توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱درمان 17 مورد بی اختیاری ادرار در زنان با روش IVS
اطلاعات انتشار: نشريه جراحي ايران، زمستان, دوره  ۱۶ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: بی اختیاری ادراری مساله بسیار شایعی است که کیفیت زندگی میلیون ها نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. بی اختیاری ادراری استرسی [Stress Urinary Incontinence (SUI)] شایعترین فرم بی اختیاری ادراری است که زنان را بیش از مردان درگیر می نماید. از جمله درمان هایی که در سال اخیر در بسیاری از نقاط دنیا مورد توجه قرار گرفته Intravaginal Slingoplasty (IVS) می باشد. در این مطالعه ما به بررسی بیماران درمان شده به روش IVS در بیمارستان مجیبیان یزد پرداخته ایم.مواد و روش ها: این مطالعه آینده نگر نیمه تجربی (بدون گروه شاهد) بر روی 17 بیمار زن مبتلا به SUI مراجعه کننده به کلینیک بی اختیاری ادراری بیمارستان مجیبیان طی سال های 1385 و 1386 که تست مارشال آنها مثبت بود و کاندید جراحی IVS شده بودند، صورت گرفت و نتایج به کمک نرم افزار آماری SPSS 11.5 و آزمون ناپارامتری ویلکاکسون آنالیز گردید.یافته ها: میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 5.86±43.41 سال (محدوده سنی 34 تا 55 سال) و میانگین تعداد زایمان در آنها 1.50±4.82 (محدوده 3 تا 7 زایمان) بود. 3 مورد از بیماران (17.64%) علایم همراه شامل تکرر ادرار و Urgency داشتند. 12 مورد (70.58%) از بیماران سابقه جراحی قبلی شکم یا لگن داشتند. از نظر عوارض 3 مورد (17.64%) پارگی مثانه حین عمل جراحی داشتند که هر 3 مورد در نخستین بیماران مورد IVS روی داده و حداقل در 13 بیمار اخیر هیچ مورد پارگی مثانه نداشتیم، بعلاوه 2 مورد (11.76%) احتباس ادراری بعد از عمل داشتند که با سونداژ برطرف گردید و تنها یک مورد (5.88%) دچار عفونت ادراری گردید. میانگین طول مدت بستری بیماران در بیمارستان 1.15±4 روز (محدوده 3 تا 7 روز) بود. در پیگیری 6 هفته ای بیماران تنها یک بیمار همچنان از بی اختیاری شکایت داشت که جنبه وسواس روانی داشت و تحت درمان روانپزشکی قرار گرفت، در حالیکه از نظر ابژکتیو کلیه بیماران استرس تست منفی داشتند (P–value=0.000). پیگیری یکساله بیماران نیز حاکی از بهبودی ابژکتیو و سابژکتیو 82.35% بوده است (P–value<0.001).نتیجه گیری: مجموعا به نظر می رسد این شیوه به لحاظ پاسخ درمانی قابل مقایسه با شیوه های درمانی موجود و مطالعات مشابه می باشد، لیکن عوارض حین عمل در مقایسه با مطالعات IVS مشابه بیش از حد انتظار بوده است.

۲گزارش یک مورد پاراپلژی ناشی از دیسکسیون تروماتیک آئورت
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، مرداد و شهریور, دوره  ۱۶ , شماره  ۵۳، سال
تعداد صفحات: ۶
با افزایش تعداد سوانح وسایل نقلیه موتوری، صدمات غیر نافذ، به عنوان یکی از علل اصلی مرگ و میر مطرح شده اند. قطع (Dissection) آئورت سینه ای نزولی از خطرناک ترین آسیب ها در جراحی صدمات می باشد که به علت تظاهرات متنوع بالینی، چهره بیماری های جدی طبی و جراحی مختلفی را تقلید می کند و فلج اندام تحتانی از تظاهرات نادر آن می باشد و فقط در 3\0 درصد دیده می شود. لذا افتراق آن از ضایعات شایع مربوط به صدمات همراه با فلج اندام تحتانی، به خاطر تفاوت بسیار زیاد درنحوه درمان، اهمیت دارد. در این مقاله یک مورد فلج اندام تحتانی به علت قطع آئورت، به دنبال صدمه معرفی می شود.

۳گزارش یک مورد آنوریسم کاذب بطن چپ به دنبال Silent MI در زمان نامشخص
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، زمستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۴
پارگی دیواره آزاد قلب از خطرناک انفارکتوس میوکارد است که در اکثر موارد با حیات فرد منافات دارد و تاکنون موارد معدودی گزارش شده اند که بیماری پس از انفارکتوس میوکارد و پارگی دیواره آزاد قلب و پیدایش آنوریسم کاذب، بقای طولانی مدتی داشته باشد. در این گزارش مورد نادری از پسودوآنوریسم را معرفی می کنیم که به دنبال Silent MI در خانم دیابتی 60 ساله در زمان نامشخصی روی داده و تنها شکایت بیمار در زمان مراجعه طپش قلب بوده است و با دخالت به موقع جراحی، بیمار به زندگی طبیعی خود بازگشته است.

۴آگاهی و نگرش افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی مراجعه کننده به انستیتو روانپزشکی تهران نسبت به ایدز (مقاله علمی کوتاه)
اطلاعات انتشار: مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)، پاييز, دوره  ۱۷ , شماره  ۳ (پياپي ۶۶)، سال
تعداد صفحات: ۶
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان آگاهی و نگرش بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی (GID) مراجعه کننده به انستیتو روانپزشکی تهران نسبت به ایدز بود.روش: 58 بیمار مبتلا به اختلال هویت جنسی (41 تبدل خواه زن به مرد و 17 تبدل خواه مرد به زن) به روش نمونه گیری در دسترس به پرسش نامه تنظیم شده با توجه به پرسش نامه پیشنهادی موسسه سلامت خانواده پاسخ دادند. داده ها به کمک آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک متناسب برای مقایسه گروه ها (پس از تعیین نوع توزیع با روش های آماری) تحلیل شدند.یافته ها: حدود 70% آزمودنی ها بر این باور بودند که ممکن است یک فرد به ظاهر سالم نیز به ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) آلوده باشد. تنها پنج نفر (8.6%) خود را در معرض خطر آلودگی با HIV می دانستند و در مورد راه های انتقال ایدز 70% بر این باور بودند که شانس انتقال ایدز در تماس جنسی مقعدی کمتر از آمیزش واژینال است.نتیجه گیری: آزمودنی ها در مورد عفونت های آمیزشی، از سطح آگاهی پایینی برخوردار بودند. بنابراین باید به تمامی مبتلایان به GID اطلاعات کافی در مورد ایدز و عفونت های آمیزشی ارایه شود.

۵بررسی فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون مورد مطالعه: مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی (تینا)
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۹
تحقیق حاضر با هدف «بررسی فرهنگ سازمانی در مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی (تینا) براساس مدل دنیسون» انجام گردیده است. ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر با توجه به مبانی نظری وعملی، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از انواع تحقیقات توصیفی – علی مقایسه ای است. این تحقیق، پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون(2000) می باشد که 4 متغیر درگیر شدن در کار، انطباق پذیری، مأموریت و سازگاری را مورد سنجش قرار می دهد. جامعه آماری تحقیق، شامل تعداد 162 نفر از کارکنان ( مدیران، سرپرستان و کارشناسان) شاغل در مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی ( تینا) در سال 1391 بود. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و روش آماری T–Test تک نمونه ای، صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از دیدگاه پاسخگویان، کلیه ابعاد و مؤلفه های فرهنگ سازمانی، اداری وضعیت مناسبی نمی باشد. براساس نتایج حاصله در سازمان مزبور، فرهنگ انطباق پذیری، دارای وضعیت مناسب تری ( دارای بهترین وضعیت) نسبت به فرهنگ های سازگاری، مشارکتی و مأموریتی که دارای بدترین وضعیت می باشند است. همچنین در بین شاخص های مطرح شده در مدل، شاخص ایجاد تغییر در بهترین وضعیت و شاخص اهداف و مقاصد در بدترین وضعیت می باشد.

۶بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کار آفرینانه مورد مطالعه: اداره جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت و حومه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف تحقیق حاضر، «بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینانه از دیدگاه کارکنان اداره جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت و حومه» می باشد. این تحقیق با توجه به مبانی نظری و عملی، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از انواع تحقیقات توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان شاغل در این اداره به تعداد 110 نفر، تشکیل می دهند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد فرهنگ کارآفرینی مک گوایر (1962) است که شامل 78 سؤال می باشد. داده های گردآوری شده حاصل از توزیع پرسشنامه ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی) و آمار استنباطی ( آزمون T–test تک نمونه ای)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از مطلوب بودن وضعیت موجود هر یک از مؤلفه های فرهنگ سازمانی کار آفرینانه (جسارت، تحمل انحراف خلاق، آینده نگری جسورانه، ارزشمندی کار، خطر پذیری، ارتباط باز، تشریک مساعی، نوآوری پیشگام و تحمل شنود نظرات مخالف) در اداره جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت می باشد. این بدین معناست که مؤلفه های مزبور، قادر به پیش بینی فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان تحت بررسی می باشند.

۷بررسی جو سازمانی براساس مدل شناخت سازمانی ویزبورد (ODQ) مورد مطالعه: مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی (تینا)
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۹
تحقیق حاضر با هدف «بررسی جو سازمانی در مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی (تینا)، انجام شده است . این تحقیق، با توجه به مبانی نظری و عملی، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از انواع تحقیقات توصیفی – پیمایشی است. ابزار مورداستفاده در این تحقیق، پرسشنامه استاندارد شناخت سازمانی ویزبورد(1967) می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل تعداد 162 نفر از کارکنان ( مدیران، سرپرستان و کارشناسان) شاغل در مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی ( تینا) در سال 1391 بود. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و روش آماری T–Test تک نمونه ای، صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از دیدگاه پاسخگویان، که مؤلفه های مکانیزم های مفید و ساختار، بیشترین امتیازات و مؤلفه های ارتباطات، رهبری، محیط خارجی سازمان، اهداف و پاداش کمترین امتیازات را کسب نموده اند. این بدان معناست که سازمان تحت بررسی در ابعاد مکانیزم های مفید و ساختار دارای وضعیت مناسب ودر ابعاد ارتباطات، رهبری، محیط خارجی سازمان، اهداف و پاداش، دارای وضعیتی نامناسب می باشد. بطور کلی، این سازمان از حیث مناسب بودن جو سازمانی، دارای حالتی متوسط ( نسبتاً مناسب) است. مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی (تینا)، دارای جو سازمانی ساختارمند و مبتنی بر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی می باشد.

۸بررسی رابطه استرس شغلی با اعتیاد به کار و عجین شدن با شغل(مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور مرودشت)
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف تحقیق حاضر «بررسی رابطه استرس شغلی با اعتیاد به کار و عجین شدن با شغل» است. تحقیق، با توجه به مبانی نظری و عملی، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از انواع تحقیقات توصیفی– پیمایشی از نوع همبستگی است. ابزار تحقیق، پرسشنامه های استاندارد شیوه های مقابله ای استرس شغلی اندلر و پارکر( 1994 )، اعتیاد به کار اسپنس و رابینز ( 1992 ) و عجین شدن با شغل مگینسون و کلاترباک ( 2006) می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل تعداد 125 نفر از کارکنان و اساتید شاغل در دانشگاه پیام نور مرودشت بود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از دیدگاه پاسخگویان، بین نمره کلی استرس شغلی با اعتیاد به کار و عجین شدن با شغل، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین، بین استرس شغلی با اعتیاد به کار و عجین شدن با شغل، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارند. در نهایت، نتایج نشان داد که شیوه های مقابله ای استرس شغلی بطور معناداری، توان پیش بینی متغیرهای اعتیاد به کار و عجین شدن با شغل را دارند.

۹بررسی تاثیر پذیری رابطه بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری از سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، سال
تعداد صفحات: ۹
موضوعی که در این پژوهش به آن پرداخته می شود بررسی تاثیر پذیری رابطه بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری از سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است در این تحقیق شاختار مالکیت را از سازوکارهای حاکمیت شرکتی انتخاب کرده و تاثیر پذیری آنها را بر رابطه بین جریان های نقدی و سر مایه گذاری مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه شامل 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1387–1391 را در بر می گیرد. فرضیات بر اساس همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی چند متغیری مورد آزمون قرار گرفته اند. متغیر مستقل تحقیق شامل میزان مالکیت سهامدار عمده ، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و مالکیت شرکتی است و متغیر وابسته تحقیق رابطه جریان های نقدی و سرمایه گذاری می باشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق حکایت از تاثیر معنادار میزان مالکیت سهامدار عمده و مالکیت نهادی بر رابطه جریان های نقدی و سرمایه گذاری دارد همچنین نتایج بدست آمده حکایت از رد تاثیرگذاری مالکیت مدیریتی و مالکیت شرکتی بر رابطه بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری دارد.

۱۰نقش حسابداری منابع انسانی در تصمیم گیری های مربوط به تعلیقات کارکنان
اطلاعات انتشار: مطالعات منابع انساني، سال
تعداد صفحات: ۱۸
در عصر تغییرهای لحظه ای، هر یک از سازمان ها به دنبال تحقق ماموریت و آرمانی هستند که مبین فلسفه وجودی آنهاست. این سازمان ها، برای نیل به اهداف خود، از ابزار و وسایل متعددی از قبیل پول و سرمایه، فناوری، مواد اولیه و نیروی انسانی بهره می برند، اما در این بین، مهمترین عامل که گرداننده و تکمیل کننده اقدام های سایر عوامل نیز می باشد، نیروی انسانی است. لذا بدون در نظر گرفتن نقش، اهمیت و جایگاه این عامل حیاتی، سرمایه گذاری های سازمان چیزی جز مصرف یک سری هزینه های زاید و کم فایده نیست. مدیران سازمان های کنونی باید قادر باشند با به کارگیری سازوکارهای گوناگون، نه تنها سازمان را به اهداف خود برسانند، بلکه موجبات فعالیت و ایفای نقش بهتر و کاراتر نیروی انسانی خود را فراهم سازند. در این مقاله، با محوریت نقش و اهمیت موضوع حسابداری منابع انسانی، ضمن مروری بر ادبیات نظری مربوط به حسابداری منابع انسانی، یکی از راهکارهای موثر سازمانی در دوران رکود، تحت عنوان تصمیم گیری های تعلیق(دایمی و موقت)، مورد بررسی قرار می گیرد. تعریف حسابداری منابع انسانی، بیان اهمیت و جایگاه این مفهوم در سازمان های کنونی و نقش آن در تصمیمات مربوط به تعلیق پرسنل و ارایه مدل نمونه و تشریح آن، از مواردی است که در این مقاله، بدان پرداخته می شود.

۱۱بررسی عملکرد رفتارهای سازه های قوسی در برابر نیروهای وارده
اطلاعات انتشار: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی، سال
تعداد صفحات: ۸
طاق و قوس ازدیرباز جز زیباترین و پایدارترین سازه های سنتی و قدیمی بوده و دربناهای باستانی ایران نیز مورد استفاده قرارگرفته است. امروزهمتاسفانه کاربرد آنها درآثار معماری مورد بی توجهی قرارگرفته است و فقط ازاین نوع سازه درمعماری مساجد و معابر برخی مکان های مذهبیاستفاده می شود. طاق ها و قوس ها در ابتدا، انعکاس دهنده محدودیت بشر در دستیابی به مصالح با تحمل کشش بوده اند، در واقع دسترسی بهمصالحی مانند آجر و سنگ در گذشته دلایل تمایل به استفاده از طاق و قوس در ساختمان های قدیمی بوده است. با دستیابی به مصالح فولاد وبتن به تدریج پوسته های بتنی جانشین طاق ها و قوس های قدیمی گردیدند. قوس یک المان دو بعدی با انحنای محدب است که با توجه به نوعقوس، نیروها به تکیه گاه منتقل می شود. در قوس های سنتی از فرم گوه ای برای انتقال بار جانبی به طور کامل به وسیله فشاری استفاده می شد.ولی در قوس های مدرن محدودیتی از نظر فرمی وجود ندارد چون مصالح مدرن قادر به انتقال هر سه نیروی داخلی هستند و محدودیتی ندارد کهحتما نیروها را به صورت فشاری انتقال دهند.در این مقاله سیر تکامل قوس و نحوه عملکرد رفتاری آن در برابر نیروهای وارده موردبررسی قرارگرفته است. پژوهش حاضر با انجام مطالعات کتابخانه ای ، صورت گرفته است.

۱۲بررسی رابطه تعهد سازمانی و جهت گیری مذهبی با رهبری تحول آفرین در اداره جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
تحقیق حاضر به بررسی رابطه تعهد سازمانی و جهت گیری مذهبی با رهبری تحول آفرین می پردازد. این تحقیق، با توجه به مبانی نظری و عملی، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از انواع تحقیقات توصیفی– پیمایشی از نوع همبستگی است. ابزار تحقیق، پرسشنامه های استاندارد رهبری تحول آفرین باس و اولیو ( 1997 )، سنجش نگرش مذهبی کلارک و استارک ( 1994 ) و تعهد سازمانی میر و آلن ( 2007 ) می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل 110 نفر از کارکنان شاغل در اداره جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت بود. تجزیه و تحلیل داده ها، به کمک نرم افزار آماری SPSS و روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون، انجام شد. از دیدگاه پاسخگویان، بین تعهد سازمانی و جهت گیری مذهبی با رهبری تحول آفرین، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین، بین ابعاد رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی و بین ابعاد رهبری تحول آفرین با جهت گیری مذهبی نیز، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. در نهایت، نتایج به دست آمده نشان داد که مولفه رفتارهای آرمانی نسبت به دیگر مؤلفه های رهبری تحول آفرین، پیش بینی کننده قوی تری برای تعهد سازمانی و مؤلفه انگیزش الهام بخش نسبت به دیگر مؤلفه های رهبری تحول آفرین، پیش بینی کننده قوی تری برای جهت گیری مذهبی می باشد.

۱۳مکان یابی موزه در حمامهای اقلیم گرم خشک باتوجه به ژئومورفولوژی زمین(نمونه موردی: حمامهای استان اصفهان)
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
معماری هنری است که ما را در بر گرفته است و انسانها بیش از آن که بر فضا تاثیر بگذارند می پذیرند. انسان جزئی از محیطی است که در آن زندگی می کند و هر فرد برای سلامت روح و روان خود، نیاز به استفاده از طبیعت و فعالیتهای متناسب با آن دارد. امروزه تاسیس و فعال نمودن موزه به عنوان نهادی که نقش آموزش جامعه را برعهده دارد. یکی از مهمترین دستاوردهای فرهنگی و ساده ترین و سازنده ترین روش نشر فرهنگ عمومی است هدف از این مقاله بررسی مکانیابی یک موزه در حمامهای مناطق گرم و خشک استان اصفهان با توجه به ژئوموفولوژی زمین می باشد. در ابتدا به معرفی موقعیت، معماری و تزیینات سه حمام انتخابی رهنان، شیخ بهایی، علیقلی آقا به عنوان بستر اصلی مطالعه می پردازیم

۱۴فضا ی کیفیت زندگی در معماری امروز با رویکرد حیات و سرزندگی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه همه ما به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با معماری و مظاهر آن سر و کار داریم و این ارتباط و نیاز به سبب ویژگی های تازه ای که جوامع انسانی می یابند روز به روز بیشتر می شوند. نارضایتی از تاریخ، ناشی از عدم شناخت بیشتر مردم از فضا و همچنین نتیجه ناموفق بودن تاریخ نویسان و ناقدان معماری در به کار بردن و اشاعه روشی معقول درباره مطالعه فضاهای بنا است تملک فضا به معنی توان دیدن بنا و یافتن کلید فهم و شناخت آن است این مسایل به هیچ روی نه برای فیلسوفان تازگی دارد. چرا که واژه کیفیت از نظر کلمه و معانی مورد بررسی قرار می گیرد. و با کشف رابطه میان کیفیت و معماری راهکاری ارایه می شود.

۱۵تاثیر ویژگی‌های فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم دورکاری
اطلاعات انتشار: مطالعات منابع انساني، سال
تعداد صفحات: ۲۲
در عصر فراصنعتی که به «عصر عدم اطمینان‌ها» معروف است، شکل متداول کار سنتی در هم ریخته است. ظهور فناوری‌های نوین و بروز تحولات گسترده در زمینه‌های اجتماعی و روانشناختی، نظمی نوین را برای آینده کار پیش‌بینی می‌کند که بر اساس آن مزایای عدیده‌ای برای افراد، سازمان‌ها، جامعه و محیط به‌دنبال خواهد داشت. دورکاری به‌عنوان شکل جدیدی از انجام کار در این عصر، شیوه‌ای است که به شاغل اجازه می‌دهد بدون نیاز به حضور در اداره و محل‌های سنتی کار و با تکیه بر فناوری اطلاعات، تکالیف و وظایف ‌حرفه‌ای خود را با انعطاف‌پذیری بیشتری انجام دهد. اگرچه گرایش به استقرار سیستم دورکاری در فضا و محیط‌های کاری کنونی، برای تمامی سازمان‌ها امری اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد اما باید نقش و تاثیر عوامل متعددی از قبیل فناوری اطلاعات، دانش کارکنان و فرهنگ سازمانی را در ایجاد این گرایش مورد توجه قرار داد. تحقیق حاضر، بر اساس داده‌های جمع آوری شده از نمونه‌ای متشکل از 60 نفر از کلیه کارکنان شاغل در آموزش و پرورش شهر شیراز، به‌دنبال بررسی تاثیر ویژگی‌های فرهنگ سازمانی بر دورکاری در نیمه اول سال 1390 است. یافته‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای خود کنترلی، خلاقیت و کنترل رسمی بیشترین تاثیر را بر استقرار سیستم دورکاری دارند و در مقابل متغیرهای پاداش، ریسک‌پذیری دارای کمترین تاثیر می‌باشند. به‌طورکلی می‌توان بیان نمود؛ فرهنگ سازمانی، بر استقرار سیستم دورکاری، تاثیر‌گذار است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۵ از میان ۱۵ نتیجه