توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱کاربردنمایه های خشکسالی در پیش بینی عملکرد گندم دیم – مطالعه موردی: سرارود کرمانشاه
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، سال
تعداد صفحات: ۸
پیش بینی قبل از برداشت محصول در تصمیم گیری های مدیریتی کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است با توجه به رابطه بین عملکرد محصول و تنش خشکسالی، مطالعه ای صورت گرفت تا رابطه بین نمایه های خشکسالی با عملکردمحصول گندم دیم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سرارود کرمانشاه بررسی شود. براین اساس نمایه هواشناسی خشکسالی SPI و نمایه های VTI,TCI,VCI مستخرج از تصاویر ماهواره نو آ انتخاب و همبستگی هریک از آنها با عملکرد گندم مطالعه شد.

۲کاربرد مدل داده کاوی M5 در پیش پیشبینی تبخیرتعرق پتانسیل (مطالعه موردی :ایستگاه شیراز)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مقاله توانایی مدل درختی M5 برای تخمین تبخیرتعرق پتانسیل مورد ارزیابی قرار گرفته است . داده مورد استفاده در آن داده های روزانه ایستگاه هواشناسی شیراز شامل متغیرهای متوسط دمای هوا ، ساعات آفتابی، بارش، دمای نقطه شبنم ، متوسط رطوبت نسبی ، متوسط سرعت باد و فشار بخار واقعی است. متغیرهای خروجی مورد استفاده، تبخیرتعرق پتانسیل روزانه به روشهای پنمن– مونتیث و هارگرویز– سامانی هستند. عملکرد مدل درختی M5 در پیشبینی تبخیرتعرق پتانسیل به وسیلهی این دو روش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مدل درختی M5 در تخمین تبخیرتعرق پتانسیل به هر دو روش عملکرد بالایی دارد اما توانایی آن در مدلسازی تبخیرتعرق پنمن– مونتیث (R(2)=0\975, RMSE=0\346) نسبت به روش هارگریوز– سامانی (R(2)=0\837, RMSE=0\844) بالاتر است. مدل درختی نشان میدهد مهمترین پارامتر در تخمین تبخیرتعرق پتانسیل پنمن– مونتیث متوسط دمای روزانه است. آنالیز حساسیت نشان داد در روش پنمن– مونتیث متغیرهای بارش و فشاربخار و در روش هارگریوز متغیرهای بارش و دمای نقطه شبنم تاثیر کمتری دارند.

۳بررسی تغییرات شوری خاک های آبیاری شده با آب دریا به کمک مدل درخت تصمیم M5
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۱
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی در محدوده ای از کره زمین واقع شده است که بیشتر مناطق آن خشک و نیمه خشک است . ازاین رو استفاده از آب های با کیفیت پایین همانند آب های شور جهت تولید محصولات زراعی در اکثر نقاط کشور دور از انتظارنیست.به همین دلیل بررسی تغییرات شوری در خاک در هنگام استفاده از این آب ها عامل مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد.چون روش های آزمایشگاهی پر هزینه و وقت گیرند بر این اساس پژوهشی انجام شد تا با استفاده از مدل درختی M5 شوری خاک های آبیاری شده با آب دریا پیش بینی شود. بدین منظور چهار غلظت (صفر 30و60و33 %) اختلاط با آب دریا و احجام منفذی به عنوان متغیرهای ورودی و شوری ( EC ) به عنوان متغیر خروجی در نظر گرفته شدند. سپس با استفاده از مدل درخت تصمیم M5 2 معادله خطی برای محاسبه شوری به دست آمد.مدل ، M5 در مقایسه با رگرسیون چند متغیره نتایج بهتری را به دست آورد. این مدل برای داده های واسنجی بین مقادیر پیش بینی شده و مدلسازی شده به ترتیب ،ضریب تعیین( R2 ) و ریشه دوم میانگین مجموع مربعات خطا ( RMSE ) حدود 32020 و 32020 و برای داده های صحت سنجی 32000 و 32000 را نتیجه داد

۴تعیین پتانسیل کیفی آب شرب آبخوان محبوس دشت قرهسو با استفاده از تحلیل سلسله مراتبیAHP و سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۶
امروزه استفاده از روشهای درونیابی جهت تخمین دادههای کیفی منابع آب، بر مبنای ساختار مکانی یکی از ابزار قدرتمند در راستای تعیین نقاط مناسب جهت برداشت آب شرب میباشد، از طرفی با کمک روش تحلیل سلسله مراتبیAHP میتوان با وزن دهی به پارامترهای اندازهگیری شده کمک شایانی به تعیین نقاط، جهت برداشت آب شرب نمود. در این تحقیق به بررسی کیفی آب شرب آبخوان تحت فشار دشت قرهسو در استان گلستان بر اساس اطلاعات آماری مربوط به سال آبی90–91پرداخته شده است. پهنهبندی کیفی آب این آبخوان با استفاده از روشهای درونیابی در نرمافزارGIS و انتخاب بهترین اوزان بر اساس طبقهبندی شولر بهکمک تحلیل سلسله مراتبیAHP صورت گرفته است. جهت انجام این تحقیق ابتدا نقشههای رستری منطقه مورد مطالعه تهیه و با توجه به تغییرات یکنواخت کیفیت منابع آب از روش مجذور عکس فاصلههاIDW جهت تهیههای لایه–های سدیمNa کلرCl کل املاح محلولTDS هدایت هیدرولیکیEC کلسیمCa و سختی کل TH استفاده گردیدبا تحلیل سلسله مراتبیAHP و ایجاد ماتریس زوجی، وزن نهایی پارامترها تعیین شدند. در نهایت با تلفیق لایهها و اعمال اوزان نهایی پارامترها در محیطGIS نقشه پتانسیل کیفی منطقه که مکانهای مناسب از لحاظ شرب را نمایش میدهد، تهیه گردید. در مجموع نتایج نشان داد که محدودهی غرب حوضه قره سو به علت نزدیکی به سواحل دریای خزر و تأثیرات ناشی از حرکت جریانهای زیرزمینی آّب شور دریا، دارای کیفیت پایینتری نسبت به کل منطقه میباشد

۵پهنهبندی کیفی آب شرب حوضه آبریز قرهسو با استفاده از روش آنتروپی شانون و سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف از این نحقیق پهنهبندی کیفی آب شرب آبخوان محبوس دشت قرهسو واقع در استان گلستان با استفاده از روشهای درونیابی در نرمافزارGIS و انتخاب بهترین اوزان بر اساس طبقهبندی شولر با کمک روش وزندهی آنتروپی شانون میباشد. برای بررسی کیفی آب زیرزمینی دشت قرهسو به لحاظ شرب از اطلاعات مربوط به سال–911390 استفاده شده است. با توجه به اینکه نمونهبرداری از تمام نقاط محدوده مطالعاتی امکانپذیر نیست، روشهای درونیابی ابزار قدرتمندی در تخمین دادهها بر مبنای ساختار مکانی است. با توجه به تغییرات یکنواخت کیفیت منابع آب در منطقه مورد مطالعه از روش مجذور عکس فاصلههاIDW جهت تهیههای لایه–های سدیمNa کلرCl کل املاح محلولTDS هدایت هیدرولیکیEC کلسیمCa و سختی کل TH استفاده گردید. سپس نقشههای رستری منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. با استفاده از روش آنتروپی شانون وزن نهایی پارامترها تعیین شد. در نهایت با تلفیق لایهها و اعمال وزنهای نهایی پارامترها در محیطGIS نقشه پتانسیل کیفی منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. نقشه پتانسیل کیفی، مکانهای مناسب از لحاظ شرب را مشخص مینماید، نتایج نشان داد که محدوده غرب حوضه به علت نزدیکی به دریا و تأثیرات ناشی از حرکت جریانهای زیرزمینی آبّ شور دریا دارای کیفیت پایینتری نسبت به کل منطقه مورد مطالعه میباشد.

۶مطالعه تطبیقی نمایه های هواشناسی خشکسالی SPI, SIAP به روش داده کاوی (مطالعه موردی استان کرمانشاه)
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، مرداد و شهريور, دوره  ۲۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بارندگی یکی از مهم ترین متغیرهایی است که از آن در تعریف خشکسالی استفاده می شود. نمایه های مختلفی بر پایه بارش برای ارزیابی خشکسالی ارایه شده است که می توان به نمایه های بارش استاندارد شده (SPI) و معیار بارندگی سالانه (SIAP) اشاره کرد. هر یک از این نمایه ها برای توصیف خشکسالی، در طبقاتی تقسیم بندی می شوند که هر طبقه بیانگر وضعیتی از شدت خشکسالی می باشد. بررسی حالات وقوع همزمان طبقات هر نمایه معین خشکسالی می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی تطابق نمایه ها باشد. قواعد انجمنی در روش های داده کاوی برای کشف قواعد و الگوها در مجموعه ای از داده ها بکار می رود. برای بررسی تطابق نمایه های SPI و SIAP بعد از محاسبه این نمایه ها برای یازده ایستگاه هواشناسی متعلق به وزارت نیرو واقع در استان کرمانشاه، با بکار بردن قواعد انجمنی، وقوع همزمانی هر یک از طبقات خشکسالی از این دو نمایه در مقیاس های زمانی فصلی، نیم سالانه و سالانه بررسی شد. نتایج نشان داد که در هیچ یک از مقیاس های زمانی، بین طبقات خشکسالی از هر یک از این دو نمایه در بیشتر موارد تطابق خوبی مشاهده نشد (کمتر از 50 درصد) و رفتار متفاوتی از خشکسالی را نشان می دهند.

۷امکان سنجی تشخیص تغییرات پوشش گیاهی مبتنی بر شاخصهای زمینی و ماهواره ای خشکسالی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، سال
تعداد صفحات: ۱۱
خشکسالی نه تنها بر تولیدات کشاورزی و منابع آب بلکه بر پوشش گیاهی طبیعی یک منطقه نیز تاثیر گذاشته و گسترش نواحیبیابانی را تسریع می کند. امروزه تشخیص تاثیر خشکسالی بر پوشش گیاهی از نظر زمانی و مکانی توسط تصاویر سنجش از دور و باتعریف شاخصهای مختلف امکانپذیر شده است. هدف از این مطالعه، امکان سنجی تشخیص تغییرات رخ داده در پوشش گیاهیمنطقه بر اثر خشکسالی با استفاده از شاخصهای ماهوارهای خشکسالی است. به این منظور از روش تجزیه و تحلیل بردار تغییر بهعنوان یکی از الگوریتمهای تشخیص تغییر استفاده شد. در این روش، تغییر رخ داده در پوشش گیاهی به برداری موسوم به بردارتغییر نسبت داده می شود. بردار تغییر با دو مولفه اندازه تغییر و جهت تغییر نشان داده میشود. بردار تغییر برای چهار شاخص ماهوارهای مبتنی بر پوشش گیاهی حاصل از سنجنده AVHRR ماهواره NOAA و یک شاخص زمینی (شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) محاسبه شد. شاخص های ماهواره ای شامل شاخص اختلاف نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI)، شاخص اختلاف نرمال شده پوشش گیاهی غیر متعارف (NDVIA)، شاخص شرایط پوشش گیاهی (VCI)، شاخص تغییر شکل گیاهی اصلاح شده (CTVI) و تنها شاخص زمینی مورد مطالعه، شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) می باشد. نتایج حاصله نشان داد که شاخص های ماهواره ای از نظر تشخیص اندازه تغییر، همبستگی خوبی با یکدیگر دارند. بیشترین همبستگی بین شاخص های ماهوارهای با شاخص زمینی مربوط به شاخص NDVI و کمترین همبستگی مربوط به شاخص VCI می باشد.

۸رگرسیون وزن دار جغرافیایی: روشی برای ترسیم نقشه های هم بارش در استان گیلان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، مرداد و شهريور, دوره  ۲۶ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تاکنون روش های زیادی برای درون یابی و ترسیم نقشه های هم بارش ارائه و نتایج متفاوتی از آنها در مناطق مختلف گزارش شده است. روش رگرسیون وزن دار جغرافیایی یکی از روش هایی است که اخیرا مورد استقبال قرار گرفته است. این روش برای ارزیابی غیریکنواختی متغیر وابسته با برقراری رگرسیون های موضعی مناسب است. تحقیقی بر این اساس صورت گرفت تا تغییرات مکانی بارش سالانه در استان گیلان (که تحت تاثیر شرایط محیطی مختلف به طور غیریکنواخت توزیع می شود) مورد بررسی قرار گیرد. نتایج روش رگرسیون وزن دار جغرافیایی با روش های معمول درون یابی شامل چندجمله ای سراسری و موضعی، اسپلاین، وزن عکس فاصله ها، کریجینگ و کوکریجینگ مقایسه شد. آمار میانگین ده ساله بارش سالانه 185 ایستگاه هواشناسی واقع در استان گیلان و مجاورت آن استفاده و تغییرات مکانی بارش به کمک پارامترهای دیگر مانند ارتفاع از سطح دریا و موقعیت نقاط نسبت به دریا، الگو سازی شد. سپس بهترین روش درون یابی بارش در این منطقه معرفی شد. برای ارزیابی دقت هر یک از این روش ها از فن اعتبارسنجی متقابل استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که روش رگرسیون وزن دار جغرافیایی با RMSE=147 دارای کمترین مقدار خطا بود و نتایج آن با روش کریجینگ که با RMSE=187 در رتبه دوم قرار دارد اختلاف زیادی داشت. بر این اساس مناسب ترین روش برای ترسیم هم بارش در استان گیلان روش رگرسیون وزن دار جغرافیایی معرفی می شود.

۹اولویت بندی مکان های مناسب کیفی آب زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی با استفاده از روشSAW وTOPSIS در GIS
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی بحران آب، سال
تعداد صفحات: ۱۰
اولویت بندی مکان های مناسب کیفی آب زیرزمینی در یک آبخوان می تواند به عنوان یک اصل مهم مدیریت کیفی منابع آب مورد توجه قرار گیرد هدف از این مطالعه تعیین اولویت مکان های مناسب کیفی آب زیرزمینی آبخوان آزاد حوزه قرسو جهت مصارف کشاورزی با روش های تصمیم های چند معیارهSAW و TOPSISدرمحیطGIS می باشدبه این منظور از میانگین داده های جمع آوری شده 18 حلقه چاه در طول سال های 1388 تا 1391 شامل هدایت الکتریکی، کل جامدات حل شده، کلرید PH نسبت جذبی سدیم، نیترات و بی کربنات استفاده شد با معرفی پارامترهای کیفی آب به عنوان شاخص ها و مکان های مناسب کیفی آب زیر زمینی به عنوان گزینه ها و استفاده از روشSAW و TOPSISدر محیطGIS نقشه های اولویت بندی مکان های کیفی آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی در 5 طبقه بدست آمد نتایج نشان داد که روش TOPSISنسبت بهSAW به دلیل اولویت بندی گزینه ها نسبت به نقطه ایده آل و حساسیت کمتر نسبت به نوع وزن دهی نتایج معقول تری نشان می دهد ،همچنین غرب و شمال منطقه مطالعاتی دارای کیفیت آب زیرزمینی پایین تری برای مصارف کشاورزی نسبت به کل منطقه می باشد

۱۰مقایسه روش های مختلف بازسازی داده های گمشده دبی ماهانه ایستگاه پایین دست براساس آمار خود ایستگاه و ایستگاه های بالادست
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی بحران آب، سال
تعداد صفحات: ۹
پایه و اساس مطالعات هیدرولوژی داده های آماری مورد قبول می‌باشد، اما به دلیل خطاهای انسانی و ابزاری ممکن است با مواردی از قبیل عدم ثبت آمار یا تشخیص داده های پرت و حذف آن‌ها تحت عنوان داده های گمشده برخورد کنیم. برای بررسی و تحلیل آماری داده¬های لازم است تا داده های گمشده بازسازی شوند، که برای این منظور روش‌های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش، برای بازسازی داده های گمشده سری هیدرولوژیکی دبی ماهانه ایستگاه قزاقلی واقع در حوضه گرگانرود استان گلستان براساس آمار ایستگاه های بالادست به روش‌های متداول آماری و روش نوین شبکه عصبی مصنوعی انجام گرفت. همچنین قابلیت مدل‌سازی به کمک مدل سری زمانی براساس آمار خود ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت. از مجموع کل داده‌های ماهانه طی دوره مشترک 30 ساله،80 درصد داده‌ها برای آموزش و از 20 درصد داده‌ها برای آزمون در نظر گرفته شد. با توجه به معیار ضریب تشخیص(R2)، نتایج تمامی روش‌ها مقدار قابل قبولی را نشان می‌دهند.اما مدل شبکه عصبی مصنوعی با ضریب تشخیص 0\97 و ریشه میانگین مربعات خطا 0\034، در مقایسه با سایر روش‌های متداول آماری و مدل سری زمانی از دقت بالایی برای مدل سازی روابط بین پارامترهای ورودی و خروجی در یک مدل برخوردار می‌باشد.

۱۱بررسی مسائل و مشکلات موجود در سامانه های آبیاری قطره ای با بهره گیری از نرم افزارGIS
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی بحران آب، سال
تعداد صفحات: ۹
با توجه به توسعه سامانه های آبیاری قطره ای در سطح کشور، ضرورت دارد تا برخی از مسایل و مشکلات موجود درسامانه های اجرا شده به منظور توسعه پایدار آن ها مورد کنکاش قرار گیرند. این پژوهش با هدف شناسایی مسائل و مشکلاتسیستم های آبیاری قطره ای در استان گلستان در سال 1391 اجرا شده است. پس از جمع آوری اطلاعات، مسائل و مشکلات موجود در این سامانه ها به 3 بخش اصلی تقسیم بندی شدند که عبارتند از: 1) مسائل بخش طراحی، 2) مسائل مرتبط با بخشاجرا و 3) مسائل و مشکلات مدیریتی و بهره برداری. سپس برای مسائل و مشکلات موجود در هر یک از این سه بخش یک لایه مجزا GISتشکیل شد که بر اساس 8 مشکل اصلی در هر بخش 24 لایهGISساخته شد. از برهم نهادن لایه ها به تفکیک مسائل هر بخش، نهایتاً مکان یابی مناطق مختلف استان بر اساس بیشترین مشکل و همچنین بر اساس هر بخش به دست آمد. در مجموع نتایج نشان داده است که مدیریت و بهره برداری از سامانه های آبیاری قطره ای دارای بیشترین ضعف در استان است. این مشکلات را می توان شامل: عدم توجه به برنامه و ساعات آبیاری ارائه شده توسط طراح، عدم آگاهی از نحوه و زمان تزریق کود ، عدم آگاهی از نحوه صحیح استفاده از پمپ، عدم رسیدگی و شست و شوی سیستم فیلتراسیون و همچنین پایین بودن سطح دانش علمی و فنی بهره برداران سامانه های آبیاری قطره ای دانست

۱۲پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی برای تامین آب موردنیاز کشاورزی به روش وزن دهی آنتروپی شانون درgis
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی بحران آب، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تعیین کیفیت اب درمدیریت منابع آب ازاهمیت خاصی برخوردار بوده و پایش و پهنه بندی آن به عنوان یک اصل مهم درکشاورزی باید موردتوجه قرارگیرد هدف ازاین مطالعه پهنه بندی کیفی اب زیرزمینی آبخوان آزاد حوزه قرسو استان گلستان برای تامین آب موردنیاز کشاورزی می باشد که به روش وزن دهی انتروپی درمحیط GIS انجام شده است به این منظور ازمیانگین داده های جمع اوری شده 18حلقه چاه طی سالهای 1388تا91 شامل هدایت الکتریکی کل جامدات حل شده کلرید PH نسبت جذبی سدیم نیترات و بی کربنات استفاده شد ابتدا پارامترهای کیفی با استفاده ازروش درون یابی براساس استاندارد جهانی فائو 1985 پهنه بندی و سپس به روش انتروپی هریک ازاین پارامترها وزن دهی شدند و درنهایت براساس وزنهای تعیین شده و بروش میاهنگین هندسی وزنی پهنه های کیفی آب زیرزمینی ترسیم شدند نتایج نشان داد که منطقه مطالعاتی سه ناحیه شامل منطقه بدون محدودیت با مساحت 85.44 درصد منطقه با محدودیت جزئی تا متوسط با مساحت 12.66 درصد و منطقه با محدودیت شدید با مساحت 1.9 درصد را شامل میشود.

۱۳تأثیر اقلیم بر بهینه سازی الگوی کشت در سه منطقه ی استان گلستان با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
بهینه سازی روشی است که بوسیله آن بهترین جواب ممکن برای یک مسئله با توجه به هدف تعیین شده وقیدهای موجود تعیین می شود.با توجه به اینکه در اکثر مناطق تخصیص زمین به محصولات کشاورزی و تقسیمآب بین زمینها به درستی و با برآورد دقیق صورت نمیگیرد، سود حاصل از کشاورزی در حد پتانسیل خودنخواهد بود. در این تحقیق نتایج بهینه سازی به روش برنامهریزی غیرخطی در سه اقلیم مختلف استان گلستانشامل اقلیمهای نیمه خشک، نیمه مرطوب و خشک با یکدیگر مقایسه شدند و تأثیر اقلیم مناطق بر الگوی کشتبهینه ی محصولات بررسی گردید. با انتخاب تابع هدف بر اساس دستیابی به حداکثر سود خالص و معرفیمحدودیت های موجود از جمله زمین و آب، از مدل برنامه ریزی غیرخطی در محیط نرم افزار لینگو برای تعیینسودآورترین الگوی بهره برداری از منابع موجود و تخصیص بهینه آب و زمین بین گیاهان مختلف، استفاده شد. بهاین منظور سناریوهای مختلفی بر اساس تغییر در حجم پتانسیل آبی مناطق طراحی شد. در مرحله اول اینتغییرات با توجه به مقادیر پتانسیل آبی در دورههای خشکسالی و ترسالی و در مرحله دوم با اعمال تغییرات20 درصدی حجم منابع آبی مزارع اعمال گردید. نتایج نشان داد که الگوی کشت هیچیک از مناطق بهینه نبوده وبا توجه به اقلیم مناطق، الگوی کشت بهینه در هر منطقه متفاوت می باشد. همچنین با اعمال الگوی کشتپیشنهادی درآمد خالص مناطق افزایش چشمگیری خواهد داشت به گونه ای که در شرایط فعلی این افزایش در منطقه آق قلا (اقلیم نیمه خشک) تقریبأ 3برابر، در منطقه علی آباد (اقلیم نیمه مرطوب) 1\9 برابر و در منطقه اترک (اقلیم خشک) تقریباً 1\7 برابر درآمد خالص کنونی می باشد.

۱۴تاثیرسیستم های مختلف خاک ورزی حفاظتی ومرسوم برخواص فیزیکی و شیمیایی خاک
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، سال
تعداد صفحات: ۲۰
درحالحاضر حدود 350میلیون هکتارازاراضی جهان داثراجرای عملیات خاک ورزی معمول و شدید و نامناسب دچارفرسایش و تخریب گردیده است ودرهرسال 5تا7میلیون هکتار اززمینهای زراعی دنیا حاصلخیزی خودراازدست میدهند میزان کل فرسایش خاک درسال و درجهان 26میلیارد تن تخمین زده میشود و سهم ایران ازاین میزان درحدود 2میلیارد تن براورد میگردد بنابراین جهت تامین امنیت غذایی و دستیابی به تولیدپایدار هرگونه تغییری در روشهای مرسوم تولید محصولات کشاورزی و درساختارعملیات اجرایی مزارع که سرعت این روند فرسایشی راکاهش دهد درسطح ملی ازجایگاه بسیار ویژه ای برخوردار است ایجادوکاربرد فن اوریهای مطلوبی همانند سیستم های خاک ورزی حفاظتی به جای سیستم های خاک ورزی مرسوم میتواند یکی ازروشهای کاربردی تاثیرگذار درکشاورزی پایدارجهت کندکردن این روندباشدهدف ازاین مقاله بررسی مطالعات انجام شده درزمینه مقایسه تاثیرسیستم های مختلف خاک ورزی حفاظتی و مرسوم برخاک و خواص فیزیکو شیمیایی آن می باشد قدمت تحقیقات علمی صورت گرفته دربحث تاثیرخاک ورزی حفاظتی و تاثیرات ویژه آن برروی خواص خاک درمقایسه با روشهای متداول نشان دهنده توجه محققین به روند فرسایشی خاک و اهمیت شدت رو به افزایش آن می باشد توجه به مطالعات خاک وریز بلندمدت دردهه اخیر ثابت کرد که مطالعات طولانی مدت درصورتی که اندازه گیری داده ها با انجام و مقایسه مدیریت های مختلف همراه باشد جهت اطمینان ازپایداری درازمدت با ارزشتر خواهند بود

۱۵تخمین منطقه ای عملکرد گندم دیم با استفاده از داده های بارندگی (مطالعه موردی استان قزوین)
اطلاعات انتشار: پژوهش كشاورزي، بهار, دوره  ۸ , شماره  ۱ (الف)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
تغییرات شدید در وضع هوا و اقلیم موجب تغییرات عمده در میزان بازده محصول می شود. تحقیقات بسیاری در زمینه نقش هر یک از عناصر جوی روی عملکرد و اجزا عملکرد توسط پژوهش گران مختلف با دیدگاه هواشناسی کشاورزی انجام پذیرفته است. بررسی روابط بین محصول و عوامل جوی موضوعی است که از گذشته مورد توجه پژوهش گران بوده است و امروزه از چنین روابطی برای پیش بینی عملکرد استفاده می شود. در پژوهش حاضر که بر روی واحدهای شهرستان استان قزوین طی یک دوره آماری 11 ساله بین سال های 1371 تا 1381 انجام شده است، تاثیر مقدار بارش در مقاطع زمانی مختلف بر عملکرد گندم دیم مورد بررسی قرار گرفته است. به این صورت که بر اساس داده های بارش روزانه ایستگاه های هواشناسی موجود در منطقه ضمن تهیه نقشه های هم بارش و استفاده از نقشه های کاربری اراضی در محیط GIS، مقدار بارش روی واحدهای زراعی شهرستان های مورد مطالعه محاسبه گردید. در مرحله بعد، در طول فصل رشد گندم، مقدار بارندگی طی دوره های مشخص از فصل رشد گندم به صورت متغیر تعریف گردید. به این ترتیب جمعا 76 متغیر بارش تعریف شد و همبستگی بین میزان عملکرد و این متغیرها در هر شهرستان تحت آزمون قرار گرفت. بررسی نشان می دهد که متغیرهایی که مجموع بارش شش ماه اول سال زراعی را تا 20 روز بعد از آن شامل بودند بهترین همبستگی را برای بیان تغییرات عملکرد با بارش عاید می سازند.

۱۶بررسی فون زنجرک های گروه (Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha در اقلیم های مختلف منطقه گرگان
اطلاعات انتشار: تحقيقات حشره شناسي، تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۲ (پياپي ۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۵
زنجرک های گروه Fulgoromorpha، حشراتی پلی فاژ هستند که از آوندهای آبکش موجود در ریشه، طوقه و ساقه گیاهان علفی و گاهی آوند آبکش برگ های گیاهان چوبی تغذیه می کنند و در جمعیت های بالا می توانند خسارت های فراوان و جدی به محصولات کشاورزی وارد نمایند. منطقه گرگان به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص، از اقلیم های متنوعی شامل شش نوع اقلیم آب و هوایی خشک، نیمه خشک، مدیترانه ای، نیمه مرطوب، مرطوب و بسیار مرطوب برخوردار می باشد. در این تحقیق برای بررسی پراکندگی فون این زنجرک ها در اقلیم های مختلف گرگان، طی سال های 1387 و 1388 در ماه های مختلف سال، اقدام به نمونه برداری شد. به همین منظور 17 محل که در برگیرنده شرایط مختلف اقلیمی می باشد انتخاب گردید. در مجموع از چهار خانواده Tettigometridae, Issidae, Delphacidae, Cixiidae  جمع آوری شده در این منطقه، 12 جنس و 14 گونه زیر تشخیص داده شد:Hyalesthes obsoletus, Thachycixius sp., Oliarus fulvus, Asirica clavicrnis, Laodelphax striatellus, Toya propinqua, Sogatella frucifera, Sogatella vibix, Kelisia praecox, Javesell sp., Mycteodus krameri, Tettigometra costulata, Tettigometra virescens, Muirodelphax aubeiجنس ها و گونه های زیر برای اولین بار از استان گلستان گزارش می شود:Oliarus fulvus, Mycteodus krameri, Javesell sp., Kelisia praecox, Sogatella vibix, Sogatella frucifera, Tettigometra costulata, Muirodelphax aubei, Thachycixius sp.با توجه به منابع موجود، گونه Sogatella frucifera رکورد جدیدی برای فون حشرات ایران محسوب می گردد. با استفاده از نرم افزار Arc GIS نقشه پراکنش اقلیمی گونه ها نیز ترسیم گردید.

۱۷مقایسه تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر حفظ رطوبت خاک وعملکرد محصول
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۹
با توجه به وسعت حدود 18 میلیون هکتاری اراضی کشاورزی کشور و استفاده از حدود 95 % از مجموع میزان آب مصرفی کشور،هر گونه تغییری در ساختار عملیات اجرایی مزارع که با کاهش میزان مصرف آب و در عین حال افزای ش عملکرد محصول همراهباشد در سطح ملّی از جایگاه بسیار ویژه ایی برخوردار خواهد بود. ایجاد و کاربرد فن آوریهای مطلوب همانند سیستم های خاک – ورزی حفاظتی و مدیریت بقایای گیاهی بجای سیستم های خاک ورزی مرسوم می تواند بعنوان یکی از روشهای کاربردی در کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گیرد. هدف از این مقاله، بررسی مطالعات انجام شده در زمینه مقایسه تاثیر سیستم های مختلفخاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر کارایی مصرف آب وعملکرد می باشد. مروری بر نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد که در اکثر موارد، خاک ورزی حفاظتی اعم از خاک ورزی کاهشی و بی خاک ورزی علی الخصوص با حفظ بقایا، نگهداشت رطوبت و کارایی مصرف آب را نسبت به خاک ورزی مرسوم افزایش داده است. بررسی مطالعات انجام شده حاکی از متفاوت بودن تاثیر روشهای خاک ورزی اعم از روش مرسوم یا روش های حفاظتی بر روی عملکرد محصول، در ارقام و گونه های مختلف گیاهی است.

۱۸بررسی روند تغییرات دبی پایه ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه (حوزه آبخیز گرگانرود استان گلستان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک، سال
تعداد صفحات: ۶
آزمون ناپارامتری من– کندال، یکی از روش هایی است که برای بررسی روند تغییرات در یک سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق آزمون من–کندال جهت تعیین روند دبی پایه بکار گرفته شده است. دبی پایه، یکی از اجزای هیدروگراف بوده که متأثر از جریان آبهای زیرزمینی و آب حاصل از ذوب برف می باشد. برای جداسازی دبی پایه از داده های دبی روزانه از نرم افزار HydroOffice استفاده شده است. در این تحقیق ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه با دوره آماری 40 ساله به عنوان منطقه مطالعاتی تعیین شده و بعد از جداسازی دبی پایه از داده های دبی روزانه و تشکیل سری های زمانی سالانه و ماهانه از دبی پایه، آزمون من–کندال جهت تعیین روند بکار گرفته شده است. تحلیل های معنی داری روند در سطح پنج درصد حاکی از آن است که میانگین دبی پایه در مقیاس سالانه روندی نزولی داشته، اما در مقیاس ماهانه روندی نوسانی داشته است.

۱۹تعیین مدل سری زمانی دبی پایه ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه (حوزه آبخیز گرگانرود استان گلستان)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک، سال
تعداد صفحات: ۶
محدودیت منابع آب سطحی کشور، لزوم پیش بینی دقیق تر مقدار آورد رودخانه را به منظور برنامه ریزی و مدیریت منابع آب، با ابزارها و روش های نوین مدلسازی می طلبد به این دلیل مدلهای سری زمانی از دیرباز مورد توجه متخصصین هیدرولوژی بوده است. بنابراین در این تحقیق به مدلسازی سری زمانی دبی پایه رودخانه پرداخته شده است. دبی پایه خود متأثر از جریان آبهای زیرزمینی و آب حاصل از ذوب برف می باشد و بعبارتی دیگر به ذخیره آب در حوزه مرتبط است. در این تحقیق مدلهای سری زمانی فصلی به داده های دبی پایه ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه با دوره آماری 40 ساله برازش داده شده است و مدل آماری فصلی(1، 1، 0)(0، 0، 1) ARIMA به عنوان بهترین مدل برای پیش بینی وضعیت دبی پایه در سالهای آتی انتخاب شده است.

۲۰مقایسه رگرسیون درخت تصمیم، رگرسیون وزن دار جغرافیایی و رگرسیون معمولی در ترسیم نقشه های هم بارش
اطلاعات انتشار: مجله پژوهش آب ايران، پاييز و زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۱۱، سال
تعداد صفحات: ۸

۲۱بررسی تجربی و عددی پیش بینی و بهینه سازی الگوی مصرف سوخت، در موتورهای بنزینی
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش موتورهای درونسوز، سال
تعداد صفحات: ۹
پس از طراحی موتورهای درونسوز، نظارت بر نحوهی کارکرد موتور، از اهمیت زیادی برخوردار است. کنترل بر روی موتور، توسط واحد کنترلالکترونیکی (پردازشگر موتور) انجام میگیرد، با توجه به انحصار ساخت این قطعه و جستجوی راهی سریع برای رفع این نیاز، بر روی یک مدل پرکاربرد از پردازشگر موتور، در یک برد شبیه سازی شده ی سیستم سوخت رسانی انژکتوری، بررسی های آزمایشگاهی، در جهت تأثیر برخی از عوامل،بر مقدار سوخت مصرفی انجام پذیرفت. عوامل بررسی شده، شامل دور موتور، مقدار گشودگی دریچه ی گاز و عوامل محیطی نظیر دمای هوایورودی و دمای مایع خنک کننده می باشند؛ با تغییر در این عوامل و بررسی تأثیر آنها در مدت زمان پاشش سوخت از انژکتور، به ثبت نتایج تجربیپرداخته شده است و بهینه ترین شرایط محیطی نیز، در میزان مصرف سوخت، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی تمامی شرایط ممکن به صورتتجربی، بسیار زمان بر و یا حتی غیر ممکن میباشد؛ بنابراین، از نرم افزارهای مربوط به شبکهی عصبی و دادهکاوی نیز استفاده گردید. جهت بررسیدقت نتایج عددی، تعدادی از داده های تجربی، جهت آزمایش کردن نتایج شبکه، نگه داشته شد و تقریب خوب نتایج عددی با نتایج تجربی، مشاهدهگردید. با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و انجام روشهای عددی، به عنوان تکمیل کنندهی نتایج تجربی، در تمامی شرایط ممکن، میتوان، میزانمصرف سوخت خودرو را، پیش بینی نمود و به الگوی برنامهریزی شدهی مصرف سوخت، در پردازشگر موتور، دست یافت. این امر میتواند مقدمهیسریع و پر کاربردی در جهت ساخت اولیهی این نوع از پردازشگرهای موتور، محسوب گردد.

۲۲بررسی امکان پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، مهر و آبان, دوره  ۲۷ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۸
ظرفیت تبادل کاتیونی یکی از مهم ترین ویژگی های شیمیایی خاک است که توانایی خاک را برای نگهداری مواد غذایی و آب در خاک و همچنین مدیریت آلودگی خاک نشان می دهد. از طرفی به علت آن که اندازه گیری آن کاری دشوار و وقت گیر است، بنابراین تخمین آن از طریق خصوصیات زود یافت خاک مطلوب می باشد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی است. به این منظور، در منطقه چهل دین در محدوده شهرستان گرگان نمونه برداری خاک از 69 نقطه قرار گرفته بر روی یک شبکه صورت گرفت. سپس ویژگی های زودیافت خاک از قبیل درصد شن، سیلت و رس، جرم ویژه ظاهری، جرم ویژه حقیقی، مواد آلی، درصد آهک، pH، EC، تخلخل کل، میانگین هندسی اندازه ذرات و انحراف معیار هندسی آنها در آزمایشگاه اندازه گیری و نتایج اولیه به دست آمد. نتایج نشان داد که روش شبکه عصبی مصنوعی روش مناسبی در برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک است به طوری که می تواند 82 درصد تغییرپذیری ظرفیت تبادل کاتیونی خاک پیش بینی نماید. بافت خاک موثرترین پارامتر بر روی CEC بود. آنالیز حساسیت داده ها با استفاده از مدل توسعه یافته با شبکه عصبی مصنوعی نشان داد که پارامترهای درصد رس، سیلت و شن، میانگین هندسی اندازه ذرات، انحراف معیار هندسی اندازه ذرات، درصد ماده آلی و تخلخل کل به ترتیب مهمترین فاکتورهای موثر بر ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در منطقه می باشند. مدلی با پارامترهای ورودی درصد رس، سیلت و شن، میانگین هندسی و انحراف معیار هندسی اندازه ذرات به عنوان بهترین مدل پیش بینی کننده ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید.

۲۳مطالعه تطبیقی شاخص های خشکسالی مبتنی بر داده های ماهواره ای و زمینی با استفاده از تکنیک تحلیل بردار تغییر (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، آذر و دي, دوره  ۲۷ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تاثیر خشکسالی می تواند به صورت کاهش منابع آب، کاهش تولیدات کشاورزی، تغییر در پوشش گیاهی منطقه و تسریع در بیابان زایی مناطق باشد. برای مطالعه و پایش خشکسالی نیاز به کمی سازی اثرات آن با استفاده از شاخص های خشکسالی می باشد. این شاخص ها بر اساس نوع داده های در دسترس به دو دسته کلی زمینی و ماهواره ای تقسیم می شوند. هدف از این مطالعه، مقایسه توان تشخیص و گروه بندی تغییرات رخ داده در پوشش گیاهی بر اثر خشکسالی، بین یک شاخص خشکسالی زمینی (شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI)) و چهار شاخص ماهواره ای استخراج شده از تصاویر AVHRR–NOAA (شاخص اختلاف نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI)، شاخص شرایط دمایی (TCI)، شاخص نمایه نسبت پوشش گیاهی (RVI)، شاخص استاندارد شده گیاهی (SVI)) در استان کرمانشاه بود. به این منظور از روش تجزیه و تحلیل بردار تغییر (CVA) به عنوان یکی از الگوریتم های مهم تشخیص تغییر استفاده شد. در این روش، تغییر رخ داده در پوشش گیاهی با دو مولفه اندازه تغییر و جهت تغییر نشان داده می شود. نتایج حاصل از اجرای CVA بر خروجی حاصل از شاخص های خشکسالی در طی فصل رشد (اسفند تا مرداد) در چهار سال های منتخب (دو سال نرمال، یک سال تر و یک سال خشک) نشان داد بهترین پاسخ به خشکسالی در سال های مورد بررسی (به جز سال تر 1992) با شاخص SVI بدست می آید. کمترین تطابق SPI در سال های نرمال و تر با شاخص TCI است. در نهایت پیشنهاد شد برای ارزیابی تاثیر خشکسالی بر پوشش گیاهی به جای شاخص های حرارتی از شاخص های مبتنی پوشش گیاهی نظیر SVI استفاده شود.

۲۴ارزیابی مدل‌های شبکه‌ عصبی و درخت تصمیم ‌برای تشخیص مناطق ابری در تصاویر ماهواره نوآ بر روی گستره ایران
اطلاعات انتشار: سنجش از دور و GIS ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
برای مطالعه سطح زمین با تصاویر ماهواره‌ای، طبقه‌بندی و تشخیص درست پیکسل‌های ابری امری ضروری به‌شمار می‌آید. از میان روش‌های طبقه‌بندی موجود می‌توان به مدل‌های شبکه عصبی و درخت تصمیم در داده‌کاوی اشاره کرد که الگوریتم‌های متعددی از این دو دسته مدل، شکل گرفته و توسعه یافته‌اند. به‌منظور ارزیابی دقت این مدل‌ها در طبقه‌بندی و انتخاب بهترین آنها، یازده الگوریتم از این دو دسته مدل ارزیابی شدند. بدین منظور با انتخاب 40000 پیکسل با ویژگی‌های مناطق ابری، صاف، برفی و آب در چهار کلاس از تصاویر کالیبره شده ماهواره نوآ بر روی گستره ایران در فصول مختلف سال و با استخراج اطلاعات پنج باند نوآ محاسبه نسبت‌های باندی NDVI، نسبت بازتابندگی باند یک به بازتابندگی باند دو و اختلاف دمای درخشندگی باند پنج با دمای درخشندگی باند چهار و معرفی آنها به‌عنوان متغیرهای ورودی، دقت هر یک از الگوریتم‌ها در طبقه‌بندی این کلاس‌ها مقایسه شد. زمان اجرای سریع الگوریتم‌های درخت تصمیم در مقایسه با اجرای کندتر الگوریتم‌های شبکه عصبی و شفاف بودن تصمیمات گرفته شده در مدل‌های درخت تصمیم از مزایای این دسته مدل‌های طبقه‌بندی است. در نهایت بعد از تشکیل ماتریس تطابق که تعداد درستی و خطا در طبقه‌بندی پیکسل‌ها را نشان می‌دهد، مشخص شد که در بین یازده الگوریتم مورد مقایسه، الگوریتم درخت تصمیم C5، با 43 مورد خطا در تشخیص پیکسل‌های ابری، با دقتی معادل 56\99 درصد دارای بهترین دقت در طبقه‌بندی است. نیز با توجه به مزایای ذکر شده برای این دسته مدل‌های طبقه‌بندی، C5 مناسب‌ترین الگوریتم برای طبقه‌بندی پیکسل‌های ماهواره‌ای و تشخیص پیکسل‌های ابری شناخته شد.

۲۵تاثیر گرادیان های موضعی در افزایش دقت درون یابی داده های اقلیمی به روش رگرسیون وزن دار جغرافیایی
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز، پاييز و زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۰، سال
تعداد صفحات: ۱۲
وجود روابط مکانی بین متغیرهای اقلیمی با عوارض طبیعی مانند ارتفاع باعث شده تا جستجوی گرادیان ها اولین گزینه در پهنه بندی آنها باشد. اما در مناطق بزرگ وجود گرادیان های متعدد و نبود شناختی از آنها باعث می شود تا پژوهشگران از روش های درون یابی قطعی و زمین آمار استفاده کنند. رگرسیون وزن دار جغرافیایی یکی از روش هایی است که می تواند گرادیان های موضعی را به خوبی شناسایی کند و درصورت وجود گرادیان، دقت درون یابی را افزایش دهد. بر این اساس پژوهشی انجام شد تا با در نظر گرفتن میانگین 30 ساله دمای هوا و رطوبت نسبی 240 ایستگاه همدیدی و اقلیم شناسی در ایران، دقت این روش با سایر روش های درون یابی در پهنه بندی این دو پارامتر اقلیمی ارزیابی شود. نتایج این بررسی در مورد دمای هوا که تحت تاثیر ارتفاع می باشد نشان داد که نتایج درورن یابی به کمک روش رگرسیون وزن دار جغرافیایی با دیگر روش های درون یابی اختلاف معنی داری دارد در حالی که این اختلاف در مورد رطوبت نسبی مشاهده نشد و این می تواند به دلیل نبود رابطه مشخصی بین ارتفاع و رطوبت نسبی باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۶۴ نتیجه