توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus) تحت سطوحمختلف شوری ناشی از کلریدسدیم و کلسیم
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی، سال
تعداد صفحات: ۴
بررسی رشد گیاهچه کلزا در مرحله بعد از جوانه زنی تا شروع رشد اتوتروفیک تحت تأثیر نوع نمک (کلریدسدیم، کلریدکلسیم و کلریدسدیم+کلریدکلسیم) و غلظت نمک (صفر، 5، 10 و 15 دسی زیمنس برمتر)، تأثیرنوع و غلظت نمک را بر نسبت وزن خشک ساقه چه به ریشه چه، اثر غلظت نمک بر وزن تر ریشه چه و اثر متقابل بین نوع و غلظت نمک بر روی طول ساقه چه، طول ریشه چه، نسبت طول ساقه چه به ریشه چه، وزن تر ساقه چه، نسبت وزن تر ساقه چه به ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و وزن خشک ریشه چه را معنی دار نشان داد. مقایسه میانگین ترکیبات تیماری نشان داد که در کلریدسدیم، کلریدکلسیم و ترکیب هر دو نمک با افزایش غلظت طول ساقه چه و ریشه چه به طور معنی دار کاهش یافت. این روند در نسبت طول ساقه چه به ریشه چه نیز عکس روند طول ساقه چه و ریشه چه و شدیدتر بود. به طوریکه حداکثر (1\25) نسبت در غلیظ ترین ترکیب کلریدهای سدیم و کلسیم به دست آمد. بیشترین مقدار وزن تر ساقه چه و نسبت وزن تر ساقه چه به ریشه چه مربوط به غلظت 10 دسی زیمنس برمتر ترکیب دو نمک بدست آمد. علیرغم اثرمتقابل معنی دار، مقایسات میانگین تفاوت معنی داری را بین ترکیبات تیماری از نظر وزن خشک ساقه چه نشان نداد. ولی وزن خشک ریشه چه با افزایش غلظت نمک کاهش یافت. وزن تر ریشه چه فقط در غلظت 10 دسی زیمنس برمتر افت معنی دار (1\1 میلی گرم) داشت. همچنین مقایسه میانگین نسبت وزن خشک ساقه چه به ریشه چه، علیرغم اثر معنی دار نوع نمک بر آن، هر سه نمک را از این لحاظ در یک گروه آماری قرار داد. بیشترین (10\4) و (4\2) کمترین نسبت وزن خشک ساقه چه به ریشه چه به ترتیب مربوط به بالاترین غلظت نمک و شاهد بود.

۲تأثیرشوری ناشیاز کلرورسدیم و کلسیم برجوانه زنی و رشدگیاهچه کلزا (Brassica napus)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی، سال
تعداد صفحات: ۴
نتایج بررسی جوانهزنی و رشدگیاهچه کلزا تحت سطوح مختلف شوری ناشی از کلرورسدیم و کلسیم نشان داد که اثر نوع نمک بر شاخصجوانهزنی و طول ریشهچه، و غلظت نمک بر شاخصو زمان 50 % جوانه زنی، طولریشه چه، وزنتر ساقه چه و ریشه چه و وزن خشک ریشه چه و اثرمتقابل بین نوع و غلظت نمک بر درصد، سرعت و کاهش جوانه زنی، طول ساقه چه و وزن خشک ساقه چه نشان داد که روند تغییرات غلظت های مختلف 3 ترکیب نمک بر روی این صفات متفاوت است. بیشترین ( 57 ) و کمترین ( 52 ) شاخص جوانه زنی به ترتیب مربوط به کلریدکلسیم و کلریدسدیم بود. با افزایش تدریجی غلظت نمک مقدار این شاخص کاهش و در بالاترین غلظت به حداقل ( 35 ) رسید. کمترین زمان 50 %جوانه زنی در شاهد (23ساعت) به دست آمد و با افزایش غلظت نمک طولانیتر ( 54 ساعت) شد. بیشترین طول ریشه چه (2\8 سانتیمتر) از کلریدسدیم حاصل شد ولی با اعمال کلریدکلسیم (2\1 سانتیمتر) کاهش یافت. همچنین بیشترین طول ریشه چه (3\4 سانتی متر)از تیمار شاهد به دست آمد و با افزایش غلظت از طول آن کاسته (1\5 سانتیمتر) شد. بیشترین ( 37 میلیگرم) و کمترین غلظت نمک یکسان بود ولی در شاهد کاهش ( 2میلیگرم) یافت. بیشترین وزنخشک ریشه چه (0\54 میلیگرم) مربوط به شاهد بود که با افزایش غلظت نمک کاهش یافت. مقایسه میانگین ترکیبات تیماری کاهش درصد و سرعت جوانه زنی را در بالاترین غلظت هر دو نمک در کنار هم نشان داد. همچنین کاهش معنیدار طول ساقه چه با افزایش غلظت هر سه منشاء شوری مشاهده شد ولی کاهش وزن خشک ساقه چه فقط در بالاترین غلظت کلریدکلسیم حاصل گردید.

۳ارزیابی مقاومت به شوری در توتون در مرحله گیاهچه ای
اطلاعات انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
شوری یکی از مهمترین تنش های محیطی است که رشد و قابلیت تولید گیاهان را در سراسر دنیا به مخاطره انداخته است. به منظور بررسی تأثیر غلظت های مختلف نمک (NaCl) بر روی طول ساقچه، طول ریشه چه، وزنتر و خشک گیاهچه توتون رقم P.D329، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمارها شامل غلظت های مختلف نمک 0\8، 1\8، 3\5، 7\5، 15\5 و 31\4 دسیزیمنس بر متر (ds\m) در 4 تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که غلظت های مختلف نمک روی طول ریشه چه، طول ساقچه، طول گیاهچه و وزنتر و خشک تأ ثیر معنی داری (P ≤0\01) دارد. بطور کلی با افزایش غلظت نمک از 0\8 تا 3\5 دسی زیمنس بر متر صفات مورد مطالعه افزایش یافتند ولی این افزایش به صورت معنی دار نبود در صورتی که غلظتهای بالاتر از 3\5 دسی زیمنس بر متر تأثیر معنی داری در کاهش صفات مورد مطالعه داشت.

۴مقایسه شیوه های فرزندپروری والدین نوجوانان پسر بزهکار و عادی
اطلاعات انتشار: زن و مطالعات خانواده، پاييز, دوره  ۴ , شماره  ۱۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه شیوه های فرزندپروری والدین نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تبریز می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات علی– مقایسه ای است. جامعه آماری این مطالعه کلیه نوجوانان بزهکار پسر دستگیر شده در زندان تبریز و نوجوانان غیر بزهکار شهر تبریز می باشد. از میان نوجوانان بزهکار 60 نفر به عنوان نمونه که دارای تحصیلات راهنمایی می باشند به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به همان تعداد بصورت در دسترس از بین نوجوانان عادی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محیط زندگی است که در سال 1358 توسط نقاشیان در شیراز و بر مبنای کارهای شیفر (1989) طراحی شده است. در بررسی نتایج از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t مستقل و خی دو) استفاده شده است نتایج نشان داد که بین شیوه های فرزند پروری والدین نوجوانان بزهکاری و عادی تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.05). همچنین والدین مسامحه کار بیشترین فرزندان بزهکار را دارند و والدین مقتدر بیشترین فرزندان سالم را تربیت کرده اند.

۵مقایسه شیوههای فرزند پروری والدین نوجوانان پسر بزهکار و عادی
اطلاعات انتشار: زن و مطالعات خانواده، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ی شیوه های فرزند پروری والدین نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تبریز می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات علی– مقایسه ای است. جامعه آماری این مطالعه کلیه نوجوانان بزهکار پسر دستگیر شده در زندان تبریز و نوجوانان غیر بزهکار شهر تبریز می باشد. از میان نوجوانان بزهکار 60 نفر به عنوان نمونه که دارای تحصیلات راهنمایی می باشند به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به همان تعداد بصورت در دسترس از بین نوجوانان عادی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ی محیط زندگی است که در سال 1358 توسط نقاشیان در شیراز و بر مبنای کارهای شیفر(1989) طراحی شده است. در بررسی نتایج از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t مستقل و خی دو) استفاده شده است نتایج نشان داد که بین شیوه های فرزند پروری والدین نوجوانان بزهکاری و عادی تفاوت معناداری وجود دارد ( 05\0 P ). همچنین والدین مسامحه کار بیشترین فرزندان بزهکار را دارند و والدین مقتدر بیشترین فرزندان سالم را تربیت کرده اند.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه