توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی اثرات کیفیت گاز طبیعی در ارزش حرارتی، آلایندگی و دمای احتراق در مصارف خانگی و صنعتی
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۹
گاز طبیعی موجود در خطوط لوله دارای استانداردهای مدونی است که عمدتا شامل محدودیتهای خاصی برای گازهای شور و خورنده است. اما کیفیفت گاز به لحاظ نوع و درصد هر یک از هیدروکربنهای تشکیل دهنده به منابع تامیین کننده زیر زمینی بستگی دارد. به لطف موهبت برخورداری از منابع سرشار گاز در کشور عزیزمان ایران چندین پالایشگاه در حال تولید گاز به داخل و خارج از کشور هستند. به منظور شناسایی بهتر خواص و کیفیفت گاز طبیعی با استفاده از یک مدل کامپیوتری مناسب، پارامترهای مهم احتراقی را در این آنالیزها به تصویر کشیده ایم.

۲تولید آبگرم برای مصارف خانگی با استفاده از مشعل های متخلخل
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در مشعل های محیط متخلخل، احتراق گازهای پیش مخلوط سوخت و هوا در داخل یک محیط متخلخل انجام می شود. این مشعل ها دارای مزایای متعددی هستند که از آن جمله می توان به کاهش انتشار آلاینده ها، بالا بودن نرخ حرارت رها شده ویژه تا 33MW m3 و 3\5MW m2 و توانایی سوختن با مخلوط گازهایی که دارای ارزش حرارتی پایین هستند( بدون مشکل پایداری) اشاره نمود. انتشار شعله در محیط متخلخل در صورتی امکان پذیر است که عدد پکلت بزرگتر از حد معینی باشد. فرآیند انتقال حرارت در محیط متخلخل از مهمترین عوامل موثر در احتراق محیط متخلخل می باشد که در این نوشته مفصلا توضیح داده شده است.

۳بررسی خطاها در سیستمهای نامتعادل توزیع با سیم برگشتی زمین
اطلاعات انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۱
اهمیت مقدار جریان اتصال کوتـاه در طراحـی سیسـتم زمـین شبکه، محل و تنظیمات تجهیزات حفاظتی شبکه، قدرت قطـع و وصل مدارشکن ها، انتخاب نوع تجهیزات سیسـتم توزیـع و بسیاری از موارد دیگر، سبب توجه روز افزون مهندسین بـرق به لزوم برآورد دقیقتر آن شده است . در این مقاله روشی سر یع، آسان و کارآمد، جهـت محاسـبه جریان اتصال کوتاه شبکه و افت ولتاژ ناشی از آن ارائـه شـده است . پایه و اساس این روش، استفاده از دو مـاتریس وابسـته بههم بوده که این ماتریس هـا بـا توجـه بـه توپولـوژی شـبکه تشکیل میشوند . از این ماتریس ها میتوان جهت بررسی تغییر ولتاژ شین ها، جریان تزریقی به شین ها و جریان شـاخه هـا در شرایط خطا استفاده شود . در این مقاله، ابتـدا اسـتفاده از ایـن ماتریسها و ترکیب آن ها جهت محاسبه جریان هر نوع خطای
نامتقارن و افت ولتاژهای ناشی از آن ارائـه شـده و سـپس بـا اســتفاده از نــرمافــزار MATLAB ، برنامــهای جهــت محاســبه جریان خطاهای نامتقارن در شبکه های نامتعـادل توزیـع تهیـه شده است . در پایـان بـا در نظـر گـرفتن شـبکه ای منطبـق بـر شبکههای فشار متوسط توزیع داخلی ( عدم حضور سـیم نـول، جنس و آرایش خطـوط ) ، نتـایج برنامـه مـورد ارزیـابی قـرار گرفته شده است

۴بررسی سینتیک اکسیداسیون مولیبدنیت به روش ترموگراویمتری غیر ایزوترمال و محاسبه کمیته های سینتیکی با استفاده از تابع E2
اطلاعات انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
سینتیک اکسیداسیون مولیبد نیت در یک آزمایش TGA–SDTA غیر ایزوترمال با سرعت گرم شدن ثابت بررسی گردید . در این بررسی انداره گیری سطح ویژه نمونه بـه روش BET وتعیـین ترکیـب محصـول بـه روش XRD انجام گردید . مدل سازی اطلاعات حاصـل ازآزمـایش TGA بـه روش هـای مختلـف انجـام گرفت و مشخص گردید که مکانیزم اکسیداسیون در آزمایش TGA عمدتا کنتـرل شـیمیائی مـی باشـد . بررسی اکسیداسیون مولیبدنیت به روش غیرایزوترمال نشان داد که واکنش در دمای ºC 350شـروع شـده ودر دمای ºC 470 سرعت آن شدیدا افزایش می یابد . مدل سازی اطلاعات نشان داد که در ایـن آزمـایش واکـــنش کنتـــرل شـــیمیایی مـــی باشـــد . بـــا اســـتفاده از تـــابع E2 انـــرژی اکتیواســـیون محاســـبه و
برابر kcal\mol 32بدست آمد .

۵اثر فعال سازی مکانیکی بر سرعت انحلال مولیبدنیت
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق انحلال مولیبدنیت (MoS2) در محیط اسیدی همراه با کلرور فریـک بررسـی گردیـد . فعـال سـازی نمونه ها در یک آسیاب گلوله ای سیاره ای انجام شد . بـرای بررسـی نمونـه هـای فعـال شـده از روش پـراش پرتـو ایکس (XRD) استفاده گردید . برای تعیین درصد انحلال کنسانتره محلول های حاصل به روش ICP آنالیز گردید . با فعال سازی مکانیکی کنسانتره مولیبدنیت افزایش 5 تا 10 بر ابر در سرعت انحلال کنسانتره مشاهده شد و انـرژی اکتیواسیون انحلال حدود 28KJmol–1 کاهش یافت . تشکیل ذرات آگلومره شده در موقـع آسـیاب کـردن در زمان های طولانی می تواند منجر به کاهش اثرات فعال سازی گردد .

۶مدلسازی ترمودینامیکی یک موتور اشتعال جرقه‌ای گاز طبیعی سوز به شیوه دو ناحیه‌ای با در نظر گرفتن سینتیک شیمیایی
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق یک موتور اشتعال جرقه‌ای با سوخت گاز طبیعی، مدلسازی ترمودینامیکی شده است. مدلسازی به شیوه دو ناحیه‌ای (سوخته و نسوخته) و با در نظر گرفتن سینتیک شیمیایی سوختن متان شامل 20 واکنش و 15 گونه شیمیایی انجام شده است. دمای شعله، آدیاباتیک و غلظت‌ گونه‌های شیمیایی در ناحیه شعله تعادلی فرض شده است. این مدل قادر به پیش‌بینی روند تغییرات دما و فشار در طی سیکل و همچنین اثرات پارامترهای مختلفی نظیر آوانس جرقه، نسبت هم‌ارزی و ... بر روی این روند است. نتایج با داده‌های تجربی صحه‌گذاری شده است که نمایانگر تطابق خوب مدل با واقعیت است.

۷بررسی عددی تبخیر قطره در جریانهای دو فاز آشفته
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۸
در این پژوهش رفتار یک قطره تحت اثر پارامترهای مختلف در جریان دوفاز بررسی شده است. برای مدلسازی میدان نوسانی از مدل کرکنن استفاده شده و معادله حرکت ذره به همراه معادله انرژی همزمان بصورت عددی حل گردیده است. اثرات پارامترهای مختلف نظیر قطر قطره و دمای ذره در این تحلیل مد نظر قرار گرفته است. نیروهای مختلف نظیر نیروی پسا، برای سافمن ، براونی و نیروی وزن قطره در نظر گرفته شده اند و اثرات تغییر قطر در معادله انرژی لحاظ شده و این اثر روی نیروها، اندازه حرکت و انتقال حرارت قطره بررسی گردیده است. همچنین شارهای تشعشعی و انتقال حرارت جابجایی در معادله انرژی در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان میدهند که در ابتدای مسیر حرکت قطره نیروی براونی اثری بر روی حرکت قطره نداشته ولی پس از تبخیر و کاهش قطر قطره، این نیرو اثر خود را نشان میدهد. در ابتدای مسیر حرکت قطره دما افزایش یافته و پس از طی مسیر و افزایش دما تا دمای جوشش، تبخیر قطره توسط مکانیزم جوشش انجام شده و دمای قطره قابت می ماند. این فرایند تا انهدام کامل قطر قطره ادامه خواهد یافت. اثرات عدد رینولذ جریان، دمای سیال ورودی و قطر اولیه قطره بر روی تغییر قطر قطره بررسی شده است.

۸تحلیل جریان سوپر کاویتاسیون دو بعدی به وسیله ی روش المان مرزی
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این مقاله یک جریان پتانسیل کاویتاسیون دو بعدی به وسیله روش المان مرزی مورد تحلیل قرار رگفته است. یک جریان دو بعدی از سیالی تراکم ناپذیر و غیرویسکوز با زاویه ی حمله ی صفر به یک صفحه ی تخت عمود بر مسیر جریان برخورد کرده، از آن عبور میکند. بلافاصله پشت صفحه ی تخت یک حفره حاوی هوا با فشار ثابت تشکیل شده، هدف اصلی پیدا کردن شکل و اندازه ی این حفره است. مدل استفاده شده جهت تحلیل جریان کاویتاسیون ، مدل ریابوچینسکی می باشد. بر اساس این مدل می توان یک صفحه ی مجازی در نقطه ای پایین دست صفحه ی اول به نحوی قرار داد تا جریان از نظر هندسی حول خط عبوری از مرکز دو صفحه متقارن باشد. از آن جا که هدف پیدا کردن موقعیت سطح ازاد حفره می باشد و این سطح آزاد نیز در واقع یک قسمت مرزی است، بنابراین به نظر می رسد تکنیک های تحلیل حوزه از نظر محاسباتی ناکارامد بوده، استفاده از روش المان مرزی به عنوان یک تکنیک تحلیل مرزی جهت حل این مسئله مناسب است. در روش المان مرزی مورد استفاده قرار گرفته، المان ها به صورت خطوط مستقیم فرض شده و مکان سطح آزاد حفره ی تشکیل شده به وسیله ی یک فرایند تکرار بهینه می شود. به منظور پیدا کردن مکان واقعی سطح آزاد حفره ی تشکیل شده از این فرایند تکرار استفاده شده، این فرایند با ارضای یک نرم همگرا خواهد شد. با مقایسه ی نتایج عددی حاصل با نتایج مشابه به دست آمده به وسیله ی روش های المان محدود و اختلاف محدود، نشان داده میشود که روش المان مرزی دارای دقت بسیار خوبی در تحلیل جریان سوپرکاویتاسییون می باشد. هم چنین حجم محاسبات به دلیل این که تنها مرز حوزه ی مسئله شبکه بندی شده به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

۹حل میدان با احتساب واکنشهای شیمیایی غیرتعادلی به منظور محاسبه چگالی الکترونی اطراف یک جسم با دماغه پخ
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در جریان ماوراء صوت اجسام پرند ه ای که به جو زم ین برمی گردند، به دلیل تلفات اصطکاکی شدید جریا ن، دمای گاز به شدت بالا رفته که این امر موجب شروع واکنشهای شیمیایی بین اجزاء هوا م ی گردد . در اثر واکنشهای تجزیه و تشکیل یونهایO+ و N + ,NO+ جسم پرنده در غلافی از یونها و الکترونهای آزاد پوشیده م ی شود. چنانچه چگالی الکترونهای آزاد از حدی بیشتر باشد م ی تواند ارتباط رادیویی جسم پرنده را مختل نماید. به این لحاظ تعیین میزان این چگالی با اهمیت می باشد. در این مقاله با بکارگیری یک روش کاملا ضمنی تسخیر شوک، جریان محترق غیرتعادلی هوا در اطراف یک دماغه پخ با فرض گاز حقیقی مدلسازی شده است . مقایسه نتایج توزیع الکترونهای آزاد بر روی جسم در ماخهای پروازی مختلف با نتایج زمایشگاهی دیگران نشان م یدهد که محاسبات انجام شده از دقت خوبی برخوردار است.

۱۰شبیه سازی عددی برخورد حباب ها در جریان آشفته
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این پژوهش حرکت حباب ها با در نظر گرفتن برخورد حباب ها با هم شبیه سازی شده است. اندازه و تعداد حباب ها بگونه ای است که کسر حجمی آنها از 10% کمتر بوده و بنابراین می توان از اثرات اندرکنش حباب ها با سیال صرفنظر نموده و میدان جریان را به صورت پیوسته و غیر کوپل حل کرد. میدان سیال با استفاده از معادلات ناویر – استوکس متوسط گیری شده برای جریان دو بعدی حل شده است. از روش اویلری – لاگرانژی برای بررسی حرکت حباب ها استفاده شده است. حرکت حباب ها با استفاده از قانون دوم نیوتن و با در نظر گرفتن نیروهای پسا، شناوری، گرایان فشار، برای سافمنت و نیروی تغییر حجم شبیه سازی شده است. رشد و تغییر شعاع حباب ها با استفاده از معادله ریلی – پلست مدل شده است. برای شیبه سازی مولفه های نوسانی سرعت ز مدل کراکنن استفاده شده است. با صرفنظر کردن از اثرات چرخش حباب ها و دوگانه بودن تمامی برخوردها، از مدل برخورد کره سخت برای شبیه سازی برخورد حباب ها بهره جسته است. برای صحه گذاری الگوریتم برخورد، از یک مورد آزمایشی استفاده شده است. تعداد زیادی میکروحبب در نقاط نزدیک به دیواره و 0<y+<40 رها شده و حرکت آنها با در نظر گرفتن اثر برخورد حباب ها با هم بررسی شده است. نرخ برخورد و تعداد حباب هایی که بر دیواره نشست کرده اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند.

۱۱شبیه سازی عددی پخش و ته نشینی ذرات بیضوی در جریان های رقیق دو فاز گاز – جامد
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۲
دراین پژوهش مدلی برای شبیه سازی جریان های رقیق دو فاز گاز – جامد از دیدگاه لاگرانژی توسعه داده شده است. در اکثر مطالعات انجام شده برای ساده سازی معادلات حرکت، ذرات راکروی فرض نموده و حرکت دورانی ذرات درمعادلات لحاظ نگردیده است. در این تحقیق ذرات بیضوی فرض شده و علاوه بر حرکت انتقالی ذرات، حرکت دورانی آنها نیز مورد تحلیل قرار می گیرد. میدان سرعت متوسط سیال با استفاده از رابطه نیمه تجربی لی و احمدی و نوسانات سرعت را بابکارگیری مدل کراکنن شبیه سازی گردیده است. برای حل عددی معادلات از روش صریح استفاده شده و نیروی های پسا و وزن در نظر گرفته شده است. نتایج برای ذرات بین 2 تا 30 میکرون و با طول منظری 1 تا 5 ارائه شده و اثرات طول منظری بر روی سرعت ته نشینی بررسی گردیده است. نتایج حاصل با نتایج تجربی و کارهای عددی که قبلا انجام شده، مقایسه و نتایج از دقت قابل قبولی برخوردار می باشد. قطر کوچک و ثابت و یا زمان آسایش ثابت نشان داده شده است که سرعت ته نشینی با طول منظری افزایش می یابد.

۱۲مدلسازی احتراق در یک مشعل متخلخل با احتساب اثرات تشعشعی جامد
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مطالعه، احتراق در یک مشعل متخلخل 5 کیلوواتی به صورت دو بعدی مدلسازی شده و نتایج به دست آمده با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه شده است. معادلات حاکم شامل معادله پیوستگی، معادله اندازه حرکت، معادلات انرژی برای فاز گاز و فاز جامد و معادلات بقای گونه های شیمیایی می باشد. روش مورد استفاده جهت مدل سازی عددی روش حجم محدود می باشد. از فرض عدم تعادل حرارتی بین دو فاز گار و جامد استفاده شده است. انتقال حرارت تشعشعی برای فاز جامد درنظر گرفته شده است. سینتیک احتراق شامل مکانیزم 5 قدمی با در نظر گیری 7 جز شیمیایی می باشد. پروفیل دمای گاز و جامد و کسر مولی اجزای شیمیایی بر روی خط مرکزی مشعل و همچنین کانتورهای دو بعدی دما و کسر مولی در داخل مشعل ارائه شده است. اثر تشعشع فاز جامد بر روی نتایج بررسی شده است. مقایسه نتایج حاصله با مطالعات تجربی نشان دهنده دقت محاسبات انجامشده می باشد. نتایج نشان میدهد که عدم در نظر گیری انتقال حرارت تشعشعی در فاز جامد می تواند خطای قابل توجه ای در مدلسازی عددی ایجاد نماید.

۱۳مدلسازی جریان در شیپوره با احتساب جریان اطراف آن
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مقاله جدایش جریان در شیپوره همگرا– واگرای دوبعدی در شرایط فرامنبسط برای نسب تهای متفاوت فشارمحیط به فشار محفظه به صورت عددی شبی هسازی شده است. چنانچه شیپوره در رژیم فرامنبسط عمل نماید، امکان ایجاد موج ضربه ای مایل درون شیپوره وجود دارد. در این حالت، بعد از موج ضرب های جریان از دیواره شیپوره جدا شده و ایجاد گرداب ههایی م ینماید. با جدایش جریان، عموما نیروی رانش افت م ینماید که میزان این افت بستگی به موقعیت نقطه جدایش دارد. در این تحقیق برای شبیه سازی مسئله از یک کد کامپیوتری که معادلات ناویراستوکس رینولدز متوسط گیری شده را به روش حجم محدود و چند بلوکی حل م ینماید، استفاده شده است. برای محاسبه لزجت آشفته، مدل جبری بالدوین و لومکس به کار برده شده است. نتایج حاصل از کد محاسباتی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. در پایان اثر ارتفاع پروازی موشک بر جدایش جریان، فشار دیواره نازل، نیروی رانش و ضربه مخصوص بررسی شده است.

۱۴مدلسازی سه بعدی و محاسبه نیروهای آیرودینامیکی وارد بر دو خودرو در حین عبور از مقابل یکدیگر
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۲
دینامیک سیالات محاسباتی به عنوان ابزاری کارآمد دربسیاری از تحقیقات و علوم کاربردی راه یافته است. با این وجود هنوز در زمینه ایرودینامیک خودرو، جای انجام تحقیقات و بررسی های زیادی وجود دارد. در این مقاله، به بررسی چگونگی نیروی جانبی وارد بر هر خودرو در حالتی که دو خودرو به سمت یکدیگر حرکت می کنند، پرداخته شده است . در این تحقیق آیرودینامیکی، جزئیات هندسی دو خودرو با دقت کافی مدل شده است. اثرات لایه مرزی با تولید شبکه ریز در نزدیک بدنه هر خودرو درنظر گرفته شده و اغتشاش نیز، با بکارگیری مدل دو معادله ای (RNG k–e) لحاظ گردیده است . ا زآنجا که شبکه بندی اطراف هر خودرو بر شبکه خودروی مجاور لغزش دارد، از روش شبکه لغزان برای مدلسازی حرکت دو خودرو استفاده می شود. زمانیکه سطوح جلوی دو خودرو در مقابل یکدیگر قرار می گیبرند، نیروی جانبی وارد بر هر خودرو به گونه ای است که دو خودرو از هم دور می شوند. به تدریج با عبور دو خودرو از کنار یکدیگر، جهت نیروی جانبی وارد بر هر خودرو تغییر کرده و حداکثر نیروی جانبی که باعث نزدیک شدن دوخودرو به یکدیگر میشود در وضعیتی است که سطح جلوی یک خودرو به سطح انتهای خودروی دیگر رسیده باشد. درنهایت زمانیکه خودروها، به طور کامل از یکدیگر عبور کردند، نیروی جانبی به صفر نزدیک می شود. این نتایج کاملاً با یافته های حاصل از روش های تجربی و عددی مطابقت دارد.

۱۵مطالعه عددی جریان دو بعدی محترق غیر تعادلی دائم در شتابدهنده رم
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۲
شتابدهنده رم سامانه جدیدی است که با استفاده از آن می توان سرعت اجرام را تا حدود 12 km\s رساند. این اجرام می توانند از چند گرم تا صدها کیلوگرم باشند. عملکرد این سویله شبیه به موتورهای اسکرم جت و OSWE می باشد. د رتحقیق حاضر جریان دو بعدی و محترق مخلوط هیدروژن و هوا در داخل شتابدهنده رم مدل شده است. برای این منظور معادلات ناویر – استوکس که بصورت رینولدز متوسط گیری شده اند همراه با معادلات بقای جرم اجزای شیمیایی با استفاده از روش پیشرفته تسخیر شاک TVD و شگرد MUSCL به همراه محدود کننده های مینماد حل می شوند سینتیک احتراق 9 جزئی و 18 واکنشی بوده، نرخ واکنشهای محدود درنظر گرفته شده و اغتشاش توسط مدل جبری بالدوین – لومکس مدل شده است. روش تکرار LU–SSOR در حل عددی استفاده شده است. برنامه کامپیوتری مذکور برای جریان داخل یک مجرا با شیب 10 دررجه اجرا شده و توزیع فشار و دما در فاصله y=0.13 cm از دیواره با نتایج عددی مشابه مقایسه شده است. سپس جریان با اعداد ماخ مختلف روی یک پرتابه در داخل شتابدهنده رم توسط برنامه کامپیوتری مذکور حل شده و موقعیت موجهای ضربه ای و جبهه شعله با افزایش سرعت بررسی شده است.

۱۶مدلسازی جریان دو فازی محترق در سیستمهای توپ
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۴
احتراق در لوله توپ، یک احتراق غیر همگن دو فازی می باشد. بعد از آنکه آتش زنه محتویات درون لوله را شعله ور می کند، به سبب احتراق دانه های پیشرانه، فشار و دمای محصولات احتراقی بالامی رود. این فشار بالا باعث حرکت گلوله شده و در طی حرکت آن فرایند احتراق پیشرانه و انبساط محصولات احتراقی به طور همزمان اتفاق می افتد. به منظور طراحی لوله های توپ و مشخصات پرتابی گلوله تاریخچخه فشار و دما در ناحیه در حال احتراق لازم می باشد. در این مطالعه عددی جریان دو فازی و درحال احتراق پیشرانه های دانه ای مدلسازی شده و توزیع فشار در ناحیه محترق به صورت تابعی از زمان و یا فاصله گلوله از مبدا حرکتش ، حاصل خواهد شد. علاوه بر این مشخصات حرکت و شتاب گیری گلوله نیز تعیین می گردد. دستاوردهای نهایی این مطالعه حل معادلات بالستیک داخلی توپ، تدوین کد جامع تحلیل بالستیک داخلی و ارائه اطلاعات فشار، دما و ... محصولات احتراق درون لوله به منظور طراحی این گونه تجهیزات میباشد.

۱۷مدلسازی اثر بافلها برروی پایدار سازی احتراق موشکهای سوخت مایع
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۱
ناپایداری احتراق به سبب اندرکنش امواج آکوستیک با پدیده های احتراقی (نظیر تبخیر ، تشکیل قطرات و … ) محفظه احتراق رخ می دهد. در این فرآیند انرژی حاصل از احتراق به امواج آکوستیکی منتقل شده و باعث می شود دامنه نوسانات شدیداً افزایش یابد. در این حالت ارتعاشات شدید موتور و افزایش ضریب انتقال حرارت تا ١٠ برابر، می تواند سیستم هدایت و کنترل را از کار بیندازد و یا موجب ذوب بدنه موتور در کسری از ثانیه شود. به این لحاظ جلوگیری از ناپایداری احتراق بسیار مهم می باشد. یکی از راه کارهای پایدارسازی احتراق کاهش اندرکنش امواج آکوستیک و احتراق با استفاده از بافل است. بافلها صفحاتی هستند که به صفحه انژکتور موتور متصل می شوند و برای کاهش اندر کنش بین امواج آکوستیک و پدیده های احتراقی به کار برده می شوند. هدف از این مقاله بررسی اثر هندسه بافل بر روی کاهش اندرکنش امواج آکوستیکی و فرایندهای احتراقی و از بین بردن آنها می باشد. این مهم توسط مدلسازی عددی فرایند انتشار امواج در محفظه احتراق و با حضور بافلها توسط نرم افزارFluent انجام می پذیرد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که با انتخاب هندسه مناسب برای بافلها می توان به طور موفق آنها را برای پایدار سازی احتراق به کار برد. به علاوه مشاهده شده است که برای هندسه های غیر مناسب، عملاً حضور بافل کمکی بر پایداری احتراق نمی کند

۱۸مدلسازی عددی دو بعدی جریان رقیق داخل حفره با استفاده از مدل جریان لغزشی
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این مقاله بصورت عددی شبیه سازی دو بعدی جریان داخل یک حفره راست گوشه در رژیم جریان لغزشی انجام گرفته است. از تئوری Basset بمنظور محاسبه سرعت لغزشی روی دیواره استفاده شده است. کد محاسباتی مورد استفاده از روش سیمپل و شبکه مجتمع جهت حل میدان جریان استفاده می کند. بمنظور حصول اطمینان از صحت عملکرد کد محاسباتی مساله جریان کاملاً توسعه یافته در کانال دو بعدی مدلسازی شده و نتایج آن با نتایج مرجع مقایسه شده است که از دقت مناسبی برخوردارمی باشد.

۱۹بررسی تاثیر چیدمان انژکتور دو پایه بر روش شدت پاشش محفظه احتراق یک موتور سوخت مایع
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۵
شدت پاشش در صفحه انژکتور، یکی از پارامترهای موثر بر روی خنککاری دیوارهها، پایداری احتراق، نیــــــروی پیشران ( تراست ) و ایمپالس ویژه در محفظه احتراق است . برای رسیدن به شدت پاشش مناسب، بایستی تاثیر چیدمان انژکتور بر روی این پارامتر را بررسی نمود . در این مقاله با طراحی ۵ چیدمان مختلف، شدت پاشش بهینه بررسی و انتخاب گردیده است . روشکار، المانبندی صفحه انژکتور، تعیین مقدار دبی اکسیدکننده و سوخت ورودی به هر المان و محاسبه شدت پاشش با کد محاسباتی موجود میباشد

۲۰شبیه سازی عددی حرکت حباب در جریان آرام اطراف یک هیدروفویل دو بعدی
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله حرکت حباب در جریان آرام اطراف یک هیدروفویل دو بعدی شبیه سازی شده است . معادلات حاکم بر سیال همان معادلات ناویر – استوکس می باشد که با استفاده از دیدگاه اویلری و روش سیمپل (Simple) و روند آپویند (Upwind) حل شده اند . حباب به صورت کروی در نظر گرفته شده است و معادلات حاکم برآن نیز با استفاده از دیدگاه لاگرانژی شبیه سازی شده است . نیروهای ناشی ازپساء ، برآء سافمن (Saffman) ، نیروی ناشی از تغییر شکل حباب و نیروی شناوری در نظر گرفته شده است . برای شبیه سازی تغییر شکل حباب از معادله رایلی ‐ پلاست (Raylieh–Plesset) استفاده شده است . اثرات عدد رینولدز، عدد کاویتاسیون، زاویه حمله و شعاع اولیه حباب بر روی حرکت آن بررسی شده است

۲۱بررسی پدیده ضربه و شرایط ایجاد آن در یک موتور اشتعال جرقه ای گاز طبیعی سوز
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق، یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت گاز طبیعی، مدلسازی ترمودینامیکی شده است. مدلسازی به شیوه دو ناحیه ای (سوخته و نسوخته) و با در نظر گرفتن سینتیک شیمیایی سوختن متان شامل 20 واکنش و 15 گونه شیمیایی انجام شده است. دمای شعله، آدیاباتیک و غلظت گونه های شیمیایی در ناحیه شعله تعادلی فرض شده است. تمرکز بر روی ناحیه نسوخته بوده است تا شرایط ایجاد ضربه در آن بررسی شود. برای پیش بینی ضربه از «معیار پارامتر مشخصه ضربه» (Knock Criterion) استفاده شده است. تأثیر پارامترهایی نظیر آوانس جرقه، نسبت تراکم و درصد رطوبت هوای ورودی بر روی احتمال بروز ضربه مورد تحقیق قرار گرفته است

۲۲مدلسازی جریان محترق در یک محفظه احتراق توربین گاز
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۹
در تحقیق حاضر میدان جریان محترق درون محفظه احتراق موتور توربین گاز CFM56 با استفاده از نرم افزار فلوئنت (FLUENT)، شبیه سازی شده است.برای این منظور پس از مدلسازی هندسی کاملا سه بعدی توسط نرم افزار Catia ، هندسه حل توسط نرم افزارگمبیت (GAMBIT)شبکه بندی شده است . بااستفاده از داده های تجربی شرایط مرزی مناسب جهت حل عددی میدان جریان تعیین و در نرم افزار اعمال گردیده است .سینتیک احتراق به صورت دو واکنشی و هفت جزئی و نرخ واکنشها به صورت محدوددر نظر گرفته شده است. با حل جریان محترق، توزیع دما، فشار و کسر جرمی اجزاء شیمیایی تعیین شده است .راندمان احتراق و فاکتور یکنواختی پروفیل دما در خروجی محفظه محاسبه شده و میزان آلاینده های خروجی تعیین شده است .مقایسه الگوی جریان حاصل از حل عددی با کارهای عددی گذشته نشان می دهد که حل از دقت مناسبی برخوردار است .نتایج حل نشان می دهد که یکنواختی دما در خروجی از محفظه مناسب می باشد ، لکن به سبب عدم در نظر گیری جریان عبوری از فاصله بین لاینر ها و دیواره های خارجی محفظه ، نمی توان از این محاسبات برای پیش بینی دمای لاینر و دیواره های پخش ورودی به محفظه استفاده کرد

۲۳شبیه سازی سه بعدی منیفولد ورودی موتور XU70 در حالت غیردائم و بررسی تأثیر پارامترهای دور موتور و طول شاخه های منیفولد بر بازده حجمی
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۸
طراحی مناسب منیفولد ورودی در عملکرد بهینه موتور، نقشی اساسی دارد. در این مقاله، منیفولد ورودی موتور پژو 405، با نام صنعتی XU70 ، در دو حالت دائم و غیردائم، به صورت سه بعدی شبیه سازی شده است. نتایج در حالت دائم با مقادیر حاصل از آزمون میز جریان مقایسه شده که در دبی جرمی یکسان، افت فشار در شاخه های منیفولد نزدیک به هم در آمده است. در حالت غیردائم، شرایط مرزی مورد نیاز از نتایج شبیه سازی یک بعدی این موتور توسط نرم افزار WAVE به دست آمده است. نقطه برجسته این تحقیق، بررسی تأثیر پارامترهای دور موتور و طول شاخه های منیفولد بر بازده حجمی، در حالت غیردائم و به صورت سه بعدی است. در شبیه سازی غیردائم برای سرعت های مختلف در طول واقعی منیفولد، بیش ترین بازده حجمی، در سرعت2500 دور بر دقیقه به دست می آید. هم چنین در دورهای مختلف، تاثیر طول شاخه های منیفولد بر بازده حجمی مشاهده شده است. به ازاء 20درصد افزایش طول شاخه ها، بازده حجمی در سرعت های 4500و3500دور بر دقیقه افزایش می یابد.

۲۴شبیه سازی عددی جریان درون خشک کن U شکل
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۸
خشک کردن نیوماتیک کاربردهای صنعتی و مهندسی بسیاری دارد. لوله های U شکل با افزایش سرعت لغزشی بین ذرات معلق و سیال حامل باعث سریعتر خشک شدن مواد می گردند. از یک طرف، لغزش موجب افزایش نرخ انتقال حرارت و جرم و در نتیجه کاهش زمان اقامت ذرات برای خشک شدن می شود. از طرف دیگر افزایش تعداد خم ها موجب افزایش افت فشار در سیستم می گردد. در این مقاله محاسبات دینامیک سیالات محاسباتی جریان دو فاز با استفاده از روش اویلری–اویلری توسط نرم افزار FLUENT 6.1 برای به دست آوردن جریان ذرات و گاز در داخل لوله های U شکل انجام گرفته است. نتایج به دست آمده از دقت قابل قبولی برخوردار است.

۲۵تحلیل اویلری – لاگرانژی حرکت حباب درون شیار دریچه مجاری تحتانی سدها
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۸
در این پژوهش، از روش محاسباتی اویلری – لاگرانژی برای حرکت حباب درون شیار دریچه مجاری سدها استفاده شده است. میدان سیال با استفاده از معادلات ناویر – استوکس متوسط گیری شده اویلری برای جریان دو بعدی حل شده است. نتایج عددی بدست آمده برای جریان سیال تطابق خوبی با نتایج تجربی دارد. برای بررسی مسیر حرکت حباب، از قانون دوم نیوتن با مدل کردن نیرو های اعمالی بر حباب استفاده شده است. رشد و تغییر شعاع حباب با استفاده ار معادله ریلی – پلست مدل شده است. اثر تغییر دبی سیال بر روی مسیرحرکت حباب بررسی شده است. نهایتا با استفاده از حرکت میکرو حباب ها معیاری برای بررسی ریسک کاویتاسیون ارایه گردیده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۰۹ نتیجه