توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تأثیر جهانی شدن بر جهت گیری های آینده برنامه ریزی درسی در نظام های متمرکز
اطلاعات انتشار: همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی، سال
تعداد صفحات: ۲۰
آموزش وپرورش همواره از اساسی ترین ابزارهای انسان برای تحقق توانمندیها و کمال او بوده است . اما امروزه نظامهای آموزشی برای پرورش انسان های خلاق و توانمند جهت تعامل مثبت و مؤثر با آینده ،با یکی از مهمترین چالشهای خود یعنی جهانی شدن روبه رو هستند . واژة مناقشه بر انگیزی است که حتی در تعریف خود طیف گسترده ای از آراء و « جهانی شدن » نظریات مثبت و منفی را به دنبال خود می کشد . همانطور که شولت (2000) اشاره دارد، از نظر بسیاری از مردم واژة جهانی شدن یاد آور پیشرفت ، عدالت و صلح است ،در حالیکه برخی دیگر این واژه را بیانگر تبعیض ، مصیبت و بحران می دانند ).1) بحث جهانی شدن طی دهههای گذشته، جای خود را در تمام مباحث مربوط به حوزه های گوناگون دانش بشری خصوصا علوم انسانی و اقتصاد باز کرده است . فاضل رویزی ) (2000 از دانشگاه ایلینویز معتقد است در دهة گذشته هیچ مفهوم اجتماعی ، سیاسی و نظریه آموزشی به گستردگی مفهوم جهانی شدن مورد توجه قرار نگرفته است . ًجهانی شدن تقریبا باهر تغییر اجتماعی در سال های اخیر مربوط بوده است . جهانی شدن واژة کلیدی در آموزش و پرورش بوده و دلالت های آن در حوزة سیاست گذاری و تغییرات آموزشی مورد بحث قرار گرفته است . به عنوان مثال بابلز وتوریس (2000) از این مفهوم برای بررسی جهت گیریهای سیاستهای آموزشی، بال (98) برای مقایسه و تحلیل سیاست های آموزشی، استرو مکویست ) (2002 برای نشان دادن ارتباط بین مباحث قدرت تکنولوژی و دانش دردنیای جهانی شده، تیک لی (2001) برای توسعة چارچوب مفهومی و درک ارتباط جهانی شدن و سطح درآمد پایین و تأثیر آن بر فرهنگ در جوامع پس از استعمار از مفهوم جهانی شدن استفاده کرده اند (2). در ایران نیز تا کنون همایش های متعددی درباره تأثیر جهانی شدن در حوزه فرهنگ به شکل عام و تعلیم تربیت به شکل خاص برگزار شده است و صاحبنظران متعددی در رابطه با تأثیرات جهانی شدن کتاب و مقاله منتشر کرده اند .

۲بررسی تطبیقی برنامه های ارتقاء صلاحیت های حرفهای معلمان در ایران و ژاپن
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف این پژوهش،شناسایی برنامه های ارتقاء صلاحیت های حرفه ای معلمان در دو کشور ژاپن و ایران است. دراین پژوهش شباهت ها و تفاوت های عناصر برنامه های ارتقاء صلاحیت های حرفه ای کشور ژاپن به منظور ارائه پشنهاداتی کاربردی برای بهبود بخشیدن به برنامه های ارتقاء صلاحیت های حرفه ای معلمان در ایران بررسی و مقایسه شده است. این پژوهش یک پیمایش تطبیقی است. اطلاعات موردنیاز آن برای پاسخگویی به پرسشها از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای و گزارش های تحقیقی و جستجو در شبکه جهانی اینترنت مرتبط و سایت های وزارت آموزش و پرورش کشور ژاپن گردآوری شده است. الگوی مورد استفاده در این زمینه، الگوی بردی است. مهمترین نتایج بدست آمده نشان داده است که موفقیت هر سیستم آموزشی تا حدود زیادی بستگی به چگونگی آموزش های حرفه ای معلمان آن جامعه دارد و به منظور دستیابی به این هدف شرایط پذیرش و گزینش داوطلبان حرفه معلمی،اهداف برنامه های درسی و محتوای این برنامه ها در مراکز تربیت معلم، تربیت و آماده سازی معلمان، دوره های کارآموزی و مهمترین برنامه های ارتقاء صلاحیت های حرفه ای معلمان، در دو کشور ایران و ژاپن در نظر گرفته شده است.

۳رابطهی خلاقیت و ویژگی های شخصیت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود که برای این منظور تعداد نفر( 50 نفر دختر و 50 نفر پسر) از دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان مهاباد با نمونه برداری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های ف رم کوتاه ویژگی های شخصیتی NEO که 60 سوال دارد و پرسشنامه خلاقیت عابدی که دارای 60 سوال است جواب دادند . برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی از معدل امتحانهای نهایی ترم قبلی دانش آموزان استفاده شد . برای تجزیه وتحلیل نتایج از ن رم افزار spss و ازشاخصهای آمار توصیفی مثل میانگین و انحراف استاندارد و از ضریب همبستگ ی پیرسون در آمار استنباطی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که پیشرفت تحصیلی دارای رابطه معنادار مثبتی با ویژگی های شخصیتی برونگرایی و وظیفه شناسی و رابطه معنادار منفی با نوروزگرایی دارد. و با ویزگی های شخصیتی مقبولیت و گشودگی رابطه معناداری ندارد . نتایج پژوه ش نشان داد که بین مولفه های سیالی، بسط و انعطاف پذیری خلاقیت با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد ولی بین مولفه ی تازگی در خلاقیت و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد.

۴بررسی مبانی فلسفی برنامه آموزش جهانی و مقایسه آن با مبانی فلسفی نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: انديشه هاي نوين تربيتي، پاييز, دوره  ۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۲۶
پژوهش حاضر درباره تبیین مبانی فلسفی برنامه آموزش جهانی و مقایسه آن با مبانی فلسفی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران است. برنامه آموزش جهانی با هدف همگام کردن امر آموزش با تحولات و واقعیت های موجود در صحنه جهانی، یک نوآوری آموزشی محسوب شده و از نمونه های طرح مفاهیم جهانی در حوزه برنامه درسی است. این برنامه از سال 1380 با همکاری یونیسف و وزارت آموزش و پرورش در چهار استان کشور به صورت آزمایشی اجرا شده است. به این منظور مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و زیبایی شناسی برنامه آموزش جهانی با استفاده از منابع موجود و از طریق روش تحلیل کیفی استخراج و با مبانی فلسفی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران مقایسه شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه برنامه آموزش جهانی، هستی یک مجموعه به هم پیوسته و در هم تنیده است که همه اجزای آن با هم در تعادل هستند و بر هم اثر می گذارند. ماهیت و یا جوهر هستی همان ماده و انرژی است. معرفت هم از جهت توانمندیهای انسان و هم از جهت ارتباط معرفت با معرف نسبی است. ابزارهای کسب معرفت علاوه بر عقل و استدلال و منطق – که در رویکرد مکانیستی معتبر است و شهود، خیال، احساس و مشاهده را نیز شامل می شوند. مقایسه مبانی فلسفی برنامه آموزش جهانی با مبانی فلسفی نظام آموزش و پرورش، حاکی از برخی ناهمخوانی ها در زمینه های مختلف از جمله جوهر هستی، مبدا و مقصد حیات، نسبی بودن معرفت، منابع ارزش ها و جایگاه انسان در جهان هستی است. این ناهمخوانی دو مقوله اصلی را دربردارد. ابتدا با توجه به این که طراحان برنامه جهانی هم اکنون کاملا معترفند که عصر انسان محوری گذشته است، فرصت مناسبی جهت ارایه مبانی فلسفی اسلام فراهم شده است. همچنین این امر ما را بر آن می دارد با توجه به تدوین سند ملی آموزش و پرورش در خصوص انسجام بخشیدن به مبانی فلسفی نظام کوشش های جدی به عمل آید.

۵بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فاوا 1توسط اعضای هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
پدیده نوی فاوا فرصت های تازه ای را در آموزش عالی 6 به وجود آورده است به گونه ای که کارول هیوز 7 به نقل از جانکوسکا می گوید : زندگی امروزه در آموزش عالی ، زندگی در فضایی رقابتی است . این بدان معنی است که در دنیای امروز ما در حال معاملات اطلاعاتی 9 هستیم تا ایجاد اطلاعات جدید . در حقیقت فاوا در دنیای آموزش ،مبنایی برای تمامی تعاملات میان اساتید\معلمان و فراگیران و میان مؤسسات آموزشی و دولتی و در میان سایر دستگاه ها مبدل گردیده است ( بانو و بانو ).از سویی کلید اصلی ورود به جامعه دانایی ، توانایی است و آن سرشته با مهارت های انسانیاست. در همین رابطه عباس زادگان و ترک زاده ( 1386 17 ) می گویند: بهسازی منابع انسانی یکی از استراتژی های اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط تغییر است. لذا باتوجه به تحولات پیش رو اساتید نقش مهمی در موفقیت برنامه های فاوا در آموزش عالی بازی می کنند (رضایی ، صفا و حسینی 2009 ).در حقیقت فاوا مراحل گردآوری ، ذخیره سازی، ویرایش، اصلاح، انتقال اطلاعات در شکل های گوناگون است که نیازمن د تجهیزاتی چون رایانه ، تلفن های موبایل ، ابزارهای ذخیره سازی ، انتقال فایل ها از طریق سرورها ، ماهواره ها و اینترنت است(کایود

۶جلوه های صلح ورحمت در سیره پیامبر (ص)
اطلاعات انتشار: اولین همایش سبک زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله)، سال
تعداد صفحات: ۲۱
هدف اصلی این پژوهش بررسی ارائه جلوه های صلح طلبی و اخلاق رحمانی در سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) می باشد. بدین منظور با استفاده از روش تاریخی مصادیق صلح طلبی پیامبر (ص) در دو بخش صلح و رحمت در رفتار پیامبر در زندگی عادی شامل الخاق فردی قبل و پس از بعثت تعاملات اجتماعی، رفتار با خانواده و رفتار با کودکان و صلح و رحمت در سیره پیامبر (ص) در جنگ ها استخراج شده است. با توجه به این که تحقیق تاریخی ععمدتا بر اساس منابع مکتوب و اسناد موجود در ارتباط با موضوع مورد نظر انجام می پیذیرد. اعتبار اسناد و منابع در انجام تحقیق بسیار مهم می باشد. در انجام پژوهش حاضر با توجه به این که منابع متعددی در ارتباط با سیره پیامبر وجود داشت به منابعی استناد شده که در نزد پژوهشگران تاریخ اسلام معتبر تلقی شده و از منابع دست اول و قدیمی در سیره به شمار می روند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که به خلاف آنچه که برخی از اسلام شناسان غربی و یا پاره ای تندروان فرقه گرا در جهان امروز بیان می کنند، حضرت در کلیه ابعاد زندگی و مراحل و مراتب مختلف آن شخصیتی صلح طلب بوده اند. بر این مبنا می توان ادعا کرد که ارائه سیره پیامبر (ص) دانش مهارت ها و نگرش هایی را ارتقا می بخشد که اجازه می دهد مردم در همه سنین و در همه سطوح تغییرات رفتاری را تجربه نمایند که می تواند در خلق شرایطی که منجر به استقرا صلح می گردد و همچنین در پیشگیری از وقوع درگیری و حل درگیری به ورت صلح آمیز موثر باشد.

۷بررسی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری بر اساس خود ارزیابی
اطلاعات انتشار: مديريت پرستاري، بهار, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: کسب صلاحیت بالینی توسط دانشجویان، هدف نهایی و معیار اثربخشی آموزش پرستاری ذکر شده و شامل توانمندی به کار گیری دانش و اطلاعات، ارتباط و مهارت های بین فردی، حل مشکل و مهارت های فنی آنان می باشد.هدف: هدف از این مطالعه، بررسی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری است.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی است که در سال 1390 انجام شده است. نمونه گیری به شیوه تمام شماری بر روی 90 نفر از دانشجویان ترم پنجم تا هشتم دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته صلاحیت بالینی بود که سوالات آن در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی حرکتی تنظیم گردید. روایی این پرسشنامه از طریق روایی محتوی و پایایی این ابزار با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 0.94 تعیین گردید. روش تکمیل پرسشنامه خود ارزیابی بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شدند.یافته ها: میانگین نمرات در دو حیطه عاطفی و روانی حرکتی به ترتیب 3.32 و 3.32 بوده و دانشجویان میزان صلاحیت بالینی خود را در این دو حیطه، کمی بالاتر از متوسط ارزیابی نموده اند (0.001>P). در حیطه شناختی نیز تفاوت میانگین این حیطه (3.05) با مقدار جامعه معنادار نیست، به عبارتی پاسخ دهندگان میزان صلاحیت خود را در این حیطه در سطح متوسط ارزیابی کرده اند. به طورکلی می توان نتیجه گرفت، دانشجویان صلاحیت های خود را به طور معناداری بیش از متوسط (3) ارزیابی نموده اند (0.001>P).نتیجه گیری: دانشجویان صلاحیت بالینی خود را کمی بالاتر از متوسط ارزیابی نموده اند. دستیابی به نتیجه مطلوب حداکثری، به ثمر بخش بودن آموزش و مصرف بهینه امکانات و منابع اشاره دارد. بنابراین باید به دنبال راه هایی بود تا میزان کسب صلاحیت بالینی در دانشجویان در طول و پس از دوره آموزش پرستاری به بالاترین میزان ممکن برسد.

۸بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی عمومی در مقطع متوسطه، ازنظر دبیران و دانش آموزان شهر کرمان
اطلاعات انتشار: جستارهاي زباني، خرداد و تير, دوره  ۶ , شماره  ۲ (۲۳)، سال
تعداد صفحات: ۳۰
پژوهش حاضر را با هدف بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی عمومی در مقطع متوسطه، ازنظر دبیران و دانش آموزان شهر کرمان، انجام داده ایم. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی، پیمایشی و کمی است و برای اندازه گیری نظر دبیران و دانش آموزان، از دو پرسش نامه محقق ساخته استفاده کرده ایم. جامعه این پژوهش شامل همه معلمان زن و مرد عربی و دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه رشته های ریاضی و تجربی دبیرستان های دولتی شهر کرمان، در سال تحصیلی 90– 91 است. نمونه مورد بررسی را به شیوه تصادفی طبقه ای و با انتساب متناسب انتخاب کردیم که شامل 30 دبیر زن، 30 دبیر مرد و 236 دانش آموز است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که میزان هماهنگی هدف آموزش زبان عربی (فهم متون دینی) با معیارهای انتخاب هدف در برنامه ریزی درسی، میزان تطابق محتوای کتاب های درسی عربی با معیارهای انتخاب محتوا در برنامه ریزی درسی، میزان آمادگی دبیران عربی برای تدریس درس زبان عربی، میزان تحقق اهداف برنامه درسی عربی، میزان تسلط دانش آموزان به مهارت های زبانی، میزان انگیزه و علاقه دانش آموزان به یادگیری زبان عربی و میزان آشنایی دانش آموزان با مهارت ها و راهبردهای یادگیری زبان عربی پایین تر از حد مطلوب است. با توجه به این یافته ها نتیجه می گیریم که به آموزش زبان عربی به عنوان زبان دوم\ خارجی، به طور علمی توجه نشده است و تا حد مطلوب فاصله زیادی دارد و برای رسیدن به نتایج مطلوب، تحولات جدی و همکاری بخش های مختلف لازم است. از مهم ترین راهکارها برای بهبود این وضعیت، ارتقای سطح آموزش پیش و ضمن خدمت معلمان زبان عربی است.

۹بررسی میزان توجه به حقوق ملت در محتوای کتاب های درسی در تعلیمات اجتماعی
اطلاعات انتشار: حقوق اساسي، سال
تعداد صفحات: ۱۷

۱۰تاثیر آموزش هنر در پرورش مهارت استدلال و پرسش گری دانش آموزان
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
این پژوهش با هدف شناخت بررسی تاثیر آموزش هنر در پرورش مهارت استدلال و پرسش گری دانش آموزان دبستانی انجام شد.جامعه آماری این پژوهش کلیه ی دانش آموزان پسر پایه سوم تا پنجم ابتدایی مدرسه شاهد ناحیه دو شهر ارومیه در سال تحصیلی 93–92 بودندکه ازاین میان،تعداد 30 نفردانش آموز پسر، 15 نفر گروه کنترل و 15 نفر گروه آزمایش، به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.در جمع آوری داده ها،از شیوه ی سنجش توانایی پرسش گری رابرت فیشر استفاده وضریب اعتبار و پایایی آن محاسبه شد. جهت طبقه بندی داده ها ازآمار توصیفی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مقایسه ی میانگین T–test درسطح 5%>p صورت گرفت. پژوهش حاضر مبتنی بر فرض تأثیر آموزش محتوای متنوع هنر بر پرورش توانایی پرسشگری دانش آموزان پسر مقطع دبستان است که برای بررسی فرضیه پژوهش از روش آزمایشی پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد . یک کلاس ده جلسه ای هفته ای دو جلسه تشکیل شد و از روش کلاس داری به شیوه حلقه کندوکاو (community of inquiry) شارپ لیپمن و از داستانهای فکری فلیپ کم و رابرت فیشر بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که ارائه ی محتوای متنوع در آموزش هنر در پرورش مهارت استدلال و پرسش گری دانش آموزان موثر می باشد.

۱۱تاثیر آموزش هنر در پرورش مهارت تفکرانتقادی دانش آموزان
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
این پژوهش با هدف شناخت بررسی تاثیر آموزش هنر در پرورش مهارت تفکرانتقادی دانش آموزان دبستانی انجام شد.جامعه آماری این پژوهش کلیه ی دانش آموزان پسر پایه سوم تا پنجم ابتدایی مدرسه شاهد ناحیه دو شهر ارومیه در سال تحصیلی 93–92 بودندکه ازاین میان،تعداد 30 نفردانش آموز پسر، 15 نفر گروه کنترل و 15 نفر گروه آزمایش، به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.در جمع آوری داده ها،از شیوه ی آزمون سنجش تفکرانتقادی رابرت انیس استفاده وضریب اعتبار و پایایی آن محاسبه شد. جهت طبقه بندی داده ها از آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون لون و باکس وآزمون ویلکرلامبدا درسطح 5%>=p صورت گرفت. پژوهش حاضر مبتنی بر فرض تأثیرافزایش مدت زمان ساعت درسی آموزش هنر بر پرورش تفکر انتقادی دانش آموزان پسر مقطع دبستان است که برای بررسی فرضیه پژوهش از روش آزمایشی پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد . یک کلاس ده جلسه ای هفته ای دو جلسه تشکیل شد و از روش کلاس داری به شیوه حلقهکندوکاو (community of inquiry) شارپ لیپمن و از داستانهای فکری فلیپ کم و رابرت فیشر بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که افزایش مدت زمان ساعت درسی آموزش هنر در پرورش مهارت تفکر انتقادی دانش آموزان موثر می باشد.

۱۲بررسی رابطه تیپ های شخصیتی A و B و دینداری با عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تیپ های شخصیت A و B و دینداری با عملکرد تحصیلی دانشجویان می باشد. نمونه مورد مطالعه 883 نفر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه بودند که به روش تصادفی و طبقه ای انتخاب شدند. طرح پژوهش توصیفی– همبستگی بود. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه تیپ های شخصیتی A و B گنجی، پرسشنامه دینداری گلارک و استارک و میانگین معدل دو ترم قبل دانشجویان بعنوان شاخص عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. نتایج تحلیل از طریق آزمون t مستقل نشان داد که بین تیپ های شخصیت A و B و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد همچنین نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین دینداری و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه ای وجود ندارد

۱۳کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه قم
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۲۰
هدف از مطالعه ی حاضر بررسی کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده (رهبر دارای فرادید، برنامه ریزی\ ارزیابی، اطلاعات،ابتکار\ نوآوری و اجرا) در دانشگاه قم از دیدگاه کارکنان می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماریشامل کلیه ی کارشناسان و کارشناسان ارشد دانشگاه قم به تعداد 214 نفر می باشد و نمونه آماری 112 نفر از جامعه آماری است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سازمان یادگیرنده ویک و لئون ( 1995 ) می باشد که پایایی آن براساس ضریب آلفای کرونباخ0\86 بدست آمده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه قم کمتر از حد متوسط است و بین کاربست مؤلفه ها تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین دیدگاه کارکنان در مورد کاربست مؤلفه ها بر حسب رسته های شغلی تفاوت معناداری وجود دارد و کاربست مؤلفه ها در رسته ی پژوهشی بیشتر از رسته های دیگر بوده است. ولیکن بین دیدگاه کارکنان بر حسب سابقه کاری تفاوت معناداری وجود ندارد

۱۴میزان آماده سازی معلمان در خصوص تغییر برنامه درسی دوره ابتدایی تحصیلی مطالعه موردی معلمین پایه ششم ابتدایی شهر تهران
اطلاعات انتشار: همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش، سال
تعداد صفحات: ۴
معلم به عنوان عنصر اساسی در برنامه درسی ، باید در راستای اعمال تغییر در برنامه درسی آمادگی لازم را کسب نماید از نظر زایس تغییر برنامه درسی به معنی تغییر انسان ها است وتنها با دست کاری های سازمانی نمی توان به تغییر دست یافت بنابراین همیشه در هر نوع تغییر عوامل انسانی احساسی وارزش موثر است ( نقل از ملکی 97:1380) در نتیجه امیدواری به تغییرات برنامه درسی ، بدون آماده سازی معلمان که ایفا کننده نقش اول صحنه آموزش کشور می باشند وهمی بیشتر نخواهد بود (مهدوی 1388) بررسی مباحث نظری بیانگر این است که می توان آماده سازی معلمان برای اعمال تغییر برنامه درسی را به دو مرحله کلی شامل آگاهی معلمان از اهداف تغییر برنامه درسی ، کسب مهارت های لازم در خصوص تغییر در روش تدریس تقسیم نمود. مهر محمدی (1381) معتقد است معلمان در برنامه درسی نقش محوری دارند ومی توانند با مشارکت خود زمینه بهبود برنامه درسی را فراهم نمایند.

۱۵ویژگی های برنامه درسی مطلوب در راستای ایجاد خلاقیت
اطلاعات انتشار: همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش، سال
تعداد صفحات: ۴
درعصرحاضرکه انسان باتغییرات دائمی روبه رواست، تنها درصورتی می تواندموفق باشد که خلاقانه بتواندخودرا باتغییرات تطابق دهد وبه حل مسائل بپردازد ( کرفت ، 2003) برنامه درسی باید علاوه برپاسخگویی به سوال هاونیازهای دانش آموزان درزمینه های مختلف، شرایط ایجادتحول کیفی درتحصیل وامادگی برای احراز شغل مولد، بهبودوتوسعه دانش وفناوری رادرجامعه فراهم نماید. اگرنظام آموزشی نتواند توانایی حل مسائل ناشی از تغییرات هرجامعه را به یادگیرندگان بیاموزد، به موقعیت آتی خود لطمه واردکرده است. بنابراین برنامه های درسی باید به روش های خلاق در فراگیران تاکید ورزند (رضاپور، 1371).مطالعه فاطیماو آزدو( 2011)، نشان می دهد که اگرچه ادراکات معلمان ازخلاقیت ازتعریف های نظری آن فاصله ی زیادندارد، اماتصورات غلطی درموردآن وجودارد. نظریه پردازان ، ابعاد فردی و آموزشی خلاقیت راموردبررسی قرارداده اند. خودشناسی، اعتمادبه نفس ، خودمختاری شخصیتی همزمان باتوانایی کاربا دیگران، تعامل پویا با خود، دیگران یاهردو آنهادرفرایند خلاقیت ضروری است.

۱۶ارتباط عوامل جمعیت شناسی و عوامل آموزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان پیام نور
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۷
پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر برعملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد مشهد میپردازد.متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش: عوامل جمعیت شناختی و عوامل آموزشی میباشد.جامعهی پژوهش را کلیهی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد تشکیل میدهند و تعداد 733 نفر بر اساس جدول مورگان، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدهاند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: پرسشنامهی جمعیتشناختی با 11 گویه و پرسشنامهی عوامل آموزشی با 71 گویه که برای تجزیه و تحلیل دادهها، در آمار توصیفی از جداول فراوانی، برای توصیف متغیرهای جمعیتشناختی استفاده گردید و در آمار استنباطی از آزمون های لون برابری واریانسها آنالیز واریانس یکطرفه، آزمونهای معادل آنالیز واریانس،آزمون کایدو استقلال سطر و ستون در جداول توافقی، رگرسیون، welch و آزمون توکی بهره گرفتم. یافتهها حاکی از این است که عملکرد تحصیلی دانشجویان با جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، سن، محل سکونت، نوع دیپلم، معدل دیپلم، شیوهی پذیرش در دانشگاه، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، شغل پدر، شغل مادر، وضعیت اقتصادی خانواده و عوامل آموزشی دانشگاه رابطه نداشته است

۱۷بررسی رابطه ی احساس تعلق به مدرسه با انگیزه ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ی متوسطه نظری شهر اصفهان
اطلاعات انتشار: علوم تربيتي- دانشگاه شهيد چمران اهواز، سال
تعداد صفحات: ۱۶

۱۸اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر خودکارآمدی عمومی و شیوه فرزندپروری والدین
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه، سال
تعداد صفحات: ۱۷
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت حلمسئله بر خودکارآمدیعمومی و شیوهی فرزندپروری والدین بود. روش تحقیق: پژوهش از نوع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون پسآزمون به همراه گروه گواه است. نمونهگیری –به صورت غیرتصادفی انجام شد. گروه نمونه شامل 43 نفر از والدین پایههای اول تا سوم مدرسه ابتدایی اشراق شهرستان بابل بود که پس از فراخوانعمومی، به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کرده و به دو گروه )آزمایش، 81و گواه، 81 نفرتقسیم شدند. گروه آزمایش در کارگاه تربیت فرزندان مبتنی بر روش حلمسئله )تربیت کودک اندیشمند آموزش دیدند اما گروه گواه آموزشی دریافت نکردند. کارگاه طی هشت جلسهی 09 دقیقهای برگزار شد. قبل از شروع و بعد از اتمام جلسات کارگاه، هر دو گروه پرسشنامه خودکارآمدیعمومی شررو همکاران 8011 وپرسشنامه روشهایتربیتی والدین شکوهییکتا و پرند، 8411 را تکمیل کردند. یافتهها: یافتههای حاصل از تحلیلکوواریانس دادهها نشان داد که، برنامهی آموزشوالدین، منجر به افزایش معنادار میانگین نمرات خودکارآمدی 90 P >9\ و روش حلمسئله 98 P و کاهش معنادار میانگین نمرات روش تنبیه و توبیخ و توصیه بدون توضیح 98 P شده است. همچنین روش پیشنهاد همراه با توضیح تغییر معناداری<9\90 P نداشته است. نتیجهگیری: آموزش مهارت حلمسئله به والدین، باعث افزایش خودکارآمدی والدین و بهکارگیری سبک تربیتی مبتنی بر حلمسئله توسط آنها میشود.

۱۹اثربخشی آموزش های شناختی– رفتاری بر کاهش اهمالکاری دانش آموزان
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي كاربردي روان شناختي، سال
تعداد صفحات: ۸
اهمالکاری از جمله متغیرهای موثر بر عملکرد تحصیلی است، لذا مطالعه بیشتر آن ضروری به نظر می رسد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش های شناختی– رفتاری بر کاهش اهمالکاری است. در این مطالعه، از روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 34 نفر از دانش آموزان سال اول دبیرستان به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، به این صورت که ابتدا از بین دو ناحیه آموزش و پرورش یک ناحیه به طور تصادفی انتخاب شد و سپس از بین مدارس این ناحیه یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب، و دانش آموزان در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. دانش آموزان گروه آزمایش 8 جلسه آموزش شناختی– رفتاری دریافت کردند، در حالی که دانش آموزان گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه اهمالکاری سولومون و راثبلوم (1984) بود. دانش آموزان بر اساس نمراتی که از پرسشنامه دریافت کردند در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. داده های جمع آوری شده از طریق آزمون کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش این فرضیه را که آموزش های شناختی – رفتاری، اهمالکاری را کاهش می دهد، اثبات کرد. نتایج این پژوهش به مشاوران مدارس کمک خواهد کرد تا با به کارگیری آموزش های مبتنی بر رویکرد شناختی– رفتاری، اهمالکاری دانش آموزان را کاهش دهند.

۲۰بررسی ادراک دانشجویان فنی مهندسی از کیفیت تدریس و تاثیر آن بر انتخاب رویکرد یادگیری (مطالعه موردی: دانشگاه تهران)
اطلاعات انتشار: فصلنامه آموزش مهندسي ايران، هفدهم،شماره۶۸، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ادراک دانشجویان فنی ـ مهندسی از کیفیت تدریس بر انتخاب رویکرد یادگیری است. به این منظور از بین تمام دانشجویان دانشکده های فنی دانشگاه تهران نمونه 350 نفر (200 مرد و 150 زن) به روش تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس 36 پرسشی ادراک از کیفیت تدریس (تیلور و فیشر و فریزر، 1996) و همچنین فرم کوتاه رویکردها و مهارتهای مطالعه و یادگیری (انتویسل و رامسدن، 2000) پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل نتایج از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان بهره برده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها در آزمون همبستگی نشان داد که رابطه مولفه های ارتباط فردی، تفکر تاملی، تعامل کلاسی با یادگیری عمیق و یادگیری راهبردی مثبت و معنادار اما با یادگیری سطحی منفی و معنادار است. رابطه حمایت و رهبری با یادگیری عمیق مثبت اما با یادگیری راهبردی منفی و معنادار است. همدلی نیز رابطه منفی و معناداری با یادگیری سطحی دارد. همچنین نتیجه آزمون رگرسیون همزمان نشان داد که مولفه های ادراک از کیفیت تدریس به ترتیب 27 ، 34 و 21 درصد از واریانس رویکردهای یادگیری عمیق، راهبردی، و سطحی را تبیین می کند.

۲۱اثربخشی آموزش های شناختی–رفتاری بر خودنظم جویی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان
اطلاعات انتشار: نشريه بين المللي علوم رفتاري، هشتم،شماره۳، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش های شناختی–رفتاری در افزایش خودنظم جویی دانش آموزان دختر دبیرستانی انجام شده است. روش: این مطالعه از نوع پیش آزمون–پس آزمون است که در آن 34 نفر از دانش آموزان پایه اول دبیرستان که در پرسشنامه خودنظم جویی بوفارد کمترین نمره راکسب کرده بودند انتخاب شدند و به عنوان آزمودنی های تحقیق به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. محتوای جلسات آموزش گروهی بر اساس تلفیق دو بسته آموزشی بیندرو شهنی ییلاق و همکاران تنظیم شده بود. در پایان جلسات آموزشی پرسشنامه به کار رفته در پیش آزمون مجدداً بعنوان پس آزمون در مورد هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش های شناختی–رفتاری باعث افزایش خودنظم جویی در دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یکی از روش های موثر افزایش خودنظم جویی، استفاده از آموزش های شناختی–رفتاری است که در این پژوهش بکار رفته است. نتیجه گیری: با توجه به تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و کنترل از آموزش های شناختی رفتاری می توان در افزایش خودنظم جویی دانش آموزان استفاده کرد.

۲۲نگاه فرانوگرایان به برنامه درسی و شناسایی عوامل مغفول آنها با تاکید بر آموزه های اسلامی
اطلاعات انتشار: فصلنامه پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي، بيست و سوم،شماره۲۶، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۲۰
هدف این پژوهش بررسی نگاه فرانوگرایان به برنامه درسی و شناسایی عوامل مغفول آنها با تاکید بر آموزه های اسلامی است. این پژوهش بر اساس ماهیت کیفی ـ اکتشافی، مبتنی بر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی ـ تحلیلی است. داده ها به منظور تحلیل پس از جمع آوری مبتنی بر آرای برنامه درسی اسکایرو، نال و جی میلر عواملی چون هدف، محتوای آموزشی، نقش مربیان، راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، یادگیرندگان، فناوری آموزشی و ارزشیابی، مقوله بندی و ارائه شد. نتایج این پژوهش حاکی است که مبناهایی در عوامل هدف، روش آموزش، محتوای آموزش و ارزشیابی مغفول مانده است. فرانوگرایان با رد میراث ارزشمند به نقادی اصول، روشها و سبکهای ارزشیابی می پردازند و به طور کلی تلاشهای برنامه درسی فرانوگرا در گفتمان خلاصه می شود. در تبیین عوامل برنامه درسی (هدف، روش، محتوا و ارزشیابی) مبتنی بر توحید محوری و با تاکید بر تعلیم و تربیت اسلامی انسان امروزی می تواند با پیروی از آن، نیازهای خود را پاسخ دهد. برنامه درسی مبتنی بر آموزه های اسلامی، دارای ویژگیهایی نظیر هدف نهایی آن قرب الهی، انتخابهای آن زمینه ساز تقرب به ربَ خویش، محتوا مبتنی بر آموزه های قرآنی بوده و ارزشیابی نیز وقتی مطلوب است که با ارزشهای اسلامی متناسب است و فرد به تمام روابط چهارگانه ارتباط با خدا، خود، دیگران و طبیعت توجه کند.

۲۳بررسی سطح خود تعیین گری دانشجویان دوره های مجازی با توجه به اصول و مولفه های رویکرد هتاگوژی
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه نظريه و عمل در برنامه درسي، دوم،شماره۴، پاييز و زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۷
هدف از این پژوهش بررسی سطح رفتار یادگیری خودتعیینی هتاگوژیک دانشجویان با توجه به مبانی و چهارچوب نظری رویکرد هتاگوژی است که به صورت مطالعه موردی در دانشگاه مجازی مهر البرز انجام شده است. از بین جامعه آماری پژوهش، یعنی دانشجویان دانشگاه مجازی مهر البرز که 690 بودند، تعداد 120 نفر با توجه به جدول مورگان به صورت تصادفی با انتساب متناسب انتخاب و بر اساس سطح رفتار یادگیری خودتعیینی هتاگوژیک موردمطالعه قرار گرفتند. رفتار یادگیری هتاگوژیک دانشجویان از دیدگاه خود آنان بر اساس متغیرهای دموگرافیک (سن، جنس، ترم تحصیلی و عملکرد تحصیلی) با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده معناداری رابطه بین دو متغیر عملکرد تحصیلی و رفتار یادگیری هتاگوژیک است. به طوری که رفتار یادگیری هتاگوژیک حدود 35% از تغییرات عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره های مجازی را تبیین می کند. و درمجموع سطح یادگیری خودتعییتی هتاگوژیک دانشجویان متوسط یا نسبتاً مطلوب برآورد شده است.

۲۴بررسی نیازهای آموزشی پرستاران با روش دیکوم: یک مطالعه موردی
اطلاعات انتشار: مديريت پرستاري، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: امروزه گستردگی نقش‌های پرستاری، نیاز به آموزش مداوم و بازبینی در وظایف و صلاحیت‌های پرستاری را افزایش داده‌ است. الگوی دیکوم رویکردی است که فعالیت‌ها و اقداماتی را که در درون آن وظیفه اصلی و فرعی یک شغل وجود دارد را شناسایی و برای شناخت نیازهای آموزشی تمرکز خود را بر وظایف اصلی و فرعی قرار می‌دهد. هدف: این مطالعه اجرای روش دیکوم برای شناسایی وظایف اصلی و فرعی پرستاران، برای تعیین صلاحیت‌های ضروری برای انجام این وظایف و نیاز‌های آموزشی آنان در هر یک از این صلاحیت‌ها در بیمارستان فوق‌تخصصی مرکزی نفت تهران در سال (1392) بوده است. مواد و روش‌ها: این پژوهش توصیفی ـ پیمایشی با استفاده از روش دیکوم و در دو مرحله انجام گرفته است. در مرحله اول، بطور هدفمند 12 نفر از پرستاران خبره و باسابقه بیمارستان نفت تهران انتخاب و در کارگاه اولیه دیکوم شرکت کردند. پس از تشریح و تبیین اهداف کارگاه و فرایند دیکوم، شرکت کنندگان با توافق همه اعضا ، وظایف اصلی و فرعی و تکالیف شغل پرستاری را مشخص کردند. سپس بر اساس تکالیف مشخص شده، پرسشنامه‌ای با مقیاس لیکرتی حاوی 59 سوال بر مبنای سه مولفه دانش، نگرش و مهارت تنظیم شد که پرستاران (127 نفر) در دو بعد وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نظر خود را بیان داشته‌اند. در مرحله دوم تعداد (???) پرستاری که با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده و تصادفی گزینش شده بودند به پرسشنامه طراحی شده پاسخ دادند. از روایی محتوایی و از آلفای کرونباخ برای پایایی استفاده شده که میزان آن (83\0) حاصل شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تی‌دو نمونه وابسته استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد پرستاران در تمامی وظایف شغلی خود نیاز به آموزش دارند. بر طبق این نتایج و با توجه به اختلاف میانگین بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، در شایستگی‌های دانش؛ «آشنایی نسبی با اصول برنامه‌ریزی و سازماندهی جهت بهره‌وری بیشتر»، با اختلاف میانگین(02\2)، در شایستگی‌های مهارت؛ «مدیریت هزینه– فایده، ارزیابی و انتخاب بهترین راه‌حل با افق زمانی مختلف» و همچنین «نظارت و سنجش عملکرد خود، افراد دیگر یا سازمان به منظور بهبود یا اقدام اصلاحی» با اختلاف میانگین(25\1)، و در شایستگی‌های نگرش؛ « انگیزش بالا در راستای ارایه خدمات بهتر» با اختلاف میانگین(67\0)، به‌عنوان مهم‌ترین نیازهای آموزشی پرستاران به حساب می‌آیند. آزمون تی با (0\000=P)تفاوت معنا داری بین این دو وضعیت در تمام ابعاد (دانش، نگرش و مهارت) نشان داد. نتیجه‌گیری: از این یافته‌ها می‌توان در تدوین دوره‌های آموزشی پرستاران این بیمارستان وسایر مراکز درمانی مشابه استفاده نمود. همچنین با استفاده از روش نیازسنجی آموزشی معرفی شده (دیکوم) می‌توان برای نیازسنجی آموزشی سایر سطوح سازمانی در این بیمارستان وسایر مراکز درمانی مشابه بهره گرفت.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۴ از میان ۲۴ نتیجه