توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اولویت بندی عوامل داخلی و خارجی موثر بر استراتژی کیفیت
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سال
تعداد صفحات: ۱۷
در حالیکه پویایی بازارهای جهانی و لزوم توجه به چالشهای عصر حاضر مدیریت استراتژیک کیفیت را الزامی ساخته است و علیرغم توجه و تمرکز بسیاری بر کیفیت در ادبیات مدیریت توجه استراتژیک به مدیریت کیفیت مورد غفلت واقع شده و تنها در چند سال اخیر مباحث مدیریت استراتژیک کیفیت مطرح گردیده است در این تحقیق هدف اصلی شناسایی عوامل موثر بر تعیین استراتژی های کیفیت مورد کاوی شرکت ایران خودرو است به منظور سنجش عوامل داخلی و خارجی موثر بر استراتژی کیفیت از روش پیمایش استفاده شد. پرسشنامه ای ماتریسی با 66 متغیر و 7 مولفه طراحی گردیده که در سه محور میزان تحت کنترل بودن نماینده میزان داخلی یا خارجی بودن مشخصه اهمیت و توجه مدیران سازمان مورد پرسش قرار گرفت و روایی و اعتبار آن اثبات شد. جامعه تحقیق 3200 نفر کارکنان مرتبط با فرایندکیفیت در شرکت ایران خودرو بودند که با روش کوکران 107 نفر به عنوان جمعیت نمونه با روش تصادفی ساده انتخاب شدند نتایج با استفاده از نرم افزار LISRED,SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و متغیرها با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم شده و براساس میزان داخلی یا خارجی بودن طبقه بندی و اولویت بندی شدند و میزان تاثیر انها بر استراتژی کیفیت مشخص شد تا از نتایج این تقحیق در بازنگری استراتژیهای کیفیت شرکت ایران خودرو استفاده شود.

۲ایجاد مدل بیومکانیکی بدن انسان در معرض ارتعاشات قائم به منظور ارزیابی پارامترهای راحتی سرنشین از طریق بهینه سازی همزمان توابع هدف با کمک الگوریتم ژنتیک
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله، یک مدل بیومکانیکی هفت درجه آزادی از تمام بدن انسان در حالت نشسته و بدون پشتی که در معرض ارتعاشاتعمودی قرار دارد از طریق بهینه سازی همزمان چند تابع هدف، ایجاد و مورد تحلیل قرار گرفته است. این مدل بر اساس انطباق منحنی و درمقایسه با سه نمونه از نتایج آزمایشگاهی شامل انتقال پذیری ارتعاشات از صندلی تا سر، مقاومت مکانیکی نقطه حرکتی و جرم ظاهری بدنانسان در حوزه فرکانسی 0\5 تا 20 هرتز بهوجود آمد. پارامترهای مدل با کمک الگوریتم ژنتیک در نرم افزار مطلب به گونهای بهدست آمد که میزان خطا در هر سه حالت به طور همزمان به کمترین مقدار خود برسد. مدل ایجاد شده بهطور قابل ملاحظهای میزان خطای کمتری را نسبتبه سایر مدلهای معتبر که پیش از این ایجاد گردیده نشان میدهد. سپس با آنالیز مودال مدل بیومکانیکی، فرکانسهای طبیعی بدن به دستآمد. از این مدل میتوان در طراحی صندلی و سیستم تعلیق خودرو به نحوی که ارتعاشات وارد به بدن انسان به کمترین مقدار خود برسند،استفاده کرد. همچنین میزان راحتی سرنشین در وضعیت های جاده ای گوناگون را می توان با کمک این مدل مورد محاسبه و ارزیابی قرار داد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه