توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی کارایی مدل فرسایش شیب تپه ای در بخشی از اراضی حوزه ی آبخیز دماوند
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، سال
تعداد صفحات: ۹
ویژگیهای ژئومرفولوژی و سطحی زمین، پایه و اساس بررسی های منابع طبیعی حوزههای آبخیز به شمارمیروند؛ زیرا این ویژگیها با تأثیر بر فرآیندهای فرسایشی، اغلب صدمات جبران ناپذیری را بر زمینهایکشاورزی وارد می سازند. از همینرو میتوان ارتباط تنگاتنگی میان اشکال ژئومرفیک زمین و کمیت و کیفیتفرسایش متصور شد. بنابراین، به نظر می رسد که استفاده از مدلهای فرسایشی متناسب با شکل اراضی، اغلبنتایج مطلوب تری را در اختیار کاربران قرار خواهد داد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کارایی مدلفرسایش شیب تپهای در قسمتی از حوزه ی آبخیز دماوند انجام شده است. برای این منظور، یک شیب تپه یشاخص از منطقه انتخاب شد و خصوصیات فیزیکی قسمتهای مختلف آن اندازه گیری و به مدل وارد گردید.این خصوصیات شامل طول و درصد شیب، میزان سنگریزه ی سطحی، درصد پوشش گیاهی، بافت خاک و غیره بود. نتایج نشان داد که هدررفت خاک در این شیب تپه به طور متوسط، 0\281 و 0\49 کیلوگرم در هر متر مربع به ترتیب برای فرسایش شیاری و بین شیاری میباشد. همچنین، میزان بار رسوب در انتهای شیب در حدود 7\71 تن در هکتار برآورد گردید. یافته های این تحقیق، لزوم توجه بیشتر به پوشش گیاهی و عملیات حفاظتی در قسمتهای شیبدار را توصیه می نماید. همچنین استفاده از این مدل در مناطق مشابه، کمک شایانی را درافزایش سرعت و کاهش هزینه های مطالعات فرسایشی خواهد داشت.

۲اثر مقیاس و نوع سامانه طبقه بندی بر نتایج نقشه برداری خاک به روش ژئوپدولوژی (مطالعه موردی: منطقه دماوند، استان تهران)
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، آذر و دي, دوره  ۲۶ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۱۰
ژئوپدولوژی، کاربرد روشمند تجزیه و تحلیل سطوح ژئومرفیک برای نقشه برداری خاک است که عوارض طبیعی زمین را متناسب با مقیاس، در یک سامانه سلسله مراتبی، منظم و استاندارد می نماید. در این راستا تاثیر مقیاس و نوع سامانه طبقه بندی خاک بر قابلیت اعتماد نتایج روش ژئوپدولوژی مورد پژوهش قرار گرفت. برای این منظور، دو محدوده مشابه A و B پس از تهیه نقشه تفسیری اولیه منطقه ای به وسعت 1500 هکتار در شرق دماوند بر روی عکس های هوایی با دو مقیاس 1:55000 و 1:40000، انتخاب شدند. سپس، متناسب با مطالعات نیمه تفصیلی خاک، به حفر خاک رخ در هر کدام از محدوده های مشابه مورد نظر اقدام گردید. با تشریح و نمونه برداری از همه افق های پیدایشی خاک رخ های مطالعاتی و انجام آزمایش های فیزیکی و شیمیایی لازم بر روی نمونه ها، رده بندی خاک رخ ها بر اساس سامانه رده بندی آمریکایی (تا سطح فامیل) و بر مبنای سامانه طبقه بندی جهانی (تا سطح زیرواحد) نهایی گردید. نتایج، حاکی از تاثیر قابل ملاحظه مقیاس نقشه برداری بر نتایج روش ژئوپدولوژی بود، به طوری که میزان شباهت نسبی خاک های دو واحد مشابه گفته شده در مقیاس 1:40000، همواره و در همه سطوح طبقه بندی، کمتر از مقیاس 1:55000 بود. از سوی دیگر، سامانه رده بندی خاک آمریکایی نسبت به سامانه طبقه بندی جهانی در برآورد میزان شباهت نسبی خاک های موجود در ژئوفرم های مشابه، از هم خوانی بالاتری با روش ژئوپدولوژی برخوردار بود. به طور کلی، روش ژئوپدولوژی هنوز قادر به برآورد و تعیین تغییرات کامل خاک ها و تعریف دقیق طبیعت بی نظم و درهم آن ها نمی باشد و کارایی این روش، محدود به مقیاس های نیمه تفصیلی و کوچک تر است.

۳تاثیر نوع شکل اراضی بر نتایج روش ژئوپدولوژی در نقشه برداری خاک های منطقه دماوند
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، بهمن و اسفند, دوره  ۲۶ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۱۲
ژئوپدولوژی، یک کاربرد طبقه بندی شده از تجزیه و تحلیل سطوح ژئومرفیک برای نقشه برداری خاک است که به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه، نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در یک واحد ژئومرفیک را به سایر واحدهای مشابه موجود در منطقه مطالعاتی تعمیم می دهد. پرسش مهم این است که این برون یابی داده های خاک تا چه حد می تواند صحیح و قابل اعتماد باشد؟ در این راستا، تاثیر نوع شکل اراضی بر قابلیت اعتماد نتایج روش ژئوپدولوژی مورد پژوهش قرار گرفت. برای این منظور، منطقه ای به وسعت 1500 هکتار در شرق دماوند انتخاب شد. پس از تهیه نقشه تفسیری اولیه منطقه مطالعاتی بر روی عکس های هوایی با مقیاس 1:55000، دو محدوده مشابه از سیمای اراضی پیدمونت (دامنه) و دو محدوده مشابه از سیمای اراضی تپه ماهوری انتخاب گردیدند. سپس، متناسب با مطالعات نیمه تفصیلی خاک، به حفر خاک رخ در هر کدام از محدوده های مشابه مورد نظر اقدام شد. با تشریح و نمونه برداری از تمامی افق های ژنتیکی خاک رخ های مطالعاتی و انجام آزمایش های فیزیکی و شیمیایی لازم بر روی نمونه ها، رده بندی خاک رخ ها بر اساس سامانه رده بندی آمریکایی (تا سطح فامیل) نهایی شد. نتایج، حاکی از تاثیر قابل ملاحظه نوع شکل اراضی بر نتایج روش ژئوپدولوژی بود؛ به طوری که هرچند نوع واحد نقشه اشکال اراضی مشابه، یکسان بود، لیکن میزان شباهت تاکسونومیکی خاک های دو محدوده مشابه موجود در تپه ماهورها نسبت به پیدمونت ها، در تمام سطوح سامانه رده بندی آمریکایی، کمتر بود. دلیل احتمالی این موضوع را می توان به تغییرات بیشتر شیب در اراضی تپه ماهوری (نسبت به اراضی پیدمونت) و در نتیجه، تغییرپذیری مکانی بیشتر طبیعت خاک های موجود بر این گونه اراضی مرتبط دانست.

۴بررسی نقش برخی خصوصیات خاک بر شدت نفوذ آب در شرایط طبیعی
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۱۰
خاک های مختلف به دلیل تنوع در خصوصیات، رفتار نفوذپذیری متفاوتی را نشان می دهند. تحقیق حاضر به بررسی نفوذپذیری خاک و عوامل مؤثر بر آن در شرایط صحرایی می پردازد. به این منظور روش رینگهای مضاعف با سطح ثابت آب در 15 کاربری و سه تکرار استفاده گردید. برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های مورد مطالعه نیز اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که دامنه شدت نفوذ نهایی بین 0\8 تا 34\6 سانتی متر در ساعت با ضریب تغییرات برابر با 100\2 درصد متغیر است. بافت خاک (توزیع اندازه ذرات اولیه) تأثیر معنیداری (در سطح 0\001) بر نفوذپذیری آن داشت به طوریکه با افزایش درصد ذرات رس و سیلت بر خلاف ذرات شن شدت نفوذ نهایی کاهش معنی داری یافت. همچنین رطوبت در حالت اشباع، باعث کاهش معنیداری در شدت نفوذ گردید. از بین خصوصیات شیمیایی مورد مطالعه، کربناتهای ثانویه معادل (آهک) بیشترین تأثیر را بر نفوذپذیری خاک های مورد مطالعه نشان داد. افزایش آهک باعث کاهش معنی داری در نفوذپذیری در سطح 0\001 شد. تعیین رابطه بین خصوصیات خاک و شدت نفوذ در شرایط صحرایی از طریق رگرسیون خطی نشان داد که نقش خصوصیات فیزیکی بویژه توزیع اندازه ذرات اولیه در این بین مشهودتر است. همچنین با توجه به ماهیت آهک خصوصیات فیزیکی آن نسبت به خاصیت شیمیاییاش نقش بیشتری در کنترل شدت نفوذ نهایی ایفا نمود. نتایج این تحقیق حاکی از این است که توزیع اندازه ذرات به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در کنترل نفوذ آب در خاک است.

۵بررسی تأثیر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر هدایت هیدرولیکی اشباع متأثر ازرطوبت اولیه و دستخوردگی نمونه
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدایت هیدرولیکی اشباع ( Ks ) یکی از مهمترین پارامترهای هیدرولیکی است که بر جریان آب و انتقال نمکها تأثیر میگذارد. تعیین دقیق و قابل اطمینان این هدایت هیدرولیکی در شرایط آزمایشگاهی به دلیل دستخوردگی ساختمان در حین آماده سازی ستونهای خاک دشوار میباشد. این در حالی است که خصوصیات خاک نیز تأثیری انکار ناپذیر بر هدایت هیدرولیکی اشباع میگذارند. تحقیق حاضر به بررسی هدایت هیدرولیکی اشباع در دو حالت اولیه شامل؛ 1) خاک هوا خشک دستخورده (خاک خشک) و 2) خاک از قبل مرطوب (نزدیک اشباع) و زهکش شده میپردازد. به این منظور، آزمایش بر روی15 نمونه خاک مختلف در سه تکرار در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از ستون خاک با ایجاد بار آبی ثابت 5 سانتیمتر انجام شد. در حالت اول، نمونه های دستخورده هوا خشک بهداخل ستونهای خاک منتقل و پس از رساندن به جرم مخصوص ظاهری مزرعه، هدایت هیدرولیکی در زمان رسیدن به شرایط اشباع اندازهگیری شد. در حالت دوم، 24 ساعت پس از اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع در مرحله اول، بار دیگر هدایت هیدرولیکی برروی نمونه از قبل مرطوب شده، اندازه گیری شد. علاوه بر این، برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های مورد مطالعه نیز اندازه گیری و همبستگی آنها با هدایت هیدرولیکی در دو حالت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر چند هدایت هیدرولیکی اشباع در شرایط اولیه خاک مرطوب کمتر از خاک خشک بود، لیکن تفاوت این دو حالت معنی دار نبود. از طرف دیگر خصوصیات فیزیکی خاک نیز اثر معنی داری را بر هدایت هیدرولیکی اشباع در حالت خشک از خود نشان ندادند در حالیکه نتایج همبستگی ساده حاکی ازتأثیر معنیدار توزیع اندازه ذرات اولیه و ثانویه، رطوبت اشباع و ماده آلی نسبت به سایر خصوصیات فیزیکی، بر هدایت هیدرولیکی اشباع در حالت مرطوب بود. خصوصیات شیمیایی خاک نیز تأثیر معنیداری را بر هدایت هیدرولیکی اشباع در هر دو حالت اندازه گیری هدایت هیدرولیکی از خود نشان ندادند. از همین رو به نظر میرسد که نقش خصوصیات فیزیکی نسبت به پارامترهای شیمیایی خاک در اندازه گیری هدایت هیدرولیکی ارجح تر است.

۶اثر مقیاس و نوع سامانه‎ی طبقه بندی بر نتایج نقشه برداری خاک به روش ژیوپدولوژی
اطلاعات انتشار: آب و خاك، سال
تعداد صفحات: ۱۰
ژیوپدولوژی، کاربرد روشمند تجزیه و تحلیل سطوح ژیومرفیک برای نقشه برداری خاک است که عوارض طبیعی زمین را متناسب با مقیاس، در یک سامانه ی سلسله مراتبی، منظم و استاندارد می نماید. در این راستا تاثیر مقیاس و نوع سامانه ی طبقه بندی خاک بر قابلیت اعتماد نتایج روش ژیوپدولوژی مورد پژوهش قرار گرفت. برای این منظور، دو محدوده ی مشابه A و B پس از تهیه ی نقشه ی تفسیری اولیه منطقه ای به وسعت 1500 هکتار در شرق دماوند بر روی عکس های هوایی با دو مقیاس 1:55000 و 1:40000، انتخاب شدند. سپس، متناسب با مطالعات نیمه تفصیلی خاک،به حفر خاک رخ در هر کدام از محدوده های مشابه مورد نظر اقدام گردید. با تشریح و نمونه برداری از همه ی افق های پیدایشی خاک رخ های مطالعاتی و انجام آزمایش های فیزیکی و شیمیایی لازم بر روی نمونه ها، رده بندی خاک رخ ها بر اساس سامانه ی رده بندی آمریکایی (تا سطح فامیل) و بر مبنای سامانه‎ی طبقه بندی جهانی (تا سطح زیرواحد) نهایی گردید. نتایج، حاکی از تاثیر قابل ملاحظه ی مقیاس نقشه برداری بر نتایج روش ژیوپدولوژی بود؛ به طوری که میزان شباهت نسبی خاک های دو واحد مشابه گفته‎شده در مقیاس 1:40000، همواره و در همه ی سطوح طبقه بندی، کمتر از مقیاس 1:55000 بود. از سوی دیگر، سامانه ی رده بندی خاک آمریکایی نسبت به سامانه ی طبقه بندی جهانی در برآورد میزان شباهت نسبی خاک های موجود در ژیوفرم های مشابه، از هم خوانی بالاتری با روش ژیوپدولوژی برخوردار بود. به طور کلی، روش ژیوپدولوژی هنوز قادر به برآورد و تعیین تغییرات کامل خاک ها و تعریف دقیق طبیعت بی نظم و درهم آن ها نمی باشد و کارایی این روش، محدود به مقیاس های نیمه تفصیلی و کوچک تر است.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه