توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، بهار و تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: از آنجا که احساس ذهنی بهزیستی، حوزه ای از روانشناسی مثبت نگر است که تلاش می کند ارزیابی شناختی و عاطفی زندگی افراد را مورد بررسی قرار دهد و با توجه به استرس هایی که دانشجویان پرستاری و مامایی در محیط بالینی تجربه می کنند، بررسی احساس ذهنی بهزیستی می تواند پایه ای جهت تقویت این متغیر با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی باشد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی– مقطعی بوده که در سال 1392 انجام شد. نمونه گیری به شکل تصادفی ساده انجام شده و در این مطالعه 104 دانشجوی پرستاری – مامایی ازسال های مختلف تحصیلی شرکت داشتند. ابزارجمع آوری اطلاعات شامل دو بخش: 1)مشخصات فردی 2) پرسشنامه احساس ذهنی بهزیستی Keyes دارای سه حیطه: هیجانی، روانشناختی و اجتماعی بوده که بوسیله دانشجویان تکمیل شد. جهت توصیف داده ها از میانگین، انحراف معیارو جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های T–test و ANOVA استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین نمره کلی احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان پرستاری 203.20 و در دانشجویان مامایی 210.21 بوده است. میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان پرستاری در حیطه هیجانی (44.05)، در حیطه روانشناختی (93.40) و در حیطه اجتماعی (65.74) و میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان مامایی در حیطه هیجانی (45.72)، در حیطه روانشناختی (94.78) و در حیطه اجتماعی (69.55) بوده است ودر گروه پرستاری فقط جنس ارتباط معنی داری با احساس ذهنی بهزیستی داشته است (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن نمره کل احساس ذهنی بهزیستی و حیطه های آن در دانشجویان پرستاری و مامایی، لذا تداوم و اتخاذ طراحی و اجرای برنامه های آموزشی در بعدهای هیجانی، روانشناختی و اجتماعی دانشجویان جهت توانمند سازی ضروری می باشد.

۲بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با افسردگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز شهر کرمان
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: بيمارستان، تابستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۲ (مسلسل ۵۳)، سال
تعداد صفحات: ۷

۳هوش هیجانی و رابطه آن با برخی از ویژگی های دموگرافیک دانشجویان پرستاری و مامایی؛ گزارش کوتاه
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، پاييز و زمستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: دانشجویان پرستاری و مامایی، استرس های متعددی را در رابطه با برنامه های آکادمی و محیط های بالینی تجربه می کنند. با توجه به اهمیت نقش هوش هیجانی در ارتقای بهداشت روان و عملکرد تحصیلی، بررسی هوش هیجانی در این قشر می تواند پایه ای جهت تقویت این متغیر مهم با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی موثر باشد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی– تحلیلی و مقطعی بوده که در سال 1392 انجام شد. 125 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی به شیوه تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل مشخصات فردی و پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شیرینگ (دامنه نمرات 165–33) بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (میانگین و انحراف معیار ) و آزمون تی و آنالیز واریانس تحلیل شد. سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره کلی هوش هیجانی در دانشجویان پرستاری 12.27±109.12 و در دانشجویان مامایی 13.26±113.32 بود. در گروه پرستاری و مامایی هر یک از حیطه های هوش هیجانی و نمره کل آن با سن، محل سکونت، علاقه و وضعیت اقتصادی تفاوت معنی دار نداشت. در گروه پرستاری جنس و معدل فقط با حیطه خود آگاهی هوش هیجانی ارتباط معنی دار داشت (P<0.05). نمره حیطه خود آگاهی هوش هیجانی در دانشجویان دختر و دارای معدل بالا بیشتر بود.نتیجه گیری: با توجه به ارتباط برخی مشخصات دموگرافیک با هوش هیجانی، می توان با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی موثر به تقویت این عنصر مهم کمک نمود.

۴نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به آموزش مجازی و ارتباط آن با سبک های یادگیری (مقاله کوتاه)
اطلاعات انتشار: گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، , دوره  ۱۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: امروزه مقوله آموزش مجازی به عنوان آموزش از راه دور مورد توجه بسیار قرار گرفته و فرصت آموزش در خارج از مرزهای یک کشور یا دولت را برای همگان ایجاد نموده است. موفقیت آموزش مجازی بدون در نظر گرفتن دیدگاه افراد نسبت به آن، امکان پذیر نیست. با این وجود، نگرش دانشجویان موضوعی است که کمتر در مطالعات منتشر شده مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر به بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به آموزش مجازی و ارتباط آن با سبک یادگیری پرداخت.روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی بود که در آن 114 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان به روش سرشماری انتخاب شدند. اطلاعات نمونه ها با استفاده از پرسش نامه های اطلاعات دموگرافیک، سبک یادگیری Gaziano و پرسش نامه پژوهشگر ساخته نگرش به آموزش مجازی جمع آوری گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (آزمون های Independent t و تحلیل واریانس، ضریب همبستگی Pearson و مدل رگرسیون خطی) در نرم فزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. P?0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین نمرات نگرش دانشجویان به آموزش مجازی 0.34±3.30 بود. بیشترین فراوانی سبک یادگیری مورد استفاده در دانشجویان به ترتیب در سبک های دیداری، شنیداری و حرکتی با 50.0، 27.2 و 22.8 درصد مشاهده شد. در تجزیه و تحلیل رگرسیونی، سبک های دیداری (P=0.009، b=0.27) و شنیداری P=0.008)، b=0.17) ارتباط معنی داری با نگرش دانشجویان پرستاری به آموزش مجازی داشتند.نتیجه گیری: در مجموع، نگرش مثبتی نسبت به آموزش مجازی بین دانشجویان وجود داشت. همچنین، نگرش نسبت به آموزش مجازی در افراد با سبک های مختلف یادگیری، متفاوت بود. بنابراین توجه به نیازهای فردی و تفاوت سبک های یادگیری فراگیران در آموزش مجازی امری ضروری به نظر می رسد.

۵بررسی نگرش دانشجویان پرستاری کرمان نسبت به آموزش مجازی در سال 1388
اطلاعات انتشار: آموزش پرستاري، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۵ , شماره  ۱ (پياپي ۱۵)، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: همزمان با ظهور و پیدایش اینترنت، آموزش مجازی رشد زیادی داشته است. این شیوه فرصت آموزش در خارج از مرزهای یک کشور یا دولت را برای همگان ایجادکرده است. اما موفقیت آموزش مجازی بدون در نظر گرفتن دیدگاه افراد نسبت به آن، امکان پذیر نیست. با این وجود، نگرش دانشجویان مقوله ای است که کمتر در مطالعات منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری کرمان نسبت به آموزش مجازی بود.روش: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی که 114 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده پرستاری مامایی رازی کرمان در سال 1388 با روش سرشماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های :1– اطلاعات دموگرافیک 2– پرسشنامه پژوهشگر ساخته نگرش به آموزش مجازی، جمع آوری شدند و در محیط نرم فزارSPSS ویرایش 17 در سطح معنی داری p<0.05 با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی و آماره های تحلیلی (آزمون t مستقل، آزمون آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون) تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: میانگین سنی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه 22.29±4.2 بود. میانگین نمرات نگرش دانشجویان 3.20±0.40 بود و 85% از افراد شرکت کننده دارای نگرش مثبت به آموزش مجازی بودند. همچنین در بررسی ارتباط متغیر های دموگرافیکی تنها متغیر سن ارتباط معکوس معنی داری با نگرش دانشجویان داشته است. (P=0.018 و r=–0.22).نتیجه گیری: گرچه در کشور ما آموزش مجازی مفهوم جدیدی است، اما در کل نگرش دانشجویان به آموزش مجازی مثبت بود و علاقمند بودند که در محیط مجازی کار کنند بنابر این می توان گفت آموزش مجازی می تواند با پذیرش رسمی در دانشجویان و دانشگاه ها همراه باشد.

۶رابطه خستگی با اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب در بیماران تحت درمان با همودیالیز
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: خستگی از شایع ترین عوارض جانبی بیماران تحت درمان با همودیالیز است. مطالعه حاضر به بررسی برخی عوامل مرتبط با خستگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز، از قبیل عوامل دموگرافیک، اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب پرداخته است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی– تحلیلی از بین 165 بیمار دیالیزی واجد شرایط، 58 بیمار بخش دیالیز مرکز آموزشی– درمانی 5 آذر گرگان، به صورت تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارجمع آوری داده ها، مشتمل بر پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، مقیاس سنجش شدت خستگی، پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک بود. داده ها در نرم افزار17 SPSS–با استفاده از آزمون های آماری من ویتنی و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند و برای بررسی همبستگی داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی استفاده شد. یافته ها: میانگین خستگی در کل بیماران 66\1±76\4 بود. 26 نفر (8\44 درصد) از نمونه ها دارای اضطراب متوسط و 17 نفر (3\29 درصد) نیز دارای افسردگی شدید بودند. 43 نفر (1\74 درصد) کیفیت خواب خود را نامطلوب ابراز کردند. خستگی با اضطراب (353\0r= , 006\0(P= و افسردگی (525\, r=001\0P?) ارتباط مستقیم معنی داری داشت، ولی این ارتباط با کیفیت خواب بیماران معنی دار نبوده است. نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای خستگی (1\93 درصد) در بیماران تحت درمان با همودیالیز و تاثیر عوامل متعدد بر آن، توصیه می شود ارایه دهندگان مراقبت، عوامل مرتبط در بروز خستگی را مد نظر قرار داده و برای کاهش اثرات آن بر کیفیت زندگی بیماران تلاش نمایند.

۷بررسی تاثیر آموزش بر میزان اطلاعات دارویی پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان افضلی پور کرمان
اطلاعات انتشار: افلاك، سال
تعداد صفحات: ۷

۸هوش هیجانی و رابطه آن با برخی از ویژگی های دموگرافیک دانشجویان پرستاری و مامایی
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، سال
تعداد صفحات: ۸

۹رابطه خودکارآمدی و خودمراقبتی با توانمندسازی در بیماران تحت درمان باهمودیالیز
اطلاعات انتشار: مجله علوم مراقبتي نظامي، اول،شماره۲، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: امروزه توانمندسازی بیماران در چشم انداز مراقبتهای بهداشتی، نقش بسزایی دارد و مبتنی بر مشارکت فرد در روند درمان است. ازآنجاکه مشارکت بیمار در انجام فعالیتهای خودمراقبتی نیازمند داشتن خودکارآمدی یا به عبارتی باور به توانایی های خود میباشد، لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه خودکارآمدی و خودمراقبتی با توانمندسازی در بیماران تحت درمان باهمودیالیز در شهر گرگان انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی– تحلیلی است که در سال 1389 انجام شد. 106 بیمار تحت درمان با همودیالیز مرکز دیالیز پنجم آذر گرگان به روش سرشماری موردبررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه توانمندسازی (empowerment Scale (ES، پرسشنامه راهبردهای مورداستفاده برای ارتقا سلامت((Strategies Used by People to Promote Health (SUPPH) و پرسشنامه خودمراقبتی (self care) بود. دادهها در نرمافزار 16SPSS با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) در سطح معنیداری (P 0\05) تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین سطح توانمندی بیماران 2\ 4±73\ 21 است. در تحلیل رگرسیونی، توانمندسازی با حیطه های خودمراقبتی (p 0.048) و کاهش استرس خودکارآمدی (p0.011) ارتباط معنی داری داشت و با حیطه های نگرش مثبت (p0.1) و حیطه تصمیم گیری (p0.28) ارتباط معنی داری یافت نشد.بحث و نتیجه گیری: بین خودکارآمدی و خودمراقبتی بیماران با توانمندسازی ارتباط وجود دارد و توجه به آموزش رفتارهای خودمراقبتی و خودکارآمدی به منظور ارتقا توانمندی بیماران ضروری به نظر میرسد.

۱۰نگرش پرستاران شاغل در بخش‌های انکولوژی و مراقبت ویژه به آتانازی
اطلاعات انتشار: مراقبت هاي پرستاري و مامايي، سال
تعداد صفحات: ۷
چکیده زمینه و هدف: پرستاران نقش مهمی را در مراقبت انتهایی بیماران دارند و نگرش آنها نسبت به آتانازی از اهمیت خاصی برخوردار است . لذا هدف این مطالعه بررسی نگرش پرستاران شاغل در بخش‌های انکولوژی و مراقبت ویژه به اتانازی می‌باشد. روش بررسی: این مطالعه، پژوهشی از نوع توصیفی– مقطعی بود که طی آن 205 پرستار از بخش‌های انکولوژی و مراقبت ویژه بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خرداد تا آذرماه 1391 وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه دو قسمتی شامل اطلاعات فردی پرستاران و مقیاس نگرش به اتانازی ((EAS بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار 16 SPSS و آزمون‌های توصیفی و تحلیلی استفاده گردید. یافته‌ها: میانگین نمره نگرش پرستاران نسبت به آتانازی 19\14±51\58 بود. اکثریت پرستاران، 163 نفر (5\79 درصد) نمره کمتر از 75 را کسب کردند و مخالف با آتانازی بودند. در تجزیه و تحلیل رگرسیونی با افزایش یک سال سن میانگین نمره نگرش پرستاران 650\0 منفی‌تر می‌شد (025\0 > p). نگرش پرستاران با مدت زمان خدمت بیشتر از 5 سال به میزان 05\15 نسبت به پرستاران با مدت زمان خدمت کمتر از 5 سال منفی‌تر بود (003\0p ). نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که اکثر پرستاران درباره آتانازی دیدگاه منفی دارند، البته لازم به نظر می‌رسد که تحقیقات دیگری جهت روشن شدن سایر عوامل موثر بر دیدگاه پرستاران و تبیین راهکار شفاف در ارتباط با بیماران در مراحل پایانی زندگی و تعیین نقش پرستاران مورد بررسی قرار گیرد.

۱۱بررسی برخی عوامل مرتبط با خستگی در چهارچوب تیوری علایم ناخوشی در بیماران تحت درمان با همودیالیز در مراکز دیالیز کرمان
اطلاعات انتشار: فصلنامه علمي دانشكده پرستاري و مامايي بيرجند، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: خستگی شایعترین عارضه جانبی بیماران تحت درمان با همودیالیز است. یکی از تیوریهای مرتبط با خستگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز تیوری علایم ناخوشی است که بر طبق این تیوری، خستگی دارای سه فاکتور جسمی، روانی و موقعیتی است. این مطالعه با هدف بررسی برخی عوامل مرتبط با خستگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز در چهارچوب تیوری علایم ناخوشی انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی– تحلیلی کلیه بیماران در مراکز دیالیز شهر کرمان که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند (شامل 182 نفر) انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، مقیاس سنجش شدت خستگی، پرسشنامه حمایت اجتماعی ESSI و افسردگی Beck بود که روایی و پایایی آن در مطالعات مختلف تایید شده بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS ویرایش 16 و آزمونهای آماری Independent T Test، ANOVA و Range Tukey تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: میانگین نمره خستگی در کل بیماران 22\1± 94\3 محاسبه گردید. 151 نفر از افراد موردمطالعه (83%) از حمایت اجتماعی خوبی برخوردار بودند. میانگین نمره خستگی در افراد بر حسب جنس، سن، سو تغذیه و آنمی تفاوت معنی‌داری نداشت ولی بر حسب طول مدت دیالیز (03\0=p)، افسردگی (001\0p ) و حمایت اجتماعی (01\0=p) تفاوت‌ معنی‌داری به دست آمد. نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای خستگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز و اثرات آن بر وضعیت عملکردی و کارایی جسمی و روانی آنان، پیشنهاد می‌گردد ارایه دهندگان مراقبت از چگونگی کاهش اثرات آن بر بیماران تحت درمان با همودیالیز آگاهی بیشتری را کسب نمایند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۱ از میان ۱۱ نتیجه