روش طبیعی) در گروه مورد بیش از گروه شاهد بود (58.2 درصد و 72.7 درصد در مقابل 50 درصد و 56.4 درصد)، اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.نتیجه گیری: از آنجایی که تفاوت آماری معنی داری در اثر بخشی دو شیوه آموزشی بر تداوم تغییر رفتار ایجاد شده در واحدهای مورد پژوهش مشاهده نشد، پیشنهاد می شود به منظور ارتقا و حفظ عملکرد تنظیم خانواده زنان و ثبات آن از شیوه آموزش گروهی استفاده شود.

۶افسردگی در بیماران همودیالیزی و رابطه آن با مشخصه های فردی آنان
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، بهار و تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۱ (پی در پی ۱۵)، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه و هدف: میزان افسردگی و هزینه های مراقبت در بیماری های جسمی به خصوص نارسایی مزمن کلیه از افزایش چشمگیری برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف کلی تعیین میزان افسردگی در بیماران همودیالیزی و رابطه آن با عوامل مرتبط تدوین و اجرا گردید.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی بود. نمونه های پژوهش شامل کلیه بیماران تحت درمان با همودیالیز در استان گلستان (129 نفر با دامنه سنی 11 تا 77 سال) بود که به صورت سرشماری وارد مطالعه گردید. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش مشخصات فردی آزمودنی ها و مقیاس سنجش افسردگی بک انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری SPSS–11 و نیز از آمار توصیفی و استنباطی (کای دو) استفاده شد.یافته ها: 37.2 درصد بیماران همودیالیزی از افسردگی خفیف و متوسط و 31 درصد از افسردگی شدید و بیش از حد رنج می برند. همچنین از بین متغیرهای مورد بررسی، افسردگی تنها با اتیولوژی نارسایی مزمن کلیه و قومیت ارتباط معنی داری وجود داشت(0.05 P<).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که افسردگی در بیماران همودیالیزی خطری جدی محسوب می شود و می تواند سلامت بیماران را به مخاطره اندازد. بنابراین پیشنهاد می شود برای تشخیص به موقع و در نهایت درمان افسردگی در بیماران همودیالیزی معاینات دوره ای روانپزشکی صورت گیرد.

۷مقایسه مدت مرحله اول زایمان در دو گروه زایمان واژینال و سزارین در کلیه بیمارستان های استان گلستان
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، مهر و آبان, دوره  ۱۵ , شماره  ۴۸، سال
تعداد صفحات: ۱۰
سابقه و هدف: یکی از خطیرترین تشخیص های مامایی، تعیین دقیق شروع زایمان و طول مرحله اول زایمان است. زیرا ندادن فرصت کافی در مرحله اول زایمان و مداخلات بسیار زودرس در فاز نهفته و عدم انجام اقدامات موثر در فاز فعال باعث انجام جراحی های بی مورد می شود. نظر به اهمیت و ایمنی زایمان طبیعی (واژینال)، مطالعه حاضر با هدف مقایسه مدت مرحله اول زایمان در دو گروه زایمان واژینال و سزارین در کلیه بیمارستان های استان گلستان انجام گردید.مواد و روش ها: پژوهش حاضریک مطالعه مقطعی است که بر روی 1128 خانم باردار بستری در 9 مرکز آموزشی، دولتی و خصوصی استان گلستان در سال 1380 انجام شد. نمونه گیری به روش آسان با ترتیب زمانی صورت گرفت و کلیه خانم هایی که در شروع فاز فعال و یا در فاز نهفته زایمان بودند و تمایل به شرکت در مطالعه داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند واطلاعات به کمک پرسشنامه و چک لیست جمع آوری گردید و توسط نرم افزار آماری E pi–info6 و آمار توصیفی و استنباطی مجذور کای وT تجزیه وتحلیل شد. در این مطالعه0.05 >P معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: نتایج حاکی ازاین بود که میانگین فاز نهفته در گروه زایمان واژینال (6.3 ساعت) بیشتر از گروه سزارینی ها (2.8 ساعت) (P<0.001) و فاز فعال در گروه زایمان طبیعی (3.5 ساعت) طولانی تر از گروه سزارینی ها (2.8 ساعت) بوده است. (P<0.001) و اکثر افرادی که به علت عدم پیشرفت، سزارین شده بودند، اصلا به فاز فعال زایمانی وارد نشده بودند که این مساله در افراد نخست زا بیش تر دیده می شد (P<0.001).استنتاج: براساس یافته های پژوهش، هر قدر به خانم ها در فاز نهفته و فعال فرصت بیش تری داده می شد، میزان زایمان واژینال افزایش می یافت. با عنایت به این که مقدمه زایمان ایمن ، پیشگیری از زایمان طولانی است باید پروتکلی اتخاذ گردد که با دادن فرصت کافی در مرحله اول زایمان همراه با کنترل دقیق و انجام اقدامات مناسب در فاز فعال از انجام جراحی های بی مورد و عوارض احتمالی آن پیشگیری شود.

۸تاثیر آموزش به شیوه مبتنی بر حل مساله بر سطوح یادگیری دانشجویان پرستاری
اطلاعات انتشار: گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، بهار و تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: پرستاران برای ارایه مراقبت با کیفیت در محیط های بالینی با پیچیدگی ها و تغییرات سریع تکنولوژی، نیاز به تقویت مهارت حل مساله دارند. آموزش با رویکردهای یادگیری فعال و دانشجو – محور در بهبود این مهارت موثرتر است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش به شیوه مبتنی بر حل مساله بر سطوح یادگیری دانشجویان پرستاری اجرا شد.روش کار: مطالعه نیمه تجربی حاضر بر روی 32 دانشجوی نیم سال پنجم رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان که درس بهداشت روان را انتخاب نموده بودند، درسال 86 صورت گرفت. دانشجویان بصورت تصادفی به دو گروه مداخله (8 نفر) و شاهد (24 نفر) تقسیم شدند. پس از آموزش به دو شیوه حل مساله و سخنرانی، میزان یادگیری در هر دو گروه از طریق آزمون کتبی با محتوا و سطوح شناختی مشابه، بلافاصله و دو ماه پس از آموزش اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و من ویتنی آنالیز شد. سطح معنی داری 0.05 درنظر گرفته شد.یافته ها: اکثر نمونه های مورد پژوهش مجرد (90.62%) با میانگین سنی 21.85 (21.85±) سال و مقیم خوابگاه (75%) بودند. میانگین نمرات گروه مداخله، دو ماه پس از آموزش بیش از گروه سخنرانی بود، ولی تفاوت آماری معنی داری بین میزان یادگیری دانشجویان دو گروه وجود نداشت. این تفاوت در سطوح شناختی مختلف از نظر آماری معنی داری بود (P<0.0001). بدین معنی که دانشجویان گروه سخنرانی در سطح دانش و گروه حل مساله در سطوح تحلیل، ترکیب و ارزشیابی نمره بیشتری کسب نمودند.نتیجه گیری: اگرچه هر دو شیوه آموزشی موثر بودند اما روش حل مساله در ارتقا سطح دانش و یادگیری ماندگار، موثرتر از روش سخنرانی بود.

۹واضح ‌سازی مفهوم ترجمان دانش در نظام سلامت
اطلاعات انتشار: پژوهش پرستاري، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۲۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: ترجمان دانش یکی از مفاهیمی است که با کاربرد دانش در بالین ارتباط نزدیک دارد و امروزه به کرات در مقالات علوم سلامت به چشم می‌ خورد. با این حال در تعریف و خصوصیات این مفهوم ابهام و عدم توافق وجود دارد. تحلیل مفهوم ترجمان دانش محققین را در دستیابی به یک تعریف یکسان، روشن و قابل درک که کاربرد دانش پرستاری را تسهیل خواهد کرد یاری خواهد داد. مطالعه حاضر در سال 1386 با هدف واضح‌ سازی و کاهش ابهامات معنایی موجود در مفهوم ترجمان دانش و افزایش ثبات در کاربرد آن در مقالات مربوطه، صورت پذیرفت.روش: در این مطالعه به منظور تحلیل مفهوم از مدل هشت مرحله ‌ای واکر و اوانت (2005) استفاده شد. بدین ترتیب که پس از مرور گسترده منابع تا سال 2009، 29 مقاله مرتبط با مفهوم وارد مطالعه شد و بر آن اساس تعریف، کاربردها، ویژگی‌ ها، مقدمات، پیامدها و ارجاعات تجربی مفهوم ترجمان دانش استخراج شد.یافته ‌ها: طبق تحلیل انجام شده ویژگی ‌های اصلی مفهوم ترجمان دانش شامل، تاکید بر کاربرد دانش تحقیقات در عمل، مشارکت مداوم تولیدکنندگان و کاربران دانش و در نهایت تعاملی و غیر خطی بودن است. بر اساس یافته‌ ها، ترجمان موفقیت آمیز دانش پیامدهایی چون ارتقای سطح سلامت جامعه، ارایه موثرتر خدمات سلامت، بهبود عملکرد بالینی و تقویت نظام مراقبت سلامت، را به دنبال خواهد داشت.نتیجه ‌گیری: با توجه به این که ترجمان دانش در کشور ما پدیده ‌ای نسبتا ناشناخته و جدید است، تحلیل مفهوم حاضر می‌ تواند با واضح ‌سازی مفهوم راه را برای انجام فعالیت ‌های گسترده ‌تر تحقیقاتی و ساخت ابزارهای پژوهشی در جهت شناسایی موانع، تسهیلگرها و مقدمات اجرایی لازم هموار سازد.

۱۰گزارش کوتاه: کیفیت مقالات منتشر شده در مجلات مصوب کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (84–1362)
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۲ (پي در پي ۳۴)، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: کیفیت مقالات پزشکی در ارتقای دانش پزشکی موثر است. این مطالعه به منظور تعیین کیفیت مقالات منتشر شده مجلات مصوب کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی روی 690 مقاله منتشر شده بین سال های 84–1362 در مجلات علمی پژوهشی کشور که به صورت تصادفی و بر اساس اطلاعات موجود در وب سایت ایران مدکس از بین همه مقالات علوم پزشکی انتخاب شده بودند؛ در سال 1386 انجام شد.یافته ها: 52 درصد مقالات از نوع توصیفی، 21.2 درصد مداخله ای و 5.8 درصد از نوع تحلیلی بود. در سال های اخیر تعداد مقالات تحلیلی و مداخله ای به طور معنی داری نسبت به سایر مقالات افزایش یافته بود (P<0.05). از بین مقالات بررسی شده؛ نوع مطالعه هیچ مقاله ای کیفی نبود. درصد مقالات پژوهشی، گزارش مورد و مروری به ترتیب 44.9 درصد، 36.9 درصد و 14.1 درصد بود. در سال های اخیر میزان مقالات پژوهشی در مقایسه با مقالات گزارش مورد و مروری به طور معنی داری افزایش یافته بود (P<0.05). در 80 درصد از مقالات حداقل یک تست آماری به کار رفته بود. بیشتر مقالات (60 درصد) بالینی و متن 82 درصد از مقالات به زبان فارسی بود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان دهنده روند روبه رشد شاخص های مربوط به کیفیت مقالات چاپ شده می باشد. احتمالا تغییر در سیاست های وزارت بهداشت و درمان در خصوص نحوه ارزشیابی معاونت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، برگزاری کارگاه های روش تحقیق و مقاله نویسی، نحوه امتیازدهی به مجلات مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور و قوانین ارتقا اعضای هیات علمی سبب بهبود شاخص های کیفی مقالات شده است.

۱۱تاثیر شیوه آموزش ایستگاهی بر عملکرد احیای قلبی– ریوی دانشجویان
اطلاعات انتشار: پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN)، پاييز, دوره  ۳ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۴
اهداف: داشتن مهارت و دانش کافی در امر احیای قلبی– ریوی (CPR) امروزه برای تمام گروه های دست اندرکار پزشکی ضروری است. برای افزایش مهارت بالینی دانشجویان در زمینه احیا، آموزش شبیه سازی شده توصیه می شود. این نوع آموزش باعث بهبود عملکرد شده و آنها را با تجهیزات و روند کار بهتر آشنا می کند. در مطالعه حاضر، تاثیر آموزش ایستگاهی بر عملکرد دانشجویان سنجیده شده است.روش ها: این تحقیق یک مطالعه مداخله ای، از نوع قبل و بعد است. با جمع آوری اطلاعات در دو مرحله قبل و بعد از مداخله با روش سرشماری از در 37 دانشجویان پرستاری و مامایی ترم آخر دانشکده پرستاری و مامایی بویه که به روش سرشماری مجموعا 37 نفر انتخاب شده بودند، صورت گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات چک لیست استاندارد بود که میزان عملکرد پایه و پیشرفته CPR قبل و بعد از آموزش ایستگاهی به روش "ارزیابی بالینی مبتنی بر مشاهده در ایستگاه "(OSCE ) به کمک آن ثبت شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS 11.5 با استفاده از روش های آماری توصیفی و آزمون آماری ناپارامتری ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: اختلاف میزان عملکرد پایه و پیشرفته دانشجویان در احیای قلبی– ریوی با توجه به میانگین اطلاعات قبل (32.95 ± 120.43) و بعد (22.66 ± 340.86) از مداخله تفاوت آماری معنی داری نشان داد.نتیجه گیری: آموزش ایستگاهی CPR به صورت صحیح و کاربردی منجر به بهبود عملکرد دانشجویان پرستاری و مامایی در حیطه احیای قلبی– ریوی پایه و پیشرفته می شود.

۱۲عوامل مرتبط با چاقی و افزایش وزن دختران مقطع راهنمایی شهر گرگان
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، پاييز, دوره  ۱۲ , شماره  ۳ (پي در پي ۳۵)، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۳ارزیابی رضایت مندی مراجعین بخش اورژانس بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1385
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، پاييز, دوره  ۱۲ , شماره  ۳ (پي در پي ۳۵)، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: ماهیت کار در بخش اورژانس به نحوی است که برای حفظ حیات بیماران باید مراقبت هایی با کیفیت بالا و در کوتاه ترین زمان ممکن ارایه گردد. پایش مکرر کیفیت ارایه خدمات و رضایت مراجعین بخش اورژانس به عنوان یکی از شاخص های مهم ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گلستان از خدمات ارایه شده در سال 1385 انجام گردید.روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی روی 2400 مراجعه کننده بخش اورژانس 13 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گلستان در شیفت های مختلف ارایه خدمت که به صورت تصادفی با در نظر گرفتن سهم هر بیمارستان به نسبت ارجاعات تخصصی و غیرتخصصی از بین کل مراجعین انتخاب شده بودند؛ طی سال 1385 صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه تهیه شده توسط تیم تحقیق مشتمل بر دو بخش اطلاعات دموگرافیک و سوالات مربوط به رضایت از خدمات ارایه شده به تفکیک سرپایی و فوریتی جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS–15 و آزمون کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: در بخش فوریت بیشترین درصد رضایت به ترتیب مربوط به توجه و برخورد پزشکان ( 86درصد)، توجه و طرز برخورد کارکنان پرستاری ( 85درصد)، میزان پاسخگویی کارکنان پرستاری به سوالات ( 84.1درصد)، وضعیت دمای بخش ( 83.9درصد) و تمیزی سطوح و کف بخش ها ( 81.9درصد) و کمترین درصد رضایت مربوط به طرز برخورد نگهبان با بیمار و همراهان ( 33.8درصد) و تمیزی سرویس های بهداشتی و وجود صابون (45.7 درصد) بود. بیشترین میزان رضایت بیماران بستری در بخش اورژانس به ترتیب مربوط به دسترسی به تلفن در صورت نیاز ( 49.7درصد)، طعم و مزه غذای ارایه شده ( 47.4درصد)، مقدار و دمای غذا ( 44.1درصد) و کمترین درصد رضایت مربوط به رعایت شأن و احترام بیمار ( 8.2درصد) بود.نتیجه گیری: این مطالعه نشان دهنده لزوم توجه بیشتر به آموزش کارکنان در رده های مختلف درخصوص نحوه برخورد با بیمار و همراهان وی و احترام به شأن انسانی ایشان را آشکار می سازد. همچنین توجه به وضعیت سرویس های بهداشتی ضروری است.

۱۴بررسی تاثیر ساکارز خوراکی بر شدت درد ناشی از خون گیری از پاشنه پا نوزادان ترم
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پژوهش پرستاري، زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۹، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: درک درد از هفته 28 جنینی شروع شده و اثرات سویی بر تکامل نوزادان دارد. بنابراین استفاده از روش های تسکینی مناسب هنگام اجرای پروسیجرهای دردناک در بخش نوزادان، ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی ساکارز خوراکی بر شدت درد ناشی از خون گیری از پاشنه پای نوزادان ترم می باشد.روش: در کارآزمایی بالینی حاضر 120 نوزاد ترم بستری در مرکز آموزشی درمانی کودکان شهر گرگان که تحت خون گیری از پاشنه پا قرار داشتند به صورت تصادفی در سه گروه مداخله، دارونما و شاهد قرار داده شدند. 2 دقیقه قبل از خون گیری به نوزادان گروه مداخله و دارونما، با استفاده از سرنگ، به ترتیب 2 میلی لیتر محلول ساکارز 25% یا 2 آب استریل خورانده شد. 2 دقیقه قبل تا 3 دقیقه پس از خون گیری تعداد ضربانات قلب و درصد اشباع اکسیژنی خون شریانی نوزادان اندازه گیری و ثبت شد. تمام خون گیری ها توسط پرستاری ماهر و بی اطلاع از نحوه جاگذاری نوزادان در گروه ها انجام شد. در تمام طول فرایند از صورت نوزادان فیلم برداری شد. فیلم ها توسط دو ارزیاب مستقل و بی اطلاع از هدف پژوهش مشاهده و شدت درد با استفاده از ابزار CRIES تعیین شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، بون فرنی و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: طبق نتایج، قبل از خون گیری اختلاف معناداری در جنس، میانه مدت بستری، وزن، سن، تعداد ضربانات قلب و درصد اشباع اکسیژنی خون شریانی نوزادان وجود نداشت. در حالی که بعد از خون گیری به جز مدت گریه، سایر پارامترهای بیانگر درد یعنی شدت درد، تعداد ضربانات قلب و درصد اشباع اکسیژنی خون شریانی در دو گروه مداخله و شاهد از تفاوت آماری معناداری برخوردار بودند (p<0.05).نتیجه گیری: با توجه به یافته می توان استفاده از ساکارز 25% را به عنوان یک محلول کاهش دهنده درد قبل از خون گیری از پاشنه پای نوزادان ترم سالم توصیه نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۴ از میان ۱۴ نتیجه