توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مدارس معماری ، مکان آموزش یا محل تعلیم؟ نگاهی به تجربه ی آموزشی طراحی معماری
اطلاعات انتشار: سومین همایش آموزش معماری، سال
تعداد صفحات: ۲۰
این نوشتار در پی تاکید بر آموزش معماری کارآمدتر است تا معماران آینده را قادر به آفرینش محیطهایی انسانی کند که در راستای پاسخ به نیازهای اجتماعی، فرهنگی و محیطی طراحی می گردند. منظور از محیطهای انسانی، محیطهایی است که فعالیتهای انسانی به صورت تعریف شده در آنها انجام می شود فعالیتهایی که بازتابی از معیارهای رفتاری وفرهنگی مشخص شده توسط جامعه بوده و مسائلی مانند اقتصاد، اکولوژی و اجتماع را در بر میگیرند. و موجد محیط های زیستی هستند مقاله با بررسی و تحلیل معیارهای آموزشی و محتوای آموزشی مدارس مختلف معماری، تلاش خواهد نمود تا گسست موجود میان آموزشهای صرفا عملی و نظری در فرایند آموزش معماری را مشخص سازد در ادامه این نوشتار به ارائه ی روشهایی جهت پرنمودن این فواصل می پردازد و در عین حال مفاهیم نظری مورد نظر برای ایجاد محیطهای انسانی را نیز به صورت توامان در نظر دارد این امر فهمی جامع از دو روش آموزش معماری مختلف، اما وابسته را ضروری می سازد و به شناخت دو پایه اصلی این آموزش، یعنی پایه ی عملی و مهارتی، و پایه ی تئوری و نظری مدد می رساند.

۲مناسب سازی مسکن و شهر برای افراد دارای ناتوانی های جسمی– حرکتی (نمونه موردی: منطقه 8 شهر تهران)
اطلاعات انتشار: نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي)، , دوره  ۱۹ , شماره  ۱۰-ب، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف این نوشتار، ارایه اصول و مبانی طراحی فراگیر در فضاهای مسکونی و محیط های بلافصل آن است تا شرایط مناسب محیطی برای فعالیت افراد دارای ناتوانی های جسمی– حرکتی، پیش بینی و اجرا گردد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می شود که ناتوانایی های حرکتی برای بخش بزرگی از جمعیت، محدودیت ایجاد می کند. محدودیت های حاصل از ناتوانایی ها، نباید به عنوان مانعی در مقابل دستیابی آنها به فضاهای مورد نظرشان تلقی گردد، بلکه آنها باید بتوانند با حداکثر استقلال ممکن، رها از محدودیت ها و به دور از فشار قیودی که افراد عادی اجتماع از آن فارغ هستند، زندگی کنند. مناسب ترین فضاها برای افراد دارای محدودیت های حرکتی، نفوذ تامین عدالت و ایمنی اجتماعی در دسترسی هاست که علاوه بر ایجاد امنیت جانی و بهداشتی اثرات روانی فوق العاده ای به همراه خواهد داشت. در روش تحقیق این پژوهش، ابتدا مرور منابع، سوابق موضوع و تحقیقات مشابه به صورت کتابخانه ای انجام و سپس بر اساس تکنیک تحلیل محتوا، اصول کلی طراحی فراگیر تعریف و تبیین شد. به منظور بررسی وضع موجود فضاهای مسکونی و محیط های بلافصل آن، روش تحقیق میدانی مورد استفاده قرار گرفت. در این بررسی میدانی، مشکلات، محدودیت ها وخواسته های افراد از طریق برداشت های محلی و مشاهده وضع موجود، شناسایی شدند و در همین راستا پرسشنامه هایی در بین تعدادی از افراد ساکن در منطقه 8 شهر تهران توزیع گردید. در این پژوهش سعی بر این شد که علاوه بر افراد عادی، افراد با توانایی حرکتی محدود یا فاقد این توانایی، معلولین حسی و افرادی با معلولیت دیگر نیز مدنظر قرار گیرد. پس از انجام مطالعات میدانی، به بررسی و تجزیه و تحلیل خصوصیات کالبدی فضاهای مورد مطالعه پرداخته شد و بر اساس نتایج بدست آمده در زمینه محدودیات حرکتی افراد دارای نیازهای ویژه و پی بردن به تنوع مسایل و مشکلات و نارسایی های موجود، راه حل هایی به منظور فراگیر نمودن این فضاها برای حرکت آزاد و مستقل ارایه گردید.

۳تجربه آموزش طراحی در مدارس معماری
اطلاعات انتشار: فناوري آموزش (فناوري و آموزش)، تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۴
این نوشتار در پی تاکید بر آموزش معماری کارآمدتر است تا معماران قادر به خلق محیط هایی انسانی در راستای پاسخ به نیازهای اجتماعی، فرهنگی و محیطی طراحی شوند. منظور از محیط های انسانی، محیط هایی است که فعالیت های انسانی به صورت تعریف شده در آنها انجام می شود. فعالیت هایی که بازتابی از معیارهای رفتاری و فرهنگی مشخص شده توسط جامعه بوده و مسایلی مانند اقتصاد، اکولوژی و اجتماع را در بر می گیرند و سبب محیط های زیستی می شوند. مقاله با بررسی و تحلیل معیارهای آموزش و محتوای آموزشی مدارس مختلف معماری، تلاش خواهد نمود تا گسست موجود میان آموزش های صرفا عملی و نظری در فرآیند آموزشی معماری را مشخص سازد. این تحقیق به ارایه روش هایی جهت پر نمودن این فواصل می پردازد؛ و در عین حال مفاهیم نظری موردنیاز برای ایجاد محیط های انسانی را نیز به صورت توامان در نظر دارد. این امر فهم جامعی از دو روش آموزش معماری مختلف، اما وابسته را ضروری می سازد و به شناخت دو پایه اصلی این آموزش، یعنی پایه عملی و مهارتی، و پایه تئوری و نظری، مدد می رساند.

۴ارتقاء حس تعلق به مکان از طریق نوسازی بافت فرسوده با توجه به فضای واسط (نمونه موردی: محله باغ شاطر تهران)
اطلاعات انتشار: معماري و شهرسازي ايران، بهار و تابستان, دوره  - , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۵بررسی تطبیقی میزان رضایت مندی ساکنان بین دو نمونه از مجتمع های مسکونی میا ن مرتبه و بلند مرتبه، نمونه های موردی: مجتمع های مسکونی شهید محلاتی و سبحان
اطلاعات انتشار: معماري و شهرسازي آرمان شهر، پاييز و زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۱، سال
تعداد صفحات: ۱۳
امروزه تامین مسکن به عنوان یکی از مسائل اساسی در ساخت و توسعه شهرها مطرح است. در ایران همراه با رشد شهرنشینی و ازدیاد جمعیت و کمبود زمین مناسب جهت ساخت و ساز، احداث مجتمع های مسکونی از جمله اقداماتی در جهت پاسخ گویی به این نیاز روزافزون مسکن می باشد. تحقیق حاضر پس از بررسی معیارهایی در طراحی مجتمع های مسکونی و بیان مطالعات پیشین انجام گرفته در این زمینه، برخی از این معیارها را در دو نمونه انتخاب شده از مجتمع های مسکونی میان مرتبه و بلندمرتبه، تجزیه و تحلیل می کند. مقایسه بین این معیارها از طریق بررسی مدارک موجود، مطالعات میدانی، توزیع پرسشنامه به صورت مساوی بین ساکنان دو مجتمع مسکونی شهید محلاتی (میان مرتبه) و مجتمع مسکونی سبحان (بلندمرتبه) و مصاحبه با آنان انجام می گیرد. انتخاب نمونه ها به صورت تصادفی ساده از بین 5 بلوک مسکونی می باشد. از طریق مقایسه امتیاز هر یک از این معیارها بین دو نمونه، میزان رضایت مندی ساکنان از هر یک از مجتمع های مسکونی مشخص می گردد. فرضیه تحقیق بر این استوار است که رضایت مندی ساکنان در مجتمع های مسکونی میان مرتبه به نسبت مجتمع های مسکونی بلندمرتبه، بیشتر بوده و نتایج پژوهش نیز بر این مطلب صحه می گذارد. لازم به ذکر است اگر چه در روند مقایسه این معیارها بین دو نمونه، مجتمع مسکونی بلندمرتبه سبحان به نسبت مجتمع مسکونی میان مرتبه شهید محلاتی در برخی موارد برتری پیدا می کرد، ولی با در نظر گرفتن تمامی معیارها بین دو نمونه و مقایسه آن ها، نشان داده شد که مجتمع مسکونی میان مرتبه شهید محلاتی رضایت مندی بیشتری را برای ساکنان خود فراهم می کند. تراکم ساختمانی بیش از حد، عدم مشارکت ساکنان با هم، دسترسی های نامناسب به خدمات عمومی، ناهماهنگی با بافت اطراف از نقاط ضعف مجتمع مسکونی سبحان به حساب می آید. در حالی که تراکم پایین، بالا بودن روابط اجتماعی ساکنان با یکدیگر و هماهنگی با بافت اطراف از مهم ترین ویژگی های مجتمع مسکونی شهید محلاتی به حساب می آید.

۶مناسب سازی مسکن و شهر برای افراد دارای ناتوانی های جسمی – حرکتی
اطلاعات انتشار: علوم مهندسي، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۷مولفه های موثر بر ارتقای محرمیت در فضاهای آموزشی
اطلاعات انتشار: فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، چهاردهم،شماره۵۴، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۶
ایجاد محرمیت فضایی، شرایط مناسبی را برای رشد و تحول اخلاقی، اجتماعی و جسمانی دختران فراهم می کند و در نتیجه منجر به شکلگ یری نظامی کارامد و پویا میگردد. در این پژوهش تلاش شده است با بررسی و درک صحیح و آگاهانه از عوامل تاثیرگذار بر موضوع حریم و با تکیه بر تامین نیازهای فضاهای آموزشی، آسایش و آرامش در محیط آموزشی برای دختران فراهم آید. متناسب با پژوهش، با روش تحلیل محتوا به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد، سپس برای سنجش شاخص های مورد بررسی از روش پیمایشی جهت پاسخ دادن به فرضیات پژوهش استفاده شد. در این راستا با مطالعه منابع موجود، 20 مولفه موثر بر محرمیت استخراج گردید. با فرض وجود رابطه مثبت بین متغیرهای مستقل و وابسته، با طرح، توزیع و جمع آوری پرسش نامه، آرا و عقاید جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، 40 پرسشنامه در میان جمعی از اساتید دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علم و صنعت ایران و تربیت مدرس توزیع گردید و میزان تاثیر و اولویت مولفه های روانی و کالبدی به دست آمده، با طیف لیکرتی سنجیده شد. با حذف پرسشنامه های ناقص، در نهایت 17 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور تعدیل مولفهه ا، با استفاده از تکنیک دلفی و شانون مولفه های کماهمیت از نظر متخصصان حذف شد. نتایج نشان میدهد میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته متفاوت است. در میان مولفه های روانی، مولفه های امنیت و حس تعلق و در میان مولفه های کالبدی، مولفه های سلسله مراتب، مرز، رابطه درون و بیرون و درون گرایی به عنوان مهمترین مولفه های کالبدی موثر بر ارتقای محرمیت فضای آموزشی شناسایی و راهکارهای طراحی ارائه گردید.

۸بررسی تطبیقی میزان رضایت مندی ساکنان بین دو نمونه از مجتمع های مسکونی میا نمرتبه و بلندمرتبه، نمونه های موردی: مجتمع های مسکونی شهید محلاتی و سبحان
اطلاعات انتشار: Armanshahr، سال
تعداد صفحات: ۱۳
امروزه تامین مسکن به عنوان یکی از مسایل اساسی در ساخت و توسعه شهرها مطرح است. در ایران همراه با رشد شهرنشینی و ازدیاد جمعیت و کمبود زمین مناسب جهت ساخت و ساز، احداث مجتمع های مسکونی از جمله اقداماتی در جهت پاسخگویی به این نیاز روزافزون مسکن می باشد. تحقیق حاضر پس از بررسی معیارهایی در طراحی مجتمع های مسکونی و بیان مطالعات پیشین انجام گرفته در این زمینه، برخی از این معیارها را در دو نمونه انتخاب شده از مجتمع های مسکونی میان مرتبه و بلندمرتبه، تجزیه و تحلیل می کند. مقایسه بین این معیارها از طریق بررسی مدارک موجود، مطالعات میدانی، توزیع پرسشنامه به صورت مساوی بین ساکنان دو مجتمع مسکونی شهید محلاتی )میان مرتبه( و مجتمع مسکونی سبحان )بلندمرتبه( و مصاحبه با آنان انجام می گیرد. انتخاب نمونه ها به صورت تصادفی ساده از بین 5 بلوک مسکونی می باشد. از طریق مقایسه امتیاز هر یک از این معیارها بین دو نمونه، میزان رضایت مندی ساکنان از هر یک از مجتمع های مسکونی مشخص می گردد. فرضیه تحقیق بر این استوار است که رضایت مندی ساکنان در مجتمع های مسکونی میان مرتبه به نسبت مجتمع های مسکونی بلندمرتبه، بیشتر بوده و نتایج پژوهش نیز بر این مطلب صحه می گذارد. لازم به ذکر است اگر چه در روند مقایسه این معیارها بین دو نمونه، مجتمع مسکونی بلندمرتبه سبحان به نسبت مجتمع مسکونی میان مرتبه شهید محلاتی در برخی موارد برتری پیدا می کرد، ولی با درنظر گرفتن تمامی معیارها بین دو نمونه و مقایسه آن ها، نشان داده شد که مجتمع مسکونی میان مرتبه شهید محلاتی رضایت مندی بیشتری را برای ساکنان خود فراهم می کند. تراکم ساختمانی بیش از حد، عدم مشارکت ساکنان با هم، دسترسی های نامناسب به خدمات عمومی، ناهماهنگی با بافت اطراف از نقاط ضعف مجتمع مسکونی سبحان به حساب می آید. در حالی که تراکم پایین، بالا بودن روابط اجتماعی ساکنان با یکدیگر و هماهنگی با بافت اطراف از مهم ترین ویژگی های مجتمع مسکونی شهید محلاتی به حساب می آید.

۹شناسایی عوامل موثر در ایجاد ایمنی فیزیکی فضاهای آموزشی مقطع ابتدایی
اطلاعات انتشار: فصلنامه فناوري آموزش، دهم،شماره۲(پياپي ۳۸)، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از مهم­ترین اقدامات در برنامه­ریزی طراحی فضاهای آموزشی توجه به ایمنی فیزیکی این فضاها، بخصوص در مدارس ابتدایی است. به همین لحاظ اولویت اول در طراحی، امنیت کودک است و بعد از آن توجه به انعطاف­پذیر بودن محیط و ابزار، تا به کودک مجال تخیل­پردازی بدهد. این پژوهش با هدف بررسی اهمیت امنیت فیزیکی و شناسایی متغیرهای محیطی ایجاد امنیت در فضاهای آموزشی به منظور دستیابی به مطلوبیت بیشتر فضا انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر بدین گونه است که در مرحله نخست مبانی ­نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه­ای تدوین و تهیه گردید، که بر اساس نتایج حاصل از تحقیق شکل گرفته بودند. در مرحله بعد برای آزمون فرضیات تحقیق، مطالعات میدانی و مصاحبه­ای روی 8 مدرسه ابتدایی شهر رشت انجام شد و طی دو مرحله توزیع پرسش­نامه، نتایج مورد نیاز استخراج و تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها نشان داد که پاسخ­دهندگان عوامل بسیاری از قبیل مکان­یابی صحیح مدارس، نحوه دسترسی، حریم­های عملکردی مدارس و غیره را در ایجاد امنیت فضاهای آموزشی دارای اهمیت ویژه­ای برشمردند، این در حالیست که سطح امنیت کالبدی در مدارس مذکور متوسط بوده است، حال آن­که ایجاد امنیت فیزیکی سبب ارتقای مطلوبیت فضاهای آموزشی گردیده و افزایش میزان یادگیری کودکان را در پی خواهد داشت.

۱۰میزان رضایتمندی ساکنان محله نارمک از فضاهای باز و تسهیلات عمومی محیط مسکونی
اطلاعات انتشار: Armanshahr، سال
تعداد صفحات: ۱۵
محله نارمک را می توان محله ای نامید که از ابتدا با هدف ایجاد فضاهای جمعی در کنار تقسیم بندی های مرسوم قطعه های زمین طراحی شده است. اما عدم تغییر تسهیلات عمومی و فضاهای جمعی همزمان با افزایش تراکم در نارمک و تبدیل خانه های تک واحدی به آپارتمان ها می تواند سبب عدم رضایتمندی ساکنان از این عرص ههای عمومی شده و با تبدیل آن ها به مکان هایی پرازدحام و شلوغ و به دور از آرامش، از میزان بهره برداری ساکنان از این فضاها بکاهد. این مقاله با هدف تعیین میزان رضایتمندی ساکنان نارمک پس از بیان تعاریف اولیه لازم– شناخت مشکلات موجود در منطقه که سبب نارضایتی احتمالی ساکنان شده و یا میزان استفاده آنان از فضاهای جمعی را کاهش داده و نیز عوامل ایجاد این مشکل ها انجام گرفته است. با بررسی این نمونه موردی می توان به راهکارهایی در جهت رفع مشکل ها در نمونه های موجود این چنینی دست یافت و همچنین در طراحی های آینده تدابیری اندیشید تا فضاهای جمعی طراحی شده که از نکات بسیار مهم و کلیدی در طراحی محله ها و مجتمع های مسکونی هستند، همیشه زنده و قابل استفاده باقی بمانند. روش تحقیق پژوهش حاضر بدین گونه است که در مرحله نخست مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای تدوین و تهیه گردیده که بر اساس نتایج حاصل از فرضیات تحقیق شکل گرفته بودند. در مرحله بعدی برای آزمون فرضیات تحقیق، مطالعات میدانی روی میدان های نارمک انجام و طی دو مرحله توزیع پرسشنامه با جامعه آماری 40 و 50 نفر، نتایج موردنیاز استخراج و تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها نشان داد که ساکنان به طور متوسط از این میدا نها برای قدم زدن و یا گذران اوقات فراغت استفاده می نمایند. آن ها همچنین مهم ترین عوامل ایجاد مشکل در محله را به دلیل کمبود پارکینگ، تعداد بالای ساکنان و ساختمان سازی های متعدد می دانند. روابط همسایگی و نیز رضایتمندی کلی ساکنان از محله در حد متوسط ارزیابی گردیده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۰ از میان ۱۰ نتیجه