توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیر کپسول نرم مرزه (® Lomex) در درمان اسهال نوع I
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۱ (پیاپی ۱۸)، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: بیماریهای اسهالی حاد نه تنها به عنوان یکی از عوامل عمده ایجاد عوارض در مناطق مختلف جهان (حدود یک میلیارد نفر در سال) هستند، بلکه علت اصلی مرگ و میر (علل 4 تا 5 میلیون مورد مرگ در سال) نیز می باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر کپسول نرم مرزه (Lomex) در درمان اسهال نوع I و مقایسه آن با دارونما انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی دوسوکور تصادفی کنترل شده، 56 نفر از بیماران مبتلا به اسهال نوع I در محدوده سنی 10 تا 65 سال مورد بررسی قرار گرفتند. پس از جلب رضایت شرکت در پژوهش، ابتدا پرسشنامه ای شامل مشخصات فردی، زمان شروع اسهال، تعداد دفعات در روز،  تب و... تکمیل و بیماران به صورت تصادفی در 2 گروه دریافت کننده کپسول نرم مرزه (دارو) و گروه دارونما قرار گرفتند و وضعیت آنان 24، 48 و 72 ساعت بعد مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای آماری t و Mann–Whitney مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میزان بهبودی اسهال در 24 ساعت اول در گروه دارو 63% و در گروه دارونما 9\25% بود؛ این اختلاف از نظر آماری معنی دار تلقی گردید (013\0=P). این تفاوت 48 و 72 ساعت بعد از شروع بیماری نیز معنی دار بود (به ترتیب 001\P<۰ و 058\P=۰). فراوانی دل پیچه 24 ساعت بعد از شروع درمان در گروه دارو 7\35% و در گروه دارونما 68% بود (058\0=P). از نظر فراوانی دل پیچه،  48 ساعت بعد از اولین مراجعه اختلاف معنی داری بین گروه دریافت کننده دارو و گروه دارونما وجود داشت (001\P<۰). در مورد تعداد دفعات اجابت مزاج، 48 ساعت بعد از مراجعه اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده گردید (001\P<۰) و در گروه دارو به نحو بارزی کمتر بود. میانگین زمان قطع اسهال در گروه دارو 6\22± 7\25 ساعت و در گروه دارونما 7\25± 2\50 ساعت بود؛ این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (001\P<۰)؛ زمان قطع دل پیچه در گروه دارونما 5\21± 24 و در گروه دارو 12± 8\10 ساعت بود (038\P=۰).نتیجه گیری: نتایج این تحقیق ارزش داروی گیاهی کپسول نرم مرزه (LomexR) را در برطرف کردن علائم اسهال نسبت به دارونما مشخص نمود. 

۲تاثیر اسانس لاوندر (اسطوخودوس) در مراقبت از زخم اپی زیاتومی پس از زایمان
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، پاييز, دوره  ۱۰ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: اپی زیاتومی برش ناحیه فرج است که شایع ترین برش جراحی در مامایی است و مانند هر عمل دیگری نیاز به مراقبت دارد. امروزه استفاده از روش های جایگزینی و مکمل در درمان و مراقبت از زخم ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. اسانس های روغنی از جمله اسطوخودوس به دلیل وجود موادی از جمله ترپونن ها، منوترپونن ها، و لینالول، خاصیت ضد میکروبی و ضد دردی داشته و به نظر می رسد جایگزینی مناسبی جهت شستشوی زخم ها، به جای استفاده از موادی مثل بتادین باشند. لذا این تحقیق به منظور تعیین تاثیر اسانس روغنی اسطوخودوس در پایه روغن زیتون در مقایسه با بتادین در بهبود زخم اپی زیاتومی طراحی و اجرا شده است.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی 120 نفر به صورت در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی به دو گروه شستشوی زخم اپی زیاتومی با اسطوخودوس و شستشوی زخم اپی زیاتومی با محلول بتادین (هر گروه 60 نفر) تقسیم شدند. اسانس روغنی اسطوخودوس (Lavendula officinalis) به روش تقطیر و با روغن حامل زیتون تهیه شد. پس از زایمان با دادن آموزش به مادران در مورد مراقبت زخم٬ در یک گروه از بتادین و در گروه دیگر اسانس روغنی اسطوخودوس (10–5 قطره در پنج لیتر) با استفاده از حمام نشسته 2 بار در روز استفاده شد. در روز پنجم پس از زایمان 2 گروه از نظر بهبود زخم بررسی شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری t و کای دو انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین قرمزی روز پنجم در گروه لاوندر (1.88±2.6) کمتر از گروه بتادین (3±3.12) بود (p<0.05) ولی ادم به طور معنی داری بیشتر بود (p<0.01). میزان درد، عفونت و باز شدگی زخم بین دو گروه تفاوت معنی دار نداشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد که می توان به جای بتادین برای مراقبت از زخم اپی زیاتومی از ترکیب اسانس روغنی لاوندر با پایه روغن زیتون استفاده کرد. زیرا این ترکیب میزان بروز درد و عفونت را افزایش نداد و میزان قرمزی زخم که می تواند نشانه التهاب زخم باشد را کاهش داد.

۳مقایسه عصاره رازیانه و ویتامین E بر شدت دیسمنوره اولیه
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، ارديبهشت, دوره  ۲۲ , شماره  ۸۸، سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: دیسمنوره اولیه یکی از شکایات شایع زنان است. هدف از این مطالعه مقایسه اثر ویتامین E و عصاره رازیانه روی دیسمنوره اولیه است.مواد و روش ها: یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور و کنترل شده با دارونما در میان 65 دانشجوی دختر انجام گرفت. شرکت کنندگان در مطالعه به سه گروه عصاره رازیانه، ویتامین E و دارونما تقسیم شدند. گروه ها برای 2 ماه متوالی درمان را از روز اول درد به مدت 3 روز برای 4 بار در روز به کار بردند.یافته ها: شدت درد در گروه رازیانه (p=0.000) و ویتامین (p=0.02) E در مقایسه با قبل از درمان کاهش یافت. مقایسه سه گروه نشان داده تفاوت معنی داری در شدت درد در سیکل دوم درمان وجود بود و این کاهش، بیشتر در گروه رازیانه مشاهده شد (P=0.019). میزان مصرف مسکن نسبت به قبل درمان در گروه رازیانه و ویتامین E کمتر بوده اما در مقایسه با دارونما معنی دار نبوده است (p>0.05).استنتاج: عصاره رازیانه با عوارض جانبی کمتر جهت درمان دیسمنوره پیشنهاد می شود.

۴تاثیر ماساژ درمانی بر کیفیت خواب زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس عضو انجمن ام اس اصفهان
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۷
پیش زمینه و هدف: کیفیت پایین خواب از متداول ترین علایم ام اس است که می تواند موجب کاهش کیفیت زندگی، افزایش مرگ و میر و مشکلات عصبی روانی گردد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر ماساژ درمانی بر کیفیت خواب زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان بود.مواد و روش کار: این مطالعه یک پژوهش از نوع تک گروهی پیش آزمون و پس آزمون می باشد که بر روی 36 نفر از زنان مبتلا به ام اس شهر اصفهان انجام شد. نمونه گیری به روش هدفمند صورت گرفت و برای هر یک از واحدهای مورد پژوهش ماساژ افلوراژ، 20 دقیقه، 3 روز در هفته و به مدت چهار هفته متوالی انجام شد.یافته ها: قبل از مداخله، میانگین نمره کیفیت خواب بیماران 11.63 بود که بعد از مداخله میانگین آن به 7.63 تبدیل شده بود. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که کیفیت خواب قبل و بعد از مداخله، تفاوت معنی داری داشت (P<0.0001).بحث و نتیجه گیری: استفاده از فن ماساژ درمانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می تواند باعث بهبود مشکلات خواب شود، لذا انجام آن به عنوان یک روش موثر به بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس توصیه می شود.

۵مقایسه عصاره رازیانه و ویتامین E بر مدت دیسمنوره اولیه
اطلاعات انتشار: مجله دانش و تندرستي، تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۴
مقدمه: دیسمنوره اولیه به عنوان درد لگنی در غیاب یک ضایعه پاتولوژیک مشخص در دوران قاعدگی تعریف می شود و یکی از مشکلات شایع زنان سنین باروری می باشد. هدف این مطالعه مقایسه اثر ویتامین E و عصاره رازیانه بر دیسمنوره اولیه می باشد.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی یک سو کور تعداد 65 دانشجوی دختر مبتلا به دیسمنوره اولیه متوسط تا شدید انتخاب و به طور تصادفی در 3 گروه عصاره رازیانه، ویتامین E و دارونما تقسیم شدند. گروه ها برای 2 ماه متوالی، درمان را از روز اول خونریزی به مدت 3 روز به مقدار 4 بار در روز به کار بردند. در گروه ویتامین E، کپسول 100 واحدی و برای گروه رازیانه از کپسول 46 میلی گرمی عصاره رازیانه با نام تجاری فنالژین استفاده شد.نتایج: در گروه عصاره رازیانه، میانگین مدت درد هم، در ماه اول و هم ماه دوم مصرف، نسبت به قبل کاهش معناداری را نشان می دهد (P<0.001). اما در گروه ویتامین E میانگین مدت درد در دوره دوم بعد از شروع درمان کاهش یافته است (P<0.02). بین میانگین مدت درد در 3 گروه در دوره اول تفاوت معناداری وجود دارد (P=0.033).نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می دهد که عصاره رازیانه نسبت به ویتامین E در طول مدت درد دیسمینوره اولیه موثرتر می باشد.

۶تاثیر رایحه اسطوخودوس بر میزان اضطراب ناشی از کارگذاری آی یو دی
اطلاعات انتشار: گياهان دارويي، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۴۶، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: کارگذاری آی یو دی که یکی از روش های مطمئن، موثر و برگشت پذیر در پیشگیری از بارداری است که با اضطراب و ترس همراه است. به نظر می رسد که اسانس گیاه دارویی اسطوخودوس که به عنوان یک ضد اضطراب و آرامبخشی کاربرد فراوان دارد در کاهش اضطراب ناشی از کارگذاری آی یو دی موثر باشد.هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رایحه اسطوخودوس بر میزان اضطراب در زنان کاندید کارگذاری آی یو دی بود.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور تعداد 135 زن که به واحد تنظیم خانواده جهت کارگذاری آی یو دی مراجعه کرده بودند و دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه 45 نفری رایحه اسطوخودوس محلول در روغن دانه کنجد، روغن دانه کنجد و کنترل تقسیم شدند. شرکت کنندگان در سه گروه از نظر اضطراب آشکار و لحظه ای با بیست سوال طبق پرسشنامه اشپیل برگر مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیست سوال پرسشنامه اشپیل برگر با چهار گزینه اصلا، تا حدی، متوسط و خیلی زیاد طبقه بندی شده و از 20 الی 80 امتیازبندی شده بود. این ارزیابی در دو نوبت یکی قبل از رایحه درمانی و یک بار بعد از رایحه درمانی انجام شد. به افراد دو گروه اول قوطی دربسته که حاوی گلوله پنبه ای آغشته شده با سه قطره از محلول رایحه اسطوخودوس یا روغن دانه کنجد بود داده می شد و از آنها خواسته می شد که درب قوطی را باز و به فاصله 10–7 سانتی متری از بینی خود نگه داشته، به مدت 5 دقیقه به طور عادی استشمام نموده و بلافاصله بعد از مداخله، به بیست سوال پرسشنامه اضطراب آشکار پاسخ دهند. داده های جمع آوری شده توسط آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.نتایج: بر اساس نتایج مطالعه، میانگین نمره اضطراب بعد از مداخله با رایحه اسطوخودوس نسبت به قبل از مداخله کاهش نشان داد (p<0.001). همچنین میانگین نمره اضطراب بعد از مداخله در گروه رایحه سطوخدوس در مقایسه با گروه روغن دانه کنجد و کنترل با آزمون آماری کروسکال والیس کاهش نشان داد ‍(p<0.001).نتیجه گیری: استنشاق رایحه اسطوخودوس بر اضطراب ناشی از کارگذاری آی یو دی موثر بوده است.

۷تاثیر رایحه اسطوخدوس بر میزان درد ناشی از کارگذاری آی یودی
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل، تير, دوره  ۱۵ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۷
سابقه و هدف: کارگذاری آی یو دی که بعنوان یکی از روشهای مطمئن در پیشگیری از بارداری شناخته شده است، با درد همراه است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر رایحه اسطوخدوس بر میزان درد ناشی از کارگذاری آی یودی انجام گرفت.مواد و روشها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بر روی 135 خانم که به واحد تنظیم خانواده مراجعه و کاندید کارگذاری آی یو دی بوده و معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، انجام شد. افراد به طور تصادفی به سه گروه 45 نفری رایحه اسطوخدوس، روغن دانه کنجد و کنترل تقسیم شدند. اطلاعات دموگرافیک و میزان درد بر اساس مقیاس دیداری درد جانسون در پرسشنامه ای ثبت شد و سپس درد ناشی از کارگذاری آی یو دی با مقیاس بصری درد در هر سه گروه مورد ارزیابی قرار گرفت. (IRCT: 201209266206MN3).یافته ها: بر اساس نتایج مطالعه، میانگین نمره درد در سه گروه با یکدیگر اختلاف آماری معنی داری داشت و به ترتیب در گروههای اسطوخدوس (2.71±2.60)، روغن دانه کنجد (2.71±4.57) و کنترل (2.08±3.82) گزارش شد (p<0.001). همچنین نتایج مطالعه بیانگر آن بود که بین دو گروه اسطوخدوس و روغن دانه کنجد (p<0.001) و گروه اسطوخدوس و کنترل (p<0.004) اختلاف آماری معنی دار مشاهده شد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که استنشاق رایحه اسطوخدوس بر درد ناشی از کارگذاری آی یو دی موثر بوده است.

۸مقایسه تاثیر ماساژ با روغن آفتابگردان و ماساژ به تنهایی بر وزن و قد شیرخواران
اطلاعات انتشار: باليني پرستاري و مامايي، تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: شیرخواران حساس ترین و آسیب پذیرترین گروه اجتماع را تشکیل می دهند. لذا حفظ سلامت جسمی و روانی آنان نیازمند توجه ویژه ای است. برخی از مطالعات نشان داده اند که ماساژ درمانی توسط والدین، به عنوان راهی برای بهبود کیفیت زندگی شیرخوار مطرح می باشد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه تاثیر ماساژ با روغن آفتاب گردان و ماساژ به تنهایی بر وزن و قد شیرخواران بود.روش بررسی: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی است که در 120 شیرخوار 10–15 روزه، ترم، تک قلو، دارای تغذیه انحصاری با شیر مادر و عدم سابقه بستری شیرخوار به علت بیماری انجام گرفته است. شیرخواران به شکل تصادفی به سه گروه 40 نفره، دریافت ماساژ با روغن آفتاب گردان، ماساژ به تنهایی و گروه کنترل تقسیم شدند. ماساژ توسط مادر 2 نوبت در روز، هر نوبت به مدت 15 دقیقه و به مدت 28 روز انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات فرم ثبت وزن و قد شیرخوار بود که در ابتدا، انتهای هفته های اول، دوم، سوم و چهارم مطالعه تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد.یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد میانگین وزن و قد در طول زمان مطالعه یک روند افزایشی داشته و این اختلاف در طول زمان در همه گروه ها معنی دار بود (P<0.001) همچنین تا پایان هفته دوم مطالعه میانگین قد و وزن شیرخواران در گروه های مطالعه تفاوت معنی داری نداشته (P>0.05)، در حالی که در پایان هفته سوم و چهارم گروه ماساژ با روغن آفتاب گردان در مقایسه با گروه کنترل میانگین وزن (4114.9±657.6 گرم، 4393.3±714.8 گرم) و قد (52.05±1.15 سانتیمتر، 52.96±1.14 سانتیمتر) بالاتری داشت (P<0.05). میانگین قد و وزن در بین سایر گروه ها تا پایان مطالعه تفاوت معنی داری نشان نداد (P>0.05).نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، ماساژ شیرخوار با روغن آفتاب گردان می تواند به عنوان روشی موثر و آسان جهت افزایش رشد آنها مورد استفاده قرار گیرد.

۹بررسی اثر عصاره رازیانه بر دیسمنوره اولیه
اطلاعات انتشار: نسيم تندرستي (سلامت خانواده)، بهار, دوره  ۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: دیسمنوره اولیه به عنوان درد لگنی در غیاب یک ضایعه پاتولوژیک مشخص در دوران قاعدگی تعریف می شود و درمان اصلی آناستفاده از داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی می باشد. به علت عوارض شناخته شده داروهای شیمیایی و سابقه مصرف رازیانه در طبسنتی به عنوان یک گیاه آرام بخش و ضد اسپاسم، هدف این مطالعه تعیین تاثیر رازیانه بر دیسمنوره اولیه می باشد.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی دوسو کور تعداد 50 دانشجوی دختر مبتلا به دیسمنوره اولیه متوسط تا شدید انتخاب کرد و به طورتصادفی در دو گروه عصاره رازیانه و دارونما تقسیم شدند. گروه ها برای 2 ماه متوالی درمان را از روز اول خونریزی به مدت 3 روز برای 4 بار درروز به کار بردند.یافته ها: شدت درد در گروه رازیانه در مقایسه با قبل از درمان، کاهش یافت (P<0.000) مقایسه دو گروه نشان داده، تفاوت معنی داری در شدتدرد در سیکل دوم درمان وجود داشت و این کاهش، بیشتر در گروه رازیانه مشاهده شد. (P<0.006) مدت درد نیز در گروه عصاره رازیانه در دو ماه کاهش داشت (P<0.00).میزان مصرف مسکن نسبت به قبل درمان در گروه رازیانه کمتر بوده؛ اما در مقایسه با دارونما معنی دار نبودهاست.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بررسی حاضر به نظر می رسد عصاره رازیانه می تواند باعث کاهش شدت دیسمنوره شود. در این زمینه انجام پژوهش هایی با طول مدت و تعداد نمونه بیشتر برای حصول اطمینان و اظهار نظر قطعی، ضروری است.

۱۰تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
اطلاعات انتشار: Journal of Sabzevar University of Medical Science، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: خستگی از شایع ترین علایم بیماری ام اس محسوب می شود که کاهش کیفیت زندگی را به دنبال دارد. با توجه به هزینه زیاد درمان های دارویی جهت کنترل علایم ام اس و همچنین عوارض متعدد ناشی از آن ها، استفاده از درمان های مکمل در این بیماران رو به افزایش است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان طراحی و اجرا گردید. مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است که بر روی 36 زن مبتلا به ام اس در شهر اصفهان انجام شد. نمونه گیری به روش هدفمند صورت گرفت و برای هر یک از واحدهای پژوهش ماساژِ افلوراژ همراه با اسانس لاواند، به مدت 20 دقیقه، 3 روز در هفته و طی چهار هفته انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله برنامه SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصیفی و همچنین از طریق آزمون های آماری تی زوجی، تی استیودنت و آنالیز واریانس انجام شد. یافته ها: قبل از مداخله، میانگین نمره شدت خستگی بیماران تحت مطالعه 49 بود که بعد از مداخله به 37\29 رسید. تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که شدت خستگی قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری داشت (0001\0p ). نتیجه گیری: انجام ماساژ رایحه درمانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس باعث کاهش خستگی می شود.

۱۱مقایسه‌ تاثیر ماساژ افلوراژ با روغن معطر و غیر معطر بر شدت خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
اطلاعات انتشار: Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty، سال
تعداد صفحات: ۱۰
پیش زمینه و هدف: خستگی از متداول‌ترین علایم مولتیپل اسکلروزیس و از شایع‌ترین دلایل از کار افتادگی و کاهش کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس محسوب می‌شود. از طرفی شیوع استفاده از درمان‌های مکمل و جایگزین در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس رو به گسترش است. این مطالعه به‌منظور مقایسه تاثیر دو روش ماساژ با روغن‌های معطر و غیر معطر بر شدت خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام گرفته است. مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی بود. در این مطالعه 71 خانم مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس به‌طور تصادفی در دو گروه ماساژ با روغن معطر و ماساژ با روغن غیرمعطر قرار گرفتند. در گروه ماساژ با روغن معطر برای هر یک از نمونه‌ها ماساژِ افلوراژ با روغن اسطوخدوس توسط یکی از اعضای خانواده‌ آموزش دیده بیمار به مدت 20 دقیقه، سه روز در هفته و به مدت چهار هفته برای بیمار انجام شد. در گروه ماساژ با روغن غیرمعطر نیز همین مداخله با روغن بادام شیرین انجام شد. یافته‌ها: تفاوت معنی‌دار آماری در میانگین نمره‌ی شدت خستگی قبل و بعد از مداخله در دو گروه ماساژ با روغن معطّر (000\0p ) و غیرمعطّر دیده شد (000\0p ). از طرفی، بین دو گروه ماساژ با روغن معطر و غیرمعطر نیز تفاوت معنی‌دار آماری در میانگین اختلاف نمره‌ شدت خستگی دیده شد (000\0p ). بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که ماساژ صرف نظر از نوع روغن، تاثیر قابل توجهی بر شدت خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می‌گذارد. ولی به‌نظر می‌رسد تاثیر ماساژ رایحه درمانی (با روغن معطر) در کاهش شدت خستگی نسبت به ماساژ با روغن غیرمعطر به تنهایی بیشتر باشد.

۱۲مقایسه پاسخ کلینیکی ولو واژینیت کاندیدایی عودکننده به کرم واژینال آویشن و بوریک اسید
اطلاعات انتشار: دانشور- پزشكي، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه و هدف: با توجه به مصرف طولانی مدت و مقاومت دارویی به ازول ها در ولو و واژینیت کاندیدایی عودکننده، بسیاری از تحقیق ها، به سوی ترکیب های غیر از آزول معطوف شده است؛ این تحقیق به منظور مقایسه پاسخ بالینی، این بیماران به بوریک اسید که در موارد مقاوم داده می‌شود و ® لکورکس (آویشن) انجام شده است. مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی در کنترل با شاهد مثبت (موازی) و دوسو کور انجام–شده است. به بیمارانی که تشخیص کاندید یازیس ولو و واژن راجعه آنها با کشت ترشحات واژینال مسجل شده، عامل زمینه‌ای نداشتند، کرم‌های واژینال آویشن 1 درصد و بوریک اسید 3 درصد داده شد. شکایات و علایم بیماران در ویزیت اول، یک و شش ماه بعد شروع درمان با استفاده از آزمون‌های آماری کای اسکویر، من‌ویتنی و تی مزدوج مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. یافته‌ها: در گروه بوریک اسید بیماران از نظر شدت نشانه‌های بیماری در شروع مطالعه نمره 3\3±9 داشتند که در دوره اول درمان به 8\3±48\3 و دوره دوم به 1\5±33\3 رسید و در گروه مصرف کننده آویشن، شدت نشانه‌های بیمار در شروع مطالعه نمره 6\3±21\8 بود که در دور اول و دوم درمان به–ترتیب به 46\2±52\2 و 7\3±36\3 رسید که کاهش نمره در هر دو گروه، معنی‌دار بود (001 > P ). میزان اثربخشی نهایی بوریک اسید 2\74 درصد و کرم آویشن 5\64 درصد به دست آمد که اختلاف میان دو گروه، معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: کرم آویشن می‌تواند به عنوان یک درمان الترنایتو در کاندیدیازیس ولوو واژن راجعه، مطرح شود.

۱۳اثر ضد افسردگی عصاره‎های آبی و هیدروالکلی اسطوخودوس در آزمون شنای اجباری و آزمون معلق ماندن دم در موش سوری نر
اطلاعات انتشار: رهاورد دانش، سال
تعداد صفحات: ۱۱
چکیده زمینه و هدف: اسطوخودوس دارای خواص آرام بخشی و ضد اضطراب می‎باشد. در مطالعه حاضر اثر ضد افسردگی عصاره‎های آبی و هیدروالکلی اسطوخودوس درآزمون شنای اجباری(FST) و آزمون معلق ماندن دم(TST) در موش سوری نر بررسی گردید. مواد و روش‎ها: در این مطالعه تجربی، 72 سر موش سوری نر به طور تصادفی به 9 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه‎های شاهد منفی و مثبت به ترتیب نرمال سالین (10 میلی‎لیتر بر کیلوگرم)، فلوکستین (‌20 میلی‎گرم بر کیلوگرم) و ایمی پیرامین (30 میلی‎گرم بر کیلوگرم) و گروه‎های تحت درمان نیز عصاره‎های اسطوخودوس (‌100، 200 و 400 میلی‎گرم بر کیلوگرم) را دریافت کردند. رفتار‎های بی حرکتی، شنا کردن و صعود کردن در طی 6 دقیقه ثبت گردید. یافته‌ها: عصاره‎های اسطوخودوس (به جز دوز 100 میلی‎گرم بر کیلوگرم عصاره آبی در FST) در مقایسه با گروه کنترل به صورت وابسته به دوز و معنی داری سبب کاهش مدت زمان بی حرکتی در هر دو آزمون شدند (001\0p ). این عصاره‎ها به صورت وابسته به دوز و معنی داری سبب افزایش مدت زمان شنا کردن (به جز دوز 100 میلی‎گرم بر کیلوگرم عصاره آبی درFST)(001\0p ) بدون تغییر معنی دار در زمان صعود کردن شدند. نتیجه‌گیری: اسطوخودوس از اثر ضد افسردگی قابل توجهی برخوردار بوده و اثرات آن شبیه فلوکستین می‎باشد. واژگان کلیدی: اسطوخودوس، موش، عصاره گیاهی، معلق ماندن دم

۱۴بررسی تاثیر ژل آلویه ورا بر میزان درد پرینه و بهبودی زخم پس از اپی زیاتومی
اطلاعات انتشار: طب مكمل، سال
تعداد صفحات: ۱۰
چکیده مقدمه: برش‌های جراحی از جمله «اپی‌زیاتومی» از علل شایع ایجاد درد هستند و گیاهان دارویی جایگاه ویژه‌ای را در بهبود سلامت عمومی و تسکین درد دارند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ژل آلویه‌ورا بر درد پرینه و بهبودی زخم بعد از اپی‌زیاتومی انجام گرفت. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی بود که بر روی 84 نفر زن تحت اپی‌زیاتومی بستری در بیمارستان هفده شهریور ساوه انجام گردید. بیماران به طور تصادفی در دو گروه مداخله (دریافت کننده ژل آلویه‌ورا) و گروه کنترل (دریافت–کننده لگن بتادین) قرار گرفتند. در فواصل زمانی قبل از مداخله، 7 و 10 روز پس از اپی‌زیاتومی، شدت درد با استفاده از ابزار VAS و میزان بهبودی زخم با استفاده از ابزار REEDA اندازه گیری شد. در نهایت، داده ها با استفاده از آزمون‌های آماری کای اسکویر و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد بین دو گروه از نظر شدت درد پایه و ظاهر اولیه زخم تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت (20\0p= و 464\0 p=). شدت درد در گروه مداخله در روز هفتم و دهم تفاوت معنی دار آماری با گروه کنترل داشت (04\0p= و 001\0p=) به طوری که گروه مداخله، درد کمتری را تجربه کردند. در بررسی میزان بهبودی زخم نیز گروه مداخله در روز هفتم و دهم با گروه کنترل تفاوت معنی‌دار آماری داشت (02\0 p= و 018\0p=) و بیماران گروه مداخله بهبودی بیشتری از گروه کنترل داشتند. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش، مشخص گردید ژل آلویه‌ورا می‌تواند کاهش دهنده درد و تسریع کننده التیام زخم اپی‌زیاتومی باشد. کلیدواژه‌‌ها: اپی زیاتومی، درد پرینه، بهبودی زخم، آلویه‌ورا.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۴ از میان ۱۴ نتیجه