توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی اثرات زیست محیطی سد شهید مدنی (ونیار)
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۱۱
احداث سد در یک منطقه اثرات اقتصادی و اکولوژی متفاوتی را در هر حوضه بوجود می آورد این اثرات به دو صورت اثرات متقابل زیست محیطی مثبت و منفی ظاهر می شوند . در این تحقیق اثرات زیست محیطی سد شهید مدنی(ونیار)مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص گردید که ایجاد سد بر روی رودخانه آجی چای اثرات مثبتی از قبیل افزایش میزان درآمد و بهبود کیفیت زندگی برای ساکنین منطقه، افزایش تولید محصولات کشاورزی، گسترش صنعت توریسم ،امکان توسعه وتکثیر و پرورش ماهی و غیره را به همراه داشته است. اثرات منفی احداث این سد شامل به زیر آب رفتن محلهای زندگی افراد بومی ، چند روستا، و مقداری از زمینهای کشاورزی و مراتع، افزایش بیماریهای مرتبط با آب، کاهش آب در مخزن سد و غیره میباشند. درنهایت بمنظورکاهش اثرات منفی ایجاد سد در منطقه پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

۲ارزیابی مدل سری زمانی باکس – جنکینز به منظور پیش بینی احتمال وقوع خشکسالی در شهر ارومیه
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۶
بنا به اهمیت روزافزون تأمین پایدار آب در کشور، مد یریت منابع آب از اهمیت والایی برخوردار است. در راستای تدوین طرح های مدیریت منابع آب و مقابله با خشکسالی، آگاهی از وقوع خشکسالی ها و ترسالی ها در یک ناحیه از ضروری ترین ابزار می باشد. چرا که مدیریت علمی منابع آب موجود در هر ناحیه منوط به شناخت مقدار آب قابل دسترس و نیاز آبی آن ناحیه می باشد. در این مطالعه جهت پیش بینی خشکسالی در شهر ارومیه با استفاده از ارقام بارندگی ماهانه این شهر، روش سری زمانی باکس – جنکینز مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به اینکه مدل (1,0،1) ARIMA برای سری مورد مطالعه بهترین برازش آماری را ارائه داد ، بنابراین مدل مذکور برای پیش بینی مقادیر بارندگی به کار گرفته شد. در مرحله بعد مقاد یر برآورد شده با روش فوق، با ارقام واقعی بارندگی ارومیه مورد مقایسه قرار گرفت. با توجه به عدم وجود خود همبستگی میان باقیمانده های داده ها صحت مدل انتخابی تأیید گردید.

۳تحلیل تصادفات جاده ای و داده های آب و هواشناسی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (محور جاده تبریز – میانه)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی، سال
تعداد صفحات: ۶
براساس آمار در هر 15 دقیقه یک نفر جان خود را براثر تصادف ازدست داده و طی شش سال گذشته بیش از 100 هزار نفر در جاده های ایران جان باخته اند که این رقم در کل جهان بی سابقه است . در این مقاله تصادفات جاده ی محور تبریز – میانه در وضعیتهای جوی برفی، بارانی، یخبندان و میانگین درجه حرارت در یک دوره آماری سه ساله (1382تا 1384) بررسی شده است به منظور بررسی نقش این پدیده در بروز تصادفات جاده ای ازداده های ساعتی مربوط به ایستگاههای هواشناسی تبریز و میانه استفاده شد که با تطبیق اطلاعات آب و هوایی ثبت شده توسط پلیس در لحظه وقوع وضعیت لحظه وقوع تصادف با استفاده از این داده ها تعیین شد و اطلاعات تفضیلی مربوط به تصادفات در دوره مورد مطالعه نیز از بانک اطلاعات تصادف جاده ای نیروی انتظامی استخراج شد و همچنین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نقشه پراکندگی تصادفات جاده ای در هر یک از وضعیت های برفی،بارانی ، یخبندان، میانگین درجه حرارت و در تمام وضعیتهای نامساعد جوی تهیه شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل نقشه های خطر تصادفات درهر یک از شرایط مورد بررسی از 3960 تصادف مورد بررسی بیشتری تعدادوقوع تصادفات جاده ای این محور در شرایط بروز پدیده یخبندان (با تعداد 1112)، برف(باتعداد 1036)، شرایط بارندگی(با تعداد 935) و میانگین درجه حرارت (با تعداد 877) رخ داده است.

۴بررسی تاثیر روند کانون های فشار بر روی کاهش سطح آب دریاچه ارومیه و ارائه راهکارهای علمی و عملی حفاظت از آن
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
تغییر اقلیم یک پدیده پیچیده آتمسفری اقیانوسی در مقیاس جهانی و دراز مدت است. بخش های زیادی از کره زمین تغییر پذیری را به صورت بخشی از اقلیم عادی خود در دوره های کوتاه و بلند مدت تجربه میکنند. این تغییرات می تواندروند جدیدی را در اقلیم جهانی موجب شود. ایران نیز تحت تاثیر این عوامل قرار گرفته است. از آنجایی که تاثیرات اقلیم دارای پیامدهای محلی، ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای است، ضرورت توجه مدیران و برنامه ریزان کشورمان به تاثیرات اقلیم و حوادث مرتبط امری حیاتی و اجتناب ناپذیر است. هدف از این مقاله شناخت دامنه تغییرات و شدت کاهش آب دریاچه ارومیه و ارائه راهکارهای علمی و عملی حفاظت از تالاب ها و دریاچه ها است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به بررسی تاثیر روند کانون های فشار بر روی کاهش سطح آب دریاچه ارومیه پرداخته شد. بدین منظور از پارامترهای بارش در طی دوره آماری 1966 تا 2005 در ایستگاه های تبریز و ارومیه واقع در 2 حوضه شرقی و غربی دریاچه ارومیه و پارامتر فشار در چهار کانون کم فشار سودان، کم فشار مدیترانه، پرفشار سیبری و کم فشار دریای سیاه طی سال های 1949 تا 2009 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل یک روند افزایشی در کانون های کم فشار ورودی به منطقه شمال غرب کشور با سطح معنی داری 99 درصد و روند کاهشی را در مرکز پرفشار سیبری نشان می دهد همچنین روند بارش کاهشی در دو ایستگاه اثر کانون ها را به وضوح نشان می دهد. بدین ترتیب کاهش آب دریاچه ها تحت تاثیر اقلیم یا عوامل دیگر، ضرورت برنامه ریزی و استفاده از کلیه راه های علمی و عملی برای مدیریت بحران منابع آب و سازش و تطابق با محیط را آشکار می کند.

۵تحلیل مدل های برآورد تبخیر – تعرق برای ایستگاه هواشناسی تبریز
اطلاعات انتشار: دانش کشاورزي، , دوره  ۱۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۵
روش های مختلفی برای برآورد تبخیر – تعرق در مناطق مختلف با شرایط آب و هوایی گوناگون ابداع گردیده اند و در هر کدام با در نظر گرفتن ویژگی های محیطی به یک یا چند عامل خاص توجه شده است. تجزیه و تحلیل آماری تبخیر و تعرق پتانسیل حاصله از این روش ها برای ایستگاه مورد مطالعه می تواند کمک موثری در اجرای طرح های آبیاری و برآورد آب مورد نیاز گیاهان و تخمین بیلان آبی و سایر مطالعات کشاورزی باشد. روش تشت تبخیر به عنوان یک روش ساده و مناسب در برآورد تبخیر تعرق پتانسیل می باشد. در این مطالعه روش های ترکیبی، دمایی، تابشی، همبستگی چند گانه و رطوبتی برای ایستگاه تبریز با آمار بیست ساله محاسبه و سپس با روش تشت تبخیر مقایسه گردیده اند. بر پایه این مقایسه روش کریستینسن – هارگریوز RA نسبت به سایر روش ها تطابق بهتری با روش تشت تبخیر نشان داده است. ضرایب رگراسیون و همبستگی برای هر روش در فرم های خطی و توانی به صورت جداولی ارایه شده اند.

۶بررسی حداکثر بارش های روزانه از شمال غرب تا جنوب غرب ایران
اطلاعات انتشار: نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تبريز)، بهار, دوره  ۴۳ , شماره  ۱۷۴، سال
تعداد صفحات: ۲۱
حداکثر بارش روزانه، شدت بارندگی را در طول یک روز نشان می دهد به عبارتی دیگر، حداکثر بارش روزانه، بیشترین مقدار بارندگی است که درطول یک روز 24 ساعت، طی یک دوره زمانی معین مثلا یک ماه و یا یک سال، ریزش می کند. در مناطق خشک و نیمه خشک مثل ایران که ممکن است تمام و یا بخش بزرگی از بارش سالانه، طی فقط چند روز ریزش نماید، مطالعه حداکثر بارشهای روزانه در فعالیتهای عمرانی، مقابله با بلایای طبیعی و عملیات کشاورزی، اهمیت زیادی دارد.در این مطالعه، داده های حداکثر بارش روزانه طی یک دوره زمانی 10 ساله از سال 1987 تا 1996، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت حداکثر بارش روزانه به بارش سالانه، توزیع فضایی حداکثر بارشهای روزانه و الگوهای حاکم بر رژیم این بارشها در منطقه ای به وسعت شمالغرب تا جنوبغرب ایران، مطالعه شده است. همچنین با استفاده از روش آماری چند متغیره تحلیل خوشه ای، حداکثر بارشهای روزانه در منطقه مورد مطالعه، ناحیه بندی شده است. 

۷بررسی الگوهای سینوپتیک بارش های روزانه از غرب ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تحقيقات جغرافيايي، سال
تعداد صفحات: ۲۵

۸تحلیل مدلهای برآورد تبخیر – تعرق برای ایستگاه هواشناسی تبریز
اطلاعات انتشار: دانش كشاورزي، سال
تعداد صفحات: ۱۵

۹مطالعه روند تغییر اقلیم درحوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده ازتحلیل های آماری چندمتغیره
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مسئله تغییر اقلیم ازمسائل مهم زیست محیطی است که درسالهای اخیر مطالعات زیادی برروی آن صورت گرفته است و به دلیل اثرات زیست محیطی اقتصادی و اجتماعی ازاهمیت بالایی برخوردار است هدف ازانجام این مطالعه استفاده ازازمون آماری چندمتغیره و مدل های پیش بینی باکس جنکینز ARIMA برای بررسی روند بارش دمای حداکثر و دمای حداقل و میانگین دمای سالانه درمقیاس زمانی سالانه دردوره اماری 1951–2005 مربوطه به ایستگاه های ارومیه و تبریز جهت براوردوجود روند تغییر اقلیم درحوزه آبریز دریاچه ارومیه است نتایج حاصل ازتحلیل ها نشان میدهد که درایستگاه تبریز بارش سالانه روند کاهشی و دمای حداکثر و دمای حداقل و دمای میانگین سالانه روند افزایشی ودرایستگاه ارومیه بارش سالانه و دمای حداکثر ودمای حداقل و میانگین دمای سالانه روند کاهشی و را نشان میدهند. برای پیش بینی مدل ARIMA(1,1,0 و دما مد 0 1 2 ) ARIMA بهترین مدل انتخاب شد پس ازاستخراج روند عناصراقلیمی دراین حوزه پیش بینی ها برای 20سالآینده صورت گرفت

۱۰مطالعه تأثیر دمای سطح زمین و ابرناکی بر روی ساختار لایه وارونگی دمای مجاور سطح زمین مطالعه موردی شهر تبریز
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این تحقیق به بررسی وارونگی های دمای تابشی و فرونشینی دوره سرد سال شهر تبریز با استفاده از اطلاعات رادیوسوند ساعت 00 گرینویچ، طی دوره زمانی 2000 الی 2010 در مقیاس روزانه و ماهانه پرداخته شد. بدین منظورداده های روزهایی که دارای وارونگی دما از سطح زمین تا ارتفاع 700 هکتوپاسکالی اتفاق افتاده، استخراج شدپارامترهای مورد استفاده در این تحقیق شاملSAT و DT inv\DZ inv ،DT inv ،DZ inv ،T top ،T base ،Z top ،Z bas) بودند که با استفاده از اطلاعات لایه وارونگی موجود در سطوح عمودی جو به دست آمدند. نهایتاً مدل سازی ریاضیبین پارامترهای مختلف موثر بر لایه وارونگی همچون شاخصهای حرارتی در سطح زمین و در لایه وارونگی و ابرناکی با خصوصیات و ویژگیهای این لایه صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که همواره بین اختلاف دمایداخل لایه وارونگی و ضخامت لایه وارونه ارتباط مستقیمی وجود داشته بهطوریکه وارونگی های شدید، ضخیمتر و وارونگی های ضعیف دارای لایه نازکتری هستند. ضخامت لایه وارونگی و اختلاف دمای درون این لایه، بیشترینضریب همبستگی مستقیم را نشان میدهند. این در حالی است که ابرناکی نیز با یک رابطه معکوس بر ضخامت لایه اوارونگی تأثیر گذار بوده و رابطه معنیداری بین پارامترهای متوسط، حداقل و حداکثر دمای سطح زمین با ضخامت لایه وجود ندارد.

۱۱مدل سازی و تحلیل تاثیر ترکیبی متغیرهای هواشناسی بر قدرت تبخیری جو با استفاده از معادله ساختاری (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)
اطلاعات انتشار: دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)، , دوره  ۲۵ , شماره  ۴/۲، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۱۲تحلیل فضایی خشکسالی و ترسالی به منظور شناخت حساسیت نوسان رطوبتی دشت سراب با استفاده از شاخص MFI و مدلهای GIS
اطلاعات انتشار: جغرافيا و برنامه ريزي، سال
تعداد صفحات: ۲۶

۱۳تحلیل روند تغییرات بارش‌های سالانه‌ی حوضه‌ی سفید‌رود با استفاده از روش ناپارامتری من – کندال
اطلاعات انتشار: جغرافيا و توسعه ناحيه اي، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هدف از انجام این تحقیق، بررسی روند تغییرات بارندگی‌های سالانه‌ی چند ایستگاه منتخب در حوضه‌ی سفید رود با استفاده از روش ناپارامتری من – کندال می‌باشد. این آزمون جزو متداول ترین روش‌های ناپارامتری به شمار می‌رود که جهت تحلیل روند داده‌های بارندگی در مقیاس سالانه به کار گرفته شده است. شش ایستگاه سینوپتیک واقع در حوضه‌ی سفید رود، که در بازه‌ی زمانی 1978 الی 2007 دارای آمار بودند، انتخاب و آزمون بر روی داده‌های آنها اعمال گردید. نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان دهنده‌ی وجود روند معنی‌دار در بارندگی ایستگاه‌های خلخال و بیجار بوده، ولی در ایستگاه‌های رشت و زنجان هیچ روند معنی‌داری در سطوح اطمینان 95? و 99? مشاهده نشد. در سطح اطمینان 95? مقادیر بارندگی ایستگاه لاهیجان دارای روند صعودی و معنی دار بوده و این مقادیر در ایستگاه میانه دارای روند نزولی و معنی دار است. دستاوردهای این مطالعه می‌تواند مسوولان را در تخصیص اعتبارات با توجه به میزان بارش‌های ایستگاه‌ها در خصوص جلوگیری از میزان آسیب‌های بخش کشاورزی، صنعتی و... یاری رساند.

۱۴تاثیر نوسان های دمای سطح آب دریای مدیترانه بر بارش پایکوه های شرقی زاگرس و چاله های مرکزی ایران
اطلاعات انتشار: جغرافيا و برنامه ريزي، سال
تعداد صفحات: ۲۵

۱۵تهیه و بررسی منحنی های عمق – سطح – تداوم بارش در استان اصفهان
اطلاعات انتشار: جغرافيا و برنامه ريزي، سال
تعداد صفحات: ۱۷
چکیده تخمین خطر سیلاب یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه کارشناسان و محققان علوم مختلف می‌باشد. مهم ترین هدف تخمین ریسک سیلاب، پیش بینی احتمال وقوع آن در آینده است. روش های متعددی برای این کار وجود دارد که از مهم ترین آنها می توان به روابط بارش ـ رواناب و فرمول های تجربی اشاره کرد. در هر یک از این روش ها، بارش به عنوان مهم ترین مولفه موثر در سیلاب شناخته می شود. بنابراین شناخت دقیق مکانیسم توزیع زمانی و مکانی بارش می تواند جهت مطالعه دقیق مکانیسم سیلاب بسیار مفید باشد. تحقیق حاضر به بررسی توزیع مکانی بارش در استان اصفهان می پردازد. در بین آمار مشاهداتی ایستگاه های ثبات تعداد 1654 رگبار با تداوم های کمتر از یک ساعت تا 72 ساعت استخراج و مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به وسعت زیاد منطقه و عدم همگنی سطوح بارش، رگبارهای فراگیر کوتاه تر از 24 ساعت در کل منطقه مشاهده نشد. لذا از رگبارهای فراگیر 24 ساعته برای استخراج رگبارهای کوتاه مدت استفاده شد. در نهایت 7 رگبار فراگیر با تداوم 24 ساعته انتخاب و از این بین 3 رگبار شاخص که بیانگر حداکثر وقایع ثبت شده است، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور ترسیم منحنی های همباران از روش های رایج زمین آماری مانند کریجینگ، کوکریجینگ،IDW و TPSS استفاده شده است. آزمون روش های مختلف زمین آمار بیانگر دقت روش کریجینگ در غالب تداوم های رگبار می باشد. از بین روش های کریجینگ نیز مدل گوسی و کروی نسبت به سایر مدل ها ارجحیت دارد. بررسی گرادیان بارندگی نشان دهنده رابطه ضعیف بارش و ارتفاع در اکثر تداوم ها در منطقه است. روش کوکریجینگ که از متغیر کمکی ارتفاع استفاده می کند دارای خطای بیشتری نسبت به روش کریجینگ است. در مجموع روش IDWنسبت به سایر روش ها از خطای بیشتری برخوردار است.

۱۶ارزیابی کاربرد روش زمان ـ سطح و هیدروگراف واحد لحظهای کلارک در برآورد دبی سیلاب بازفت کارون
اطلاعات انتشار: جغرافيا و برنامه ريزي، سال
تعداد صفحات: ۱۸
از اهداف مهم هیدرولوژی، پیش بینی کمی فرایند بارش– رواناب و انتقال آن به نقطه خروجی و در نهایت تعیین میزان دبی عبوری در خروجی حوضه است. هدف تحقیق حاضر بررسی دقت، صحت و اعتبار روش‌های زمان ـ سطح و هیدروگراف واحد لحظهای کلارک در برآورد هیدروگراف سیلاب از نظر شکل، دبی پیک، زمان تا پیک، زمان پایه و حجم هیدروگراف در هر رگبار بارش با شدت و مدت معین مـی‌باشد. برای این منظور ابـتدا با استـفاده از نقشه توپوگرافی منطقه مورد مطالعه و نرم–افزار ILWIS نقشه خطوط همزمان تمرکز و مرکز ثقل حوضه به دست آمد. سپس با استفاده از داده‌های باران‌نگار و انتخاب رگبار مناسب، هیدروگراف سیل مربوط به هر رگبار با استفاده از روش‌های زمان ـ سطح و هیدروگراف واحد لحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کلارک به دست آمد و نتایج با هیدروگراف ثبت شده مربوطه در انتهای حوضه مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که اگر چه نتایج هر دو روش برای محاسبه هیدروگراف خروجی با خطا همراه است، ولی در مجموع می‌توان گفت که روش کلارک نتایج بهتری نسبت به روش زمان ـ سطح ارایه می–کند و می‌توان از این روش برای محاسبه هیدروگراف ناشی از یک رگبار در حوضه‌های بدون آمار استفاده کرد.

۱۷برآورد و پهنه بندی تابش خورشیدی دریافتی در سطح افقی با استفاده از پارامترهای اقلیمی در محیطGIS مطالعهموردی: استان آذربایجان–شرقی
اطلاعات انتشار: ف‍ض‍اي‌ ج‍غ‍راف‍ي‍اي‍ي‌، سال
تعداد صفحات: ۲۵
تابش خورشید رسیده به زمین به عنوان یکی از عوامل مورد نیاز برای مطالعات منابع آب، محیط زیست، کشاورزی و پوشش های نباتی، معماری همساز با اقلیم، طراحی سیستم های استفاده از انرژی های پاک و موارد متعدد دیگر، کاربرد گسترده ای دارد. این عامل در تمام ایستگاه های هواشناسی اندازه گیری نمی شود و از این رو روش های تجربی زیادی برای برآورد آن با استفاده از پارامترهای هواشناسی، نجومی و جغرافیایی ارایه شده است. هدف از این مطالعه برآورد میزان تابش کل رسیده به سطح افقی با استفاده از عناصر اقلیمی (کمینه، بیشینه و میانگین دما، کمینه رطوبت، ابرناکی آسمان و ساعات آفتابی) و پهنه بندی آن در گستره استان آذربایجان شرقی می باشد. بدین منظور از داده های ماهانه تابش خورشید اندازه گیری شده در ایستگاه تبریز طی سال های 2001 تا 2006 برای مدل سازی و برای برآورد میزان تابش هم از داده های اقلیمی 6 ایستگاه سینوپتیک در سطح استان طی سال های 1987 تا 2007 استفاده شد. با به دست آوردن ضرایب رگرسیون چند متغیره به آزمون صحت مدل و بررسی خطاهای آن پرداخته شد. پس از اطمینان از صحت مدل، لایه های مورد نیاز در محیط GIS ایجاد و با اعمال ضرایب مدل رگرسیون در لایه های ایجاد شده، میزان تابش کل رسیده به سطوح افقی در سطح استان مورد محاسبه قرار گرفت. با توجه به نقشه های توزیع تابش ماهانه در سطح استان، الگوی تابش در استان به چهار مقطع زمانی، فصل زمستان، بهار، تابستان و پاییز تقسیم گردید. نتایج نشان داد که کمترین میزان تابش مربوط به ماه ژانویه و بیشترین میزان آن مربوط به ماه ژوین می باشد. توزیع تابش سالانه استان از جنوب غربی به شمال و شمال شرقی روند کاهشی نشان می دهد. میانگین تابش سالانه در استان، 4244 وات بر متر مربع در روز برآورد گردید. دامنه تغییرات تابش سالانه استان 443 وات بر متر مربع در روز و ضریب تغییر پذیری مکانی آن 2 درصد می باشد.

۱۸بررسی نوسان های دما و بارش و تأثیر آن بر پوشش گیاهی شهرستان اهر
اطلاعات انتشار: اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تغییرات عناصر آب وهوایی و به تبع آن تغییر در میزان پوشش گیاهی از مسائل و مشکلات اغلب مناطق دنیا محسوبمی شود. با توجه به رشد روزافزون جمعیت و گسترش صنایع و کارخانه ها، افزایش گازهای گلخانه ای و موارد دیگردامنه تغییرات عناصر آب وهوایی روزبهروز روبه افزایش است. در مقیاس جهانی، آبوهوا به طورمعمول، مهمترینکنترل کننده توزیع جغرافیایی گونه های گیاهی در نظر گرفته می شود. آب وهوا به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تمامیعوامل مؤثر بر محیط و رشد گیاهان تأثیر میگذارد. هر نوع گیاه در منطقه اقلیمی خاصی می روید، به نحویکه اغلباکوسیستم ها تحت تأثیر شرایط آب وهوا قرار دارند و نوع گونه های حیاتی، پراکنش، زادآوری و تولید و تغییرات آنهابه وسیله ی عوامل اقلیمی تعیین می گردد، لذا در مقیاس جهانی اقلیم به طورمعمول به عنوان مهمترین کنترل کننده یتوزیع جغرافیایی گونه های گیاهی در نظر گرفته می شود. تحقیق حاضر نیز در همین راستا و به دلیل اهمیت آن بهمنظور بررسی و ارزیابی تغییرات اقلیمی (دما و بارش) درشهرستان اهر که کمتر مورد توجه واقع شده، صورت پذیرفته است. و برای این منظور از داده های دما و بارش ایستگاه سینوپتیک شهرستان اهر در دوره زمانی 1986–2010 بهطول 25 سال با استفاده از روش من کندال استفاده شد. در این تحقیق روند تغییرات دما و بارش منطقه به صورتسالانه مورد بررسی قرار گرفته اند و بعد تاثیر این تغییرات بر روی پوشش گیاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بهدست آمده از تحلیل داده ها نشان میدهد که میزان بارش منطقه طی 25 سال اخیر کاهش نسبتا زیادی داشته است وهمچنین شرایط دمایی منطقه نیز روند افزایشی داشته است و این تغییرات باعث کاهش پوشش گیاهی منطقه و مراتعشده است.

۱۹شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف در حوضه شهرچای ارومیه با استفاده از مدلهای SRM و HEC–HMS
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
با توجه به اینکه رواناب ناشی از ذوب برف منبع اصلی تأمینکننده آب در مناطق کوهستانی است، برآورد دقیق آب معادل برف و همچنین تغییرات سطح پوشش آن میتواند در بخشهای کشاورزی، انرژی، مدیریت مخزن و هشدار سیل مؤثر باشد. در این مطالعه، به منظور شبیهسازی رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه شهرچای، از دو مدل SRM و HEC–HMS استفاده شد. برای این منظور نخست سطح پوشش برف برای سال آبی 92 با استفاده از تصاویر روزانه ماهواره ترا – مودیس با تفکیک مکانی 1 کیلومتر در محیط نرم افزار ENVI استخراج گردید. در مرحله بعد با وارد کردن دادههای پوشش برف، متغیرهای هواشناختی و پارامترهای لازم به مدل SRM رواناب ناشی از ذوب برف شبیه سازی شد. در مدل HEC–HMS نیز پس از ایجاد مدل حوضه با نرم افزار HEC–GeoHMS در محیط GIS و ایجاد مدل هواشناختی و واردکردن پارامترهای لازم ، شبیه سازی انجام شد. نتایج شبیه سازی با مدل SRM حاکی از دقت بالای این مدل دارد، طوری که ضریب تعیین 2R معادل 0\9 درصد خطای حجمی آن VD 1\96 بدست آمد. مدل MS –HEC نیز با دقت بالایی ولی کمتر از SRM شبیهسازی را انجام داد. به طوری که ضریب تعیین 2R آن 0\85 و درصد خطای حجمی آن VD 2\1 می باشد.

۲۰تأثیر تغییر اقلیم در رواناب ناشی از ذوب برف مطالعه موردی:(حوضه آبریز شهرچای ارومیه)
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، سال
تعداد صفحات: ۱۳
با توجه به اهمیت بارش برف در تأمین آب مناطق کوهستانی، برآورد دقیق آب معادل برف و همچنین تغییرات سطح پوشش آن میتواند در بخش های کشاورزی، انرژی، مدیریت مخزن و هشدار سیل مؤثر باشد. در این مطالعه، رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه شهرچای تحت شرایط تغییر اقلیم، بررسی شد. برای این منظور نخست سطح پوشش برف برای سال آبی 92 – 91 با استفاده از تصاویر روزانه ماهواره ترا – مودیس با تفکیک مکانی 1 کیلومتر در محیط نرم افزار ENVI استخراج گردید. سپس با استفاده از الحاقیه Hec_GeoHMS در نرم افزار GIS مشخصات فیزیوگرافی حوضه بدست آمد. در مرحله بعد با وارد کردن داده های پوشش برف، متغیرهای هواشناختی و پارامترهای لازم به مدل SRM رواناب ناشی از ذوب برف شبیه سازی شد. در فاز اقلیمی با استفاده از خروجی مدل HADCM3 داده های دما و بارش برای دوره 2030 – 2011 توسط مدل LARS –WG و سناریوهای A1B و A2 و B1 پیش بینی شد. برای برآورد میزان تغییر رواناب ناشی از ذوب برف در شرایط تغییراقلیم میزان تغییرات داده های دما و بارش ماهانه دوره آتی با دوره پایه در طول دوره شبیه سازی به مدل SRM وارد شد. نتایج نشان داد که تحت همه سناریوها رواناب ناشی از ذوب برف در اواخر فصل بهار کاهش مییابد. همچنین دبی اوج در مقایسه با دوره پایه زودتر ظاهر شده و مقدار آن نسبت به دوره پایه بیشتر پیش بینی شد.

۲۱تاثیر تغییراقلیم بر دما و بارش با در نظر گرفتن عدم قطعیت مدل ها و سناریوهای اقلیمی (مطالعه ی موردی: حوضه ی شهرچای ارومیه)
اطلاعات انتشار: نشريه هيدروژئومورفولوژي، دوم،شماره۷، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۶
دو پارامتر مهم در هیدرولوژی و منابع آب، دما و بارش هستند. تاثیر تغییر اقلیم بر روی این دو پارامتر موضوع بسیاری از مطالعات بوده است که مدل­های گردش عمومی جو یکی از بهترین روش­ها برای برآورد این تاثیرات به شمار می­روند. در مطالعات تغییر اقلیم لحاظ نکردن عدم قطعیت­های موجود در مراحل مختلف ارزیابی اثرات تغییراقلیم سبب کاهش قطعیت و اطمینان به خروجی­های نهایی سیستم خواهد شد. در این مطالعه به منظور بررسی و تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر روی دما و بارش حوضه­ی شهرچای ارومیه و همچنین لحاظ کردن عدم قطعیت مربوط به مدل­های گردش عمومی جو و سناریوهای موجود ابتدا خروجی شش مدل گردش عمومی جو تحت سه سناریوی A2، A1B و B1 با مدل آماری LARS–WG ریزمقیاس شدند، سپس برای بررسی عدم قطعیت مدل­ها و سناریوها، از طریق مقایسه­ی خروجی مدل­ها در دوره­ی آتی با دوره­ی پایه به ­­صورت ماهانه توسط شاخص­های آماری ضریب تعیین (R2) و خطای جذر میانگین مربعات (RMSE)، بهترین مدل و سناریو برای تولید داده­های دما و بارش دوره 2030–2011 انتخاب شد. در نتیجه برای تولید بارش از مدل HADCM3، تحت سناریوی A1B و برای تولید دما نیز از مدل MPEH5­، تحت سناریوی A2 استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بارش دوره­ی آتی 9 میلی­مترکاهش خواهد یافت و این در حالی است که دمای حداقل 05\1 و دمای حداکثر 87\0 درجه­ی سانتی­گراد افزایش خواهد یافت. نکته­ی قابل توجه بر هم خوردن توزیع زمانی بارش و افزایش دما است که احتمالاً تبعات منفی آن بیش از کاهش بارش خواهد بود.

۲۲پتانسیل سنجی نیروگاه بادی با استفاده از روش Fuzzy–AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: شمال شرق کشور)
اطلاعات انتشار: نشريه جغرافيا و برنامه ريزي، بيستم،شماره۵۶، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۸
در این پژوهش جهت پتانسیل سنجی احداث نیروگاه بادی در استان­های خراسان رضوی و شمالی، معیارها و زیر معیارهای مختلفی مدنظر قرار گرفته است. برای فازی­سازی معیارها براساس نظرات کارشناسی و بررسی تحقیقات صورت گرفته، نقاط کنترل و نوع تابع فازی برای هر یک از لایه­ها براساس درجه­بندی عضویت آن­ها در محدوده­ صفر و یک در نرم­افزار IDRISI مشخص گردید. سپس با توجه به اهمیت تلفیق اطلاعات، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن­دهی به لایه­ها انتخاب و به­کمک نرم­افزار Expert choice پیاده­سازی گردید. سپس از نرم­افزار ArcGIS، به­منظور تحلیل فضایی و همپوشانی لایه­ها استفاده شد و بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات، استان­های خراسان رضوی و شمالی از نظر قابلیت احداث نیروگاه بادی به چهار سطح عالی، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم گردیدند. در نهایت نتایج حاصله نشانگر آن است که مناطق عالی جهت احداث نیروگاه بادی در منطقه مورد بررسی، در محدوده جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه در ایستگاه تربت­جام با مساحتی معادل 97\222565 هکتار (018\0 درصد) قرار دارد. علاوه بر این، مناطق خوب با مساحتی بالغ بر 81\1817573 هکتار (17\0 درصد) شامل ایستگاه­های حوالی تایباد و خواف، گلمکان، سرخس، رشتخوار، بردسکن، نیشابور، سبزوار، بجنورد، جاجرم و فردوس می­باشند. می­توان در آینده با احداث نیروگاه بادی در این مکان ها از انرژی تجدید­پذیر باد که عاری از هرگونه آلودگی می­باشد، نهایت استفاده را برد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۲ از میان ۲۲ نتیجه