توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱آینده تحقیقات ذرت در استان گلستان مثالی بارز از کشاورزی ارگانیک
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران، سال
تعداد صفحات: ۲۴
یکی از اهداف کشاورزی ارگانیک تولید غذای عاری از سم برای مصرف کنندگان است، در حالی کـه حـشرات از لحـاظ سازگاری به آفتکشها در راس آفات قرار گرفته اند بنابراین باید با اسـتفاده از خـصوصیات ژنتیکـی، فیزیکـی و شـیمیایی ارقامی را اصلاح کرد که بتوان جایگزین استفاده ازآفت کشها نمود . این نکته مهـم را هـم نبایـد فرامـوش کـرد کـه اسـتان گلستان منطقه بسیار مستعد شیوع آفات و بیماریهای خسارتزای محصولات زراعی خصوصا ذرت بوده بنـابراین انتخـاب ژنوتیپهای ذرت متحمل به آفات و بیماری ها یکی از مهم ترین آمال تحقیقات کشاورزی در استان میباشد . این بررسی بـا استفاده از ژرمپلاسم دریافتی از مرکز تحقیقات بینالمللی گندم و ذرت ) ) CIMMYT در قالب آزمـایش هـای بـین الملـل شــامل 4 آزمــایش مقایــسه عملکــرد تکــراردار نیمــهحــارهای ذرت دانــه زرد ســال 2004 و 2005 هــر کــدام 16 هیبریــد (CHTSY )، ذرت دانه سفید سال 2005و 2004 هر کدام بترتیب با 30و 25 هیبرید (CHTSW ) با دو هیبرید شـاهد از سه هیبرید KSC704و KSC700، KSC64 با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و یک آزمایش شامل 150 هیبرید به صورت اگمنت با سه شاهد مذکور برابـر دسـتورالعمل سـیمیت در تیرمـاه 1384 در ایـستگاه تحقیقـات گرگان اجرا شد . هر هیبرید در هر کرت در دو ردیف 5 متری بفاصله 75 سانتیمتر و فاصله بوته روی ردیف 20 سانتیمتـر کاشت شدند . 150 هیبرید هر کدام در یک خط 5 متری با فاصله 20 سانتیمتر کاشت شد . ژرمپلاسمی که همزمانی و عـدم همزمانی گلدهی داشتند مشخص، طوری که ژرم پلاسم سازگار خودگشن شدند و ژرمپلاسمی که عـدم همزمـانی گلـدهی داشتند،گرده آنها بر روی دو لاین سازگار B73 و MO17 منتقل شد . از آزمایش مقایسه عملکرد هیبریدهای نیمه حاره – ای ذرت دانه زرد 2004 هیچ انتخابی صورت نگرفت، از آزمایش ذرت دانه زرد 2005 ، دو هیبرید با 24 بـلال خودگـشن و 11 بلال تلاقی داده شدند، از آزمایش ذرت دانه سفید 2004 ، دو هیبرید با 19 بلال خودگشن و 13 بلال تلاقی داده شـدند، از آزمایش ذرت دانه سفید 2005 ، شش هیبرید با 57 بـلال خودگـشن و 20 بـلال بـا دو لایـ ن سـازگار مـذکور تلاقـی داده شدند . از بین 150 هیبرید هفت هیبرید با 32 بلال خو دگشن شدند که در مجموع کلیه بلال های خودگشن شده و تلاقـی داده شده در طرحی مجزا در سال آینده در ادامه برنامه اصلاحی مورد استفاده قرار خواهند گرفت . با این توضـیح کـه کلیـه ارزیابی و انتخابها در محیط بدون سمپاشی انجام شد که در نهایت هیبریدهای با حـداقل آلـودگی بـه آفـات و بیمـاری هـا انتخاب شدند .

۲بررسی تاثیر کاربرد باکتریهای افزاینده رشد گیاه(PGPR) بر ظهور واستقرار گیاهچه در مزرعه و برخی ویژگیهای مرتبط دورگهای دیررس ذرت.
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران، سال
تعداد صفحات: ۲۱
کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه بصورت کودهای زیستی نقش مهمی در مدیریت پایدار بوم نظام های زراعی و افزایش حاصلخیزی و تولید آنها دارند . مصرف کودهای زیستی باکتریایی بصورت تلقیح بذر مهمترین روش استفاده از این کود ها می باشد . بمنظور بررسی تأثیر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه ا زوتوباکتر کروئوکوکوم، آزوسپیریلوم برازیلنس، آزوسپیریلوم لیپوفروم و پ سودوموناس ف لورسنس بر ظهور و استقرار گیاهچه دورگ های ساده دیررس ذرت 700 ، 704 و دورگ امیدبخش B73×K18 پژوهشی مزرعه ای در طی دو سال به اجرا در آمد . تیمارهای آزمایش شامل تلقیح بذرهای این دورگ ها با تک تک باکتری ها ،بصورت دوتایی ، سه تایی و عدم تلقیح باکتریایی بعنوان تیمار شاهد بودند . ویژگی های مورد بررسی شامل درصد اولیه و نهایی گیاهچه، زمان ظهور 50 درصد، زمان ظهور نهایی و متوسط زمان ظهور گیاهچه، سرعت ظهور و سرعت تجمعی ظهور گیاهچه، شاخص ظهور گیاهچه در مزرعه، ارتفاع و سطح برگ بوته، وزن خشک بوته و شاخص بنیه گیاهچه در مزرعه بودند . نتایج بدست آمده مشخص ساخت که همگی ویژگی های مورد بررسی تحت تأثیر اثر متقابل دورگ ها و باکتری های افزاینده رشد گیاه قرار گرفتند . همچنین مشخص گردید که کاربرد مایه تلقیح تلفیقی از این سه باکتری سبب بیشترین افزایش در صد و سرعت ظهور گیاهچه در مزرعه و ویژگی های مرتبط هر سه دورگ شده و به
ترتیب مایه تلقیح دارای دو باکتری ا زوتوباکتر کروئوکوکوم و پ سودوموناس ف لورسنس و تلقیح بذر با تک تک این باکتری ها از تأثیر بیشتری برخوردار بودند . همچنین ویژگی های مورد بررسی دورگ ساده 704 بیش از دورگ های دیگر تحت تأثیر مثبت باکتری های مورد مطالعه قرار گرفته و از این لحاظ دورگ های B73×K18 و 700 در مرتبه های بعدی قرار داشتند . بررسی رابطه همبستگی بین ویژگی های بررسی شده نیز وجود همبستگی بالای بین آنها را مشخص ساخت . بنابراین ،بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه تأثیر قابل ملاحطه ای در افزایش میزان و سرعت ظهور و بنیه گیاهچه دورگ های ذرت مورد مطالعه داشتند .

۳بررسی کنترل ژنتیکی مقاومت به پوسیدگی فوزاریمی بلال ذرت
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي ايران، , دوره  ۳۵ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۶

۴بررسی نحوه عمل ژن صفات مختلف لاین های محک ذرت با استفاده از تلاقی های دای آلل
اطلاعات انتشار: نهال و بذر، اسفند, دوره  ۲۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
ده ترکیب حاصل از تلاقی دای آلل پنج لاین محک (Tester) مورد استفاده در برنامه های اصلاح ذرت کشور، برای آزمون تلاقی لاین های جدید ذرت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو تکرار در کرج و گرگان در سال 1383 از نظر عملکرد دانه و برخی صفات مربوطه مورد بررسی قرار گرفتند. براساس تجزیه واریانس مرکب دو منطقه، اختلاف معنی دار بین تلاقی ها از نظر کلیه صفات مورد بررسی وجود داشت. تجزیه دای آلل نشان داد که در کنترل توارث صفات عملکرد دانه، ارتفاع بوته ، تعداد ردیف دانه در بلال، عرض دانه و تعداد دانه در بلال ژن هایی با اثر افزایشی و غیرافزایشی و در توارث صفات طول گل تاجی و طول محور بالایی گل تاجی، طول بلال، تعداد دانه در ردیف بلال و ضخامت دانه فقط ژن هایی با اثر افزایشی نقش دارند. لاین های MO17 و B73 به عنوان بهترین ترکیب شونده از نظر تولید هیبرید و به عنوان محک مناسب برای غربال ژرم پلاسم ذرت و لاین های K1264\1 و KL17\2–5 به عنوان محک های نامناسب در این بررسی شناسایی شدند .

۵اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته والد مادری B73 در تولید بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در استان فارس
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: نهال و بذر، شهريور, دوره  ۲۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۷
این بررسی به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت لاین های والدینی و مطلوب ترین تراکم بوته لاین مادری به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال های 1381 و 1382 در منطقه زرقان استان فارس به اجرا درآمد. تاریخ های کاشت (15 و 30 اردیبهشت، 14 و 29 خرداد و 13 تیر) به عنوان فاکتور اصلی و فاصله بوته روی ردیف والد مادری در سه سطح 15، 18 و 21 سانتی متر به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل نشان داد که تاریخ کاشت اثر معنی داری بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه (تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، وزن هزار دانه و عمق دانه) دارد. بهترین تاریخ کاشت 14 خرداد با تولید 604\4 تن در هکتار بذر ذرت سینگل کراس 704 بود. فاصله بوته روی ردیف مادری نیز اثر معنی داری بر روی عملکرد بذر لاین مادری داشت ولی روی اجزا عملکرد اثر معنی دار نداشت، به طوری که بالاترین عملکرد مربوط به تراکم بیشتر (66700 بوته در هکتار) بوته مادری (فاصله بوته 15 سانتی متر) بود که با تراکم های کمتر اختلاف معنی دار داشت. اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم برای عملکرد لاین مادری معنی دار نبود. فاصله ردیف مادری تا پدری در درصد تلقیح و نهایتا عملکرد لاین مادری اثر معنی دار داشت و ردیف های مادری نزدیک تر پدری، هم درصد تلقیح و هم عملکرد بالاتری نسبت به ردیف های دورتر داشتند. در سال دوم آزمایش در منطقه زرقان آلودگی شدیدی از بیماری ویروسی کوتولگی زبر ذرت ظاهر شد که تاریخ کاشت 15 و 30 اردیبهشت ماه (تاریخ کاشت اول و دوم آزمایش) به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند و باعث افت عملکرد در کرت های مربوط به این دو تاریخ کاشت شد، طوری که تاریخ کاشت اول که در سال اول بیشترین عملکرد را تولید کرد در سال دوم کمترین عملکرد را داشت.

۶گروه بندی هتروتیک لاین های ذرت بر اساس ترکیب پذیری خصوصی با لاین های تستر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نهال و بذر، آذر, دوره  ۲۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تلاقی های 40 لاین خالص ذرت با پنج لاین تستر KL17\2–5، K74\1، K1264\1، B73 و MO17 و تلاقی های بین لاین های تستر، در سال 1383 در دو منطقه کرج و گرگان مورد بررسی قرار گرفتند. براساس تجزیه لاین در تستر،. ترکیب پذیری خصوصی هر یک از لاین ها برآورد شد. بالاترین عملکرد از تلاقی لاین استخراجی از رقم مصنوعی دیررس K3615\2 با تستر MO17 و لاین KLM7610\1–13 استخراجی از ژرم پلاسم سیمیت با تستر B73 به ترتیب با 200\11 و 080\11 تن در هکتار به دست آمد. لاین های استخراجی از منبع ژرم پلاسم سیمیت در مرحله اول با تستر MO17 و در مرحله بعد با تستر B73 و لاین های استخراجی از رقم مصنوعی دیررس با هر دو تستر MO17 و B73 ترکیب پذیری خوبی را نشان دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که علاوه بر دو گروه هتروتیک موجود یعنی لنکستر شور کراپ و ردیلودنت در ژرم پلاسم ذرت ایران، می توان دو گروه هتروتیک دیگر را نیز معرفی کرد. از الگوهای هتروتیکی امید بخش می توان الگوی لنکستر شور کراپ در ژرم پلاسم سیمیت و ردیلو دنت در رقم مصنوعی دیررس را براساس این تحقیق معرفی کرد.

۷بررسی مقاومت به خشکی در هیبریدهای دیررس تجارتی ذرت دانه ای
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي ايران، , دوره  ۳۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۷
به منظور بررسی تنوع صفات کمی در نشان دادن مقاومت به خشکی و رابطه آنها با عملکرد دانه ذرت، آزمایشی با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی کرج در سال زراعی 1377 اجرا گردید. کرتهای اصلی مشتمل بر سه رژیم آبیاری (محیط بدون تنش، تنش میانی و تنش انتهایی) و کرتهای فرعی شامل هشت رقم هیبرید سینگل کراس دیررس تجارتی بود. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها نشان داد که بین هیبریدها از نظر صفات رشد رویشی، مراحل نمو، عملکرد و اجزای عملکرد تنوع قابل ملاحظه ای وجود دارد و بین سه رژیم آبیاری در تعدادی از صفات اختلاف معنی داری مشاهده شد. بطور کلی اکثر صفات مورد بررسی نسبت به شرایط تنش عکس العمل منفی نشان دادند و بیشترین اثر تنش بر روی عملکرد دانه بود که در اثر کاهش شدید تعداد دانه در ردیف، طول بلال و وزن 500 دانه می باشد که این امر ناشی از بروز تنش خشکی در مراحل گلدهی و دانه بستن است. نتایج حاصل از همبستگی های ساده، رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت نشان داد که در هر سه محیط، گزینش برحسب تعداد دانه در ردیف و قطر بلال مفید است.

۸بررسی عملکرد ، اجزای عملکرد و همبستگی بین آنها در هیبرید های خارجی و داخلی ذرت
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي ايران، , دوره  ۱-۳۷ , شماره  ۱ (ويژه زراعت، اصلاح نباتات و بيوتكنولوژي زراعي)، سال
تعداد صفحات: ۷
استان فارس اولین استان تولید کننده ذرت دانه ای و علوفه ای در داخل کشور می باشد. به منظور یافتن ارقامی پر محصول تر از هیبریدهای کنونی می توان از ارقام خارجی بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم با شرکت در تلاقی ها استفاده نمود. بدین جهت تعداد 17 هیبرید جدید خارجی به همراه سه رقم داخلی KSC700 و KSC704 و KSC647 در طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در سال 1382 در مناطق زرقان (معتدل) و داراب (گرم) استان فارس کشت گردیدند. یادداشت برداریها در طول فصل رشد انجام، عملکرد دانه بر اساس رطوبت 14% اندازه گیری و تجزیه و تحلیل آماری نتایج انجام شد. نتایج تجزیه مرکب دو منطقه نشان داد که بین هیبریدها از نظر اکثر صفات ازجمله ارتفاع بوته و ارتفاع بلال، تعداد ردیف دانه و دانه در ردیف، عمق دانه ، وزن هزار دانه، درصد چوب بلال، عملکرد دانه و حتی رسیدن فیزیولوژیک تفاوت معنی داری وجود دارد در این آزمایش مشخص شد که بعضی از هیبریدهای داخلی توانستند بخوبی با هیبریدهای خارجی رقابت کنند و اختلاف عملکرد معنی دار نداشتند. هیبریدهای شماره 2, 1 و OSSK713) 15 و OSSK602 و (SP1042 به ترتیب عملکردی بیشتر از بقیه هیبریدها داشتند که البته با شماره های 18 و 19 و 20 یعنی هیبریدهای داخلی معنی دار نبود. در سال اجرای آزمایش در منطقه زرقان ویروس کوتولگی زبر ذرت به هبیریدها خسارت وارد کرد و این خسارت در دامنه 33 تا 82 درصد بود که با احتساب این خسارت در زرقان و تجزیه مرکب داده های دو منطقه هیبرید شماره 15 و پس از آن به ترتیب شماره های 1 و 10 و 11 بهترین هیبریدها بوده اند. هیبرید شماره 15 کمترین درصد آلودگی را داشته و نسبت به بقیه هیبریدها حساسیت کمتری نشان داد. بیشترین همبستگی عملکرد دانه به ترتیب با صفات عمق دانه، وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف بود.

۹بررسی امکان استفاده از هیبریدهای حاره ای و نیمه حاره ای ذرت در شرایط اقلیمی معتدل ایران
اطلاعات انتشار: مجله علوم زراعي ايران، تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۳
به منظور بررسی سازگاری هیبرید های حاره ای و نیمه حاره ای با شرایط اقلیمی معتدل کشور، در سال 1381 دو گروه ژرم پلاسم ذرت حاره ای و نیمه حاره ای هر یک شامل 18 هیبرید به همراه دو رقم هیبرید تجارتی سینگل کراس 647 (متوسط رس) و 704 (دیررس) در دو آزمایش جداگانه و با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در 4 منطقه کرج، گرگان، داراب و دزفول مورد ارزیابی قرار گرفتند. به طور کلی هیبریدهای نیمه حاره ای در مناطق داراب و دزفول به علت نزدیک بودن عرض جغرافیایی این مناطق به مناطق اصلی آن ها سازگاری بهتری نسبت به هیبریدهای حاره ای نشان دادند. در مناطق کرج و گرگان با توجه به افت شدید عملکرد و عدم سازگاری ناشی از افزایش فاصله زمانی ظهور گرده تا کاکل و به طور کلی تاخیر شدید در گل دهی، استفاده از این ژرم پلاسم ها منطقی به نطر نمی رسد. در مناطق داراب و دزفول این مواد، به ویژه هیبریدهای نیمه حاره ای رقابت خوبی با هیبریدهای سازگار شاهد نشان دادند. بنابراین، می توان از ژرم پلاسم های نیمه حاره ای به عنوان منابع جدیدی با منشا متفاوت از مواد موجود در کشور استفاده کرد. قدرت رقابت بسیار بالای هیبریدهای نیمه حاره ای در منطقه داراب در مقایسه با هیبریدهای تجارتی، خود بر اهمیت و امیدبخش بودن این ژرم پلاسم ها در افزایش کارآیی برنامه های اصلاح هیبرید می افزاید.

۱۰ارزیابی امکان استفاده از ژرم پلاسم های نیمه حاره ای ذرت در شرایط اقلیمی معتدل ایران
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: مجله علوم زراعي ايران، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۷
در این مطالعه دو گروه ژرم پلاسم نیمه حاره ای ذرت شامل 14 هیبرید بین ارقام و 23 رقم اصلاح شده به همراه دو رقم هیبرید تجارتی سینگل کراس 647 (متوسط رس) و 704 (دیررس) در دو آزمایش جداگانه با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در 4 منطقه کرج، گرگان، داراب و دزفول در سال 1381 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که این قبیل ژرم پلاسم ها در مناطق داراب و دزفول به علت نزدیک بودن عرض جغرافیایی این مناطق به مناطق اصلی آن ها سازگاری بهتری نشان می دهند. هیبریدهای بین ارقام در این مناطق قدرت رقابت قابل توجهی با هیبریدهای شاهد حاصل از تلاقی لاین های اینبرد نشان دادند. این هیبریدها علیرغم زودرس بودن در منطقه اولیه خود، در مناطق مورد بررسی در حد هیبریدهای دیررس بودند. این ژرم پلاسم ها به علت تنوع ژنتیکی بالای ناشی از ارقام والدینی خود، برخلاف هیبریدهای حاصل از لاین های اینبرد و منشا کاملا متفاوت از ژرم پلاسم های معتدله موجود در برنامه اصلاحی داخل کشور حایز اهمیت هستند. این امر در آزمایش دوم متشکل از ارقام اصلاح شده به علت پایه ژنتیکی وسیع از یکطرف، و حضور ژرم پلاسم منحصرا از یک گروه هتروتیکی اهمیت بیشتری پیدا می کند. این ژرم پلاسم ها که متعلق به گروه های متوسط و دیررس در مناطق اولیه خود هستند، علیرغم هیبرید نبودن، قدرت رقابت بسیار بالایی در مقایسه با هیبریدهای تجارتی منطقه نشان دادند که خود بر اهمیت و امیدبخش بودن این ژرم پلاسم ها در افزایش کارایی برنامه های اصلاح هیبرید می افزاید.

۱۱برآورد هتروزیس و ترکیب پذیری در مقاومت به پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت
اطلاعات انتشار: نهال و بذر، اسفند, دوره  ۲۳ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این بررسی از تلاقی های دی آلل کامل بین پنج لاین ذرت برای برآورد پارامترهای ژنتیکی مقاومت به پوسیدگی بلال استفاده شد. بیست و پنج ژنوتیپ شامل دورگ های اصلی و تلاقی های متقابل آن ها به همراه والدین، در سال زراعی 1384 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. در هر کرت آزمایشی تعداد 20 بوته به صورت مصنوعی با اسپور قارچ Fusarium verticillioides آلوده شدند و در زمان رسیدن، شدت بیماری و درصد بلال های آلوده ثبت شد. تجزیه دی آلل با استفاده از روش یک گریفینگ نشان داد که اثر ژنی افزایشی و غیر افزایشی اهمیت یکسانی در کنترل شدت بیماری و درصد بلال های آلوده دارند. معنی دار بودن اثر تلاقی های متقابل در شدت بیماری نشان داد که احتمالا اثر مادری نقش موثری در توارث این صفت دارد. لاین های K18 و K74\1 به ترتیب بیشترین ترکیب پذیری منفی و مثبت را از نظر شدت بیماری نشان دادند.

۱۲تجزیه ژنتیکی عملکرد و اجزا عملکرد دانه در ذرت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نهال و بذر، شهریور, دوره  ۱۸ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹
به منظور مطالعه نحوه کنترل ژنتیکی عملکرد و اجزا عملکرد دانه در ذرت، از تجزیه میانگین نسل های حاصل از تلاقی دو لاین اینبرد B73 و K18 با خصوصیات متفاوت استفاده گردید. نسل های P1، P2، F1، BC1، BC2 و F2 در طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر واقع در کرج کاشته شدند. در تجزیه میانگین نسل ها، برای صفت عملکرد دانه، آثار افزایشی، غالبیت و اپیستازی معنی دار بودند. در مورد وزن هزار دانه و تعداد ردیف دانه در بلال هر چند بیشترین نقش به آثار غالبیت تعلق داشت، ولی اثر افزایشی نیز وجود داشت. برای تعداد دانه در ردیف، بیشترین سهم مربوط به اثرات غالبیت بود ولی اثرات افزایشی منفی قابل توجهی نیز مشاهده شد. درجه غالبیت بالا نیز برای عملکرد دانه و عمق دانه حاکی از نقش اثرات غالبیت و فوق غالبیت ژن ها در کنترل این صفات می باشد.

۱۳اثر تراکم و محدودیت منبع بر عملکرد، اجزای عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن در ذرت
اطلاعات انتشار: نهال و بذر، آذر, دوره  ۱۷ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۲۱
این بررسی به صورت کرت های نواری خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال 1377 در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (کرج) اجراء گردید. کرت های عمودی شامل هیبریدهای تجاری دیررس KSC704 و KSC711 و کرت های افقی شامل سطوح تراکم و سربرداری بود. سطوح تراکم شامل 65، 70، 75، 80، 85 و 90 هزار بوته در هکتار و سطوح سربرداری شامل عدم حذف برگ های بالای بلال به همراه گل آذین نر (T1) و حذف برگ های بالای بلال به همراه گل آذین نر و ساقه (T2) در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که حذف مقادیری از سطح فتوسنتزی گیاه ذرت تاثیر منفی معنی داری بر عملکرد دانه ندارد و برداشت مقدار قابل توجهی علوفه در دو هفته بعد از گرده افشانی هیبریدهای ذرت بدون کاهش عملکرد دانه امکان پذیر می باشد. با اعمال تیمار سربرداری بیشترین عملکرد علوفه به میزان 5.45 تن در هکتار در بالاترین تراکم حاصل شد. اعمال تیمار سربرداری نسبت به تیمار شاهد اثر معنی داری روی عملکرد دانه ذرت نداشت اما سبب افزایش وزن هزار دانه به میزان 7 درصد شد. میزان انتقال مجدد ماده خشک اندام های هوایی گیاه (برگ، ساقه و غلاف ها) در هیبریدهای ذرت نقش مهمی در پر کردن دانه داشت و این اندام ها در تراکم 80 هزار بوته در هکتار دارای بیشترین مقدار انتقال مجدد ماده خشک (58 درصد) بودند که با عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی داری داشتند. سهم انتقال مجدد ماده خشک اندام های هوایی در پر کردن دانه در شرایط تنش (نظیر سربرداریی، تراکم بالا و غیره) متفاوت بود و از این نظر سهم ساقه در عملکرد دانه بیشتر بود.

۱۴بررسی نحوه توارث مقاومت به سیاهک معمولی در ذرت
اطلاعات انتشار: نهال و بذر، , دوره  ۲۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۶
به منظور مطالعه کنترل ژنتیکی مقاومت به سیاهک معمولی (Common smut) در ذرت، هشت لاین شامل دو لاین مقاوم K1264\1 و K47\2–2–1–21–2، دو لاین نیمه مقاوم K74\1 و K47\2–2–1–4–1، دو لاین حساسK19\1  و K19 و دو لاین بسیار حساس K3304\1–2 و K47\2–2–1–3–3–1–1 در سال 1384به صورت دی آلل دو طرفه تلاقی داده شدند و در سال 1385 در شرایط آلودگی مصنوعی در طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. برای ایجاد آلودگی 10–7 روز بعد از ظهور تارهای ابریشمی (Silking) با ایجاد زخم در نوک بلال (روش Tip injection) سوسپانسیون اسپوریدی قارچ به غلظت 106 توسط سرنگ تزریق شد. در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی دانه ها، شدت آلودگی در هر بلال تعیین گردید. نتایج تجزیه دی آلل نشان داد که اثر افزایشی و غالبیت در کنترل ژنتیکی مقاومت به این بیماری نقش دارند. لاین های K1264\1 و K74\1 با بالاترین ترکیب پذیری عمومی منفی، حداقل آلودگی را دارا بودند و لاین K3304\1–2 با بالاترین ترکیب پذیری عمومی مثبت، آلودگی بالایی را به این بیماری نشان داد. وراثت سیتوپلاسمی معنی داری برای کنترل این بیماری دیده شد. آلل های مغلوب در جهت افزایش آلودگی و آلل های غالب در جهت کاهش بیماری نقش داشتند. نحوه پراکنش والدین در اطراف خط رگرسیون Wr\Vr نشان داد که لاین K47\2–2–1–3–3–1–1 بیشترین تعداد آلل های مغلوب و لاین های K1264\1 و K74\1 بیشترین تعداد آلل های غالب را دارند.

۱۵تجزیه میانگین نسل ها برای عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن در ذرت
اطلاعات انتشار: نهال و بذر، , دوره  ۲۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۹
انتخاب روش اصلاحی مناسب بستگی به نظام ژنتیکی کنترل کننده صفت گزینش شده دارد. هدف از این مطالعه، تعیین پارامترهای ژنتیکی عملکرد و صفات مرتبط با آن، با استفاده از تجزیه میانگین نسل های P1، P2، F1، F2،BC1  و BC2 حاصل از تلاقی لینه اینبرد K3218 با لینه های اینبرد K74\1 و K3653\5 ذرت بود. تمامی نسل ها در سال 1384 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) با سه تکرار کاشته شدند. برای تمامی صفات مورد مطالعه در هر دو تلاقی، تفاوت های معنی دار بین شش نسل فوق مشاهده شد. تجزیه میانگین نسل ها نشان داد که اثر ژنی غالبیت، بیش از اثر ژنی افزایشی و اپیستازی در توارث اکثر صفات مورد مطالعه نقش دارد. متوسط وراثت پذیری عمومی بـرای صفات مورد مطالعه در تلاقی K3218 х K74\1 بین 0.41 تا 0.70 و در تلاقی K3218 х K3653\5  بین 0.33 تا 0.83 متغیر بود. دامنه وراثت پذیری خصوصی در تلاقی K3218 х K74\1 بین 0 تا 0.57 و در تلاقی K3218 х K3653\5 بین 0.01 تا 0.73 بود.

۱۶بررسی کنترل ژنتیکی صفات مختلف در لاین های ذرت (.Zea mays L) از طریق تجزیه گرافیکی
اطلاعات انتشار: نهال و بذر، , دوره  ۲۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۲
برای بررسی کنترل ژنتیکی صفات مختلف در ذرت از یک تلاقی دای آلل چهارده لاین خالص استفاده شد. والدین و نسل F1 آن ها در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1385 در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها به روش هیمن و جینکز (1954) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که صفات ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، تعداد دانه در بلال، وزن صد دانه و درصد رطوبت دانه توسط ژن هایی با اثر فوق غالبیت و صفات عملکرد دانه، طول بلال، قطر بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، درصد چوب بلال و وزن دانه در بلال توسط ژن هایی با اثر غالبیت نسبی کنترل می شوند. آلل های افزاینده صفات وزن صد دانه، درصد چوب بلال و درصد رطوبت دانه از نوع مغلوب و برای سایر صفات از نوع غالب بودند. والدینی که دارای بیشترین ژن های غالب و بیشترین ژن های مغلوب بودند به ترتیب برای صفات عملکرد دانه لاین های شماره 12 و 14، ارتفاع بوته لاین های شماره 12 و 9، ارتفاع بلال لاین های شماره 7 و 13، طول بلال لاین های شماره 3 و 6، قطر بلال لاین های شماره 8 و 14، تعداد دانه در ردیف بلال لاین های شماره 7 و 6، تعداد ردیف دانه در بلال لاین های شماره 13 و 1، تعداد دانه در بلال لاین های شماره 8 و 1، وزن 100 دانه لاین های شماره 8 و 2، درصد چوب بلال لاین های شماره 10 و 9، وزن دانه در بلال لاین های شماره 12 و 2 و درصد رطوبت دانه لاین های شماره 12 و 11 بودند.

۱۷ارزیابی لاین های اینبرد ذرت برای تحمل به خشکی بر اساس شاخص های مقاومت و روش بای پلات
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي ايران، , دوره  ۱-۳۸ , شماره  ۲ (ويژه زراعت، اصلاح نباتات و بيوتكنولوژي)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این تحقیق 25 رگه خویش آمیخته ذرت برای تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی و شناسایی ژنوتیپ های متحمل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در سه تیمار آبیاری مختلف شامل آبیاری کامل، آبیاری محدود در مرحله رویشی و آبیاری محدود در مرحله زایشی طی سال 1382 در شرایط مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به عملکرد ژنوتیپ ها در دو رژیم آبیاری کامل و آبیاری محدود، شاخص های مختلف میانگین حسابی، میانگین هندسی، تحمل به تنش، حساسیت به تنش و تحمل در دو مرحله رویشی و زایشی محاسبه گردیدند. برآورد ضرایب همبستگی بین این شاخص ها با عملکرد ژنوتیپ ها در دو رژیم آبیاری کامل و آبیاری محدود در مرحله رویشی نشان داد که شاخص های میانگین حسابی، میانگین هندسی و شاخص تحمل به تنش به عنوان مناسب ترین شاخص های عکس العمل ژنوتیپ های ذرت در برابر آبیاری محدود بوده و بهترین ژنوتیپ ها بر اساس شاخص های فوق ژنوتیپ های 25، 5، 19، 8، 12، 14، 3 و 1 بودند. همچنین در آزمایش آبیاری محدود در مرحله زایشی شاخص های میانگین هندسی و تحمل به تنش به عنوان مناسب ترین شاخص های عکس العمل معرفی شدند و بهترین ژنوتیپ ها بر اساس این دو شاخص ژنوتیپ های 25، 5، 8 و 9 بودند. استفاده از روش بای پلات برای شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش آبیاری نشان داد که در آزمایش آبیاری محدود در مرحله ژنوتیپ های متحمل (در ناحیه با پتانسیل تولید بالا و حساسیت پایین به خشکی) شامل ژنوتیپ های 25، 5، 19، 8، 12، 14 و 3 بودند. همچنین در آزمایش آبیاری محدود در مرحله زایشی ژنوتیپ های 25، 5، 8، 9 و 6 در ناحیه با پتانسیل تولید بالا و حساسیت پایین به خشکی قرار گرفتند. بنابراین امکان انتخاب برای مقاومت به خشکی در بین رگه های خویش آمیخته مورد مطالعه وجود دارد، بطوریکه می توان رگه های با پتانسیل تولید بالا و حساسیت پایین به خشکی را گزینش و از آنها برای تولید دو رگ های متحمل استفاده نمود.

۱۸مطالعه پایداری عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای با استفاده از آماره های مختلف پایداری
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي ايران، , دوره  ۱-۳۸ , شماره  ۲ (ويژه زراعت، اصلاح نباتات و بيوتكنولوژي)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
به منظور بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط عملکرد هیبریدهای جدید ذرت دانه ای، 12 هیبرید ذرت دیررس و متوسط رس در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در 24 محیط شامل 12 ایستگاه و 2 سال (1381 و 1382) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس ساده و مرکب برای عملکرد دانه، تفاوتهای معنی داری بین ژنوتیپ ها نشان داد. بدلیل معنی دار بودن آزمون بارتلت، محیط دارای بالاترین ضریب تغییرات حذف و کلیه آنالیزها با استفاده از 23 محیط باقیمانده انجام شد. آماره های پایداری مختلف شامل واریانس محیطی رومر، ضریب تغییرات محیطی فرانسیس و کننبرگ، ضریب رگرسیون فینلی و ویلکینسون، انحراف از رگرسیون ابرهارت و راسل، ضریب تبیین پنتوس، واریانس پایداری شوکلا، اکووالانس ریک و روش نامتجانسی مور مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه پایداری بر مبنای پارامتر اول پایداری ابرهارت و راسل (ضریب رگرسیونی خطی) نشان داد که ضریب رگرسیون خطی کلیه ژنوتیپ ها نزدیک به 1 و دارای سازگاری عمومی هستند. بر اساس آماره های واریانس محیطی، واریانس انحراف از رگرسیون، ضریب تغییرات، واریانس پایداری و اکووالانس ریک، هیبرید Sc 76 پایدارترین رقم تشخیص داده شد. آنالیز نتایج حاصله بر اساس معیار مور نشان داد که بیشترین درصد تغییرات در رتبه مربوط به ژنوتیپ Sc 704 و Sc 722 و کمترین مقدار، مربوط به ژنوتیپ Sc 76 می باشد و هیبریدهای Sc 73 و Sc 723 کمترین تغییرات در مقدار و یا حساسیت محیطی و Sc 76 بیشترین مقدار را دارند و لذا بر اساس روش مور Sc 704 ناپایدار و Sc 76 پایدارترین محسوب می شود. بر اساس روش مور مشخص شد که از مجموع مربعات اثر متقابل 97.71% را، بخش تغییر در رتبه و تنها 2.29% را تغییر در مقدار تشکیل می دهد. در نهایت بر مبنای نتایج این پژوهش Sc 76 با عملکرد 11.06 تن در هکتار و واکنش پایدار در همه محیط ها به عنوان رقم مناسب پایدار برای توصیه به زارعین و یا ورود به برنامه های اصلاحی معرفی میشود هر چند بر مبنای گزینش توام پایداری و عملکرد هیبرید سینگل کراس 725 توصیه می شود.

۱۹برآورد پارامترهای ژنتیکی در ذرت بر اساس تجزیه گرافیکی تلاقی های دی آلل
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي ايران، , دوره  ۱-۳۸ , شماره  ۲ (ويژه زراعت، اصلاح نباتات و بيوتكنولوژي)، سال
تعداد صفحات: ۸
به منظور بررسی نحوه کنترل ژنتیکی و توزیع ژن ها در والدین برای عملکرد و اجزا عملکرد دانه در ذرت، تلافی های دی آلل کامل پنج لاین خالص ذرت به همراه والدین در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1383 در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (کرج) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که در کنترل صفات قطر بلال، تعداد دانه در ردیف بلال و تعداد دانه در بلال فوق غالبیت و برای تعداد ردیف دانه در بلال و عرض دانه غالبیت ناقص وجود دارد. عرض دانه توسط آلل های مغلوب و تعداد دانه در بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف و قطر بلال توسط آلل های غالب کنترل می شوند. برای صفات قطر بلال، عرض دانه و تعداد دانه در بلال لاین های MO17 و B73 و برای صفات تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف دانه در بلال بترتیب B73 و MO17 بیشترین آلل های مغلوب را دارا بودند. لاین K74.1 بیشترین تعداد آلل های غالب را برای تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال و عرض دانه دارا می باشد.

۲۰پایداری عملکرد و اجزا عملکرد دانه هیبریدهای ذرت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نهال و بذر، آذر, دوره  ۱۶ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۶
ده هیبرید سینگل کراس ذرت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار و 14 منطقه مختلف به مدت دو سال (1377 و 1378) جمعا در 28 محیط از نظر پایداری عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه، عمق دانه و وزن هزار دانه با استفاده از معیارهای پیشنهادی مختلف از جمله ضریب رگرسیون (bi) و انحراف از خط رگرسیون (S2di)، واریانس پایداری (σi2)، معیار Wi، ضریب تغییرات (C.V.) و بالاخره ضریب تبیین (R2) مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر این، برای عملکرد دانه طبق روش پیشنهادی کانگ (Kang, 1993) تجزیه های لازم برای گزینش توام برای عملکرد دانه و پایداری انجام شد. بررسی پایداری هیبریدها برای عملکرد دانه با استفاده از معیارهای S2di، σi2، Wi،C.V.  و R2 و همچنین روش گزینش توام برای عملکرد دانه (معیار Ysi) نشان داد که هیبریدهای شماره 6 (KL17.2–5×MO17) و شماره 10 (KSC704) پایدار می باشند. بالاترین عملکرد دانه به ترتیب با میانگین 10.346 و 10.362 تن در هکتار به هیبریدهای شماره 6 (KL17.2–5×MO17) و 10 (KSC704) تعلق داشت. بررسی غیر یکنواختی ضرایب رگرسیون در اثر متقابل هیبرید × محیط نشان داد که این منبع فقط در مورد صفات تعداد ردیف دانه و عمق دانه معنی دار بوده است. بررسی پایداری اجزا عملکرد دانه نشان داد که هیبریدهای پایداری برای عملکرد دانه، تناسبی با هیبریدهای پایدار برای اجزا عملکرد ندارند و این در حالی است که عملکرد دانه با صفات تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه و عمق دانه (به ترتیب با 0.64=r، 0.45=r و 0.40=r) همبستگی مثبت و بالایی را نشان داد. بر اساس ضرایب رگرسیون، هیبریدهای شماره 6 (KL17.2–5× MO17) و 10 (KSC704) برای صفت تعداد ردیف دانه در بلال واکنش خوبی نسبت به بهبود شرایط محیطی نشان نمی دهند.

۲۱اثر تاریخ و آرایش کاشت بر عملکرد ذرت هیبرید کرج 700 در منطقه معتدله اسلام آباد استان کرمانشاه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: نهال و بذر، , دوره  ۲۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۵
این آزمایش به منظور بررسی تاثیر تاریخ و آرایش کاشت بر عملکرد هیبرید ذرت کرج 700، با استفاده از کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی اسلام آباد غرب طی سال های 84–1383 به اجرا درآمد. فاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت (5، 15 و 25 اردیبهشت)، فاکتور فرعی سه فاصله ردیف کاشت (55، 65 و 75 سانتی متر) و فاکتور فرعی شامل سه تراکم کاشت 65، 75 و 85 هزار بوته در هکتار بود. بر اساس نتایج دو ساله آزمایش، مناسب ترین تاریخ کاشت ذرت پنجم لغایت پانزدهم اردیبهشت ماه در مناطق معتدله استان کرمانشاه و سایر شهرستان های با آب و هوای مشابه بود. بهترین فاصله کاشت، فاصله خط 65 سانتی متری بود که نسبت به دو فاصله خطوط کاشت دیگر (55 و 75 سانتی متری) برتری نشان داد. بهترین تراکم بوته در شرایط تابش آفتابی استان، تراکم 75 هزار بوته در هکتار بود. بررسی اثر متقابل سه گانه نشان داد که در تاریخ کاشت اول (پنجم اردیبهشت) در فاصله خطوط 65 سانتی متر و تراکم 75 هزار بوته عملکرد 13388 کیلوگرم در هکتار و در تاریخ کاشت دوم (15 اردیبهشت) به فاصله خطوط کاشت 65 سانتی متری و با تراکم 75 هزار بوته عملکرد 12838 کیلوگرم در هکتار تولید شد. بر اساس نتایج این آزمایش می توان در مناطق معتدل این استان کاشت ارقام دیررس ذرت دانه ای را در نیمه اول اردیبهشت ماه با فاصله خطوط کاشت 65 و تراکم بوته حدود 70 تا 75 هزار بوته توصیه کرد.

۲۲بررسی ترکیب پذیری و واریانس ژنتیکی در تلاقی تستر × لاین جهت تعیین منابع مقاومت به پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پژوهش و سازندگي، بهار, دوره  ۱۸ , شماره  ۱ (پی آیند ۶۶) زراعت و باغبانی)، سال
تعداد صفحات: ۷
بیست و یک تلاقی حاصل از ترکیب سه لاین تستر با هفت لاین جدید ذرت از نظر واکنش به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال (Fusarium ear rot) تحت شرایط آلودگی مصنوعی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1378 مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه واریانس درصد آلودگی نشان داد که در سطح احتمال 1% اثر تلاقی ها، اثر تسترها و اثر متقابل تستر ×لاین معنی دار می باشند. لاین های K3640.2 و B73 ترکیب پذیری عمومی منفی و لاین های K3640.1 و K3545.1 ترکیب پذیری عمومی مثبت و معنی داری را نسبت به آلودگی به این بیماری نشان دادند. همچنین تسترهای K18 و MO17 به ترتیب ترکیب پذیری عمومی منفی و معنی دار در سطح احتمال 5% و 1% و تستر K74.1 ترکیب پذیری عمومی مثبت و معنی داری را در سطح احتمال 1% از نظر آلودگی به پوسیدگی بلال داشتند. در بررسی اجزا واریانس ژنتیکی، واریانس غالبیت نقش عمده ای در کنترل ژنتیکی این بیماری نشان داد. بطور کلی تستر K18 و لاین B73 به عنوان منابع احتمالی کاهش دهنده آلودگی نسبت به این بیماری مشخص گردیدند.

۲۳اصلاح و بیوتکنولوژی انار تجزیه ارتباط برای صفات پومولوژیک در انار Punica geranatum L با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره
اطلاعات انتشار: همایش ملی انار، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور شناسایی نشانگرهای مرتبط با صفات میوه مانند حساسیت به آفتاب سوختگی، حساسیت به ترکیدگی، طول میوه، عرض میوه،شاخص شکل میوه، مزه میوه و ... در ژرم پلاسم انار ایران از نشانگرهای ریزماهواره استفاده شد. از 10 جفت آغازگر مورد استفاده 7 جفت پلی مورف بوده و 23 آلل در 202 ژنوتیپ انار تولید نمودند. میانگین تعداد آلل ها 3\28آلل بود. میانگین میزان اطلاعات چند شکل برای جایگاهها 0\34 و از 0,01نشانگرMP07 تا 0,56 (نشانگرMP39متغیر بود. برای شناسایی نشانگرهای مثبت مرتبط با صفات مورفولوژیک مورد مطالعه، تجزیه رگرسیون گام به گام بین داد ههای مولکولی و صفات مورفولوژیک انجام گرفت. مکان های مرتبط با صفات عرض میوه، شکل تاج و اندازه میوه یکسان بود. بیشترین تغییرات مربوط به صفت طول تاج 0\91توسط نشانگرهای MP07– و 21 ، MP51–16، MP51–13، 13،MP30–11 ،MP26_2تبیین شد. مکان ریزماهوارهMP26با اکثر صفات مطالعه شده در این تحقیق مرتبط بود. از آنجا که همه مکا نهای مورد مطالعه به خصوصMP26بر روی صفات مورد مطالعه مؤثر بودند بنابراین احتمال دارد بتوان از این مکان های ریزماهواره در برنام ههای اصلاحی برای شناسایی والدین مناسب برای تهیه جمعی تهاینقشه یابی و تهیه ارقام هیبرید استفاده نمود

۲۴بررسی ترکیب پذیری عمومی لاینها و ارزیابی هیبریدهای ذرت برای تحمل به خشکی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
در این تحقیق 30 لاین متوسطرس و دیررس با 4 تستر که از لحاظ ترکیبپذیری صفات مورد نظر در حد مطلوب و عالی بودند و حاصل ارزیابیهای چ د نساله مواد ژنتیکی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر بود و همچنین جزء بهترین اینبرد لاینها در سطح کشور هستند با روش لاین در تستر تلاقی داده شدند . حاصل آن 120 هیبرید ذرت متوسطرس و دیررس که به منظور شناسایی هیبریدهای متحمل به خشکی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در دو رژیم آبیاری شامل، شرایط نرمال و شرایط تنش رطوبتی یک هفته در میان ، طی سال 1388 در شرایط مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفتند . جدول تجزیه واریانس اختلاف معنیدار در سطح احتمال 1% بین هیبریدها برای تمام صفات بررسی شده به استثنایی تعداد دانه در ردیف در شرایط نرمال آبیاری نشان داد. معنیدار بودن میانگین مربعات لاین × تستر نشان داد که واکنش لاین ها با تسترهای مختلف برای صفات مربوطه متفاوت بود. لاینهای 6 و 15 و 16 و 18 و 30 در شرایط تنش رطوبتی دارای قابلیت ترکیب پذیری عمومی نسبتاً بالای بودند. در این تحقیق بهترین شاخصهای مقاومت به خشکی برای کاربرد در برنامه های به نژادی ITS و MRAH و PMG و PM بودند ،زیرا این شاخصها بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه تحت شرایط نرمال آبی و تنش خشکی را داشتند. با توجه به این چهار شاخص و عملکرد بالا در دو محیط تنش و بدون تنش بهترین هیبریدها مقاوم به خشکی هیبرید های شمارهی 95 و 59 و 18 و 90 و 53 تشخیص داده شد .

۲۵بررسی کمی و کیفی علوفه در 36 جمعیت از گونه .Festuca arundinacea Schreb بمنظور معرفی ارقام مناسب برای اصلاح مراتع و تولید علوفه در چراگاههای مناطق سردسیری استان اردبیل
اطلاعات انتشار: تحقيقات مرتع و بيابان ايران، زمستان, دوره  ۱۵ , شماره  ۴ (پياپي ۳۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۵
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۰۰ نتیجه