توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شیوع آلرژنهای هوایی در بیماران دارای آسم،رینیت آلرژیک و کهیر مزمن
اطلاعات انتشار: مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، بهار, دوره  ۵۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمهآسم و رینیت آلرژیک به همراه کهیر از جمله بیماریهای مهم و شایع درهر جامعه ای هستند. هدف از این مطالعه تشخیص آلرژنهای هوایی از راه تست پوستی پریک در بیماران فوق در استان مازندران، ساری می باشد.روش کاردر این مطالعه توصیفی مقطغی تست پوستی پریک برای آلرژنهای هوایی در بیماران آسمی، رینیت آلرژیک یا هر دو و کهیر که ازنظر بالینی و تستهای پاراکلینیک اثبات شده اند و شرایط انجام تست پوستی پریک را داشتند انجام شد. 809 بیمار مراجعه کننده به کلنیکهای طوبی و بوعلی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بین سالهای 1386 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفتند. آلرژنهای مختلف هوایی از جمله مایتها (DF,DP)، سوسک، پر، آسپرژیلوس و آلترناریا، پیگوید، گزنه، افرا، بلوط و سایرین انتخاب گردیدند. این تست به همراه کنترلهای منفی (نرمال سالین) و مثبت (هیستامین) انجام شده است. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد.نتایجاز تعداد 809 نفر، 350 نفر مرد (43%) و 459 نفر زن (57%) بودند. سن افراد مورد مطالعه بین 5 تا 50 سال بود که بیشتر بین سنین 10 20 (42.5%) قرار داشتند. از بین آلرژنها، مایت ها بیشترین شیوع را داشتند و مایت فارینا در کل بیماران آسم، رینیت آلرژیک یا هر دو و کهیر برابر 32% بود. مایت پتریسینوس در 33% موارد مثبت بود. سوسک در22% و پر در 9% مثبت بوده اند و سایر آلرژنها از صفر تا 10 درصد متفاوت بوده ند، بجز کاندیدا که در 28% موارد مثبت شد.IgE  توتال در 54% از بیماران و ائوزینوفیلی نیز در 35% از بیماران افزایش داشت.نتیجه گیریدر منظقه شمال کشور با آب و هوای گرم و مرطوب (ساری) حساسیت به مایت ها از شیوع بالاتری برخوردار می باشد.

۲مقایسه سفازولین تنها و همراه با جنتامایسین در پیشگیری از عفونت محل جراحی در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، خرداد, دوره  ۲۲ , شماره  ۸۹، سال
تعداد صفحات: ۸
سابقه و هدف: عفونت محل جراحی سومین عامل عفونت های بیمارستانی بوده، که بعد از اعمال جراحی قلب منجر به افزایش میزان عوارض، مرگ و میر و هزینه می گردد. از طرفی اهمیت آنتی بیوتیک های پروفیلاکتیک در جراحی قلب اثبات شده است. لذا این مطالعه با هدف مقایسه دو رژیم آنتی بیوتیکی سفازولین تنها و همراه با جنتامایسین در پیشگیری از عفونت محل جراحی در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر در مرکز قلب مازندران انجام گردید.مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی 400 بیمار تحت جراحی بای پس عروق کرونر در مرکز قلب مازندران انجام شد، بیماران به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. در گروه کنترل سفازولین 2g قبل از برش استرنوم و بعد از آن 1g هر 6 ساعت به صورت داخل وریدی و به مدت 72 ساعت به بیماران داده شد. در گروه مداخله علاوه بر تجویز سفازولین به صورت فوق، جنتامایسین قبل از برش استرنوم و بعد از آن نیز هر 8 ساعت به میزان 1.5 mg\kg به صورت داخل وریدی و به مدت 72 ساعت برای بیمار تجویز شد. بیماران در روزهای 3، 7، 21 و 30 بعد از عمل جراحی توسط جراح قلب تحت ارزیابی علایم عفونت زخم قرار گرفتند. میزان کراتینین و BUN خون نیز قبل از عمل و در روزهای 2 و 4 بعد از عمل اندازه گیری شد.یافته ها: از 400 بیمار 392 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که 198 بیمار در گروه کنترل و 194 بیمار در گروه مداخله قرار داشتند. تفاوت معنی داری بین دو گروه مورد مطالعه از نظر متغیرهای دموگرافیک و بالینی وجود نداشت (p>0.05). پس از اتمام مطالعه میزان بروز عفونت بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت (p>0.05) اما سطح سرمی BUN و کراتینین در گروه مداخله به صورت معنی داری از گروه کنترل بیشتر بود (p<0.05).استنتاج: با توجه به عدم وجود تفاوت معنی دار در میزان بروز عفونت در دو گروه مورد مطالعه و افزایش معنی دار سطح BUN و کراتینین در گروه دریافت کننده جنتامایسین + سفازولین، توصیه می شود از سفازولین به تنهایی به عنوان آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در پیشگیری از عفونت ناحیه جراحی پس از جراحی بای پس عروق کرونر استفاده نمود.

۳گزارش یک مورد میگزوم دریچه میترال
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، فروردين, دوره  ۲۱ , شماره  ۸۱، سال
تعداد صفحات: ۴
تومورهای اولیه قلب شایع نمی باشد. باوجود اینکه میگزوم شایعترین تومور قلب بوده، میگزوم دریچه میترال فوق العاده نادراست. بیمار مورد نظر خانم 55 ساله ای است که دچار دردهای غیر معمول رترواسترنال، آمبولی به عروق شبکیه و بدنبال آن کاهش دید شده بود. در اکوکاردیوگرافی از راه مری، یک توده به ابعاد (3×3×4 سانتی متر) در لت خلفی دریچه میترال مشاهده گردید. لت خلفی برداشته شد و دریچه میترال با دریچه مصنوعی مکانیکال با موفقیت تعویض گردید. در بررسی هیستوپاتولوژیک توده، تشخیص میگزوم داده شد.

۴پژوهشی درباره پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از حیث موضوع و روش: مورد مطالعه دانشگاه تهران
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم مديريت ايران، بهار, دوره  ۶ , شماره  ۲۱، سال
تعداد صفحات: ۱۸
در این مقاله 184 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه تهران که در سال های 1377 تا 1386 دفاع شده اند، با استفاده از چارچوب کلیری (1992، 2000) مورد بررسی قرار گرفت و روندهای موضوعی و روش های مورد استفاده در آن ها با روش تحلیل محتوا مطالعه شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که می توان برخی روندهای کلی را در موضوع های انتخاب شده و روش های به کار رفته در پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شناسایی کرد. نتایج نشان دهنده آن است که بیشتر پایان نامه ها بر سه حوزه اصلی منابع انسانی (79 مورد)، رفتار سازمانی (78 مورد) و تئوری و طراحی سازمان (72 مورد) تمرکز داشته اند و حوزه موضوع های مرتبط با مدیریت دولتی و خط مشی گذاری چندان مورد توجه نبوده است. ضمن این که از لحاظ فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل یافته ها، اکثر پایان نامه ها از فنون همبستگی (132 مورد)، تحلیل واریانس (72 مورد) یا آزمون تفاوت میانگین ها (69 مورد) استفاده کرده اند. از نظر ابزار گردآوری اطلاعات نیز اکثر پایان نامه ها (174 مورد) از ابزار پرسش نامه استفاده کرده اند، هر چند برخی از آن ها از مصاحبه (43 مورد)، مطالعه اسناد (36 مورد) و مشاهده (4 مورد) سود جسته اند.

۵بررسی مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک و تاثیر آن بر موفقیت سازمان ها
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه به دلیل پیچیدگی های موجود در سازمان ها در جهت رسیدن به اهداف، یک برنامه ریزی جامع و بلند مدت می تواند موجب پیشرفت سازمان ها شود مدیران سازمان ها باید با پیاده سازیم دیریت استراتژیک در مسیر پیشرفت سازمان حرکت کنند مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده نگر، جامع نگر و اقتضایی راه حل بسیاری ازم سائل سازمان های امروزی است برنامه ریزی استراتژیک روشی سیستماتیک است که فراگرد مدیریت استراتژیک را پشتیبانی و تایید می کند . متضمن همه اقداماتی است که منجر به تعریف اهداف و تعیین استراتژی های مناسب جهت دستیابی به آن اهداف برای کل سازمان می شود سازمان ها از طریق برنامه ریزی استراتژیک می توانند تلاطم محیطی را پیش بینی کرده و منابع سازمان را بر آن اساس تخصیص دهد در تحقیق حاضر باروش توصیفی، تحلیلی – اسنادی و با هدف بررسی مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک و تاثیر آن بر موفقیت سازمان ها این نتیجه حاصل شد که مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک بر موفقیت سازمان ها تاثیر بسزایی دارد.

۶معرفی الگویی جهت شناسایی مولفه های هوش سازمانی به عنوان ابزار قوی در بهبود چرخه تبدیل دانش در سازمان ها
اطلاعات انتشار: همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در دنیای پیچیده کنونی مدیران به منظور دستیابی به اهداف و برنامه های سازمان خود و همچنین رشدد و بقاء در محیطمتلاطم امروزی نیازمند ویژگی های خاصی می باشند که هوش سازمانی یکی از مؤلفه هایی است که مدیران عصر حاضر بایستیدارا باشند تا با کسب دانش عمیق نسبت به همه عوامل محیطی باعث هوشمندی سازمان باشند و در نتیجه آن بهتر بتوانندسازمان تحت هدایت خود را در دنیای متلاطم و رقابتی مدیریت کنند. در چنین دنیایی بخش اعظمی از کارها و فعالیت هایما مبتنی بر اطلاعات است و زمان کمتری برای کسب تجربه و به دست آوردن دانش صرف می شود. در این شرایط سازمانها براساس میزان دانش خود با یکدیگر به رقابت می پردازند و در این میان مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهای لازم،فرصت خوبی برای ایجاد مزیت رقابتی ایجاد می کند. هدف تحقیق حاضر معرفی هوش سازمانی به عنوان ابزاری کارآمد در فرایند مدیریت دانش می باشد. برای این منظور هوشسازمانی بر اساس نظریه کارل آلبرخت در هفت بعد؛ چشم انداز استراتژیک سرنوشت مشترک میل به تغییر روحیه اتحاد وتوافق کاربرد دانش فشار عملکرد تعریف شده است.

۷مدل راهبردی و کاربردی مدیریت دانش سرمایه انسانی با رویکرد توانمندسازی مدیران و کارکنان شرکت های ایرانی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
با گذشت زمان نه تنها نگرش نسبت به افراد شاغل در سازمان ها و دانش و سرمایه های فکری تغییر کرده است بلکه استفاده از رویکردهای کاربردی در توانمندسازی کارکنان دانشی هر سازمانی جزء دغدغه های اصلی سازمان ها محسوب می شود . هدف از این مقاله، تجزیه و تحلیل و ارزیابی جنبه های مدیریت دانش و توسعه مدل مدیریت سرمایه انسانی (HCM) با رویکرد توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت های ایرانی می باشد. در حالی که تحقیق در مورد تاثیر HCM بر عملکرد سازمانی ادامه دارد، نویسندگان با تجزیه و تحلیل چندین مدل HCM نشان داده اند که همواره رابطه مثبت و معناداری بین شیوه های مدیریت سرمایه انسانی، عوامل موثر بر انتخاب کارکنان دانشی و توانمندسازی کارکنان و مدیران در جهت تحقق اهداف سازمانی وجود دارد. مدل های متفاوتی در مدیریت سرمایه فکری و مدیریت دانش در متون مدیریت دیده می شوند اما مدل جامعی که بتواند با رویکردی کاربردی، استراتژیک و بومی این مولفه ها را با هم تبیین نماید وجود ندارد. این مقاله درصدد است تا با مطالعات کتابخانه ای و تحلیل مدل های موجود به ارائه این مدل ترکیبی اقدام نماید.

۸تاثیر آموزش توسط گروه همتا بر میزان استرس بیماران کاندیدای جراحی پیوند بای پس عروق کرونر
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل، آبان, دوره  ۱۷ , شماره  ۱۱، سال
تعداد صفحات: ۷
سابقه و هدف: یکی از روش های موثر در درمان بیماری های قلبی عروقی جراحی پیوند بای پس عروق کرونر می باشد، که در بیماران کاندیدای این عمل، استرس زیادی ایجاد می نماید. آموزش می تواند سبب کاهش استرس و اثرات روانی– جسمانی و مخرب آن بشود. این مطالعه با هدف تاثیر آموزش توسط گروه همتا بر میزان استرس بیماران کاندیدای جراحی پیوند بای پس عروق کرونر انجام شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 100 نفر از بیماران کاندیدای جراحی پیوند بای پس عروق کرونر بستری در مرکز قلب مازندران انتخاب و به روش تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه کنترل آموزش های روتین بخش و گروه مداخله علاوه بر آن، آموزش توسط همتایان را در قالب یک جلسه یک ساعته در روز قبل عمل دریافت کردند. برای ثبت اطلاعات فردی و طبی از چک لیست محقق ساخته و برای سنجش استرس از پرسشنامه  DASS 21در روز قبل و یک ساعت قبل جراحی استفاده شد (IRCT:2014102619677N1).یافته ها: اختلاف آماری معنی داری بین نمره استرس بیماران گروه همتا (1.11±8.48) و کنترل (1.29±8.86) قبل از مداخله یافت نشد. اما بعد از اجرای مداخله (یکساعت قبل جراحی) میانگین نمره استرس بیماران گروه همتا (0.93±4.70) نسبت به گروه کنترل(1.88±9.92) کمتر بود ((p<0.001.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، آموزش از طریق گروه همتا سبب کاهش میزان استرس بیماران کاندیدای جراحی پیوند بای پس عروق کرونر گردید، لذا پیشنهاد می شود که برای کاهش استرس این بیماران از این روش استفاده شود.

۹بررسی عوامل خطراحتمالی ایجاد عفونت پس از جراحی قلب باز
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، آذر, دوره  ۲۵ , شماره  ۱۳۱، سال
تعداد صفحات: ۸
سابقه و هدف: عفونت یکی از مهم ترین عوارض پس از جراحی قلب باز می باشد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل خطر احتمالی ایجاد عفونت در بیماران پس از جراحی قلب باز بوده است.مواد و روش ها: مطالعه توصیفی حاضر به صورت آینده نگر روی 986 بیمار بستری جهت انجام جراحی قلب باز در بیمارستان فاطمه زهرا ساری طی سال های 1393 تا 1394 انجام شد. عوامل خطر احتمالی ایجاد عفونت قبل و حین و پس از جراحی ثبت و بیماران تا 30 روز بعد از جراحی از نظر عفونت های احتمالی پی گیری شدند. داده ها در نرم افزار 18 SPSS با روش T–TEST و X2 آنالیز شدند. سطح معناداری کم تر از 0.05 معنادار تلقی گردید.یافته ها: از 986 بیمار 52 نفر (5.3 درصد) دچار عفونت شدند که شایع ترین آن ها به ترتیب سپسیس (28.8 درصد)، پنومونی (17.7 درصد)، مدیاستینیت (15.3 درصد) و عفونت عمقی محل جراحی (11.5 درصد) بودند. استفاده طولانی از سوند فولی، بالون داخل عروقی حین جراحی، استفاده از شریان مامیلاری داخلی به عنوان گرافت، میزان برونده قلبی سمت چپ قلب، بالا بودن فشار خون در صبح روز جراحی، تعداد روزهای بستری در بخش قبل از جراحی و پس از آن، مدت زمان انتوباسیون پس از جراحی، مدت اقامت بیماران در ICU، مدت زمان انجام جراحی Bypass، BMI بالاو جراحی مجدد به دنبال عوارض، رابطه آماری معنی داری با ایجاد عفونت پس از اعمال جراحی قلب باز داشتند (p<0.05).استنتاج: عوامل خطر حین عمل و پس از آن نسبت به عوامل خطر قبل از جراحی بیماران ارتباط بیش تری با ایجاد عفونت پس از جراحی دارند.

۱۰گزارش یک مورد دریچه میترال
اطلاعات انتشار: Journal of Mazandaran University of Medical Sciences، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۱تدوین استراتژی دانشگاه آزاداسلامی بابل درجهت تحقق اقتصادمقاومتی
اطلاعات انتشار: همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی، سال
تعداد صفحات: ۲۵
امروزه دانشگاه جزء مهمترین و تاثیر گذارترین نهاد توسعه اجتماعی فرهنگی و اقتصادی است به طوریکه این روزها بحث اقتصادمقاومتی توجه دانشگاه ها را به عنوان موتور محرک اقتصادی به وسیله تجاری سازی دارایی فکری بخود جلب نموده است نظر به اهمیت نقش دانشگاه و باتوجه به سندچشم انداز 20ساله کشور و بیانات مقام معظم رهبری درراستای اقتصاد مقاومتی پژوهش حاضر به تدوین استراتژی دانشگاه ازاداسلامی بابل درجهت تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته است بدین منظور ابتدا نقاط قوت نقاط ضعف و فرصت ها و تهدیدات محیطی با استفاده ازمصاحبه به روش نمونه گیری گلوله برفی ازبین مدیران ارشد اساتید کارمندان و دانشجویان شناسایی شد سپس استراتژیهای چهارگانه درقالب ماتریس سوات تدوین و موقعیت قرارگیری دانشگاه مشخص شد درادامه استراتژی های تدوین شده به وسیله ماتریس QSPM رتبه بندی شدند نتایج یافته ها حاکی ازاین است که دانشگاه درموضع تدافعی قرارگرفته و استراتژی برندینگ نسبت به سایر استراتژیها دراولویت می باشد و درپایان راهبردهایی درراستای اقتصادمقاومتی ارایه میشود

۱۲بررسی فراوانی آسیب عصب صورتی متعاقب عمل پاراتیدکتومی با استفاده از الکتروکوتر تک قطبی در بیماران مبتلا به توده‌های پاروتید
اطلاعات انتشار: رهاورد دانش، سال
تعداد صفحات: ۷
چکیده زمینه و هـدف: بازبینی عصب فاسیال یکی از روش‌های کمکی جراحان برای حفظ عملکرد عصب فاسیال طی جراحی غده پاروتید است. در حال حاضر روش استاندارد برای بازبینی عصب صورتی الکترومیوگرافی است با این حال میزان پارزی و فلج 68–18 درصد و 3 درصد گزارش شده است. معایب این روش هزینه آن و عدم دسترسی به آن در همه جا می‌باشد. جریان الکتریکی متناوب تک قطبی با تحریک عصب صورتی سبب انقباض عضلات مربوطه می‌شود و می‌توان عصب را یافته و از صدمه به آن پرهیز کرد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه بررسی موارد(case series) بیماران در سال‌های 1388 تا 1390 در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) با استفاده از الکتروکوتر تک قطبی تحت عمل پاروتیدکتومی قرار گرفتند و طی مدت بستری و یک‌ ماه بعد از جراحی از نظر آسیب عصب صورتی مورد معاینه قرار گرفتند. 20 بیمار تحت عمل جراحی پاروتیدکتومی توتال یا سطحی قرار گرفتند و یک نفر به علت درگیری عصب با تومور و رزکسیون عصب از مطالعه حذف شد. یافته‌ها: در این مطالعه 19 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران شرکت کننده در این مطالعه 9\13±1\43 سال بود بر اساس نتایج به دست آمده تنها در یک مورد از بیماران، پارزی موقت (4\5 درصد) دیده شد و فلج در هیچ موردی مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به در دسترس بودن و هزینه پایین دستگاه الکتروکوتر، استفاده از آن در مقایسه با روش استاندارد بازبینی عصب صورتی، الکترومیوگرافی مفید و به صرفه‌تر است. واژگان کلیدی: الکتروکوتر، عصب صورتی، غده پاروتید

۱۳تاثیر عمل جراحی بای پس عروق کرونری بر شدت نارسایی خفیف و متوسط دریچه میترال ناشی از ایسکمی در بیماران با بیماری عروق کرونری
اطلاعات انتشار: Journal of Mazandaran University of Medical Sciences، سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: همواره عوامل موثر بر out come بیمارانی که تحت بای پس عروق کرونری قرار می‌گیرند، فاکتور مهمی در تصمیم گیری نوع و روش درمانی آن ها بوده است. نارسایی ایسکمیک دریچه میترال یک فاکتور مهم و تاثیرگذار بوده و با توجه به ریسک بالای انجام همزمان مداخله جراحی اصلاحی دریچه با بای پس عروق کرونری، تصمیم‌گیری در این خصوص چالش بزرگی در مقابل متخصصین بوده است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات IMR به منظور کمک به تصمیم‌گیری منطقی در خصوص نحوه و روش درمان همزمان بوده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه یک طرح تحقیقی نیمه تجربی بوده که در بیماران با درگیری عروق کرونری به همراه نارسایی ایسکمی دریچه میترال در یک دوره 18 ماه که تحت CABG قرار گرفته‌اند، انجام پذیرفته است در طول این مدت بیماران مذکور تحت بررسی‌های اکوکاردیوگرافی قبل و بعد از CABG به منظور تعیین تغییرات شدت IMR قرار گرفتند. یافته‌ها: مطالعه بر روی 80 بیمار انجام پذیرفت. در بیماران مذکور قبل از CABG، 6\36 درصد در گروه Mild، 5\42 درصد در گروه Mild to Moderate و 3\21 درصد در گروه Mod. IMR قرار داشتند و در بررسی پس از جراحی 55 درصد از آن ها در گروه Mild، 8\38 درصد در گروه Mild to Moderate و 3\6 درصد در گروه Mod. IMR قرار گرفتند. در مطالعه صورت گرفته بیش‌ترین تغییر در گروه Mild to Mod. مشاهده گردید. استنتاج: در این مطالعه با توجه به نتایج، پس از عمل جراحی (CABG) در بیماران با IMR در هر دو گروه Mild To Mod و Mod باعث بهتر شدن میزان IMR و کم‌تر شدن شدت MR شده است. ولی در گروه Mild تغییرات در جهت عکس بوده است. تغییرات صورت گرفته براساس بررسی‌های آماری و با 01\0= p معنی‌دار و Significant بوده است.

۱۴ارائه مدلی جامع جهت سنجش چابکی تولید
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، سال
تعداد صفحات: ۹
بررسی بیشتر است .همچنین تأثیر متغیر فرایندهای مدیریت مشتری بر رضایت مشتریان از سایر متغیرهای مورد بررسی بیشتر است. و نیازهای متغیر مشتریان با وضعیت بحرانی و رقابت فزاینده و ناپایدار و همچنین چالش های دو سویه ای مواجه هستند.از یک سو فلسفه ها و تکنولوژی های تولیدی جدید برای منسوخ کردن فلسفه ها و تکنولوژیهای موجود ظاهر شده اند.از سوی دیگر، مشتریان امروز با تقاضای محصولات و خدمات جدید در یک دوره زمانی کوتاه مدت پیشاپیش جسور و مهاجم تر شده اند. از این رو،سازمان های تولیدی امروز به منظور تامین چالش های هجوم آورده از هر دو سو نیاز دارند که بر حسب موقعیت های رقابتی پیرامون به سرعت عمل کنند.زیرا یکی از مهمترین ثروت های عصر جدید یا همان عصر اطلاعات سرعت است که در جهت کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری مورد نیاز می باشد.بنابراین در طی چند دهه گذشته صحنه تولید به سمت نوع نسبتا جدیدی از پارادایم تولید تحت نام تولید چابک جهت یابی کرده است. در اینجا با یک سؤال مواجه هستیم که آیا چابک سازی یک سازمان،یک ضرورت اجتناب ناپذیر فعالیت و رقابت در عرصه اقتصاد جهانی است؟ در این مقاله با مروری بر سوابق پژوهشی در خصوص چابکی و تولید چابک، مهمترین معیارهای بکار رفته در مدل های سنجش چابکی تولید استخراج شده و مدلی تلفیقی معرفی خواهد شد.

۱۵بررسی لزوم خط مشیگذاری فرهنگی در رسانههای جمعی
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، سال
تعداد صفحات: ۸
رسانههای جمعی از ابزارهای انتقال فرهنگ هستند که امروزه بخش بزرگی از زندگی انسانها را در بر گرفتهاند و از سوی دیگر منابع عمده آفرینش و پویایی فرهنگ به شمار میروند؛ بطوریکه بزرگترین سهم را در انتقال میراث فرهنگی و فکری بشر به عهده گرفتهاند. خط مشیفرهنگی در رسانههای جمعی بر تدوین و تبیین مهمترین اصول و اولویتهای ضروری برای هدایت حرکت فرهنگی دلالت دارد. در عصر گسترش ارتباطات، در رسانههای جمعی، خط مشیهای فرهنگی، در سطوح ملی، سازمانی و حرفهای وجود دارند، ولی گاهی اوقات پراکنده و ناهماهنگاند و از همنوایی کامل برخوردار نیستند. بنابراین با توجه به ارتباط کامل و همه جانبه بین رسانه و فرهنگ، و اهمیت خط مشیگذاری فرهنگی رسانهای و فقدان مطالعات جدی در این زمینه، مطالعه حاضر، با هدف بحث درباره لزوم خط مشیگذاری فرهنگی در رسانههای جمعیانجام گرفت. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی است و گردآوری دادهها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل محتوا صورت گرفته است. نتایج نشان دادند که خط مشیگذاری فرهنگی، اجرا و ارزیابی برنامههای مرتبط با امور فرهنگی میتوانند در ایجاد و نهادینه کردن ارزشهای سازنده فرهنگی در کشور نقش اساسی ایفا نمایند و اهمیت به ارزشهای فرهنگی میتواند در الگوهای رفتاری و نهایتاً در بهبود رفتار و توجه به نفع عامه مؤثر باشد و در جامعه از بروز بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی جلوگیری نماید و تا زمانی که به خط مشیگذاری فرهنگی در رسانههای جمعی توجه نشود و به آن به مثابه یک حرفه برنامه استراتژیک توجه نشود، نمی توان به توسعه پایدار امیدوار بود.

۱۶نگرشی برارزیابی عملکردمنابع انسانی در سازمان های دولتی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۷
ارزیابی عملکردسرمایه انسانی یک وظیفه مهم و حیاتی مدیریت منابع انسانی تلقی می شود. در چند سال گذشته، به نقش ارزیابی عملکردمنابع انسانی توجه زیادی معطوف شده است، زیرا طرفداران آن معتقدند یک نظام اثربخش ارزیابی عملکرد می تواند بسیاری از مزیتها را برای سازمانها وارگانهاو کارکنان آنها ارزانی دارد .. ارزشیابی شیوه کنترل فعالیت کارمندان خود عاملی میشود که طی آن مدیران به چه شیوه ای در میان کارکنان خود ایجاد انگیزه نموده و در مرحله بعد این روند ، ارزیابی کننده که کارمند را نیز مصاحبه خواهد نمود در صورت لزوم بایدمشکلات ومسائل کارمندان را مشخص کرده و دست به اجرای اقدامات اصلاحی زده تا نیروی انسانی در سازمانهای دولتی بتوانند ارزشهای خود را بیشتر به جامعه نشان دهند.

۱۷بررسی تاثیر محتوای دروس مدیریت بر سبک یادگیری و اثر آن بر هوش معنوی دانشجویان مدیریت
اطلاعات انتشار: Management Culture، سال
تعداد صفحات: ۳۲
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر محتوای دروس رشته‌های مختلف تحصیلی (گرایشات مختلف مدیریت، پزشکی، علوم پایه، فنی– مهندسی، هنر و الهیات) دانشجویان دانشگاه‌های تهران، بر سبک یادگیری و هوش معنوی آن‌ها انجام پذیرفت. در این تحقیق از مدل سبک‌های یادگیری کُلب (1985) که در بر دارنده چهار شیوه‌های یادگیری مفهوم‌سازی انتزاعی، آزمایش‌گری فعال، تجربه عینی و مشاهده تامّلی می‌باشد، استفاده شده است. هدف پژوهش آزمون ارتباط بین میزان هوش معنوی دانشجویان مدیریت و سبک‌های یادگیری آن‌ها است، از آنجایی که وجود متغیرهای دیگر ممکن بود بر نتایج تحقیق ما تاثیرگذار باشد، لذا بررسی تاثیر محتوای دروس بر هوش معنوی و اثر آن بر سبک یادگیری را در بین رشته‌های مختلف تحصیلی نیز مقایسه نموده‌ایم. از این رو، از دو پرسش‌نامه 31 سوالی برای سنجش هوش معنوی دانشجویان (با آلفای کرونباخ 96%) و پرسش‌نامه 12 سوالی کُلب (1985) برای تعیین سبک یادگیری دانشجویان (آلفای کرونباخ 87%) استفاده شده است. نمونه آماری تعداد 225 دانشجو در رشته‌های مذکور است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین محتوای دروس و سبک یادگیری رابطه مثبتی وجود دارد. هم‌چنین فرض وجود رابطه همبستگی معنادار میان هوش معنوی و سبک یادگیری فردی تایید شد. با توجه به یافته‌های حاصل از این تحقیق، نکته قابل توجه این است که رشته‌های علوم انسانی خصوصاً مدیریت باید دارای سبک جذب کنندگی باشند که قدرت مفهوم‌سازی انتزاعی آن‌ها در یادگیری بالا باشد. ولی محتوای دروس مدیریت به شیوه‌ای در حال تغییر است که ذهن مخاطبان را به سمت تجربه‌گری عینی و آزمایش‌گری فعال می‌کشاند.

۱۸الگوی مناسب خط مشی گذاری حکومتهای اسلامی مبتنی بر آینده موعود
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه مديريت اسلامي، بيست و چهارم،شماره۲، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۴
خط­مشی­گذاری اساسی­ترین جلوه وجودی حکومتها در عرصه تصمیم­گیری است. به­دلیل دامنه فراگیری خط­مشی­ها، هر چقدر این مهم با فطرت انسانی و پویاییهای محیطی سازگار­تر باشد، کارامدی و اثربخشی آن بیشتر خواهد بود. هدف این پژوهش دستیابی به الگوی نظری خط­مشی­گذاری در حکومتهای اسلامی و معتقد به مهدویت است. برای دستیابی به این هدف از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شد. ابزار این تحقیق مصاحبه­های ساختاریافته است. مشارکت­کنندگان این پژوهش، 18 تن از خبرگان و صاحبنظران شناخته­شده و در دسترس از حوزه­های تخصصی خط­مشی­گذاری، مهدویت، آینده­پژوهی و مدیریت اسلامی هستند که به روش گلوله برفی نمونه­گیری شده­اند. با تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه در پژوهش، چارچوب الگوی خط­مشی­گذاری حکومت اسلامی در راستای آینده موعود استخراج شد. در این چارچوب، مقوله «خط­مشی­گذاری مهدوی» شامل خط­مشی­گذاری توحیدی (متعالی)، خط­مشی­گذاری کمالگرا، خط­مشی­گذاری خردسالار و خط­مشی­گذاری عدالت­محور به عنوان مقوله محوری در نظریه فرایند خط مشی­گذاری حکومت موعود در نظر گرفته شد. شاخص­گذاری این عوامل و مقوله­های این چارچوب، می تواند به عنوان مبنای تجزیه و تحلیل خط مشی های فعلی کشورها و حکومتهای اسلامی بویژه کشور ایران در افق جهانی مهدوی و عصر انتظار، مورد استفاده قرار گیرد. هم­چنین می­توان از آن به عنوان الگویی مناسب به منظور خط­مشی­گذاری در حکومتهای اسلامی با هدف تقرب به جامعه عدل مهدوی استفاده کرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۸ از میان ۱۸ نتیجه