توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ویژه توابع و ویژه مقادیر انرژی الکترون در سیم کوانتومی با مقطع دایره ای
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386، سال
تعداد صفحات: ۴
ویژه توابع و ویژه مقادیر انرژی الکترون در سیم کوانتومی با مقطع دایرای شکل به صورت تحلیلی با استفاده از جوابهای معادله بسل معرفی و با نتایج قبلی مبتنـی بر روشهای عددی گزارش شده مقایسه می گردد . همچنین نحوه تغییرات ویژه توابع و ویژه مقادیر انرژی برحسب شعاع معرفی می شود

۲محاسبه چگالی مایعات مولکولی بیضی شکل محدود شده بین دو دیوار با استفاده ازمدل ROM
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386، سال
تعداد صفحات: ۴
جهت مطالعه خواص ساختاری و ترمودینامیکی سیستمهای کلاسیکی با تعداد ذرات متغیر پتانسیل بزرگ به صورت تابعی چگالی معرفی می شود که با کمینه کردن این انرژی نسبت به چگالی انرژی حالت تعادلی به دست آمده و به کمک آن کمیتهای لازم به دست می آید . در این مقاله مولکولهای بیضی شکل را را بکار می بریم . در این مدل چهار جهت ROM می باشد محدود می کنیم . برای پیدا کردن پروفیل چگالی مدل d بین دو دیوار سخت موازی که فاصله آنها از هم متقارن در صفحه در نظر گرفته و محاسبات انجام می شود . دراین مقاله از این مدل برای محاسبه پروفیل چگالی بین دو دیوار استفاده شد که نتایج حاصل به خوبی نوسانات چگالی در نزدیکی دو دیوار را نشان می دهد .

۳تغییرات ضریب جذب و ضریب شکست خطی و غیرخطی در یک سیم کوانتومی با مقطع دایره ای با اعمال میدان الکتریکی محدود
اطلاعات انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله تغییرات دو پارامتر ضریب جذب اپتیکی و ضریب جذب شکست بطور دقیق برای یک سیم استوانه ای با سطح مقطع دایره ای محاسبه می شود. با استفاده از دیدگاه ماتریس چگالی روابط تحلیلی برای حالتهای خطی و غیرخطی تغییرات ضریب جذب و ضریب شکست به دست آمده است. و در نهایت نتایج عددی برای یک سیستم GaAs\ALx Ga(1–x) AS ارائه می گردد و نتیجه گیری می شود که این تغییرات به ابعاد هندسی و شدت نور فرودی بستگی دارد.

۴انرژی تبادلی در نانوساختارهای جفت شده
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1388، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله, انرژی تبادلی برای یک سیستم متشکل از دو نقطه کوانتومی جفت شده که هر یک شامل یک الکترون می باشد به طور تحلیلی محاسبه شده است. بدین منظور سیستم مورد مطالعه را به صورت اتمهای هیدروژن گونه در نظر گرفته و از روش هیتلر– لندن نیز استفاده کرده ایم.

۵ترازهای انرژی حلقه های کوانتومی در حضور میدان های الکتریکی و مغناطیسی
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1388، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله به بررسی ترازهای انرژی الکترون در حلقه های کوانتومی با سطح مقطع دایره ای پرداخته شده است. معادله شرودینگر به روش تفاضلات متناهی و در تقریب جرم مؤثر حل شده و ترازهای انرژی حامل ها در حلقه های کوانتومی GaAs با سد پتانسیل محدود محاسبه شده است. ترازهای انرژی الکترون در حلقه کوانتومی حضور میدان های الکتریکی و مغناطیسی محاسبه و نتایج به دست آمده با نتایج سایر روش ها مقایسه شده است.

۶مطالعه ضریب جذب اپتیکی و فرکانس جذب استانه در یک نقطه کوانتمی همسانگرد
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
دراین مقاله ضریب جذب اپتیکی و فرکانس جذب استانه در یک نقطه کوانتمی همسانگرد در حضور یک میدان مغناطیسی خارجی به طور تحلیلی مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور از یک مجموعه از تبدیلات جهت ساده سازی هامیلتونی سیستم بهره گرفته شده است مطابق با نتایج به دست امده در می یابیم که فرکانس جذب استانه با افزایش میدان مغناطیسی افزایش می یابد دلیل اصلی این رفتار افزایش شکافتگی سطوح انرژی می باشد.

۷خواصاپتیکی نقطه کوانتومی استوانه ای در حضور میدان مغناطیسی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله، اثر میدان مغناطیسی بر روی ضریب جذب اپتیکی و تغییرات ضریب شکست در یک نقطه کوانتومی استوانه ای بررسی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده در می یابیم که تغییرات ضریب شکست با افزایشمیدان مغناطسی به سمت انرژی های بیشتر و ضریب جذب با افزایشمیدان مغناطسی به سمت انرژی های کمتر جابجا می شوند

۸بررسی ساختاری و ترمودینامیکی مایعات مولکولی مخلوط دوتایی مولکول های بیضوی گون با برهمکنش گی – برن
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پژوهش فيزيک ايران، تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله شاره مخلوط کلاسیکی یکنواخت متشکل از مولکول های بیضوی گون را مورد مطالعه قرار داده ایم. این شاره مخلوط از دو نوع مولکول بیضوی گون با برهمکنش گی – برن (GB) (در اصطلاح، بیضوی های نرم) که دارای اندازه های متفاوتی می باشند و در دمای T قرار دارند، تشکیل یافته است. برای این سیستم، معادله ارنستین – زرنیک با رابطه بستاری پرکس – یویک را حل کرده، تابع همبسته مستقیم و خواص ترمودینامیکی این شاره را در دمای T محاسبه و با نتایج شبیه سازی و دیگر روش ها مقایسه می کنیم. نتایج به دست آمده در توافق خوبی می باشند.


۱۰تاثیر جرم موثر وابسته به مکان بر روی خواص اپتیکی میله کوانتومی
اطلاعات انتشار: پژوهش فيزيک ايران، زمستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۱تعیین تنش مماسی اطراف تونل های مستطیلی شکل با استفاده از توابع پتانسیل مختلط
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
ازمنظرریاضی درطبیعت برهرپدیده ای یک معادله دیفرانسیل حاکم است. بررفتارمکانیکی محیط اطراف فضاهای زیرزمینی نیزیک معادله–ی دیفرانسیل حاکم است. باحل این معادله، میدان جابجائی ها وتنش ها درهریک ازنقاط توده سنگ اطراف فضای زیرزمینی محاسبه شده وبرای تحلیل پایداری سازه مورداستفاده قرارمی گیرد. دراین مقاله نحوه فرمول بندی و راه حل تحلیلی برای تعیین تنش اطراف تونل مستطیلی تحتتنش های برجا با استفاده از روش پتانسیل مختلط ارائه شده است. همچنین با استفاده از نگاشت همدیس، مقطع تونل مستطیلی به شکلدایره ای تبدیل شد. توده سنگ بصورت الاستیک وایزوتروپ درنظرگرفته شده است. سپس با افزایش نسبت طول به عرض تونل، به بررسی تغییراتتنش های مماسی اطراف تونل پرداخته و نتایج در قالب نمودار نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نسبت طول بهعرض تونل، تمرکز تنش مماسی در گوشه ها بیشتر شده و طولی از تونل که تحت کشش قرار می گیرد افزایش یافته است که خود مستلزماستفاده از نگهدارنده های بیشتری برای پایدارسازی تونل می باشد.

۱۲بررسی ساختاری و ترمودینامیکی مایعات مولکولی مخلوط دوتایی مولکولهای بیضوی گون با برهمکنش گی – برن
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: مجله پژوهش فيزيك ايران، هفتم،شماره۲، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله شاره مخلوط کلاسیکی یکنواخت متشکل از مولکولهای بیضوی گون را مورد مطالعه قرار داده ایم. این شاره مخلوط از دو نوع مولکول بیضوی گون با برهمکنش گی برن که دارای اندازه های متفاوتی می باشند و در دمای t قرار دارند، تشکیل یافته است. برای این سیستم، معادله ارنستین– زرنیک با رابطه بستاری پرکس– یویک را حل کرده، تابع همبسته مستقیم و خواص ترمودینامیکی این شاره را در دمای t محاسبه و با نتایج شبیه سازی ...

۱۳گرانروی شاره های قطبی در نواحی بحرانی با کمک بسط ویریال اختلالی
اطلاعات انتشار: مهندسي شيمي ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۱۴تعیین تنش مماسی اطراف تونلهای مربع شکل با استفاده از توابع پتانسیل مختلط
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني، چهارم،شماره۲، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۲
از منظر ریاضی در طبیعت بر هر پدیده ای یک معادله دیفرانسیل حاکم است. بر رفتار مکانیکی محیط اطراف فضاهای زیرزمینی نیز یک معادله ی دیفرانسیل حاکم است .با حل این معادله، میدان جابجائی ها و تنش ها در هر یک از نقاط توده سنگ اطراف فضای زیرزمینی محاسبه شده و برای تحلیل پایداری سازه مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله نحوه فرمو ل بندی و راه حل تحلیلی برای تعیین تنش اطراف تونل مربعی تحت تنش های برجا با استفاده از روش پتانسیل مختلط ارائه شده است. همچنین با استفاده از نگاشت همدیس مقطع تونل مربعی به شکل دایره ای تبدیل شد. توده سنگ بصورت الاستیک و ایزوتروپ در نظر گرفته شده است. سپس با افزایش جملات سری نگاشت، به بررسی تغییرات تنش های مماسی اطراف تونل پرداخته و نتایج در قالب نمودار نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش جملات سری نگاشت، شکل مربع در گوشه ها صاف تر شده و تنش های مماسی در آن ها افزایش می یابند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۴ از میان ۱۴ نتیجه