توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱عوامل موثر بر سلامت از نگاه نوجوانان
اطلاعات انتشار: پايش، پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف این پژوهش کیفی تبیین نظرات نوجوانان در زمینه عوامل موثر بر سلامت بوده که با استفاده از مصاحبه های باز نیمه ساختار یافته (گروه و فردی) با نوجوانان و با نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شده است. داوطلبان دیدگاه های خود را پیرامون سلامت به بحث گذاشتند. مکالمات روی نوار صوتی ضبط و کلمه به کلمه دست نویس شد. سپس مطابق روش تجزیه و تحلیل درونمایه ای (Thematic Analysis) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نوجوانان در زمینه تمهیدات ارتقای سلامت به این موارد اشاره نموده اند: جامعه سالم، ارتباطات مطلوب، امکانات فرهنگی – هنری، سلامت روان، آینده، سلامت جسمی و خانواده سالم. تهدیدات سلامت را نیز: بیکاری و نداشتن سرگرمی مناسب، جامعه ناسالم، محدودیت، ارتباطات ناسالم، فقدان سلامت روان، مدارس نامطلوب و اختلافات خانوادگی ذکر کرده اند. تأکید نوجوانان بر اهمیت جوانب اجتماعی تأثیرگذار بر سلامتی در مقایسه با ابعاد فردی و همچنین جنبه های روانی موثر بر سلامتی نسبت به مسایل جسمی از جمله یافته های این پژوهش است. هراس از بی کاری، برخورداری از امکانات آموزشی، تامین روانی، داشتن خانواده و جامعه سالم و امیدواری به آینده موضوعاتی است که می تواند مدنظر مدیران فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و اقتصادی قرار گیرد. تامین سلامت نوجوانان، از ملزومات توسعه پایدار کشور است. تدوین راهکارهای مناسب برای حل مشکلات و سپس اجرای آن در راستای اهداف توسعه ملی با توجه به دیدگاه های گیرندگان اصلی خدمات بهداشتی می تواند سلامت نسل های بعدی را رقم زند. هر چند به نظر می رسد بررسی های فراتر در این زمینه لازم است.

۲گروه همسالان و سلامت نوجوان: یک پژوهش کیفی
اطلاعات انتشار: فيض، زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۴ (پي در پي ۴۰)، سال
تعداد صفحات: ۶

۳از هویت تا سلامت: تبیین تئوریک مفهوم سلامتی از دیدگاه نوجوانان
اطلاعات انتشار: طب و تزکيه، زمستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۴ (مسلسل ۵۹)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
سلامت نوجوانان پیش شرط سلامت و توسعه آینده بشریت است و هر گونه تلاش برای ارتقا آن بدون توجه به آرا نوجوانان ناقص خواهد بود. کارکنان بهداشتی با درک دیدگاههای گیرندگان خدمات بهداشتی می توانند خدمات جامع تری که مبتنی بر مراجع (مشتری) محوری باشد را ارایه دهند. هدف این پژوهش تبیین تئوریک نظرات نوجوانان در زمینه مفهوم سلامت بوده است.این پژوهش کیفی و از نوع گراندد تئوری بوده است. طی آن نوجوانان مورد مصاحبه های باز نیمه ساختار یافته (گروهی و فردی) قرار گرفته اند. هویت متغیر مرکزی و دارای مرجعیت و محوریت لازم در بین داده ها می باشد که در طی روند تجزیه و تحلیل آشکار شده است. هویت تحت تاثیر سلامت با اجزایی هفت گانه است. ارتباط بین هفت متغیر رفاه و تفریحات، آینده مطلوب، فقدان عوامل ناسالم در جامعه، عدم محدودیت، خانواده، دوستی و ارتباطات و آموزش ارتباطی باز و دو طرفه است. این مرزهای باز و ارتباطات بین مفاهیم نشانگر مفهومی یکپارچه است که سلامت نوجوان (با تمام ابعاد و جوانب جسمی و روحی) را تحت تاثیر قرار خواهد داد.هویت، محوریت سلامت نوجوان و تحت تاثیر مجموعه عواملی است که بر سلامت نیز موثرند. تامین سلامت نوجوان در گروه تشکیل هویت مطلوب است. سلامت نوجوانان در گرو تامین رفاه و تفریحات، آینده مطلوب، خانواده سالم، دوستی و ارتباطات مفید و آموزش موثر است. همچنین با حذف عوامل ناسالم از جامعه و عدم محدودیت می توان نوجوانان سالم تری داشت. نوجوانان به منزله آینده و فرداهایی که می توانند روشن و یا تیره باشند، همین امروز نیازمند تصمیم گیری و برنامه ریزی هایی مبتنی بر شواهد واقعی هستند که بخشی از آن ها در این پژوهش استخراج شده است.

۴موانع و تسهیل کننده های توانمندی در افراد مبتلا به دیابت
اطلاعات انتشار: مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، دي, دوره  ۱۰ , شماره  ۵ (مسلسل ۴۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: مطالعه های مختلف درباره توانمندی افراد مبتلا به دیابت انجام شده است. با این وجود پژوهش های کمی درباره موانع و تسهیل کننده های توانمندی افراد مبتلا به دیابت در ایران وجود دارد. درک عوامل تاثیرگذار بر فرایند توانمندی، مراقبان بهداشتی را در تسهیل اثر بخش تر توانمندی افراد مبتلا به دیابت یاری می رساند. مواد و روش ها: این مطالعه یک تحقیق کیفی از نوع تئوری پایه است که با استفاده از مصاحبه عمیق بدون ساختار از 11 مرد و زن 73–21 ساله مبتلا به دیابت انجام شد. داده ها در فاصله بهمن 1385 تا تیر 1386 جمع آوری شدند و مضامین بر اساس مراحل ابتدایی روش اشترایوس و کوربین به دست آمدند. یافته ها: داده ها حاکی از آن بود که موانع توانمندی در بیماری دیابت مانند تنش، نگاه منفی به دیابت، سیستم های درمانی ناکارآمد و فقر و بی سوادی مشابه سایر بیماری های مزمن است. ضمن آن که آموزش دیابت، ترس از بیماری و عوارض آن و امید به آینده ای بهتر در تسهیل توانمندی افراد مبتلا به دیابت ضروری است. هم چنین مفاهیم پزشک؛ انسان مقدس، دیابت خواست خداوند، جسم هدیه الهی و حمایت همتایان و اعضای خانواده به خصوص دختران، از تسهیل کننده های اختصاصی در بستر اجتماعی و فرهنگی ایران بود. نتیجه گیری: موانع و تسهیل کننده های توانمندی در افراد مبتلا به دیابت مشابه سایر کشور ها است. هم چنین، توانمندی در ایران به طور جدی تحت تاثیر باورهای فرهنگی و مذهبی افراد مبتلا به دیابت قرار دارد. شناسایی این عوامل تاثیرگذار، می تواند مراقبان بهداشتی را در تسهیل اثر بخش تر فرایند توانمندی یاری کند.

۵تجزیه و تحلیل مفهوم شایستگی در پرستاری: تحقیق کیفی و ارایه یک مدل هیبرید
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، آذر و دي, دوره  ۱۸ , شماره  ۶۷، سال
تعداد صفحات: ۸
سابقه و هدف: شایستگی مفهومی پیچیده و مبهم است و یکی از موضوعات بحث برانگیز در حوزه مراقبت سلامتی است که در حیطه های مختلف پرستاری از جمله آموزش، بالین و مدیریت پرستاری اهمیت زیادی دارد. به دلیل وجود ابهامات زیاد در این زمینه پژوهشگر بر آن شد تا در این مقاله به تجزیه و تحلیل مفهوم شایستگی بپردازد.مواد و روش ها: در این پژوهش تجزیه و تحلیل مفهوم به روش هیبرید، در سه مرحله انجام شد. در مرحله مروری بر مطالعات (نظری) 475 مقاله مرتبط موجود در پایگاه های اطلاعاتی تا سپتامبر 2007 ارزیابی و تحلیل شدند. در مرحله کار در عرصه به دلیل اهمیت سیستم آموزش در تربیت نیروی انسانی پرستاری، مصاحبه از 5 نفر از مربیان پرستاری انجام شد و نتایج بعد از گوش دادن به نوار، دستنویس شد و آنالیز محتوا صورت گرفت. در مرحله نهایی، از دو مرحله قبل تحلیل کلی انجام شد.یافته ها: بر اساس مرحله مرور بر ادبیات، بهترین تعریف و خصوصیات شایستگی انتخاب شد. در مرحله کار در عرصه با توجه به اینکه مصاحبه از مربیان در بافت آموزش پرستاری ایران انجام گردید علاوه بر ابعاد و خصوصیات آشکار شده در مرور ادبیات، نگاه کلی نگر در بعد نگرش و خلاقیت در بعد مدیریت نیز نمایان گردید. در مرحله نهایی از ادغام دو مرحله تعریف، ابعاد، خصوصیات، پیش مقدمها، عوامل موثر و پیامد شایستگی به منصه ظهور رسیدند و سرانجام مدل هیبرید ارایه شد.استنتاج: بر اساس معیارهای شایستگی به دست آمده از این مطالعه، برنامه ریزی آموزشی، ابزار سازی و ارزیابی دانشجویان و پرستاران در عرصه نظام پرستاری ایران مقدور خواهد شد.

۶درک از مفهوم سلامت در نوجوانان خرم آبادی: مطالعه کیفی
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، تابستان, دوره  ۲۱ , شماره  ۵۴، سال
تعداد صفحات: ۱۲
زمینه و هدف: مفهوم خاص سلامتی، اهمیت نوجوانی و وفور عوامل خطر این دوره، قواعد خاص نوجوانان برای شناخت جامعه، لزوم پژوهش کیفی در این زمینه است. این پژوهش با هدف درک سلامت نوجوانان خرم آباد به عنوان یک گروه سنی مهم متعلق به قومیت بزرگ لر انجام شده است.روش بررسی: با استفاده از روش تحلیل محتوایی (Content Analysis) مصاحبه های باز نیمه ساختار یافته با بیست و پنج نوجوان خرم آبادی انجام، مکالمات ضبط و سپس کلمه به کلمه دست نویس و تحلیل شده است.یافته ها: یافته ها در چهار طبقه تجربه مشکلات آموزشی، نقش باورهای غنی مذهبی در سلامت نوجوانان، تجربه مشکلات اقتصادی و عدم سلامت، منابع و حمایت های اجتماعی تنظیم شدند. نوجوانان بر اهمیت عوامل آموزشی، اقتصادی–اجتماعی و لزوم انجام آیین های عبادی و درونی ساختن باورهای مذهبی، و مشارکت اجتماعی نوجوانان در سلامت نوجوانان اشاره نموده اند. تجربه تبعیض در مدرسه، کمبود امکانات آموزشی، معلمین بی انگیزه، اضطراب امتحان، دشواری های مالی، اشتغال مفرط والدین، فقدان امکانات اجتماعی نیز در فقدان احساس سلامت نوجوانان موثر بوده است.نتیجه گیری: تامین سلامت نوجوانان زیر بنای اهداف توسعه ملی است. تامین و ارتقای خدمات اجتماعی به ویژه اشتغال، سالم سازی جامعه از سیگار، الکل و مخدرها، تامین امکانات و شرایط مناسب آموزشی می تواند در تامین سلامت نوجوانان از نقطه نظر خود آنان موثر باشد.

۷تبیین مفهوم خانواده سالم از دیدگاه نوجوانان زنجانی
اطلاعات انتشار: پژوهش پرستاري، بهار و تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۱۲-۱۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مقدمه: رشد و تکامل نوجوانان از اهداف والای جوامع است. نوجوانی دوره اوج سلامتی است اما نوجوانان به فراخور سن و ویژگی های تکاملی خود با عوامل خطرزا رو به رو هستند که بعضی از این عوامل خطرزا مبتنی بر شرایط خانواده است. این تغییرات تکاملی در دوره نوجوانی شرایط خانواده ها را به گونه ای تغییر می دهد که عملکرد متفاوتی داشته باشند. شناخت دیدگاه نوجوانان و کارکرد خانواده در ارتباط با نوجوانان، رسالت پرستاران است. این پژوهش با هدف تبیین دیدگاه های نوجوانان زنجانی پیرامون خانواده سالم انجام شده است.روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا انجام شده است. بیست و هفت نوجوان زنجانی 10 تا 19 ساله با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بررسی شدند و داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع اطلاعات، گردآوری شده است.یافته ها: نقش خانواده در محورهای «ارتباط در خانواده، خانواده سالم، محدودیت، امکانات و باور مذهبی» مورد تاکید نوجوانان بوده است. نوجوانان، براهمیت درک شدن توسط والدین و ضرورت ارتباط صمیمی بین والدین – فرزندان، تحمل خطای فرزندان، باورهای مذهبی و محدود نبودن در خانواده به عنوان ویژگی های خانواده سالم اشاره کرده اند.نتیجه گیری: خانواده سالم در سلامت نوجوانان نقش اساسی دارد و عامل زیربنایی در سلامت آینده و نیازمند راه کارهایی برای اصلاحات اجتماعی و فرهنگی است. پرستاری یک دانش بین رشته ای است و پرستاران نقش گسترده ای در سلامت نوجوانان و همچنین خانواده ها دارند. سیاستگزاران اجتماعی با درک کردن دیدگاه های نوجوانان می توانند برنامه های واقعی برای تسهیل عوامل خانوادگی بهداشتی و تامین سلامت آن ها داشته باشند.

۸عوامل اجتماعی سلامت زنان ساکن در شهر تهران: یک پژوهش کیفی
اطلاعات انتشار: پژوهش پرستاري، زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۱۵، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: زنان، نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند و سلامت آنان زیربنای سلامت خانواده ها و جوامع است. مشکلات آنان، بر سلامت جسمی و به وی‍ژه سلامت روان خانواده، جامعه و حتی نسل های بعدی نیز موثر خواهد بود. هدف: هدف این پژوهش تبیین عوامل اجتماعی تعیین کننده در سلامت زنان بوده است. روش: این تحقیق با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار با بیست و دو خانم 50–20 ساله ساکن تهران که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده بوده اند تا رسیدن به اشباع داده ها انجام شده است. مکالمات ضبط، دست نویس، و تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها منجر به ظهور شش مضمون: تبعیض جنسیتی، تلاش طاقت فرسا، مشکلات اقتصادی، اشتغال مناسب، ورزش بانوان، رشد فرهنگی و تحصیلات که بیانگر معنای عوامل اجتماعی موثر بر سلامت زنان می باشد شده است. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که زنان هنوز از بی عدالتی در رنج اند و برای تامین سلامت، به رفاه اجتماعی، ورزش، اشتغال و تحصیل مطلوب نیازمند هستند. بر اساس این شناخت و پرستاران می توانند در راستای تامین سلامت زنان و سلامت خانواده ها بعنوان کارکنان و حافظان عرصه سلامت در جهت فرهنگ سازی مشارکت مردان در امور منزل و همچنین برای برقراری عدالت جنسی تلاش کنند.

۹تبیین تجربه دسترسی به خدمات بهداشتی: یک مطالعه کیفی
اطلاعات انتشار: مجله اپيدميولوژي ايران، تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه و اهداف: دستیابی به «بهداشت برای همه» در بیانیه آلماآتا در سال 1978 به عنوان شعار زیربنایی و بر اساس مراقبت های بهداشتی اولیه به تمام کشورهای جهان معرفی شد. چگونگی دسترسی به این هدف مهم یعنی دسترسی به خدمات اولیه بهداشتی بیشتر با نشانگرهای کمی بررسی شده است. در حالی که رویکرد کیفی می تواند تجربه دسترسی به خدمات بهداشتی از منظر مصرف کنندگان را بشناساند بینش عمیقی را در این زمینه ایجاد کند. این مطالعه با هدف توصیف و تفسیر درک استفاده کنندگان خدمات بهداشتی از دسترسی به خدمات و به دست آوردن بینش عمیق تر در مورد تجربه مصرف کنندگان این خدمات انجام شده است.روش کار: مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق، با 9 نفر از مراجعه کنندگان به مرکز بهداشتی – درمانی انتخاب شده به شیوه نمونه گیری هدفمند انجام شد. مصاحبه ها ضبط، دست نویس و سپس با رویکرد پدیده شناسی و با استفاده از روش «ون مانن» تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: شش مضمون زیر در تجزیه و تحلیل داده ها ظهور یافتند. رویارویی با فرصت های آموزش همه جانبه، ارتباطات مشتری مدار، خدمات بهداشتی باکیفیت، کفایت زمانی – مکانی خدمات بهداشتی، عدالت محوری و مشارکت فردی.نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که دسترسی به خدمات بهداشتی چیزی فراتر از وجود خدمات به تنهایی است. خدمات بهداشتی با آموزش بهداشت و برقراری عدالت اجتماعی تکمیل خواهد شد. آموزش های همه جانبه و افزایش مشارکت های فردی در بهره مندی مطلوب از خدمات بهداشتی برای توانمندسازی مردم لازم به نظر می رسد.

۱۰تاثیر آموزش به شیوه مبتنی بر حل مساله بر سطوح یادگیری دانشجویان پرستاری
اطلاعات انتشار: گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، بهار و تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: پرستاران برای ارایه مراقبت با کیفیت در محیط های بالینی با پیچیدگی ها و تغییرات سریع تکنولوژی، نیاز به تقویت مهارت حل مساله دارند. آموزش با رویکردهای یادگیری فعال و دانشجو – محور در بهبود این مهارت موثرتر است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش به شیوه مبتنی بر حل مساله بر سطوح یادگیری دانشجویان پرستاری اجرا شد.روش کار: مطالعه نیمه تجربی حاضر بر روی 32 دانشجوی نیم سال پنجم رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان که درس بهداشت روان را انتخاب نموده بودند، درسال 86 صورت گرفت. دانشجویان بصورت تصادفی به دو گروه مداخله (8 نفر) و شاهد (24 نفر) تقسیم شدند. پس از آموزش به دو شیوه حل مساله و سخنرانی، میزان یادگیری در هر دو گروه از طریق آزمون کتبی با محتوا و سطوح شناختی مشابه، بلافاصله و دو ماه پس از آموزش اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و من ویتنی آنالیز شد. سطح معنی داری 0.05 درنظر گرفته شد.یافته ها: اکثر نمونه های مورد پژوهش مجرد (90.62%) با میانگین سنی 21.85 (21.85±) سال و مقیم خوابگاه (75%) بودند. میانگین نمرات گروه مداخله، دو ماه پس از آموزش بیش از گروه سخنرانی بود، ولی تفاوت آماری معنی داری بین میزان یادگیری دانشجویان دو گروه وجود نداشت. این تفاوت در سطوح شناختی مختلف از نظر آماری معنی داری بود (P<0.0001). بدین معنی که دانشجویان گروه سخنرانی در سطح دانش و گروه حل مساله در سطوح تحلیل، ترکیب و ارزشیابی نمره بیشتری کسب نمودند.نتیجه گیری: اگرچه هر دو شیوه آموزشی موثر بودند اما روش حل مساله در ارتقا سطح دانش و یادگیری ماندگار، موثرتر از روش سخنرانی بود.

۱۱مفهوم و عوامل موثر بر سلامت از دیدگاه نوجوانان
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، مرداد و شهريور, دوره  ۱۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۳
زمینه و هدف: نوجوانی یکی از مهم ترین مراحل رشد و تکامل انسان است. ویژگی ها و شرایط رشد و تکامل نوجوانان و نگرش آنها نسبت به مفهوم سلامت و ابعاد آن می تواند زمینه ساز بروز اختلالات و انحراف از سلامتی باشد. این مطالعه با مرور جامع بر متون مربوطه و با هدف بررسی مفهوم سلامت و عوامل موثر بر آن از دیدگاه نوجوانان انجام شده است.روش بررسی: این مطالعه مروری با استفاده از شبکه جهان گستر و جستجوی با کلیدواژه های مفهوم نوجوان، مفهوم سلامت و عوامل موثر برآن در پایگاه های ایرانی و بین المللی (Ebsco, Springer, Pub Med, Iran Medex, SID, Elsevier ProQuest) انجام گرفت.یافته ها: مرور بر متون مربوطه مشخص ساخت که نوجوانان ابعاد استقلال، ارتباطات، شرایط اجتماعی – اقتصادی، سلامت روان، عوامل مذهبی و تسهیلات آموزشی را مترادف با مفهوم سلامت دانسته اند. همچنین نتایج نشان داد که نوجوانان اهمیت بیشتری برای ابعاد روانی اجتماعی سلامت نسبت به سلامت فیزیکی قائل هستند.نتیجه گیری: برای داشتن جامعه ای سالم کشف دیدگاه های نوجوانان در مورد سلامت ضروری است. سیاست گذاران در حوزه سلامت به منظور توسعه برنامه های مداخله ای و پیشگیرانه موثر در مورد نوجوانان بایستی دیدگاه آن ها در مورد سلامت را در نظر گیرند.

۱۲چتری به نام اقدام پژوهی
اطلاعات انتشار: مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، اسفند, دوره  ۱۱ , شماره  ۹ (پياپي ۳۸) (ويژه نامه توسعه آموزش و ارتقاي سلامت)، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: اقدام پژوهی ابزاری در راستای ایجاد معانی و ارتقای درک در موقعیت های اجتماعی پیچیده، و ارتقای کیفیت تعاملات و عملکرد انسان در آن موقعیت ها است. اقدام پژوهی یکی از واژه هایی است که امروزه به کرات در چرخه آموزشی شنیده می شود، اما تعاریف متعددی برای آن وجود دارد. مرور متون نشان می دهد که نویسندگان متعددی به این مفهوم اشاره داشته و دسته بندی های متعددی برای آن ذکر نموده اند و از مدل ها، انواع، رویکردها، تیپولوژی ها، تاکسونومی یا دیدگاه های اقدام پژوهی نام برده اند. به طور کلی واژه اقدام پژوهی چتری است که در بر گیرنده طیفی از سنت های تحقیق است، و در زیر این چتر چندین متدولوژی تثبیت شده وجود دارد. این مقاله به توصیف آنها می پردازد.

۱۳پراکسیس: پارادایمی برای اقدام پژوهی
اطلاعات انتشار: مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، اسفند, دوره  ۱۱ , شماره  ۹ (پياپي ۳۸) (ويژه نامه توسعه آموزش و ارتقاي سلامت)، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: اقدام پژوهی یک متدولوژی تحقیق با هدف دوگانه (اقدام و تحقیق) است و به عنوان یک روش تحقیق تحت هدایت یک پارادایم یا دیدگاه فلسفی است. این مقاله به طور خلاصه به توصیف پارادایم و پارادایم تحقیق پرداخته و به این مساله می پردازد که اقدام پژوهی در کدام پارادایم (اثبات گرایی، تفسیری، یا پراکسیس) قرار می گیرد.

۱۴چگونگی نقش مربی بالینی در انگیزش آموزش بالینی دانشجویان پرستاری: یک پژوهش کیفی
اطلاعات انتشار: پژوهش پرستاري، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۲۴، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مقدمه: انگیزش عامل اصلی ترغیب دانشجویان به یادگیری بالینی است و فقدان آن یادگیری دانشجویان را با مشکل مواجه می ‌کند. آموزش بالینی در کسب مهارت آموزی دانشجویان نقش اساسی دارد، بنابراین توجه به نقش انگیزش آموزش بالینی اهمیت ویژه دارد. هدف از این مطالعه تبیین درک دانشجویان و مربیان پرستاری از چگونگی نقش مربی در انگیزش آموزش بالینی دانشجویان پرستاری است.روش: این پژوهش با رویکرد کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی انجام شد. در این مطالعه شانزده دانشجوی کارشناسی و چهار مربی پرستاری به صورت هدفمند از دانشکده‌ های پرستاری و مامایی تهران و زنجان انتخاب شدند و سپس مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. داده ‌های به دست آمده از مصاحبه ‌ها به روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ‌ها: مضامین این مطالعه عبارت بود از: 1– شایستگی علمی و عملی مربی (با مضامین فرعی سواد علمی، نحوه انتقال دانش، مهارت عملی مربی)، 2– رفتار مربی (با مضامین فرعی حمایت، تشویق، ارتباط مربی با دانشجو، اقتدار و گفت و گوهای غیر رسمی)، 3– نگرش مربی به پرستاری.نتیجه ‌گیری: بر اساس تجربیات مشارکت ‌کنندگان، در فرآیند آموزش بالینی، این سه مضمون از ویژگی ‌های مهم مربی در انگیزش دانشجویان است. این ویژگی ‌ها می ‌تواند دانشجویان را به کار بالین و حرفه پرستاری جذب کند و یا آنها را از کار بالین و حرفه پرستاری رویگردان کند.

۱۵واضح ‌سازی مفهوم ترجمان دانش در نظام سلامت
اطلاعات انتشار: پژوهش پرستاري، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۲۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: ترجمان دانش یکی از مفاهیمی است که با کاربرد دانش در بالین ارتباط نزدیک دارد و امروزه به کرات در مقالات علوم سلامت به چشم می‌ خورد. با این حال در تعریف و خصوصیات این مفهوم ابهام و عدم توافق وجود دارد. تحلیل مفهوم ترجمان دانش محققین را در دستیابی به یک تعریف یکسان، روشن و قابل درک که کاربرد دانش پرستاری را تسهیل خواهد کرد یاری خواهد داد. مطالعه حاضر در سال 1386 با هدف واضح‌ سازی و کاهش ابهامات معنایی موجود در مفهوم ترجمان دانش و افزایش ثبات در کاربرد آن در مقالات مربوطه، صورت پذیرفت.روش: در این مطالعه به منظور تحلیل مفهوم از مدل هشت مرحله ‌ای واکر و اوانت (2005) استفاده شد. بدین ترتیب که پس از مرور گسترده منابع تا سال 2009، 29 مقاله مرتبط با مفهوم وارد مطالعه شد و بر آن اساس تعریف، کاربردها، ویژگی‌ ها، مقدمات، پیامدها و ارجاعات تجربی مفهوم ترجمان دانش استخراج شد.یافته ‌ها: طبق تحلیل انجام شده ویژگی ‌های اصلی مفهوم ترجمان دانش شامل، تاکید بر کاربرد دانش تحقیقات در عمل، مشارکت مداوم تولیدکنندگان و کاربران دانش و در نهایت تعاملی و غیر خطی بودن است. بر اساس یافته‌ ها، ترجمان موفقیت آمیز دانش پیامدهایی چون ارتقای سطح سلامت جامعه، ارایه موثرتر خدمات سلامت، بهبود عملکرد بالینی و تقویت نظام مراقبت سلامت، را به دنبال خواهد داشت.نتیجه ‌گیری: با توجه به این که ترجمان دانش در کشور ما پدیده ‌ای نسبتا ناشناخته و جدید است، تحلیل مفهوم حاضر می‌ تواند با واضح ‌سازی مفهوم راه را برای انجام فعالیت ‌های گسترده ‌تر تحقیقاتی و ساخت ابزارهای پژوهشی در جهت شناسایی موانع، تسهیلگرها و مقدمات اجرایی لازم هموار سازد.

۱۶خودکارآمدی بیماران دارای استومی و عوامل مرتبط با آن
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، دي, دوره  ۲۴ , شماره  ۷۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمینه و هدف: جراحی استومی یکی از رویداد هایی است که زندگی فرد را به شدت تحت تاثیر قرار داده و منجر به تغییرات اساسی در شیوه زندگی می شود و خودکارآمدی به عنوان یک منبع مقابله ای شخصی می تواند فرآیند تطابق با این تغییرات را تسهیل نماید. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی خودکارآمدی بیماران دارای استومی و عوامل مرتبط با آن صورت گرفت.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بود. 84 بیمار دارای استومی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن استومی ایران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها به وسیله فرم مشخصات فردی و مقیاس خودکارآمدی استومی جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 15 و آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس و آنالیز رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نیمی از شرکت کنندگان حداقل 50% نمره خودکارآمدی کل (نمره 84) را کسب کردند. همچنین در بیماران مورد مطالعه میانگین نمره خودکارآمدی اجتماعی کمتر از میانگین نمره خودکارآمدی مراقبت از استومی بود. خودکارآمدی با وضعیت تاهل، وضعیت استومی و مدت داشتن استومی مرتبط بود (P–value<0.05) ولی با سن، جنس، سطح تحصیلات، نوع استومی و دلیل استومی ارتباط معناداری مشاهده نشد.نتیجه گیری کلی: این مطالعه اطلاعات ارزشمندی را درباره خودکارآمدی استومیت ها و عوامل مرتبط با آن فراهم نمود که با بهره گیری از این اطلاعات می توان مداخلات پرستاری مناسبی را جهت ارتقای خودکارآمدی این بیماران به خصوص در بعد اجتماعی که اکثریت افراد در آن ضعیف تر هستند، طراحی و اجرا کرد.

۱۷ارتباط سلامت معنوی و کیفیت زندگی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس
اطلاعات انتشار: مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences، پاييز, دوره  ۱۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: سلامت معنوی یکی از مفاهیم بنیادین در بیماری های مزمن است، که با ایجاد معنا و هدف در زندگی به عنوان رویکردی مهم در ارتقا سلامت عمومی و کیفیت زندگی در نظر گرفته می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سلامت معنوی و کیفیت زندگی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن MS ایران طرح ریزی شد.مواد و روش کار: این مطالعه همبستگی توصیفی بر روی 236 بیمار 57–20 ساله عضو انجمن MS ایران که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند در سال 1387 انجام شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه های سلامت معنوی و کیفیت زندگی جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون انجام و p£0.05 معنی دار تلقی گردید.یافته ها: سلامت معنوی در اکثر این بیماران در حد متوسط (%97\9) بود. بین سلامت معنوی در بعد مذهبی و کیفیت زندگی در بعد روانی ارتباط معنی داری وجود داشت. در بعد وجودی نیز با کیفیت زندگی در هر دو بعد جسمی (p=0.04) و روانی (p£0.0001) ارتباط معنی داری مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج می توان به ضرورت تقویت بعد معنوی سلامت به عنوان عاملی تاثیرگذار بر کیفیت زندگی در این بیماران پی برد. این نکته کلیدی در کشوری با باورهای فکری، فرهنگی و مذهبی مانند ایران می تواند در طراحی برنامه های مراقبتی – درمانی برای این گونه بیماران مفید و ضروری باشد.

۱۸پویایی خانواده و سلامت زنان: پژوهش کیفی
اطلاعات انتشار: مطالعات اجتماعي - روان شناختي زنان (مطالعات زنان(، پاييز, دوره  ۷ , شماره  ۲ (پياپي ۲۰)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
سلامت زنان پایه سلامت خانواده و جامعه است و فراهم سازی آن، بدون توان مندسازی خانواده ها و بهبود روابط همسران، دشوار است.پژوهش پیش رو، پژوهشی کیفی و از نوع تحلیل محتوا است، که به پردازش نقش خانواده در سلامت زنان می پردازد. نمونه گیری، به گونه یی هدف مند انجام گرفته، و داده ها نیز پس از گردآوری به وسیله مصاحبه های ضبط و دست نویس شده، به صورت دو بخش همسران و سلامت زنان، و نیز زن، خانه داری، و خانواده طبقه بندی شده اند و مورد تحلیل قرار گرفته اند.یافته ها نشان می دهد روابط همسری و خانوادگی دل خواه و نیز شناخت ارزش خانه داری، هم پای برخورداری از پشتیبانی های اجتماعی مناسب، می تواند در سلامت زنان،که نیمی از جمعیت و زیربنای خانواده ها را تشکیل می دهند، موثر باشد.

۱۹تشخیص دیابت: گسست هویت
اطلاعات انتشار: مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، ارديبهشت, دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (مسلسل ۵۵)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: اگرچه توانمندی در زندگی با دیابت بدون همراهی مراقبین بهداشتی امکان پذیر نیست، اما یافته ها حاکی از ناتوانی مراقبین در تسهیل توانمندی افراد مبتلا به دیابت به عنوان یک مسوولیت حرفه ای است. به نظر می رسد شناسایی واکنش افراد در روز تشخیص دیابت، به عنوان نخستین گام مواجهه با بیماری می تواند مراقبین را در ایفای اثربخش تر نقش خود یاری رساند. به این منظور پژوهش کنونی با هدف درک واکنش افراد در روز تشخیص دیابت، صورت گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه، پژوهشی کیفی از نوع تحلیل محتوا است که روی 21 مشارکت کننده انجام شد. آزمودنی ها به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق بدون ساختار و یادداشت در عرصه جمع آوری شد و با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد تهدید هویت به عنوان واکنش اولیه افراد به تشخیص دیابت شامل زیر طبقات ترس از متفاوت شدن و احساس از دست دادن کنترل بر جسم و زندگی است که در بستری از شناخت دیابت، حمایت، باورها، ارزش ها و ماهیت بیماری جریان دارد.نتیجه گیری: تشخیص دیابت به عنوان واقعه ای تنش زا هویت افراد را در بستر فرهنگی ـ اجتماعی ایران تهدید می کند. با توجه به نقش مهم مراقبین بهداشتی در اولین روزهای تشخیص، به نظر می رسد توجه به اثرات روحی و روانی تشخیص دیابت بر فرد به واسطه آموزش مهارت های مشاوره می تواند حرکت رو به جلوی افراد را در مسیر توانمندی تقویت نماید.

۲۰زمینه های اجتماعی سلامت نوجوانان: پژوهش کیفی
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، ارديبهشت, دوره  ۲۴ , شماره  ۶۹، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: جامعه بستر زندگی و دربرگیرنده نهادهای اجتماعی است. نوجوانان یکی از گروه های مهم اجتماعی هستند که هم به دلیل ویژگی های اجتماعی کنونی و هم به دلیل ویژگی های نوجوانی، دشواری ها و آسیب های زیادی را تجربه می کنند. شیوه زندگی و عادات نوجوانی گاه تا پایان عمر به درازا می کشد و از این رو مشکلات حاصله بیش از آنکه تنها به یک دوره بازگردد، بر یک عمر موثر خواهد بود. شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت نوجوانان به درک نوجوانی در بستر اجتماع کمک خواهد کرد.هدف از انجام این پژوهش تبیین دیدگاه نوجوانان در مورد عوامل اجتماعی موثر برسلامت بوده است.روش بررسی: این تحقیق کیفی و از نوع آنالیز محتوای کیفی بوده و با استفاده از مصاحبه های باز نیمه ساختار یافته تا رسیدن به اشباع داده ها صورت گرفته است. سپس مکالمات ضبط و دست نویس شده و مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار گرفته است.یافته ها: حاصل این تحلیل سه طبقه اصلی بوده است که هر یک دو و یا سه طبقه فرعی را نیز دربرمی گرفته اند، که عبارت بوده اند از نشانه شناسی جامعه بیمار، انتظارات نوجوان از جامعه و پیش شرط های اجتماعی سلامت.نتیجه گیری کلی: نقش مهم عوامل اجتماعی بر نوجوانان و سلامت آنان غیر قابل انکار است. پرداختن به بعد اجتماعی سلامت نوجوانان با زیر گروه هایی که با خانواده، اشتغال، رفاه و توسعه ارتباط دارد می تواند در طراحی زیر بنای سلامت آینده مفید باشد.

۲۱مشاوره حمایتی برای دانشجویان با پیشرفت تحصیلی ضعیف: مطالعه مداخله ‌ای
اطلاعات انتشار: مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، تابستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۲ (پياپي ۳۱)، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: عملکرد تحصیلی ضعیف و شکست تحصیلی هنوز هم به عنوان معمول ‌ترین دلایل ترک تحصیل دانشجویان محسوب می ‌شوند و انجام مداخلات ترمیمی برای این دانشجویان مهم به نظر می ‌رسد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر برنامه مشاوره حمایتی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران است.روش ‌ها: در این مطالعه نیمه‌ تجربی 42 دانشجوی کارشناسی پرستاری دارای عملکرد تحصیلی ضعیف دانشگاه ایران در سال 1386 به شیوه تصادفی انتخاب شدند. مداخله، یک برنامه مشاوره حمایتی بود که به مدت یک نیم ‌سال تحصیلی در قالب جلسات مشاوره فردی و گروهی برگزار شد. ابزار جمع ‌آوری اطلاعات، فرم ‌های پژوهشگر ساخته برای ثبت داده‌ های دموگرافیک برگه ثبت نمرات دانشجویان به منظور بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان بود. تجزیه و تحلیل داده‌ ها به وسیله نرم ‌‌‌افزاری SPSS صورت گرفت و از آزمون ‌های آماری Chi–square،t  مستقل و Mann–Whitney استفاده شد.نتایج: علی ‌رغم اختلاف تفاضل میانگین ‌های دروس گروه تجربی نسبت به گروه شاهد، تفاوت معنادار آماری دیده نشده است ولی تفاضل میانگین نمرات پسران گروه تجربی به طور معناداری پس از مداخله بیش از دختران افزایش یافته بود.نتیجه ‌گیری: علی ‌رغم عدم تایید فرضیه پژوهش مبنی بر تاثیر برنامه مشاوره حمایتی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری، تقویت نقش حمایتی و هدایتی استادان و تسهیلاتی برای انجام مداخله ‌های حمایتی برای دانشجویان و همچنین بهبود شرایط رفاهی در زندگی خوابگاهی توصیه می ‌شود.

۲۲تبیین تئوریک سلامت از دیدگاه زنان
اطلاعات انتشار: خانواده پژوهي، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲۳بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
اطلاعات انتشار: پايش، مهر و آبان, دوره  ۱۲ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۷
بیماری دیابت یکی از شایع ترین بیماری های متابولیک با عوارض ناتوان کننده، با سیر مزمن و نامحسوس است. مزمن بودن دیابت و عوارض بالقوه آن اغلب باعث هزینه های مالی زیاد و کاهش کیفیت زندگی می شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن و توصیف متغیرهای فردی و اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شده است. این مطالعه از نوع مقطعی بود، که در آن 224 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران شرکت کردند. داده ها از طریق پرسشنامه مشخصات فردی و اجتماعی و پرسشنامه کیفیت زندگی که دارای 5 بعد جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و بیماری و درمان بود، جمع آوری شده و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مناسب، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که در بعد جسمی کیفیت زندگی 53.3 درصد افراد نمره بیشتر از میانگین را کسب کردند همچنین در بعد روانی 63.4 درصد افراد، در بعد اجتماعی 65.4 درصد، در بعد اقتصادی 51.8 درصد و در بعد بیماری و درمان نیز 51.4 درصد افراد نمره بیشتر از میانگین را کسب کردند و کیفیت زندگی کلی با متغیرهای سن، جنس، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی و عوارض دیابت ارتباط معنی دار آماری داشت. ارزیابی کیفیت زندگی بیماران دیابتی با توجه به عوامل فردی و اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی، اطلاعاتی را فراهم می کند که می توان از آن در جهت برنامه ریزی مداخلاتی برای مدیریت بهتر دیابت و دستیابی به افزایش کیفیت زندگی این بیماران، استفاده کرد.

۲۴پرستاران انگیره ساز یا سرکوب گر انگیزش در مسیر یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری
اطلاعات انتشار: آموزش پرستاري، پاييز, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مقدمه: بالین، مهمترین عرصه برای آشنایی بیشتر دانشجویان پرستاری با قلمرو تازه ای است که بعدها عمر حرفه ای خود را در آن خواهند گذراند. پرستاران نقش چشمگیری را در ایجاد این شناخت دارند. هدف از این مطالعه تبیین درک دانشجویان و مربیان از نقش پرستاران در انگیزش یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری است.روش: در این مطالعه با لحاظ کردن اخلاقیات پژ‍وهش شانزده دانشجوی پرستاری و چهار مربی پرستاری از دانشگاه های علوم پزشکی تهران و زنجان مورد مصاحبه نیمه ساختارمند قرار گرفتند. داده های به دست آمده از این مصاحبه ها پس از ضبط و نسخه برداری به روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: «گذار از چالش های حرفه پرستاری» و «بازتاب عملکرد پرستاران بر انگیزش یادگیری بالینی دانشجویان» به عنوان طبقات اصلی استخراج شدند که اولین طبقه اصلی سه زیرطبقه و دومین طبقه اصلی چهار زیرطبقه داشت.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که «دشواری ها و شیرینی های حرفه»، «شرایط فرهنگی و اجتماعی»، «بیماری سازمانی در انتصابات پرستاری و چیدمان پرستاران»، «عملکرد مبتنی بر دانش»، «اقتدار تصمیم گیری در برابر روتین زدگی»، «رعایت حقوق بیمار یا نقض حریم حقوقی» بیمار به طور غیرمستقیم بر انگیزش یادگیری دانشجویان تاثیرگذار بوده است. اما «ارتباط پرستاران با دانشجویان» به طور مستقیم بر انگیزش یادگیری دانشجویان اثرگذار بوده است. آگاهی پرستاران از میزان تاثیر خود بر انگیزش یادگیری بالینی دانشجویان می تواند در قطع چرخه معیوب تربیت پرستاران بی انگیزه بسیار حایز اهمیت باشد. همچنین بر پایه نتایج این پژوهش، ایجاد انگیزش در یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری، نیازمند بهسازی شرایط حرفه پرستاری و توانمندسازی پرستاران است.

۲۵بررسی تاثیر اتاق آرامش کاو براضطراب بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی
اطلاعات انتشار: پژوهش پرستاري، تابستان, دوره  ۹ , شماره  ۲ (پياپي ۳۳)، سال
تعداد صفحات: ۸
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۷ نتیجه